Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

 

Dr. Laurence Gonzi u l-edukazzjoni taht il-PN

Is-Success tal-Edukazzjoni taht il-PN

Former MP Michael Asciak said his daughters were unable to engage him when he challenged them with questions about “bread and butter” issues despite them both being undergraduates.


The Sunday Times 18.12.2011

Introduzzjoni

Wiehed mill-pilastri importanti tas-socjeta huwa l-edukazzjoni. Ghalija l-bzonn tal-edukazzjoni fil-hajja taghna huwa mportanti mmens tant li ma nistax nesagera din l-importanza. Kemm hi imprezzabbli l-edukazzjoni ma nghidux jien biss, jghiduh kemm dawk li hadu edukazzjoni tajba u kemm dawk li ma haduhiex. Imma l-edukazzjoni ma tfissirx biss li toqghod fuq bank fil-klassi tisma lill-ghalliem tieghek. L-edukazzjoni hija hafna aktar minn hekk. Min jahseb li l-edukazzjoni tibda meta tpoggi bilqeghda u tintemm meta tqum, huwa zbaljat. Din il-pagna hija ddedikata lill-edukazzjoni b'mod partikolari l-ambjent li fih nibghatu t-tfal taghna. Dan l-ambjent jaffettwa hafna lit-tfal fil-karattru, il-hsieb, l-attitudni taghhom.  L-ambjent tal-klassi u tal-iskola huwa parti mill-edukazzjoni. L-ghalliema bit-tajjeb u l-hazin taghhom huma parti mill-edukazzjoni. L-ghodda li ghandek bzonn fit-taghlim huma mprezzabbli. Is-success tal-edukazzjoni jitkejjel minn kemm l-istudenti u l-ghalliema jkunu kuntenti li dahlu ghal din ir-responsabilta, l-istudenti li jitghallmu u l-ghalliema li jedukawhom. Fl-ahhar mill-ahhar ir-rizultati fl-ezamijiet jirriflettu dak li jkun ghadda minnu l-istudent fis-snin li jkun ghamel l-iskola.

 

Hawn min ghandu nteress juri li fil-qasam edukattiv Malti kollox pinna. Hawn min ghandu nteress li certu statistici jinjorhom u certi fatti jistorhom. Imma min hu milqut kemm direttament u kemm indirettament mill-qasam tal-edukazzjoni f'Malta, jaf li mhux kollox  ward u zahar. Ghalhekk l-iskop ta' din il-pagna huwa li jurikom in-naha l-ohra tal-munita. Minn issa nghidilkom li n-naha l-ohra tal-munita xejn ma hi sabiha, anzi jekk tiflu sew l-informazzjoni li gejja ghandkom taghrfu l-problemi enormi li dan il-qasam qieghed fihom. U min ibghati? Awtomatikament ibghatu l-istudenti, it-tfal taghna, specjalment dawk li jmorru fl-iskejjel tal-gvern. L-effett ta' dawn il-problemi jibqghu fuq it-tfal taghna ghal-ghomorhom kollu. U min hu responsabbli? Iggudikaw inthom. U filwaqt li tkunu qeghdin taqraw dak li gej, ftakru li l-PN tela' fil-gvern fl-1987 bl-ghajta ta' “Money No Problem.”

 

Ser nibda billi nikwota lil ex Ministru tal-Edukazzjoni u ex President tar-Repubblika Ugo Mifsud Bonnici li gie kkwotat minn The Times li qal, "In education, students come first." Dan kien f'Awwissu 1992.

 

Veru li taht il-Gvern Nazzjonalista, l-istudenti jigu l-ewwel? Halli naraw.

 

1992

F'Gunju ghalliema ddeskrivew l-istat miskin ta' whud mill-iskejjel tal-gvern fejn irrapurtaw twieqi mkissrin u klassijiet mahmugin.

