Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

Joe Grima


Joe Grima

Politikant 

4.2.1936 - 3.2.2017

Twieled iz-Zejtun.

Studja fil-kullegg Stella Maris u St Michael's Training College.

Kien jipprezenta diversi programmi fuq ir-Rediffusion.

Fl-1971 inhatar chief executive tal-Malta Broadcasting Authority.

Beda l-karriera fil-gurnalizmu bhala reporter ma’ Times of Malta u wara kien foreign news sub-editor.

Gie elett fl-elezzjoni tal-1976 permezz ta’ elezzjoni kazwali

Wara l-1981 inhatar Ministru tal-Industrija

Fl-1983 inhatar Ministru tat-Turizmu

Fl-1992 kien fetah l-istazzjon tar-radju Live FM

Mill-1999 beda jipprezenta programmi fuq Net TV bhal Protagonisti, JoeGrimaLive u Opinjonisti

L-ewwel xandâr li uża l-internet biex ixandar programmi ta’ diskussjoni.

 

 Joe Micallef Stafrace

Joe Micallef Stafrace

Politikant

1933 – 29.1.2021

Membru Parlamentari f’isem il-Partit Laburista għal tliet leġislaturi.

Serva bħala Ministru għall-Industrija, l-Agrikoltura u t-Turiżmu.

Kien attiv fil-ġurnaliżmu fejn fis-snin ħamsin kien editur tal-gazzetta tal-Partit Laburista, is-Sebħ.

Kien intbagħat erbat’ijiem ħabs minħabba l-publikazzjoni ta’ karikatura tal-Gvernatur.

Kien kontributur ta’ kull nhar ta’ Ħadd fil-gazzetta “It-Torċa” u fil-“Leħen is-Sewwa”.

Kien lettur fl-Università ta’ Malta, espert nominat mill-qorti.

Chairman tal-Awtorità tax-Xandir u membru tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja.

L-istat ħatru membru tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu.

L-istitut tal-Ġurnalisti Maltin ippremjah bil-Gold Award.

Frederick Azzopardi

Frederick Azzopardi

Politikant

15.9.1949 - 17.10.2020

Membru tal-Assembleja Parlamentari tal-OSCE

Fl-1997 kien vici sindku tar-Rabat GHawdex

Elett l-ewwel darba fil-Parlament fl-1998

GHamel zmien deputy whip

Kien Assistent Parlamentari fi hdan il-Ministeru ghal GHawdex
Michael Bonnici

Michael Bonnici

Politikant

1944 – 29.5.2019

Elett l-ewwel darba fl-1987 u baqa’ jservi ta’ deputat parlamentari sal-2003.

Kien Deputat Speaker tal-Kamra tad-Deputati.
Herbert Messina Ferrante

Dr. Herbert Messina Ferrante

Dentist/Politikant

1937 - 31.12.2018

Fl-2012 ddaħħal bħala membru tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu.

Ħadem fi ħdan l-Amministrattiv u l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista.

Kien President tal-APAN kif ukoll kunsillier fil-Kunsill Lokali ta’ Ħ’Attard.

Viċi President tal-Malta Football Association kif ukoll President ta’ Sliema Wanderers FC.

Kien membru-fundatur tal-Għaqda Ewropea tad-Dentistrija, għalliem u eżaminatur tad-dentistrija.

Fl-2017 ngħata rikonoxximent mill-Għaqda Maltija tad-Dentistrija għall-50 sena ta’ ħidma u dedikazzjoni f’din il-professjoni.

Kien membru-fundatur tal-Għaqda tas-Self-Employed u president tagħha fis-snin 1970.

Karmenu Buttigieg

Karmenu Buttigieg

Politikant

- 12.7.2019

Serva bħala deputat Laburista mit-13-il distrett bejn is-snin 1976 u 1987.

Maghruf bhala l-Fratell.


Louis Refalo

Louis Refalo

Politikant

1950 - 28.6.2019

Membru Parlamentari Nazzjonalista bejn l-1982 u l-1996.

Kien mix-Xagħra, Għawdex.

Jiġi iben Carmelo Refalo, li wkoll kien Deputat f’isem il-Partit Nazzjonalista.

Kien miżżewweġ lil Maria u kellhom żewġ ulied.

Kien direttur tas-Sea Malta u l-Malta Freeport.


Lino Gauci Borda

Lino Gauci Borda

Politikant/Tabib

8.12.1936 – 13.2.2019

Membru Parlamentari mill-1976 sal-1994.

Imwieled tas-Sliema.

Iggradwa bhala tabib fl-1961.

Kandidat mall-PN ghall-ewwel darba fl-1971.

Studja fil-Kullegg San Alwigi u l-Universita Rjali ta’ Malta.

Serva fil-Kumitat Ezekuttiv tal-Assoccjazzjoni Parlamentari tal-Commonwealth.

Kien President tal-Old Motors Club.

Mizzewweg lil Louise Ann u kellu tifla Annabelle.

Vincent Moran

Dr. Vincent Moran

Politikant

27.1.1932 - 20.11.2018

Membru fi ħdan il-Partit Laburista mill-1948.

Beda jipprattika l-professjoni ta’ tabib fl-1958 wara li studja l-Lyceum u fir-Royal University of Malta.

Fl-1958 elett membru tal-Ezekuttiv Nazzjonali tal-MLP.

Fl-1963 iżżewweġġ lil Margaret Debono, magħrufa bħala Maggie Moran

Elett f’kull elezzjoni generali bejn l-1962 u 1992.

Ministru tas-Sahha bejn l-1976 u l-1987.

Kien il-kap tad-delegazzjoni li nnegozjat u offriet lill-Konferenza Mondjali tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa f'Lulju tal-1982 li ġewwa Malta jitwaqqaf Ċentru Internazzjonali tal-Anzjani.

Bena l-isptar Karin Grech li inawgura fil-11 ta’ Novembru 1979.

George Gatt

George Gatt

Politikant

1941 - 27.10.2018

Serva bhala Membru Parlamentari bejn l-1981 u 1996.

Sserva fuq numru ta’ bordijiet pubbliċi.

Kien involut f’bosta għaqdiet kulturali u sportivi.

Prof. Anglu Psaila

Prof. Anglu Psaila

Politikant u Professur tal-Medicina

1937 - 4.9.2018

Twieled Haz Zabbar.

Iggradwa bħala tabib fl-1961.

Iggradwa DCH (1964) u MRCP (1969).

Gie elett Fellow tar-Royal College of Physicians of Edinburgh fl-1984.

Gie elett Fellow tar-Royal College of Physicians of London fl-1997.

Gie elett Fellow tar-Royal College of Physicians of Glasgow.

