Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

TRID TARA BIEX TEMMEN

L-Ambaxxata

Dr. Eddie Fenech Adami jiftah ufficcjalment l-ambaxxata Maltija fl-Ungerija.

Ftit xhur wara Dr. Fenech Adami jaghlaq l-istess ambaxxata.


Il-Hyperbaric Unit f'GHawdex

Dr Lawrence Gonzi jiftah ufficjalment il-hyperbaric unit fl-isptar t'GHawdex

Sa April 2007 il-hyperbaric unit diga kien ma jahdimx.
Manipulazzjoni ta' Informazzjoni Ufficcjali

26 t'April 2007 l-Ufficcju Nazzjonali tal-Istatistika habbar li l-qaghad kien naqas b'660.
Fl-istess gurnata, il-Partit Nazzjonalista jhabbar li l-qaghad fl-istess perjodu kien naqas bi 800 ruh.

Kif il-Gvern Nazzjonalista jsawwat l-industrija tat-Turizmu

 Lulju 2007 fl-eqqel tal-istagun turistiku, il-qalba tal-belt Valletta kullimkien maqlugh, terrapien u trab kullimkien ...

 

 ... u rig taz-zejt f'nofs San Pawl il-Bahar biex vera tghaxxaqha!!

 

 

 


 

 

MISSEJNA L-QIEGH!!

Marid jinhareg fit-triq tal-Isptar St. Luke's biex jittiehed mid-Dipartiment tar-Radjologija sal-ITU.

 


 

In-nuqqas ta' ghaqal tal-Gvern Nazzjonalista

Wara li l-Gvern Nazzjonalista waqaf il-hedging taz-zejt li kien ghamel il-Gvern Laburista meta l-prezz taz-zejt kien irhis ...

... il-prezz taz-zejt sploda 'l fuq u meta lahaq kwazi $100 il-barmil, il-Gvern Nazzjonalista rega dahhal il-hedging!!

u jiftahru li bil-hedging li ghamlu ffrankaw il-flus. Ara kemm il-miljuni ta' Liri kienu jifrankaw aktar kieku hallew il-ftehim li kien ghamel il-Gvern Laburista!!

 


 

KUNSILLIER NAZZJONALISTA JHEGGEG LIL-GVERN NAZZJONALISTA BIEX IKECCI LIL KUMMISSARJU GHOLI NGLIZ GHAL MALTA

 


 

L-istat miskin li thalliet fih il-Poliklinika ta' Rahal il-Gdid. Ritratti tal-misthija ppubblikati minn maltastar.com - Jannar 2008

 


 

 

It-toroq li jiftahar bihom il-Gvern ta' Lawrence Gonzi

 


 

Il-korruzzjoni taht in-Nazzjonalisti                                                                                                                                                                  (tinkixef minn ex Nazzjonalist stess) 

 


 

Isma' lil Lawrence Gonzi jikkonferma fis-17 t'Ottubru 2008, li kien qabel mal-imsiehba socjali biex it-tariffi godda tad-dawl u l-ilma ma jidhlux fis-sehh b'lura mill-1 t'Ottubru 2008.

Imbaghad 11 il-gurnata wara, Austin Gatt habbar li r-rati fil-fatt se jkunu jghoddu mill-1 t'Ottubru 2008.

 

 


 

 

Inkredibbli. Sptar suppost State of the Art ...

 

Inkredibbli

FILGHODU  In-Nazzjon thabbar rohs

WARA NOFSINHAR  Austin Gatt jghid bil-kontra

 

 

 

 

Taht GonziPN

Wara li s-sena skolastika 2009/2010 kienet ilha li bdiet, il-Ministru Dolores Cristina tammetti li kien hemm 13 il-skola minghajr headmaster!!

 

 

 

Zbalji tal-Gvern ... thallas ghalihom int

 

 

 

Tal-misthija

Gvern xahhieh, jitmejjel b'single mother meta biex jghinha tlahhaq mal-kontijiet tad-dawl u l-ilma ghal SITT XHUR ta l-ammont insulenti ta' Ewro u 66 centezmu.

 

 

U jkompli jitfa l-melh fuq il-ferita

 

Kollox ta' taht fuq

L-Erbgha 4 t'Awwissu 2010, l-Unjoni Ewropea thabbar rizultati inkwetanti dwar il-qaghda fl-impiegi f'Malta

 

L-ghada, il-Hamis, In-Nazzjon thabbar li s-sitwazzjoni hija tajba!!

