Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

President Prof. Guido de Marco


Agir ikkundannabbli tal-President tar-Repubblika Guido de Marco. Jinghaqad fic-celebrazzjonijiet Nazzjonalisti wara r-rebha elettorali tal-PN fl-2003.

Mozzjoni minn Lawrence Gonzi bhala ringrazzjament lill-President Guido DeMarco.

President Eddie Fenech Adami


L-ittra ta' rizenja ta' Eddie Fenech Adami lill-President Guido DeMarco. L-ewwel pass biex Fenech Adami seta jinhatar President tar-Repubblika

Lil DAN taghmel President tar-Repubblika?

Kemm qeghdin sew!! Prosit kemm jahdmuhom bizzilla l-affarijiet. L-ewwel qalilna li ser jirtira ghax ta' 70 sena jrid igawdi l-familja u n-neputijiet. Issa jrid isir President. L-anqas inkixef ukoll!!

 

Bhala politiku Dr. Fenech Adami l-ewwel qalli biex nghinu ngorr is-salib, imbaghad sallabni b'kontijiet gholjin, ghollieli l-bolla darbtejn, ghamilli levy ta 10% fir-ristoranti, ghollieli taxxi u t-tariffi, ghollieli l-VAT, dahhalli taxxi godda fuq affarijiet li qabel kienu b'xejn, ghollieli l-hajja, tefa piz fuqi bis-sehem li jkolli nhallas mid-dejn li ghamel hu, ftit zmien iehor meta nasal ghal-penzjoni jaghtini biss 2/3 miz-zieda ghall-gholi tal-hajja imma l-VAT jitlobhieli kollha, jekk immur f'dar tal-gvern ghall-anzjani jehodli 80% tal-penzjoni u jghatini ftit pocket money li bihom irrid nixtri l-bzonnijiet tieghi, biex issa …

 

Bhala President, jien irrid inhallas biex hu jkun jista jorqod komdu fil-palazz u jraqqad mieghu lil tal-familja, irrid inhallas ghall-ikel u transport kemm ghalih, ghal martu, tfal u n-neputijiet, irrid inhallaslu ghal kull ma jrid, sefturi, telefonati, nies tas-sigurta, medicini, ilbies, karozzi lussuzi, sewwieqa, vjaggar madwar id-dinja u kull ma jiddeciedi li jrid.

 

Kollox ghalih, irid jahtaf kollox u li baqa' jiehu ser jiehdu. X'jimporta li ghamel Biljun Lira dejn!! Issa wasal iz-zmien li jgawdi u jiehu salarju ta' president. U jippretendi li jkun President tal-Maltin kollha??

 

L-arroganza u l-egoizmu politiku Nazzjonalista lahaq l-aqwa tieghu. Meta ser jieqaf jahtaf dan il-bniedem? Ma thallasx bizzejjed? Ma gawdiex bizzejjed? Meta ser jieqaf ikun ta’ piz fuq in-nazzjon? X'ma nikritikahx jien meta nara dawn il-hmerijiet!! Imbaghad ikun hemm min jiehu ghalih. Meta n-Nazzjonalisti jieqfu jizbaljaw, jien inkun l-ewwel wiehed li niehu r-ruh.

 

Sta ghalik qarrej li f'elezzjoni ohra twaqqaf dawn il-hnizrijiet.

 

L-ipokrizija ddejjaqni. Dr. Fenech Adami jrid jilghaba tal-qaddis, habib ta' kulhadd, jahseb f'kulhadd u qalbu ma' dawk li qeghdin ibaghtu. F'April 2004 mar izur l-Arcisqof u qal, “I say it is so good to see such a spirit of cooperation between the government and the Catholic Church” (ara The Malta Independent 16.4.2004). Miskin nesa Dr. Fenech Adami li ezatt ghaxar snin qabel, lill-istess Knisja ra zejda meta qal, “The Church is cut off from reality” (ara The Sunday Times 1.5.94). Meta kien Prim Ministru u l-poplu tah tkaxkira elettorali fl-1996, tafu kemm kellu jaghti l-Gvern tieghu lill-Knisja? Lm2,200,000!! (zewg miljuni u mitejn elef Lira). Il-lupu jbiddel sufu imma qatt ghemilu.