Fl-1978, inħatar bħala tabib konsulent fl-Isptar San Luqa.

Deputat Direttur fid-Dipartiment tal-Mediċina.

Professur tal-Mediċina fl-Università ta’ Malta.

Għal ħafna snin ippreżenta l-programm Stetoskopju fuq ONE Radio.

Kien il-fundatur tal-Medical Tennis Association (Malta).

President tal-World Medical Tennis Society (1993-95).

Kien kandidat tal-Partit Laburista fl-Elezzjonijiet Ġenerali tal-1976, 1987 u 1992 iżda qatt ma ġie elett.

Fl-2013 Psaila ingħata Ġieħ ir-Repubblika.

Dr. Joe Cassar

Dr. Joe Cassar

Politikant

 – 2.5.2017

Twieled Hal Tarxien

Studja il-Lyceum u l-Universita ta’ Malta fejn iggradwa bhala avukat fl-1970

Ikkontesta l-elezzjoni ghall-ewwel darba mall-PN fl-1971 u gie elett l-ewwel darba fl-1981

Inhatar Segretarju Parlamentari ghall-housing fl-1987 u risorsi umani fl-1992

Inhatar magistrat fl-1998 fejn serva sal-2007

Kien mizzewweg lil Mary Cardona u kellu zewgt itfal
 

Joe Camilleri


Joe Camilleri

Segretarju Privat

1932 – 11.1.2018


Twieled Raħal Ġdid fl-1932

Studja fl-Università Rjali ta’ Malta u fl-1956 ggradwa bħala spiżjar.

Bejn l-1957 u l-1964 kien il-President tal-Labour League of Youth.

Camilleri ħadem l-isptar bħala spiżjar bejn l-1958 u l-1971 sakemm inħatar Segretarju Privat tal-Prim Ministru u Segretarju tal-Kabinett, kariga li baqa’ fiha sal-1976.

Segretarju Internazzjonali tal-MLP.

Ircieva l-interdett mill-Knisja Maltija fis-snin sittin.

Inghata l-unur bhala Membru tal-Ordni tal-Mertu f’Dicembru 2017.

 

 Prof. Anthony Zammit

Prof. Anthony Zammit

Politikant

26.6.1950 – 4.11.2017

 

Twieled tas-Sliema

Daħal l-Università ta’ Malta biex jistudja l-Mediċina u l-Kirurġija

Wara li gradwa, rħielha lejn il-Ġermanja, fejn baqa’ jistudja l-mediċina għal għadd ta’ snin.

Il-Germanja ggradwa wkoll fil-Ġermaniż tant li spiċċa jgħallem fl-università ta’ Dusseldorf

Fl-1985 irritorna Malta fejn beda jservi bħala Konsulent Kirurgu fl-Isptar St. Luke’s u wkoll jgħallem il-Kirurġija fl-Universita’ ta’ Malta.

Elett fl-elezzjoni tal-2008

Kien inkarigat l-ewwel mill-qasan tas-saħħa flimkien ma’ Dr. Michael Falzon, mbagħad mill-Anzjani u s-Soċjetà Interġenerazzjonali.

Baqa’ jaħdem bħala kirurgu sal-età tal-irtirar fl-2011 iżda dak iż-żmien, taħt amministrazzjoni Nazzjonalista, ma tħalliex ikompli jaħdem u l-kuntratt ma ġġeddidlux.

Fil-lejl tal-11 ta’ Awwissu 2008, kien gie aggredit minn 3 irgiel meta gie marbut, imsawwat, mhedded u misruq fid-dar tieghu. Dwar dan il-kaz, Kenneth Ellul kien intbaghat 12 il-sena habs. 

 

Daphne Caruana Galizia


Daphne Caruana Galizia

Gurnalista/blogger

26.8.1964 – 16.10.2017

Gurnalista kontroversjali u blogger influwenti.

Studjat fl-iskola ta’ St. Dorothy l-Imdina.

Iggradwat BA (Hons) fl-arkejologija fl-1997.

Izzewget lil Peter Caruana Galizia fl-1985 u kellha tlett itfal (subien).

Reporter ghal The Sunday Times of Malta mill-1987.

Associated Editor ma’ The Malta Independent mill-1992.

Editrici tal-magazines Taste u Flair.

Hadmet fuq diversi kazi kbar u li minhabba fihom kienet laqtet hafna libelli.

Kellha l-blog taghha Running Commentary li bdiet fl-2008 u li kellu hafna segwaci.

Wara hafna snin tikteb kontra l-Partit Laburista, dawret il-kritika taghha lejn il-kap gdid tal-PN Adrian Delia.

Inqatlet permezz ta’ bomba li tpoggiet taht il-karozza taghha.

Fiz-zmien li nqatlet kien ghad kellha 42 libell pendenti.


Albert Borg Olivier de Puget

Albert Borg Olivier de Puget

Politikant

15.4.1932 – 8.8.2017

Studja fil-kullegg ta’ San Alwigi.

Ha l-lawrja ta’ prokuratur legali fl-1954 u ta’ avukat fl-1958.

Ambaxxatur Malti ghall-Franza u l-Istati Uniti.

Kummissarju Gholi ghal Kanada.

Membru Parlamentari Nazzjonalista mill-1966 sal-1981.

Whip tal-Gvern Nazzjonalista mill-1966 sal-1971 u Whip ghall-Oppozizzjoni 1971 -1974.

Kien Shadow Minister ghall-Commonwealth u Affarijiet Barrranin kif ukoll dak ghat-Turizmu.

Mahtur magistrat fl-1983.

Membru tal-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa 1966 – 1975.

 

 
 

Philip Saliba

Philip Saliba

– 26.9.2011

Politikant

L-ewwel elezzjoni li kkonesta kienet dik tal-1951

Wara li kien elett l-ewwel darba fl-1952, baqa' jikkontesta f'isem il-PN sal-1981

Serva bħala deputat speaker tal-kamra bejn l-1962 u l-1971

Kien involut sew fil-mixja lejn ir-referendum tal-Indipendenza u kien attiv ħafna f'Ħaż-Żebbuġ

Kien ukoll President Onorarju ta' diversi għaqdiet, fosthom dawk tal-futbol u taż-żewġ baned

Kien fuq mozzjoni li ressaq hu li Eddie Fenech Adami kien co-opted fil-Parlament wara l-mewt ta' George Caruana

Għal snin twal serva bħala membru tal-Eżekuttiv tal-PN

Kellu wkoll diversi karigi fi ħdan il-Partit, fosthom assistent teżorier u editur tal-gazzetta Il-Poplu

In-Nutar Saliba kien imżejjen bl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu fl-1999

 
John Camilleri

John Camilleri

 - 5.9.2014

Segretarju ta’ Eddie Fenech Adami

Segretarju Organizzattiv tal-PN

Direttur Ezekuttiv tal-AZAD

Chairman tat-Telemalta

CEO tal-ETC

Deputat Chairman tal-Mid Med Bank

Direttur tal-Freeport

Assistent personali tal-Kummissarju Ewropew Joe Borg

Chairman tal-bord editorjali tal-PBS

President tal-klabb tal-futbol tal-Floriana

 

 George Cutajar

Dr. George Cutajar

- 14.5.2014

Attivist tal-Partit Nazzjonalista

Hadem mill-qrib ma’ Guido de Marco

Bhala avukat, iddefenda kawzi b’interess politiku fis-snin tmenin.

