Oops! This site has expired. If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.

Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

 

LID-DIRETTUR TAL-HABS U LILL-PERSUNI L-OHRA KOLLHA LI HUMA NKONCERNATI

 

Billi gie rikmandat lili li Francisco Assis Queiroz li bhalissa jinsab maqful il-habs ta’ Kordin skond sentenza li nghatatlu, jisthoqqlu li tinghatalu mahfra tas-sentenza.

 

U billi jien naqbel ma’ din ir-rakkomandazzjoni,

 

Jien issa ghalhekk, Ugo Mifsud Bonnici, President ta’ Malta, bis-sahha tas-setghat moghtija lili bl-Artikolu 93 tal-Kostituzzjoni ta’ Malta, b’din nordna, l-mahfra tas-sentenza moghtija lill-prigunier li ismu jidher hawn fuq u li l-istess prigunier jigi mehlus b’sehh mis-26 ta’ Settembru 1994.

 

U ghal dan il-ghan, din hi awtorita’ bizzejjed

 

Maghmul, il-Palazz, Valletta

Illum 20 ta’ Settembru, tas-sena

Elf disa mija u erba’ u disghin

 

President ta’ Malta

 

SETTEMBRU 1994

Pagna sewda fl-istorja tal-gustizzja f’Malta

 

Traffikant tad-droga Francisco Assis de Queiroz li dahhal f'Malta aktar minn 3 kilogrammi ta' droga kokaina jinheles mill-habs

 

 

Il-kritika kontra l-gvern Nazzjonalista wara din id-decizjoni.

 

MOST PEOPLE RECEIVED THE NEWS WITH UNDERSTANDABLE, ALMOST UNDERSTATED DISMAY.

ROAMER f’The Sunday Times ta’ 2.10.94

 

THE PRESIDENTIAL PARDON GIVEN TO A CONVICTED DRUG TRAFFICKER HAS SHOCKED THE COUNTRY.

ON THE DOT, f’The Times tat-3.10.94

 

JISTA JKUN LI WIEHED MA JAQBILX MA' DIN ID-DECIZJONI. SINCERAMENT NAPPREZZAW LI L-OPINJONI PUBBLIKA KIENET INKWETATA.

EDITORJAL, ta’ IN-NAZZJON, 13.10.94

 

MR. QUEIROZ'S RELEASE CONTINUES TO BE WRONG HOWEVER ONE LOOKS AT IT.

EDITORJAL, ta’ The Malta Independent tat-23.10.94

 

WHY DID A GOVERNMENT ELECTED ON A TRANSPARENCY PLATFORM, TAKE SO LONG TO INFORM THE PUBLIC ON A SUBJECT WHICH WOULD HAVE REMAINED UNNOTICED HAD IT NOT BEEN RAISED BY THE OPPOSITION? IS NOT THIS ODD AND VERY STRANGE DECISION A SERIOUS BLOW TO THE EFFORTS BEING MADE TO COMBAT DRUG TRAFFICKING BOTH LOCALLY AND INTERNATIONALLY? DOES IT NOT AFFECT NEGATIVELY THOSE WHO HAVE BEEN FIGHTING THE SPREAD OF DRUGS, OFTEN AT A GREAT PERSONAL RISK AND SACRIFICE?

EDITORJAL, ta’ The Times tas-7.10.94

 

IT IS NOT NECESSARY THAT YOU AND I AGREE WITH JUSTICE MINISTER JOE FENECH.

Dr. Eddie Fenech Adami, The Malta Independent tad-9.10.94

 

L-OPINJONI PUBBLIKA - TA' KULL LEWN U TWEMMIN - BL-AKBAR MAGGORANZA POSSIBLI U BL-AKTAR MOD KONVINT POSSIBLI KIENET KONTRA TAGHHA U QISITHA BHALHA DECIZJONI ZBALJATA.

EDITORJAL, ta’ Il-Gens tat-28.10.94

 

UNFORTUNATELY, TRANSPARENCY IS WHAT WAS LACKING IN THE GOVERNMENT'S AND PARTICULARLY THE JUSTICE MINISTER'S HANDLING OF THE PRESIDENTIAL PARDON OF BRAZILIAN CONVICT FRANCISCO de ASSIS QUEIROZ. ... THE PRESIDENTIAL PARDON OF A DRUG TRAFFICKER... DOES SEND THE WRONG SIGNAL TO WOULD BE DRUG TRAFFICKERS, WHETHER FOREIGN OR MALTESE OPERATING ON MALTESE TERRITORY... IF ANY GOOD COMES OUT OF THIS BUNGLED CASE, IT IS THE HOPE THAT WE, GOVERNMENT INCLUDED, LEARN FROM OUR MISTAKES.