Huma Stess Jammettu

 

 

 

Il-vizjoni fit-tul tal-Gvernijiet Nazzjonalisti

Umiljazzjoni

Koppja mizzewga min-naha ta’ fuq ta’ Malta giet mghoddija mill-umiljazzjoni li kellhom jaghmlu dikjarazzjoni guramentata l-Qorti (affidavit) li ghalkemm fil-passat kienu Laburisti, f’dawn l-ahhar zewg elezzjonijiet ivvutaw lill-Partit Nazzjonalista. Huma kienu mgieghla jaghmlu dan minn ufficjal tad-Dipartiment tas-Servizzi Socjali sabiex ikunu jistghu jergghu jiehdu lura l-beneficcju socjali li kienu tilfu ftit tax-xhur qabel. Din il-familja min-naha ta’ fuq ta’ Malta kienu intitolati ghal beneficcju socjali u nqatghalhom mid-Dipartiment. Meta staqsew x’kienu r-ragunijiet ghal dan u dwar x’kellhom jaghmlu biex jiehdu l-beneficcju socjali lura, ufficjal mid-Dipartitment tas-Servizzi Socjali qalilhom illi huma kienu maghrufin bhala simpatizzanti ta’ deputat Laburista partikolari. Ghalkemm cahdu dan kategorikament u stqarrew li huma qatt ma hadmu ghal xi kandidat jew partit, din l-assigurazzjoni ma kinitx bizzejjed. L-ufficjal tad-Dipartiment talabhom affidavit fejn jikkonfermaw illi m’ghandhomx x’jaqsmu mal-PL u sahansitra kellhom jiddikjaraw illi f’dawn l-ahhar zewg elezzjonijiet ivvutaw lill-Partit Nazzjonalista.  L-affidavit illi sar quddiem Claire Muscat, id-Deputat Registratur tal-Qrati tal-Gustizzja, (ara r-ritratt) jghid illi “ahna konna Laburisti u f’dawn l-ahhar zewg elezzjonijiet ivvutajna lill-Partit Nazzjonalista”. Wara li pprezentaw dan l-affidavit lid-Dipartiment, din il-koppja xorta wahda kellha tghaddi mill-proceduri normali li jitilghu quddiem Bord Mediku li eventwalment iddecieda li kellha terga’ tinhargilhom il-pensjoni.

Kullhadd 30.10.2010

 

Tal-misthija

L-anqas kunjom Malti m'huma kapaci jiktbu korrett. U ghal giehna fuq il-faccata tal-gazzetta taghhom u kunjom wiehed mis-sindki li kellhom!

 

 

 

Dawn jorqdu fuq ix-xoghol u jaghtuhom 500 Ewro zieda FIL-GIMGHA. U jekk INT torqod fuq ix-xoghol x'tiehu?

 

 

Mhux xorta ... kollox jghaddi!!

Tipikament PN. Jaghtuk informazzjoni dettaljata ta' snin ilu ... imma jekk tistaqsihom x'gurnata hi llum ma jafux!! Noel Arrigo inheles is-SIBT 10 ta' Settembru u r-rapport ta' maltarightnow.com inkiteb u gie ppubblikat is-Sibt ukoll.

 

 

 

KRIPTA ... Naghmluha latrina?

 

 

 

Ghax Nazzjonalisti jipparkjaw fejn iridu

 

 

 

Nazzjonalisti Mgewhin waqt attivita tal-PN

Budget 2012

Approvat fl-14 ta' Dicembru 2011

Emendat 3 gimghat biss wara fis-6 ta' Jannar 2012

 

 

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120415/local/-We-fight-over-food-.415468

Tessie* placed her microwave oven in storage, no longer uses her toaster, turned off the freezer and rarely irons clothes as she tries to slash her electricity bill.

“I can’t cope … I used to always dress up to go out,” she said, as she looked down at her black tracksuit trousers – which do not need ironing.

“I started collecting water from the washing machine in buckets, which I used to flush the toilet, even if it’s black,” she said, as she stood in a queue outside the Millennium Chapel in Paceville yesterday morning.

The 60-year-old from ¯abbar was among the 200 people who waited for the chapel’s large garage door to open – to collect a few packets of pasta, rice, bread or crackers provided by the EU food aid programme.