Kien vittma ta’ attakk fuqu meta tpoggiet bomba taht il-karozza tieghu.

 

 Gejtu Cuschieri

Gejtu Cuschieri

- 6.3.2014

Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista fuq il-Hamrun

Responsabbli mis-sigurta tad-Dar Centrali bejn l-1976 u l-2004

President tal-Kumitat Sezzjonali tal-PN fil-Hamrun

Viċi President tas-Soċjetà Mużikali San Ġużepp u President Onorarju tas-Soċjetà

Segretarju Ġenerali tas-Soċjeta' Filarmonika La Vallette

Membru tal-Kumitat ta' Ħamrun Spartans FC u ghal xi żmien President tal-istess Kumitat.

 

 

Maggie Moran


Maggie Moran

6.10.1938 – 10.4.1993

Midfuna fic-Cimiterju taz-Zejtun

Presidenta tal-Ghaqda Nisa Laburisti

Direttrici ta’ diversi kumpaniji

 Wistin Abela


Wistin Abela

19.10.1933 – 20.1.2014

Midfun fic-Cimiterju taz-Zejtun

Mizzewweg lil Catherine Abela fl-1959, kellu tlett itfal; Marjohn, Carmelina u Licia

Ha l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja tal-gvern, il-Lyceum, is-Seminarju tal-Arċisqof u fir-Royal University of Malta

Qabel inħatar Ministru kien jaħdem bħala skrivan fit-tarzna

Membru Parlamentari mill-1966 sal-1996

Deputat Mexxej tal-Malta Labour Party u Deputat Prim Ministru bejn l-1981 u l-1982

Fl-1971 inħatar Segretarju Parlamentari  tal-Finanzi u d-Dwana fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru

Fl-1974 inħatar Ministru tal-Iżvilupp

Fl-1976 inħatar Ministru tal-Iżvilupp, l-Enerġija, l-Portijiet u t-Telekommunikazzjoni 

Fl-1981 inħatar Deputat Prim Ministru u Ministru tal-Izvilupp Ekonomiku

F’Settembru tal-1983 inħatar Ministru tal-Finanzi u d-Dwana

Bejn l-1987 u l-1992 kien il-kelliem tal-Oppozizzjoni għall-Forzi Armati ta' Malta u l-Esplorazzjoni taż-żejt

Fl-1997 ġie appuntat bħala Kumpann ta' L-Ordni tal-Mertu

Membru tal-Kunsill tal-General Workers Union

Kien president tas-Sezzjoni tal-iskrivani tat-Tarzna

Kien l-ewwel President tal-Għaqda taż-Żgħażagħ taż-Żejtun

Kien president tal-Kumitat Laburista fuq ir-raba distrett fl-1961

 

 

Freddie Micallef

Freddie Micallef

18.3.1939 - 07.4.2011

Politikant

Kien Ministru Laburista tal-Agrikoltura u Sajd

Kien Ministru Laburista Tax-Xoghol

Kien Ministru Laburista tal-Industrija Parastatali

Gie elett l-ewwel darba fl-1966 u baqa MP sal-1996

President tal-Malta Cycling Federation

President tal-Malta Pigeon Club

 
Dr. George Hyzler

Dr. George Hyzler

26.5.1926 - 20.1.2011

Politikant

Membru Parlamentari Nazzjonalista mill-1962 sa l-1992

1987 mahtur Segretarju Parlamentari ghas-Sahha

Mill-1992 sa 1995 kien Ministru ghas-Sigurta Socjali

Fis-17 t’April 1995 irrizenja minn ministru u fl-istess jum Eddie Fenech Adami habbar reshuffle fil-kabinett

Dr Hyzler irrizenja mill-Parlament u s-siggu tieghu ittiehed mit-tifel tieghu Dr George Hyzler li gie elett f’elezzjoni kazwali

Mahtur mis-Segretarju Generali tal-Gnus Maghquda Boutros Boutros-Ghali, bhala Direttur tal-International Institute on Aging

Fl-1 ta’ Novembru 1995, Dr Hyzler gie mahtur ambaxxatur mhux residenti ghal-Polonja, Slovakja u r-Repubblika Ceka

Dr Hyzler serva wkoll bhala Agent President tar-Repubblika fin-nuqqas tal-president bejn l-1999 u l-2009

Inghata l-Onoroficenza ta' Ufficcjal ta' l-Ordni tal-Mertu

 

Renato Agius Muscat

Renato Agius Muscat

Politikant

- 8.1.2011

Għalliem u xandar.

Bejn 1995 u 1997 kien sindku ta’ Haz Zabbar

Fl-1996 inghata midalja li tfakkar is-75 anniversarju tas-self government

Kien deputat Nazzjonalista bejn 1987 u 1992.

Fiż-żmien li kien deputat Nazzjonalista kien ukoll il-whip tal-grupp parlamentari Nazzjonalista u bħala deputat attenda diversi konferenzi barra l-pajjiż.

 

Salvu Seychell


Salvu Seychell

- 26.7.2014

Attivist fi hdan il-Partit Laburista

Deputat Segretarju Generali bejn l-2003 u l-2009

Membru tal-Ezekuttiv tal-Partit

Ufficcjal Kordinament tal-Kumitati

 
Dr. Mario Felice

Dr. Mario Felice

Politikant

1930 - 31.12.2010

1971 sa 1981 Membru Parlamentari Nazzjonalista

Shadow Minister tal-Finanzi.

Miet fi klinika fl-Amerika fejn kien qieghed jirċievi kura speċjalizzata

Kien l-ewwel persuna Maltija li serva bħala membru fl-Istitut Internazzjonali tal-Istudji Strateġiċi f'Londra.

Studjuż tal-ekonomija u l-politika barranija u serva wkoll bħala Chairman tal-Malta Financial Services Centre

President tal-fergha Maltija tan-NATO.