 

Dan ghaliex minn kemm ilu li lahaq President, In-Nazzjonalisti qeghdin jghajtulu Edward u mhux aktar Eddie. Mela Eddie Fenech Adami jfisser memorji koroh, jew jisthu jghidulu Eddie issa? Jew Eddie issa sar pulit u jridha ta' Edward!! Ezattament x'kien fih hazin l-isem Eddie biex issa ma jridux juzawh aktar? L-isem Edward Fenech Adami issa sar falz, aktar u aktar meta issa rridu nindirizzawh bhala Eccellenza!!


“The erosion of traditional values is part of the price that is being paid for progress, President Eddie Fenech Adami said yesterday”.

The Times 14.12.2004

 

Fl-ahhar induna!! Fl-ahhar fetah ghajnejh ghal kemm ghamlet hsara il-politika tieghu ta' konsumerizmu sfrenat fejn min hu l-aqwa jhawwel u l-batut jithalla mal-genb tat-triq. Dan kollu bl-iskuza tal-progress. U biex zgur il-valuri tal-Maltin imorru l-quddiem dahhal lil Malta fl-Unjoni Ewropea, ghaqda politika u ekonomika li l-anqas l-gheruq Insara ma accettat. Eccellenza ... issa tard wisq, il-froga ilek li ghamiltha.

 

26 ta' Dicembru 2004

Dr. Fenech Adami bhala President tar-Repubblika waqt il-programm L-Istrina fuq it-television pubblikament ta garanzija lil Peppi Azzopardi li s-somma ta' miljun Lira kienet se tintlahaq. Irrepeta kemm il-darba li l-figura ta' miljun Lira kienet se tigi maqbuza. Fil-fatt hassibni hazin ghax ghidt dan kif jaf kemm kienu se jigbru. Naturalment bhal dejjem, il-kelma ta' Dr. Fenech Adami ma tiswa ghal xejn, u fil-fatt ingabru mall-Lm200,000 anqas milli kienu ngabru fis-sena ta' qabel 2003. Ghalinqas Dr. Fenech Adami wera kemm baqa konsistenti fil-weghdi fierha u fil-kliem banali. Is-sinjura Mary Fenech Adami bhas-soltu bl-umilta kollha gabet ruhha tajjeb hafna. Hasra li ma mexxietx il-pajjiz hi ghax kieku konna mmorru ferm ahjar.

 

Diskors partiggjan mill-President tar-Repubblika Eddie Fenech Adami f'elogju lill-Lawrence Gonzi. “Malta moved forward after it found the leadership it needed under Prime Minister Lawrence Gonzi's government, President Eddie Fenech Adami said yesterday of his political successor. “We can say that it is truly a new political season of cooperation,” he said, echoing the slogan used by Labour Leader Joseph Muscat. While receiving Dr Gonzi's and Cabinet's New Year greetings at the Palace, Dr Fenech Adami said the country trusted Dr Gonzi's government. “But trust is not enough. A country also requires good leadership and it found the leadership it needed under your government and moved forward,” Dr Fenech Adami said in his last such address as President before his term of office expires in a few months' time.

The Times 2.1.2009

 

Stħarriġ tal-gazzetta Illum juri li waqt li 46% jaħsbu li Fenech Adami rnexxielu jgħaqqad lill-poplu Malti tul il-Presidenza tiegħu waqt li 36% huma tal-fehma li l-eks kap tal-PN ma rnexxilux jilħaq dan il-għan. Il-Presidenza ta’ Fenech Adami ntemmet din il-ġimgħa bil-ħatra tal-President George Abela li tgawdi l-appoġġ ta’ 85% skont stħarriġ li sar minn din il-gazzetta f’Jannar. Fost dawk li vvutaw lill-Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet 71% jaħsbu li l-eks Kap tal-Partit Nazzjonalista ma rnexxilux jgħaqqad lill-poplu. Kienu biss 13% tal-Laburisti li sostnew li Fenech Adami rnexxielu jilħaq dan il-għan. Min-naħa l-oħra, minkejja l-popolarità li jħaddan Fenech Adami fost in-Nazzjonalisti, 20% tal-votanti Nazzjonalisti wkoll jaħsbu li l-eks kap tal-partit ma rnexxilux jgħaqqad lill-poplu. Din hi indikazzjoni li parti tal-elettorat Nazzjonalista kienet iddarrset bil-ħatra ta’ Fenech Adami bħala President eżatt wara li ċeda postu bħala Kap tal-Partit lil Lawrence Gonzi. L-istħarriġ sar fost 300 persuna li ġew ikkuntattjati bejn nhar l-Erbgha 25 ta’Marzu u nhar il-Ħamis 2 ta’April.