 

Fl-istess xahar il-President tal-MUT qal, “But a situation could not be tolerated where a school had 10 caretakers, five of whom should be in hospital.” Ikkwotatu The Times.

 

Klaus Vella Bardon kiteb f'The Times f'Gunju wkoll, “We should remember that despite the change of government in 1987, contrary to what was expected, the parents were excluded from having any say in the negotiations that were to affect the church schools.”

 

F'Lulju, The Times iddiskriviet l-ambjent li fih nibghatu t-tfal taghna, “It is a fact that some classrooms present the spectacle of a bombed target, with plaster falling from the wall and electric sockets and appliances hanging out like loose bowels from the walls and ceilings.”

 

Is-sitwazzjoni sserjat tant li, “the Malta Union of Teachers general conference will be discussing a motion today deploring a “serious lack of cleanliness” in some government schools... The motion notes that in most cases repeated complaints by heads of schools were not followed up by the ministry of education and human resources...,” irrapurtat The Times. U hawnhekk fejn jidhol il-gvern. Filwaqt li hadd m'ghandu jipretendi li l-ministru joqghod idur kull skola u kull klassi imma minn naha l-ohra meta jsiru r-rapporti ghandhom jittiehdu passi. Ghalhekk hemm l-ghalliema, ghalhekk hemm il-kapijiet tal-iskejjel biex jirrapurtaw imbaghad ir-responsabilta taqa' fuq id-dipartiment u eventwalment il-ministru jkollu jgorr ir-responsabilta politika ghas-sitwazzjoni.

 

Il-Junior Lyceum Sir Adrian Dingli (f'Sandhurst) – “At one time (last December) there were 95 broken classroom window panes at Sir Adrian Dingli  Junior Lyceum... Students were suffering unbearable cold and there was total disruption when it rained.” - Irraporta din is-sitwazzjoni s-Sur Philip Brincat f'The Times f'Gunju. Immaginaw l-istudenti joqghodulek dawk is-sighat kollha fil-kesha. L-anqas kelb ma nhallu fuq il-bejt fix-xitwa ahseb u ara t-tfal taghna.

 

F'Awwissu, The Malta Independent irraportat, “The situation in the courts, state hospitals, schools and the university continues to deteriorate.”

 

Inkomplu fuq l-ambjent tal-iskejjel. F'Settembru On The Dot ta' The Times qal, “students attending the local (Zabbar) primary school found a flourishing rubbish pit just outside the school when the gates re-opened (after summer holidays). Some education.” Imbaghad lit-tfal irriduhom jitghallmu kif izommu l-ambjent nadif!!! Suppost l-iskejjel ikunu lesti biex jilqghu l-istudent wara l-vaganzi tas-sajf.

 

Problemi fl-Upper Lyceum f'Novembru. “Three students arrested after protests by students at Msida against overcrowding at Upper Lyceum (according to students the teachers had given their approval for the protest and some of them had even commented that it was about time someone did something about the “dump”). Smajtuha din? L-istudenti u l-ghalliema jiddeskrivu l-Upper Lyceum bhalha DUMP! Studenti jispiccaw arrestati.

 

F'Dicembru kellna l-kaz famuz dwar lecturers li jitolbu favuri sesswali. Kien hawn kjass shih fil-pajjiz ghax dawn akkuzi serji hafna. The Times irraportat li l-universita baqghet b'halqha maghluq ghall-ewwel fuq l-affari. U meta nharget stqarrija l-universita qalet, “No special cause for concern.” Ma nafx kif l-universita harget stqarrija bhal din fuq akkuzi serji. Possibbli l-istudenti li ghamlu din l-akkuza kienu qeghdin jigdbu?

 

1993

F'Jannar, mijiet ta' studenti mill-Junior Lyceum ta' Verdala f'Bormla iprotestaw fit-toroq fuq il-hmieg fl-iskola.