 
Dr. Alexander Cachia Zammit 

Dr. Alexander Cachia Zammit

11.8.1924 - 30.7.2014

Midfun fic-cimiterju taz-Zejtun

Imwieled Birzebbugia imma ghex iz-Zejtun

Membru Parlamentari Nazzjonalista bejn l-1955 u l-1987

Ministru ghax-Xoghol u Welfare Socjali 1962 - 1966

Ministru ghas-Sahha 1966 - 1971

President tal-Kazin tal-Banda Beland

Ambaxxatur ghas-Santa Sede

Inghata l-unur ta’ Ufficcjal tal-Ordni Nazzjonali ta’ Meritu

 

Dr. Philip Muscat

Dr. Philip Muscat

Politikant

- 31.12.2010

Midfun fic-cimiterju ta’ Haz Zebbug

President tal-Għaqda Żgħażagħ Laburisti ta’ Ħaż-Żebbuġ.

1971 sa l-1976 kien deputat chairperson tal-kumitati tal-Kamra tar-Rappreżentanti.

Ministru tal-Edukazzjoni.

Kien introduċa l-iskemi ta’ student ħaddiem fl-Università u l-Istitut Tekniku.

Fl-1979 irrappreżenta lill-Prim Ministru fil-Konferenza tal-Kapijiet tal-Istati tal-Commonwealth fiż-Żambja.

1983 sa l-1987 Ministru tal-Industrija Parastatali, Enemalta u Telemalta.

 
Dr. Joseph Saliba

Dr. Joseph Saliba

Politikant

2.9.1926 – 3.11.2010

Membru Parlamentari Laburista bejn l-1976 u l-1987

Igradwa bhala tabib fl-1950

Lecturer fis-Civil Defence School

President tal-Prince of Wales Own Philharmonic Society of Vittoriosa

Kien Deputy Speaker 

Guido de Marco

Profs. Guido de Marco

Politikant

22.7.1931 – 12.8.2010

Midfun fic-cimiterju tal-Addolorata

Studja fl-Universita' ta' Malta fejn iggradwa fil-Filosofija, fl-Ekonomija u fit-Taljan u sar avukat fl-1955

Gie elett ghall-ewwel darba fil-Parlament fl-1966

Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista mill-1972 sal-1977

Deputat Kap tal-Partit Nazzjonalista sa Marzu tal-1999

Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Intern u l-Ġustizzja

Fit-18 ta' Settembru tal-1990 Guido de Marco ġie elett President tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti

Viċi President fil-Kummissjoni Indipendenti Dinjija fuq l-Oċeani

Serva bħala President ta' Malta bejn l-1999 u l-2004

Chairman tal-Fondazzjoni tal-Commonwealth

 

George Bonello Dupuis

George Bonello Dupuis

Politikant

28.1.1928 – 20.2.2010

Studja fil-liċeo u l-Universita' ta' Malta

Iggradwa bħala nutar fl-1951 u fil-liġi fl-1952

Ikkontsta l-elezzjoni għall-ewwel darba f'isem il-Christian Workers Party fl-1966

Kien elett għall-ewwel darba f'isem il-PN fl-1971

Kien Ministru tal-Finanzi fl-1987 u Ministru għall-Affarijiet Ekonomici fl-1992

Bejn l-1998 u l-2004, serva bħala Kummissarju għoli Malti għar-Renju Unit

Gorg Bonellu Dupuis kien teżorier tal-PN, kariga li fiha serva mill-1973 sa meta nħatar Ministru tal-Finanzi f'Mejju 1987

Kien kaptan tal-atletika tal-Universita' u anke ta' Malta

Kien l-ewwel Malti li rebaħ iċ-championsip tal-220 jarda, fejn għeleb il-predominju tal-Forzi Armati Ingliżi

Kien ukoll rrappreżenta lil Malta fl-ewwel logħob tal-Mediterran f'Lixandra.

 Edwin Busuttil

 

Prof. Edwin Busuttil

Politikant

– 21.12.2009

Ex Speaker tal-Parlament

Lecturer fl-Universita

Kap tad-Department of Public Law and Criminal Law

Dean tal-Fakulta tal-Ligi

Pro-Rector tal-Universita ta’ Malta

Deputat Mexxej tal-Constitutional Party

Membru tal-University Senate, University Council u tal-Medical Council

Chairman tal-Awtorita tax-Xandir, Chairman tal-Bord tad-Dixxiplina tal-Public Service Commission

Kummissarju Elettorali

Membru tal-European Commission of Human Rights

Vici-President tac-Centro Internazionale di Ricerche, Studi Sociologici, Penali e Penitenziari ta’ Messina

 Dr. Daniel Piscopo

Dr. Daniel Piscopo

Politikant

11.2.1920 – 14.12.2009

Membru Parlamentari Laburista mill-1950 sa 1981

Okkupa l-karigi ta’ Ministru tas-Sahha, Ministru tal-Posta, Elettriku u Komunikazzjoni u Ministru tat-Turizmu

 Joseph Zammit

Joseph Zammit

Politikant

– 12.12.2009

Wiehed mill-fundaturi tal-Partit Laburista wara l-isplit ma’ Paul Boffa

Wiehed mill-fundaturi tal-General Workers Union

Membru tal-Kumitat tal-Kazin Laburista ta’ Birzebbugia

 Pawlu Aquilina

Pawlu Aquilina

Politikant

– 14.11.2009

Koordinatur tal-kunsilli lokali ghall-PN

Kandidat Nazzjonalista fl-elezzjoni tal-1976

Wiehed mill-fundaturi tal-Kazin Nazzjonalista fil-Marsa.

Segretarju Ezekuttiv tal-Kunsill Lokali ta’ H’Attard

President ta’ Marsa FC

Membru fundatur tas-Solidarjeta’ Haddiema PN

 Joe A. Grima

Joe A. Grima

Politikant

29.7.1944 – 1.11.2009

Membru Parlamentari Nazzjonalista 1983 - 1987

Konsulent tar-relazzjonijiet pubblici

Assistant Segretarju Generali tal-Malta Employers Association

Segretarju Onorarju tal-Istitut tad-Diretturi

Wiehed mill-fundaturi tal-Moviment Qawmien Letterarju

 Lawrence Mintoff

Lawrence Mintoff

Politikant

1958 – 14.9.2009

Chairman tal-Gozo Ferries Steering Committee

Kandidat Laburista fl-elezzjonijiet generali tal-1992, 1996 u 1998

President tal-Kumitat Laburista tar-Raba Distrett

Membru elett tal-Ezekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista

President tal-Kamra tal-Periti

 Evelyn Bonaci

Evelyn Bonaci

Politikanta

1916 – 16.12.2008

Membru Parlamentari Laburista li giet eletta fl-elezzjonijiet generali tal-1966, 1971 u 1976

Fl-1995 inghatat l-unur ta’ Ufficcjal tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu

President tas-Sezzjoni tan-nisa tal-Kazin Laburista ta’ Birkirkara.

