Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

 

X'hini l-opinjoni tieghek dwar dawn is-suggetti socjali?

Aghfas hawn sabiex tkun tista tibghat l-opinjoni tieghek dwar wiehed mis-suggetti t'hawn taht. Grazzi hafna tal-interess.

George Cross

Armi

Festa Nazzjonali

Drittijiet l-Istess

Zwieg

Ewtanasja

 

Int taqbel mal-ewtanasja?

 

George Cremona

L-Ewtanasja fl-opinjoni tieghi qatt m'ghandha tkun permessa ghaliex il-hajja itiha l-Mulej u Hu biss ghandu d-dritt jehodha u l-ebda bniedem ikunu xi jkunu c-cirkostanzi.

 

Ramona Schembri

Jien naqbel mal-ewtanasja f'kazijiet fejn ikun hemm tbattija. Min irrid jara lil xi hadd ghaziz ghalih ibati?!

 

 

Piena Kapitali

Abort

Divorzju

 

Int taqbel mad-divorzju?

 

George Cremona

Ghalkemm f'xi kazi genwini jidher bhala soluzzjoni ghall-koppji, d-divorzju generalment igib aktar inkwiet u problemi fil-familji u certament li jhalli impatt negattiv fuq l-ulied li jkunu frott ta' l-ewwel zwieg.

 

Ramona Schembri

Jien personalment naqbel mad-divorzju fejn ikun hemm bzonn. Nemmen li ghandu jidhol u biex jinghata d-divorzju l-koppja ghandha tkun investigata sew qabel ma jinghata biex ma nghoqodux naghtu d-divorju ghal kull haga ta' xejn.

 

 

Amnestiji

Karnival

Immigranti Llegali

Staguni

Superstizzjoni

Prostituzzjoni

Recent Photos

Testimonials