 

Fuq front differenti, kellna l-kwistjoni industrijali bejn l-MUT (li tirraprezenta lill-ghalliema) u l-Gvern. F'Gunju qrajna li l-MUT qalet, “having waited for two years for a definite answer, and following all efforts to avoid a confrontation, the government came up with proposed compensation which, had it been accepted, would have humiliated not only the MUT as a body, but also the teachers.” Fi ftit kliem, il-proposti tal-Gvern Nazzjonalista kienu ta' umiljazzjoni kemm ghall-MUT u kemm ghall-ghalliema.

 

Il-qiegha sahnet. The Times irraportat l-MUT ipprotestat quddiem il-Ministeru tal-Edukazzjoni u pprezentat rizoluzzjoni u li, “the teachers feel the government is treating them differently to people in other sectors. The resolution urges the minister to avoid further damage to the educational sector, but they are determined to continue with their plan of action until justice is done.”

 

U l-MUT akkuzat lill-gvern hekk, “our confrontation with the government could have been avoided if one really believed in justice.”

 

1994

F'Marzu The Times qalet, “very few people can be happy about the state of education and schools in Malta at the moment. Nobody can or should be happy with the situation as it stands at the moment.”

 

Fis-6 ta' Marzu, 16 il-ghalliem kitbu f'The Sunday Times, “We teachers of Antonio Bosio Secondary School for Boys, Gzira have been trying to upgrade the facilities of our school with little or no success. Neither the department nor the Ministry of Education have shown any willingness to put right any of our school’s many deficiencies. They can’t complain that they do not know what is missing and what should be done. We have even made representations through our union (the MUT). A delegation from the MUT recently spent half a day touring the school and they were appalled by the conditions teachers and students have to work in. We are trying our hardest to give our students a decent education but under these conditions this is virtually impossible. As things are we are resigned to the fact that the young students from Sliema, Gzira, St. Julians, San Gwann, Pieta, Msida, Hamrun will go on wallowing in ignorance until somebody up there decides to do something about it. This time we want facts, hard facts, and now!”

 

St. Joseph Junior Lyceum f'Kordin. F'Mejju qrajna li, “students from St. Joseph Junior Lyceum in Corradino protest against poor state of school, toilets were dirty, sinks had no taps, rats in the canteen, products on sale were overpriced and expired.” L-anqas fil-habs ma ssib dawn il-kundizzjonijiet.

 

Tiftakruha l-KANNA jew ahjar Systems of Knowledge? F'Novembru The Malta Independent qalet, “a confidential university report commissioned by the Minister of Education has exposed serious flaws in the way systems of knowledge is being taught in state schools. It accuses teachers of lacking quality and preparation and of “abandoning” their students.”

 

Joe Zarb, il-Vici Sindku tal-Gzira kien qal li fl-iskola tal-gvern tal-Gzira, “Hemm nuqqas kbir ta' ghalliema.”

 

1995

The Times f'Marzu kienet qalet li l-MUT ikkonfermat li kien hawn, “Present shortage of teachers in science subjects.”

 

F'Marzu wkoll kien imiss l-istudenti fl-iskola tan-Naxxar li jipprotestaw, “Naxxar school students stage public protest for a stipend, a school library and laboratory, and improvements to their gymnasium and canteen.”

 

F'Marzu wkoll l-ghalliema fl-universita hargu fuq strajk.

 

F'Mejju qrajna f'The Times li, “Teachers from New Lyceum protest against injustices surrounding the new college.”

 

F'Gunju kellna lill-istudenti johorgu jipprotestaw fit-toroq. Kellna wkoll sit-in protest mill-ghalliema tal-Upper Lyceum.

 

Naraw it-tahwid. “Although school started on Wednesday the majority of (Upper Lyceum) teachers did not know where they were posted until Wednesday morning. They spent the week phoning the education department demanding to know where they had to report to work.” Dan it-tahwid habbritulna The Malta Independent f'Settembru.