Membru tal-Kumitat Ezekuttiv Nazzjonali tal-MLP.

 Dr. Karl Chircop

Dr. Karl Chircop

Politikant

7.8.1965 – 12.10.2008

Membru Parlamentari Laburista li gie elett fl-elezzjonijiet generali tal-1996, 1998, 2003 u 2008

Iggradwa bhala tabib fl-1987

Kien attiv fil-Kunsill tal-Istudenti Universitarji

Membru f’diversi kumitati fi hdan il-Kunsill tal-Ewropa

Membru tal-Ghaqda Zghazagh Laburisti

 Sir Anthony Mamo

Sir Anthony Mamo

President tar-Repubblika

9.1.1909 – 1.5.2008

Iggradwa mill-Universita ta’ Malta fl-1931 (BA) u 1934 (LLD)

Inghata l-OBE fl-1957 u t-titlu ta’ Sir fl-1959.

Fl-1955 inhatar Avukat Generali tal-Kuruna.

Fl-1957 inhatar Prim Imhallef

Fl-1971 inhatar Gvernatur Generali.

Fl-1974 inhatar bhala l-ewwel President tar-Repubblika ta’ Malta fejn dam sa l-1976.

Fl-1993 inghata l-unur Sieheb il-Gieh

 Albert Rizzo

Albert Rizzo

Politikant

1947  – 29.2.2008

Kandidat Nazzjonalista fuq l-10 distrett

Sindku Nazzjonalista tal-Gzira

Fl-2001 inghata l-Midalja ghal-Qadi tar-Repubblika

President Onorarju tal-Gzira Utd. Football Club

President Onorarju tal-Banda Mount Carmel

 Carm Lino Spiteri

Carm Lino Spiteri

Politikant

– 9.2.2008

Kien elett Memru Parlamentari fl-1971, 1976, 1981 u 1992

Whip tan-naha Nazzjonalista fil-parlament.

Fl-1996 inghata midalja kommemorattiva fl-okkazzjoni tal-75 anniversarju mill-introduzzjoni tas-Self Government f’Malta.

 Dr. Robert Naudi

Dr. Robert Naudi

Tabib/Politikant

23.11.1936 – 2.1.2008

Membru Parlamentari Laburista bejn l-1976 u 1987

Rapprezentant mediku ta’ Malta fil-Gnus Maghquda

Membru tal-Kunsill Pastorali tal-Imsida

Mexxa l-grupp karizmatiku Ir-Raghaj it-Tajjeb

Inghata Gieh l-Imsida mill-Kunsill Lokali tal-Imsida

 Remig Sacco

Remig Sacco

Gurnalista

13.5.1922 – 31.12.2004

Gurnalista u kittieb li hadem hafna fi hdan il-Moviment tal-Haddiema

Studja fil-kullegg de Lla Salle u d-Dockyard Technical College

Hadem 25 sena fit-tarzna

Membru tal-Kunsill Nazzjonali tal-General Workers Union

Membru fl-Ezekuttiv tal-Partit Laburista

Agent Segretarju tat-Taqsima NACSS tal-GWU

 Tony Mallia

Tony Mallia

Gurnalista

24.9.1942 – 15.1.2004

Studja fil-kullegg Stella Maris u Thompson TV College fi Glasgow

Hadem bhala Program Editor mal-Awtorita tax-Xandir mill-1967

Attiv maz-Zghazagh Haddiem Nsara u kien anke President Nazzjonali

Dahal jahdem mall-Independent Print bhala Editor-in-Chief fl-1979

Kien editur ta’ The Democrat bejn l-1980 u l-1989

Kien membru tal-Awtorita tax-Xandir bejn l-1979 u l-1981

Fl-1995 inhatar Chief Executive tal-PBS

 
Jimmy Farrugia

Jimmy Farrugia

Politikant

1922 – 25.11.2006

Membru Parlamentari bejn l-1976 u 1987

Speaker tal-Kamra tad-Deputati fl-1987 u 1988

Agent President tar-Repubblika

President tal-Azzjoni Kattolika

President tal-Kunsill tal-Lajci

Ambaxxatur ta’ Malta ghas-Santa Sede

 Herman Farrugia

Herman Farrugia

Politikant

1934 – 10.11.2006

Ha l-edukazzjoni tieghu fil-Liceo u l-Universita.

Ex player tal-football tal-Melita u Floriana.

Iggradwa bhala tabib fl-1958.

Membru Parlamentari bejn l-1971 u l-1992.

Rapprezentant tal-Parlament Malti fl-Assocjazzjoni Parlamentari tal-Commonwealth fl-1975.

 Joseph Fenech

Joseph Fenech

Politikant

- 24.3.2005

Membru Parlamentari bejn l-1976 u l-1996.

Segretarju Parlamentari ghall-Affarijiet Marittimi bejn l-1987 u l-1992.

Ministru tal-Gustizzja pjuttost kontroversjali wara l-elezzjoni tal-1992 specjalment fil-liberazzjoni tat-traffikant tad-droga Queiroz.

 Guze Cassar

Guze Cassar

Politikant

22.1.1918 – 27.11.2001

Fl-1948 inħatar Ministru tal-Ġustizzja u Affarijiet Parlamentari. Wara li l-Partit Laburista nqasam, huwa ħareġ mal-partit ġdid ta' Pawlu Boffa u kien elett mit-tielet distrett fl-1950 u fl-1951. F'dak il-gvern ta' koalizzjoni huwa kien Ministru tal-Ġustizzja.

Fl-1953 huwa reġa' ngħaqad mal-Partit Laburista, u fl-1955 reġa' sar Ministru. Fl-1962 u l-1966 huwa ma kkontestax l-elezzjoni li fiha l-Partit kellu fuqu d-dnub il-mejjet impost mill-Knisja.

Fl-1971 inħatar Ministru tas-Servizzi Soċjali u Xogħol.

Fl-1974 inħatar Ministru tal-Edukazzjoni.

Fl-1976 inħatar Deputat Priministru u Ministru tal-Ġustizzja, Artijiet u Djar.

Fl-1979 inħatar Ministru tal-Finanzi.

Fl-1981 reġa' nħatar Ministru tal-Ġustizzja.

Fl-1987 huwa kien elett għall-aħħar darba fil-Parlament. Fl-1992 reġa' kkontesta iżda ma telax.