People in the queue ranged from children accompanying their parents to pensioners – all qualify for food aid because they earn less than €6,275, or 60 per cent of the median national annual income.

Smartly dressed young women looked out of place as they waited in the queue that showed the reality of a hidden poverty.

One woman pushed an old pram which she hoped to fill with provisions for her family. Others were armed with carrier bags and held their identity cards and entitlement papers as they eagerly waited for the door to roll up.

“Life has become too difficult. Costs are always rising and now the price of gas went up again… Even the price of meat went up. I can only afford 250 grammes and give it to my grandchildren,” Tessie said.


15 per cent

– the proportion of Malta’s population at risk of poverty


A 72-year-old woman from Ta’ Xbiex said she felt as though she had gone back in time to the days when people had to queue for food rations during the war.

A 61-year-old woman said she received a pension of €400 a month and could not make ends meet. About €100 covered her rent and the rest paid the bills, food and medicines.

Though small, the EU food aid was “better than nothing,” the woman said, as she expressed concern that the food aid programme might come to an end in 2013.

According to EU rules and a European Court ruling last year, the €500 million annual budget for the scheme had to be slashed to €113 million and completely phased out.

However, an 11th-hour deal struck among EU agriculture ministers at the end of last year will keep the scheme going, at least until the end of 2013. Malta’s allocation of funds for this year is €722,000.

The Millennium Chapel, headed by Fr Saviour Grima, hands out food to about 2,000 people each month. It is one of 60 parishes and NGOs that hand out the food to 25,000 people in need.

More than 15 per cent of Malta’s population is at risk of poverty.

Caritas, a Church organisation, recently proposed a €22 weekly increase to the minimum wage which stands at €158 per week.

Volunteers at the chapel helped hand out the food and fill in the paperwork.

After some time it started to rain and people at the bottom of the queue ran into the chapel to access the garage from a sheltered side entrance. Arguments then erup-ted as they accused each other of jumping the queue.

“You see how we’ve ended up… fighting over food,” one woman shouted out.

*Name has been changed

 

 

 

Inkredibbli

 

 

 

Flus Fil-Hela'

 

 

 

Robert Arrigo jikkuntenta … bit-tombla!!

.Qtugh fid-dawl ... bl-eluf!!

TRID TISMA' BIEX TEMMEN

Kollox bil-maqlub!

Vince Farrugia (kandidat Nazzjonalista ghall-elezzjonijiet MEP 2009)

   


John Bencini, President tal-MUT dwar il-kwistjoni fuq it-tariffi tad-dawl u ilma

 

Meta Lawrence Gonzi ma riedx inaqqas it-tariffi gholjin tad-dawl u l-ilma

   

Alex Perici Calascione (kandidat Nazzjonalista ghall-elezzjonijiet MEP 2009) dwar ittri li kiteb Eddie Fenech Adami

   

Vince Farrugia, Direttur Generali tal-GRTU, jara ftit kbir qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Gunju 2009

   

L-elezzjoni ntrebhet mill-Partit Laburista li tella' 4 deputati u l-PN tella' 2 biss.

Vince Farrugia jikxef it-tbazwira tal-Gvern Nazzjonalista dwar it-tariffi l-godda ghal-2010 tad-dawl u l-ilma

   

Il-progress taht Gvern Nazzjonalista

Ahbarijiet fuq TVM 25.1.2010

 

Lawrence Gonzi jzur Allied Newspapers (The Times, The Sunday Times u timesofmalta.com) 10.8.2010

"Naghlqu kullimkien u nzommuk hawn" - staff ta' Allied Newspapers

 

Isma' lil Lawrence Gonzi jwieghed qabel l-elezzjoni tal-2008 li jnaqqas l-income tax malajr wara l-elezzjoni

Isma' lil Jeffrey Pullicino Orlando jghid li Lawrence Gonzi ma kienx mohhu f'sensih meta ta 500 Ewro zieda fil-gimgha lill-Kabinet

Julian Galea

Joanna Gonzi

Isma' lil Simon Busuttil jitkellem fuq il-gideb

 

Kristy Debono kandidata PN elezzjoni generali 2013 dwar id-dejn tal-Gvern

 

 

Austin Gatt

Edwin Vassallo u d-Duluri vera.

0:00/0:00

Recent Photos

Testimonials