ILLUM 5.4.2009

Kollox tasal taghmel jekk ikollok wiccek tost!!


Sitt xhur biss wara d-decizjoni nfami tieghu li jiehu Lm80 minn kull Lm100 li l-penzjonanti fid-djar tal-gvern jircievu f'penzjoni, Dr. Fenech Adami mar izur lill-missierijiet fl-okkazzjoni ta' Jum il-Missier. Ezattament x'seta qalilhom lill-penzjonanti? Forsi staqsihom jekk hadux gost li hallilhom biss 20% tal-penzjoni wara li barmilhom il-bqija? U x'mar jaghmel izur il-missierijiet fil-5 ta' Gunju meta jum il-missier kien se jigi fl-20 ta' Gunju? Kienet mossa politika biex forsi jahtfu xi vot qabel l-elezzjoni ghall-Parlament Ewropew fit-12 ta' Gunju? Il-President kien komplici f'manuvra politika biex il-PN izid il-voti f'elezzjoni nazzjonali? Bl-anzjani japprofittaw ruhhom ghax jistghu. Uhud isibuhom f'qiegh ta' sodda, ohrajn mentalment dghajfa u ohrajn li ma jimpurtahomx mid-dinja. Din hi l-kuxjenza socjali tal-Partit Nazzjonalista. Imbaghad jipretendu li l-President Fenech Adami jkun president li jghaqqad lill-poplu!!
President Emeritus f'attivita partiggjana

President George Abela

MATURITA' POLITIKA?

JEW MOSSA QARRIEQA?

This was one of the Nationalist government’s stupider and more corrupt/crony moves: its way of ‘thanking’ George Abela for his support in the drive, against the Labour Party, to EU membership.

Daphne Caruana Galizia

daphnecaruanagalizialcom 2.3.2017


President Marie-Louise Coleiro Preca

The President elect is a down to earth woman. She has a genuine interest in people and people love her for it in turn. As a member of the opposition, she worked tirelessly to address the needs of poorer families... not only constituents, but anyone who sought her help. As Minister, she threw herself headlong into her work and immediately set out to apply herself to improve the lot of others. When the Prime Minister nominated her, he said that she would be a President with a difference, and that her talents and tireless work ethic would not be lost by the country. … Marie Louse Colerio Preca has always rooted for the underdog and she has said that she will continue to do so.  … We believe that Marie Louise Colerio Preca will fulfil what she has set out to do. She is such a people person that partisan politics will not affect her. And that is because before seeing red or blue, she sees a person or a family. Her immediate reaction is always to help, to see what she can do. To make people’s lives better. This is an honourable cause.