 Emanuel Bonnici

Emanuel Bonnici

Politikant

1929 – 12.9.2006

Ikkontesta l-ewwel darba fl-1962 imma minghajr success.

Shadow Minister ghall-housing bejn l-1974  u 1976.

Shadow Minister ghall-kummerc bejn l-1976 u l-1987.

Ministru tas-Settur Terzjarju bejn l-1987 u l-1992.

Wara li fl-elezzjoni tal-1992 naqas li jigi elett, inhatar direttur tal-Bank of Valletta.

President tal-Kazin Nazzjonalista tal-belt Valletta.

President tal-Valletta Regatta Club.

President tal-Valletta Waterpolo Club.

President tal-Valletta Basketball Club.

 Michael Gonzi

Michael Gonzi

Arcisqof ta’ Malta

13.5.1885 – 22.1.1984

Midfun fil-Katidral tal-Imdina


Kien l-Arcisqof ta' Malta li ta l-interdett lill-Laburisti fis-snin sittin bil-konsegwenzi kollha li decizjoni bhal din gabet maghha fuq il-vittmi.

Paul Xuereb

Paul Xuereb

Agent President tar-Repubblika

21.7.1923 – 6.9.1994

Fl-1959 inghaqad mal-Freedom Press bhala Literary Editor u Assistant Editor tal-gazzetta The Voice of Malta.

Fl-1964 inhatar General Manager tad-dar tal-pubblikazzjoni tal-partit.

Fl-1962 ikkontesta b’success l-elezzjoni generali u baqa jigi elett sal-1981.

Fl-1971 inhatar Segretarju Parlamentari fl-Ufficcju tal-Prim Ministru

F’Ottubru 1971 inhatar Ministru tal-Kummerc, Industrija, Agrikoltura u Turizmu.

Irrizenja mill-parlament fl-1983 u postu hadu Dr. Karmenu Mifsud Bonnici.

Fl-1986 inhatar Chairman tal-Mid-Med Bank.

Chairman tal-Malta Development Corporation.

Speaker tal-Kamra tar-Rapprezentanti.

Fi Frar 1987 inhatar Agent President tar-Repubblika.

 Anton Buttigieg

 

Anton Buttigieg

President tar-Repubblika

19.2.1912 – 5.5.1983

Iggradwa bhala nutar pubbliku fl-1939

Iggradwa bhala avukat fl-1940

Spettur tal-Pulizija matul it-tieni gwerra dinjija

Reporter u korrispondent ma’ The Times bejn l-1944 u l-1948

Editur ta’ The Voice of Malta fl-1959

Membru Parlamentari bejn l-1955 u l-1976

President tal-Malta Labour Party bejn l-1959 u l-1961

Deputat Mexxej tal-Malta Labour Party bejn l-1962 u l-1976

Deputat Prim Ministru bejn l-1971 u l-1976

Ministru tal-Gustizzja u Affarijiet Parlamentari fl-1977

President tar-Repubblika bejn l-1976 u l-1981

Iddistingwa ruhu fil-qasam tal-letteratura Maltija

President tal-Kazin tal-Banda San Gaetano fil-Hamrun

 Joseph Howard

Joseph Howard

Prim Ministru

1862 – 1925

L-ewwel Prim Ministru tal-Gvern Kolonjali

Serva bhala ufficcjal fl-Akkademja Militari Franciza

Fl-1912 elett membru fil-Kunsill tal-Gvern

Bejn l-1921 u 1923 mexxa l-ewwel Gvern Malti bl-ghajnuna tal-Partit Laburista

President tal-Kumitat tal-Gvern ghall-Emigrazzjoni

President tas-Socjeta tal-Arti, Manifattura u Kummerc

President tas-Socjeta Filarmonika La Valette

Inghata l-unur OBE

 Francesco Buhagiar

Francesco Buhagiar

Prim Ministru

7.9.1876 – 27.6.1934

Midfun fic-cimiterju tal-Addolorata

It-tieni Prim Ministru Malti

Igradwa bhala avukat fl-1901

Elett fl-Assemblea Legislattiva fl-elezzjonijiet tal-1921 u 1924 mal-UPM

Fl-1922 inhatar Ministru tal-Gustizzja

Mexxa Gvern ta’ minoranza sa Settembru 1924 imbaghad inhatar imhallef

Miet fl-Isptar Blue Sisters

 Nerik Mizzi

Nerik Mizzi

Prim Ministru

1885 – 1950

Iggradwa bhala avukat fl-1911

Elett minn Ghawdex fl-1915 fil-Kunsill tal-Gvern

Arrestat u ghadda Qorti Marzjali fuq akkuzi ta’ sedizzjoni fl-1917 u ntbaghat il-habs imma l-piena giet mibdula

President tas-Socjeta Dante Alighieri

Fl-1919 gie elett Segretarju tal-Assemblea Generali

Fl-1921 ifforma l-PDN u inghaqad f’koalizzjoni mal-UPM fl-1924 fejn inhatar Ministru tal-Agrikoltura

Kien mexxej tal-PN ma’ Sir Ugo Mifsud wara li l-UPM u l-PDN inghaqdu

Ministru ghall-Industrija u Kummerc (1924-1927)

Ministru ghall-Agrikoltura, Sajd u Posta (1932)

Ministru tal-Edukazzjoni (1932-1933)

Membru tal-Assemblea Legislattiva (1921-1930), (1932-1933), (1947-1950)

Kap tal-Partit Nazjonalista (1942-1950)

Kap tal-Oppozizzjoni (1947-1950)

Arrestat fl-1940 u deportat fl-Uganda fl-1942 imma gie lura Malta fl-1945

F’Settembru 1950 inhatar Prim Ministru imma miet tlett xhur wara fid-dar tieghu

 Sir Ugo Mifsud

Sir Ugo Mifsud

Prim Ministru

1889 – 8.2.1942

Midfun fic-cimiterju ta’ Hal Lija

Iggradwa bhala avukat fl-1910

Gie elett fl-elezzjoniji tal-1921 mal-UPM u sar l-izghar Prim Ministru fl-Imperu Ingliz

Fl-1926 sar mexxej tal-PN flimkien ma’ Nerik Mizzi

Elett mill-gdid fl-elezzjoni tal-1927 u fl-1932 meta lahaq Prim Ministru sal-1933

Ministru tal-Finanzi (1924–1926)

Ministru tal-Gustizzja (1926–1927), (1932–1933)

Ministru ghall-Industrija u Kummerc (1921–1924), (1932–1933)

Ministru ghall-Posta (1921-1924)

Ministru ghall-Agrikoltura u Sajd (1921-1924)