 

U nkomplu bit-tahwid. "Junior College students report “chaotic” start.” – The Malta Independent f'Ottubru.

 

Protesta ohra mill-MUT din id-darba f'Settembru. “MUT protests against education ministry on plan to amalgamate some primary schools, saying the decision was taken without consultation and was not communicated to the union official.”

 

1996

Minhabba l-problemi li holqot liz-zghazagh il-loghba Scratch and Win rajna f'Mejju Il-Gens thabbar li, “grupp ta' ghalliema jappella li l-loghba scratch and win tigi rtirata mill-aktar fis qabel il-hsara tkun irreparabbli.”

 

The Times f'Novembru qalet, “Labour has been right in complaining that government schools have not been given as much attention as they deserve.” Fil-fatt il-Gvern Laburista wiret sitwazzjoni tal-biza.

 

1997

F'Jannar The Times iddeskriviet kif kienu l-klassijiet kif hallihom il-Gvern ta’ Fenech Adami, “you expect the state school, disposing of so much more funding than a private one, to be more state of the art. However it is the opposite that is true, with many classrooms resembling bombed sites.”

 

F'censiment li sar u li r-rizultati tieghu hargu fl-1997 instab li, “Illiteracy in 10-19 year age group trebled between 1985 – 1995” - The Times f'Dicembru. Minn dawn l-ghaxar snin (1985 – 1995) l-edukazzjoni ta' wliedna kienet ghal sena w nofs taht Gvern Laburista u tmien snin u nofs taht Gvern Nazzjonalista. X'gara? Kif wasalna ghal din is-sitwazzjoni tal-biki? Fejn sar it-tahwid li kkaguna zieda daqstant enormi ta' tfal illitterati?

 

1999

F'Awwissu meta kelna l-ftahir li kienu qed jigradwaw hafna studenti u kellna gvern li kien aktar interessat fin-numri milli f'affarijiet ohra, rajna l-MUT tikkoregi, “The number of newly qualified teachers who will not find employment in the coming weeks could reach 250 and not 100 as predicted earlier.” X'jiswa allura li toqghod tiffanfra fuq kemm studenti gradwaw bhala ghalliema meta mbaghad ma jsibux xoghol?

 

2000

F'Novembru kellna protesta ohra. L-ghalliema tal-iskola Sir Temi Zammit ta’ l-Imtarfa hargu jipprotestaw minhabba ntejjen fl-iskola taghhom.

 

U aktar protesti. . . Protesti minn ghalliema tal-iskola Giovanni Curmi Higher Secondary tan-Naxxar u protesti minn studenti minhabba hmieg fl-iskola Sir Luigi Preziosi f'St. Andrews.

 

U f'Dicembru il-protesti ma naqsux. “Teachers protest against state of Pembroke Junior Lyceum.” qaltilna The Times.

 

“Protest led by MUT officials at Lorenzo Gafa Boy’s Secondary School about cramped and unhealthy conditions at the school.” Qaltilna The Times f'Dicembru wkoll.

 

“Teachers at F.X. Attard Boys’ Secondary School in Marsa protest against appalling conditions of the school.” Dan ukoll kien f'Dicembru kif irraportat The Times.

 

2001

Problema industrijali ohra. F'Jannar The Times qalet, “MUT describes as “a blow below the belt” government’s decision to cut allowances for civil servants in certain circumstances… this measure that effects teachers, was put into effect without any consultation with the MUT.”

 

Fi Frar rajna li t-tfal ma jkunux wahedhom fl-iskola. “Rodents in Paola primary school.” qaltilna The Times.

 

F'Gunju imbaghad bqajna mbellhin meta l-president tal-MUT qal, “Minister Louis Galea threatens to close the university.” – irrapurtat The Malta Independent. L-universita jrid jaghlaq?

 

F'Dicembru qrajna wkoll, “Junior College students stage protest against increase in Matsec exams fees.”