Editorjal, The Malta Independent 4.4.2014


Il-President Marie Louise Coleiro kienet President li qdiet dimirha kif kellu jkun u li waqt it-terminu tagħha qatt ma ħarset lejn il-kuluri. Dan qalu l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia, wara li fil-Parlament il-Prim Ministru Joseph Muscat, f’mozzjoni ppropona li l-Kamra tistqarr l-apprezzament tagħha għal mod siewi u dinjituż li bih l-Eċċellenza Tagħha Marie Louise Coleiro Preca qdiet id-dmirijiet tagħha lejn il-Poplu Malti. Dan fil-kariga ta’ President ta’ Malta, u filwaqt li tirringrazzjaha ta’ dan, tixtiqilha għomor twil, ħieni u aktar servizz għal pajjiżna. Din il-mozzjoni kienet sekondata mill-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia. F’diskors li għamel fuq il-President “uscenti”, Adrian Delia qal li kull kariga pubblika iġġib responsabbilita’. Il-Presidenza hija l-akbar kariga u għalhekk ta’ responsabbilta’ kbira. Tenna li jqabbilha mal-bandiera, li trid tibqa’ tperper, li tirraprżenta lil pajjiż sħiħ. Irid ikun distakkat mill-politika għax dak li jrid jirrappreżenta lilna kullimkien, anke barra l-pajjiż bit-twemmin u l-valuri tal-pajjiż inniffsu. Dan kollu għamluh il-Presidenti kollha, nkluż Marie Louis Coleiro Preca. Dejjem kienet taħdem u tgħin liż-żgħir, anke meta kienet fil-poltika u li għaliha qatt ma kien hemm kuluri. “Ma kellhix dubju li kienet se taqdi dmirha, b’dan il-mod, bil-kabinett jitlef vuċi, li kellu bżonnu sew. Dak li rebħet il-Presidenza, minħabba fiha l-pajjiż spiċċa ltim”, qal Delia. Kompla jgħid li hu kellu diversi okkażjonijiet li jitkellem magħha, prattikament kull xahar, bħala Kap tal-Oppożizzjoni fejn kienet tolqtu dwar kemm kienet tisma’, bil-meżż tal-kommunikazzjoni llum b’diversi modi, mhux faċli li wieħed joqgħod jisma’. Madankollu hi għandha l-abbilita’ li tisma’, xi ħaġa li fid-dinja tal-lum mhux faċli. Hi tisma; għax jinteressaha, u għandha l-abbilita’ li ġġiegħelk tħossok l-aktar persuna mportanti dak il-mument, kellha dik l-abbilita’. Tkun xi tkun kienet tagħtik il-ħin minkejja l-ħajja mgħaġġla kienet tagħtiulek mingħajr kundizzjoni. Il-Kap tal-Oppożizzjoni qal li din hija tagħlima lill-politiċi li rridu nagħtu u nkunu għas-servizz tan-nies. Kienet taħdem minn kmieni filgħodu u mhux biss li ma kienitx tħares il-kuluri politiċi, imma anke l-kuluri tal-ġilda, ta’ kull ġeneru u ma kull tip ta’ persuni. Kellha nies jaħdmu magħha ta’ kull ġeneru li kienu jgħidu fuqha, li hi ma kienet tagħmel differenza ma’ ħadd u mingħajr dubju l-Presidenza tagħha kien l-unika post fejn twettqet is-slogan ta’ “Malta Tagħna lkoll”. Hija ħasra din Malta żgħira tagħna li hawn din il-firda. Ftit ilu hija qalet li hija ma waqqfet qatt titgħallem mit-tfal u ż-żgħaż’agħ tagħha. Aħna fil-politika minħabba diversi affarijiet nibdew naħsbu li nafu kollox, meta mhux hekk l-affarijiet, għax aħna obbligati li nitgħallmu mingħand in-nies, u li ż-żgħar tas-soċjeta, dawn għandna ħafna x’nitgħammlu minnhom. Hija wkoll kienet titgħallem kif qalet, u li aħna rridu nitgħallmu minnha. Fl-aħħar tal-karriera politika tagħna, qal Delia irridu naraw x’tgħallimna u kif inkkontribew biex inħalu lil pajjiżi aħjar milli sibnieh. Delia talab lill-Coleiro Preca biex tkompli għaddejja taqdi dmirha barra l-poltika, u favur l-ugwaljnaza u l-interessi soċjali, fejn ma kienitx biss persuna politika, imma s-saħħa tagħha li telgħet ‘l fuq mill-partiġġaniżnu u tagħat servizz lil dan li stat. U li twassal il-leħen ta’ dawk li m’għandhomx. Ħafna drabi l-vuċijiet iż-żgħar ibatu ħafna speċjalment il-vuċijiet ta’ dawk il-persuni li għadhom lanqas biss twieldu. Aktar ma jkun hawn nies f’pajjiżna li jqumu u jitkellmu dwar u favur it-tarbija fil-ġuf, aktar aħjar. Il-passjoni ta’ Marie Lousie Coleiro u l-kredenzjali tagħha fejn wettqet dak li emmnet, kien li wassalha fl-għoli pożizzjoni f’pajjiżha. Huwa awgurala affarijiet sbieħ u għomor twil u li tkompli bix-xogħol fejjiedi tagħha għal ġid tal-kommunita’

netnews.com.mt It-Tlieta, 2 ta' April 2019


 

Recent Photos

Testimonials