Sofra attakk tal-qalb fid-9 ta’ Frar 1942 waqt diskors fl-laqgha tal-Kunsill tal-Gvern u miet jumejn wara

 Sir Paul Boffa

Sir Paul Boffa

Prim Ministru

1890 – 1962

Midfun fic-cimiterju ta’ Hal Tarxien

Igradwa bhala tabib fl-1912

Waqt l-ewwel Gwerra Dinjija serva mar-Royal Medical Corps

Inghaqad mal-Partit Laburista fl-1923

Inhatar mexxej tal-Partit Laburista fl-1927

Kien f’koalizzjoni mal-partit ta’ Strickland fil-gvern (1927-1932)

Inghata l-unur OBE fl-1941

Gie elett mal-Partit Laburista fl-elezzjoni tal-1945 u fl-1947 sar l-ewwel Prim Ministru Laburista

Wara split fil-Partit Laburista, Boffa fforma l-Malta Workers Party

Rega gie elett fl-1951 u fl-1953 u inghaqad f’koalizzjoni mal-PN fejn kellu l-kariga ta’ Ministru tas-Sahha u Servizzi Socjali

Fl-1955 irrizenja minhabba ragunijiet ta’ sahha imma baqa fix-xena politika meta anke gie nnominat bhala President Onorarju tal-Christian Workers’ Party

 Danny Cremona

Danny Cremona

Politikant

- 1982Patrick Holland

  

Patrick Holland

Politikant

- 27.9.1986Lorry Sant

Lorry Sant

Politikant

26.12.1937 – 5.10.1995

Ha l-ewwel edukazzjoni tiegħu fl-Iskola St. Michael u fl-Istitut Tekniku qabel daħal it-Tarzna

Fid-9 ta' April 1960, Lorry Sant ingħata l-Interdett wara li kiteb editorjal li fih ikkritika lill-Arċisqof Mikiel Gonzi.

L-ewwel segretarju tat-Taqsima tal-Metall tal-General Workers Union.

Tela' fil-Parlament fl-Elezzjoni tal-1962 mit-Tielet Distrett.

Fl-1971 inħatar bħala Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi.

Fl-1976 żdiedlu wkoll l-Isport mal-Ministeru tiegħu.

Fl-1983 zdiedlu l-portafol tad-Djar.

Bejn Diċembru 1981 u Settembru 1983 kien Ministru tal-Intern.

Fl-1987, ikkontesta l-aħħar elezzjoni tiegħu u tela' mir-raba' distrett.

 Agatha Barbara

Agatha Barbara

President tar-Repubblika

11.3.1923 – 4.2.2002

Midfuna fic-cimiterju ta’ Haz Zabbar

L-ewwel membru parlamentari mara.

Eletta l-ewwel darba fl-elezzjoni tal-1947 u baqghet tigi eletta sakemm inhatret l-ewwel President tar-Repubblika mara fl-1982.

L-ewwel Ministru mara meta wara l-elezzjoni tal-1955 inhatret Ministru tal-Edukazzjoni u Kultura.

Sa hames xhur biss wara li nhatret Ministru, l-edukazzjoni saret obbligu u b’xejn ghat-tfal minn 5 snin sa 14 il-sena.

Fl-1958 intbaghtet il-habs wara l-protesti kontra l-forzi barranin.

Ministru ghall-Edukazzjoni u Kultura wara r-rebha elettorali Laburista fl-1971.

Fl-1974 zdiedula r-responsabiltajiet tax-Xoghol u Servizzi Socjali.

Dahlet mizuri godda bhal paga ndaqs ghan-nisa bhal irgiel, leave fit-tqala, bonus annwali, children’s allowance, penzjoni ta’ zewg terzi ecc.

 Gorg Borg Olivier


Dr. Gorg Borg Olivier

Prim Ministru

1911 – 29.10.1980

Midfun fic-cimiterju tal-Addolorata

Iggradwa bhala avukat fl-1937

Fl-1939 elett fil-Kunsill tal-Gvern

Fl-1950 kien Ministru ghax-Xoghol u Rikostruzzjoni u Ministru tal-Edukazzjoni fil-gvern Nazzjonalista ta’ minoranza mmexxi minn Nerik Mizzi

Kien is-successur ta’ Nerik Mizzi bhala kap tal-PN, Prim Ministru u Ministru tal-Gustizzja meta Mizzi miet fl-1950

Ifforma Gvern ta’ Koalizzjoni mal-Malta Workers’ Party wara l-elezzjoni tal-1951

Rega mexxa Gvern ta’ Koalizzjoni wara l-elezzjoni tal-1953

Kap tal-Oppozizzjoni (1955-1958)

Prim Ministru wara l-elezzjoni tal-1962 u anke serva bhala Ministru ghall-Ippjanar Ekonomiku u Finanzi

Inghata l-Honoris Causa f’jum l-Indipendenza fl-1964 mill-Universita Rjali ta’ Malta

Fl-1965 sar ukoll Ministru ghall-Affarijiet tal-Commonwealth u Affarijiet Barranin

Prim Ministru wara l-elezzjoni tal-1966

 Guze Ellul Mercer


Guze Ellul Mercer

Politikant

1897 – 22.9.1961

Midfun fic-cimiterju tal-Addolorata

Segretarju tal-kazin Laburista tal-Imsida

Membru tal-Kumitat Ezekuttiv tal-Partit Laburista

Editur ta’ Il-Cotra

Ministru, Deputat Mexxej u Agent Prim Ministru bejn l-1955-1958

Wara mewtu ndifen fil-Mizbla

 Paul Carachi

Paul Carachi

Gurnalista u Politikant

1926 – 30.8.2006

Midfun fic-cimiterju tal-Addolorata

Inghaqad mal-MLP fl-1960 bhala Assistant Editor ta’ The Voice of Malta.

Deputy Editor ta’ L-Orizzont meta ssieheb mal-General Workers Union.

Kien l-ewwel editur tal-gurnal Malta News.

Assistant Segretarju Internazzjoni fi hdan l-MLP.

Kandidat minghajr success fl-elezzjoni tal-1962 imma gie elett fl-elezzjonijiet tal-1966 u dik tal-1971.

Fl-1984 inhatar producer u xandaar fin-newsroom ta’ Xandir Malta sakemm irrizenja fl-1987.

Ikkontesta b’success l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali ta’ Hal Balzan fl-1996, 1999, 2002 u 2005.