EDITORJAL, ta’ The Sunday Times tad- 9.10.94

 

LI JINHELES KURRIER TAD-DROGA LI KOMPLA SFIDA LILL-PULIZIJA BL-OMERTA' HIJA FERITA FIR-RUH TAN-NAZZJON.

SATIRAMA, f’IN- NAZZJON tal-24.10.94

 

... THAT DISASTROUS PRESIDENTIAL PARDON... PUBLIC REACTION TO THE MINISTER'S CONTROVERSIAL DECISION WILL NOT JUST SHRINK INTO THE BACKGROUND.\

ROAMER, f’The Sunday Times tas-6.11.94

 

THE ARGUMENTS BROUGHT FORWARD BY THE GOVERNMENT SIDE WERE WEAK, TO PUT IT MILDLY.

ON THE DOT, f’The Times tal-10.10.94

 

THE PARDON GRANTED TO BRAZILIAN CONVICTED DRUG TRAFFICKER FRANCISCO ASSIS DE QUEIROZ HAS GIVEN RISE TO WIDESPREAD REMORSE NOT LIKELY TO DIE OUT OR BE FORGOTTEN. ... THE GOVERNMENT SUBSTITUTED THE OPPOSITION MOTION BY ANOTHER RECOMMENDING "THAT PRESIDENTIAL" PARDON IN CASE OF CONVICTED DRUG TRAFFICKER BE GIVEN ONLY IN EXCEPTIONAL CASES". PUBLIC OPINION WOULD TEND TO THE VIEW THAT THERE SHOULD BE NO SUCH EXCEPTIONS AT ALL.

EDITORJAL, ta’ The Times tas-17.10.94

 

WHATEVER THE REASONS GIVEN BY THE JUSTICE MINISTER, THE PARDON GIVEN TO THE TRAFFICKER HAS LEFT THE NATION COLD.

EDITORJAL, ta’ The Times tad- 9.11.94

 

THE GENERAL FEELING IN THE COUNTRY WAS, AND REMAINS, THAT THE MINISTER BOOBED SOMETHING TERRIBLE, GIVEN THE TIMES, HE WAS, THE THINKING IS, GRAVELY GUILTY OF AN ERROR OF JUDGEMENT AND SHOULD HAVE OFFERED HIS RESIGNATION.

ROAMER, f’The Sunday Times tal-11.12.94

 

DESPITE THE EXHAUSTIVE EXPLANATION GIVEN BY JUSTICE MINISTER JOSEPH FENECH... THE PUBLIC STILL THINKS THE DECISION WAS WRONG... THE PUBLIC WOULD STILL HOLD THE DECISION AS ONE OF THE BIGGEST GAFFES IN THIS ADMINISTRATION.

EDITORJAL, ta’ The Times tat-18.11.94

 

... MA NHALLUX JERGA QATT TIRREPETI BHAL MAHFRA TAL-BRAZILJAN.

ALBERT RIZZO, ex-Sindku tal-Gzira kiteb fil-pubblikazzjoni SEJHA MILL-GZIRA (pubblikazzjoni numru. 3)

 

2 SENIOR POLICE OFFICERS REQUESTED TRANSFER AFTER QUEIROZ'S PARDON.

The Times tat-22.6.95

 

HAVING BARELY RECOVERED FROM THE PUBLIC RELATIONS DISASTER WHICH WAS THE HANDLING OF THE QUEIROZ PARDON, THE NATIONALIST GOVERNMENT - OR PARTY, IN THIS CASE - HAS AGAIN SENT THE WRONG MESSAGE ABOUT ITS DETERMINATION TO TACKLE THE DRUGS ISSUE HEAD-ON .

EDITORJAL ta’ The Sunday Times tat-12.3.95

 

Fuq dan il-kaz hadd ma rrizenja, hadd ma ha responsabilta u ma saret l-ebda apologija lill-poplu Malti.

 

 

 

Id-droga kokaina u dak li dahhalha f'Malta

 

Recent Photos

Testimonials