 Gerald Strickland

 

Gerald Strickland

Politikant

1861 – 1940

Midfun fil-Katidral tal-Imdina

Fl-1887 gie elett fil-Kunsill tal-Gvern

Bejn l-1888 u l-1902 serva bhala Segretarju Principali tal-Gvern

Waqqaf l-Anglo-Maltese Party fl-1921

Kien Kap tal-Oppozizzjoni (1921-1927) u (1932-1933)

Prim Ministru bejn l-1927 u l-1930

Sid u direttur tal-Progress Printing Company u The Times of Malta

 Mabel Strickland


Mabel Strickland

Gurnalista u politikanta

1899 – 1988

Midfujna fil-Katidral tal-Imdina

Fundattrici u editrici ta’ The Times matul it-tieni gwerra dinjija.

Giet eletta fil-parlament wara l-elezzjoni tal-1962.

Mexxiet il-Progressive Constitutional Party.

 Raymond Caruana


Raymond Caruana

Vittma ta’ vjolenza politika

1960 – 1986

Midfun fic-cimiterju tal-GudjaKarin Grech

 


Karin Grech

Vittma ta’ vjolenza politika

1962 – 1977

Midfuna fic-cimiterju tal-Addolorata 

Dr. Censu Tabone

Dr. Censu Tabone

Politikant

30.3.1913 – 14.2.2012

Midfun fic-cimiterju tax-Xewkija Ghawdex

Serva bhala Ministru taht Gorg Borg Olivier u Eddie Fenech Adami

Segretarju Generali tal-Partit Nazzjonalista

Deputat Kap tal-Partit Nazzjonalista

Fundatur tal-Medical Officers’ Union (illum MAM)

Inhatar bhala President tar-Repubblika fl-1989

 Fr. Peter Serracino Inglott

Fr. Peter Serracino Inglott

Filosfu

26.4.1936 - 16.3.2012

Midfun fic-cimiterju ta’ Hal Tarxien

Konsulent ta’ Eddie Fenech Adami, kap tal-Partit Nazzjonalista

Rettur tal-Universita

Kap tad-Dipartiment tal-Filosofija fl-Universita

 Duminku Mintoff


Duminku Mintoff

Prim Ministru

6.8.1916 - 20.8.2012

 

Ha l-edukazzjoni tieghu fi skola tal-Gvern u wara fis-Seminarju, il-Liceo u l-Universita.

Fl-1937 ha Bacellerat fix-xjenza.

Fl-1939 iggradwa fl-Inginerija u  l-Arkitettura.

Ha l-MA fix-Xjenza tal-Inginerija mill-Universita ta’ Oxford.

Bejn l-1941 u 1943 hadem bhala civik engineer fir-Renju Unit u wara hadem bhala perit f’Malta.

1945 gie elett bhala membru tal-Kunsill tal-Gvern.

MP Laburista 1947 – 1998

Ministru tar-Rikostruzzjoni taht il-Prim Ministru Pawlu Boffa.

Deputat Mexxej tal-Partit Laburista u Deputat Prim Ministru 1947 - 1949

Mexxej tal-Partit Laburista 1949 – 1984

Prim Ministru 1955 - 1958, 1971 - 1984

Vittma tal-interdett mill-Knisja Kattolika Maltija taht l-Arcisqof Mikiel Gonzi.

Ministru tal-Affarijiet Barranin u Ministru tal-Intern matul diversi snin li kien Prim Ministru.

Introduca riformi kbar fl-edukazzjoni, fis-sahha u fil-politika socjali.

Oratur kapaci u politiku determinat li dejjem mexa fuq l-ghajta tieghu ta’ “Malta l-Ewwel u Qabel Kollox”.

Arkitett ta’ Malta Repubblika li rat l-ewwel Kap ta’ Stat Malti.

Innegozja t-trattat mal-Inglizi ghat-tmiem tal-bazi militari f’Malta.

Prim Ministru ta’ Malta mwielda hielsa fil-31 ta’ Marzu 1979.

Haddan politika ta’ newtralita u non-allinjament u ra tifforma parti mil-Kostituzjoni ta’ Malta.

Unuri li nghata:              mill-Libja          1971 Ordni tar-Repubblika Libjana

                                    mit-Tunesija      1973 Grand Cordon de L’Order de la Republique

                                    mill-Grecja       1976 Onoris Causa mill-Universita tal-Istudeji Politici ta’ Ponterios

                                    mill-Marokk     1978 Order of the Grand Cordon of Oiassam Alaouite

 Joyce Grech

Joyce Grech

1933 – 27.2.2013

 

Fundatrici tal-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista fl-1975

President u ghal xi zmien anke Segretarja Internazzjonali tal-MNPN

Twieldet il-Belt Valletta u hadmet bhala ghalliema

Membru tal-Kunsill Amministrattiv tal-PN u membru tal-Ezekuttiv tal-Partit

Kienet ko-fundatrici tal-Ghaqda Nisa Demokristjani, u kienet involuta wkoll fil-European Union of Women

 Lino Spiteri

Lino Spiteri

Politikant

21.9.1938 – 14.11.2014

Midfun fic-cimiterju tal-Addolorata

Studja fil-Liceo, Fil-Plater College, St. Peter’s College u Oxford

Diploma fl-istudji socjali

BA fil-politika u ekonomija

Gie elett l-ewwel darba fl-1962

Ministru tal-Finanzi

Ministru tal-Kummerc u Ppjanar Ekonomiku

Ufficcjal tar-Ricerka fil-Kamra tal-Kummerc

Chairman tal-Bank Centrali ta’ Malta

Fl-2008 inghata l-gieh ta’ Kompann tal-Ordni tal-Mertu

Awtur ta’ novelli u stejjer qosra

Kontributur regolari fil-gazzetti

Deputat Editur ta’ It-Torca

Head of Publications tal-Union Press

Fl-2005 ingħata l-Premju Nazzjonali tal-Ktieb

 Joseph Spiteri


Joseph Spiteri

Politikant 

– 6.2.2016

 

Kien min-Naxxar

Gie elett l-ewwel darba fl-1955 u baqa’ jservi fil-Parlament sal-1976.

Bejn l-1962 u l-1966 serva bħala Ministru tax-Xogħlijiet

Bejn l-1966 u l-1971 serva bħala Ministru tal-Industrija, Kummerċ, Agrikoltura u Sajd.

 Victor Galea Pace


Victor Galea Pace

Politikant 

– 6.3.2015

 

Kien gie elett mal-PN fl-elezzjonijiet tal-1996 u 1998.

Serva fil-Kunsill Lokali tar-Rabat Għawdex, fejn kien ukoll l-ewwel Sindku tal-kapitali Għawdxija  

Ingħata rikonoxximent mill-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil talli serva bħala Deputat matul il-50 sena li pajjiżna ilu Indipendenti.

 Recent Photos

Testimonials

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.