 

2002

F'Marzu kelna din is-sitwazzjoni: “Teachers and students evacuated from F.X. Attard School in Marsa due to unbearable sulphur odours coming from the Marsa power station. Some of the teachers and students felt unwell.” Ara rapport ta' The Times.

 

U ftit warajhom kellna, “Students and staff at Fra Diegu Bonanno girls secondary school in Marsa evacuated after Marsa power station odours caused some to become unwell.”

 

F'Novembru kien imiss lill-universita. “Students graduating in engineering and architecture, medicine and pharmacy complained about the old apparatus and equipment at the university.” – rapport ta' The Times

 

2003

Aktar protesti. F'Mejju mijiet ta’ studenti fi skemi ta’ apprendistat iprotestaw quddiem il-Ministeru tal-Edukazzjoni wara li l-leave taghhom gie maqtugh bin-nofs.

 

Rapport li hareg fl-2003 tefa' dawl fuq il-problema tal-alkohol fost iz-zghazagh. The Times kienet korretta meta qalet, “It was very disturbing to learn that Malta has the highest rate of alcohol consumption among school teenagers. Sadly we are not doing all that badly in drugs either.”

 

Il-futur tal-istudenti universitarji. “A close friend of mine was concerned about the future of his son – a promising university student – and about the rest of his family and asked me if I could help him meet this minister.” dan qalu Giovanni deMartino (attivist Nazzjonalista ghal min ma jafx) f'The Malta Independent on Sunday tas-27.7.2003

 

Nibqghu fl-universita u Daphne Caruana Galizia f'Lulju qaltilna, “Chaos reigned at the university over the past few days, as thousands of teenagers queued in a hot auditorium and waited for hours to apply to re-sit their Matsec examinations (that’s O-levels to you and me) and to request that examination papers be revised because they feel the marks were unfair. What does this tell us? That thousands failed or are convinced that their examination papers were wrongly marked. Many of them will turn out to be correct in their beliefs. A boy who was given an “unclassified” result (so bad it was beyond mere failure) for economics last summer turned out, on revision of his paper to have achieved a “3” grade (B to you and me). It tells us something more: that whoever is responsible for the administration of these matters is unable to organise the allegorical piss-up in a brewery.” L-anqas hemm ghalfejn nikkummenta.

 

Immorru u nibqghu il-Marsa. Naghtikom parir li toqghodu bil-qeghda qabel taqraw dan li gej. “St Joseph's Primary School, in Marsa is in shocking condition. It is rat-infested and dirty, a stench pervading it and coming from a nearby sewage station has driven out teachers and pupils and during the serious floods in early September several classrooms were under six feet of water and much equipment was seriously damaged. It thus appears that not only is the building profoundly unsatisfactory but that it is also unhappily situated once it is vulnerable to the effects of heavy rainstorms. Indeed, why has the school been allowed to open its doors for the new scholastic year when it is in such a bad condition? Are there no inspectors to ensure that a school is in a good condition before the school year starts? Did the powers that be know about the state of this particular school? If yes, why was no action taken? If no, who was in duty bound to inform them? Disgraceful structures like St Joseph's Primary School, Marsa, cannot be tolerated in a democratic country, let alone one about to join the European Union.” Dan kien editorjal ta' The Times tal-25 t'Ottubru. U t-tfal taghna jibqghu ibaghtu.

 

Tant is-sitwazzjoni f'din l-iskola hija hazina li, “Teachers at St Joseph School, in Marsa have been instructed by their union to report for work at the Education Division as from Monday because of a pungent odour emanating from an area close to the school, even though the Education Ministry said yesterday the situation had been resolved. The Malta Union of Teachers said it had informed the authorities to notify the parents of children attending the school about the switch. Over the past week, teachers were forced to take students outdoors. The odour was so unbearable yesterday the division sent buses to take the students and teachers away from the school, he said. The MUT will be informing the public next week about the kind of "pig sty" students and teachers had to attend, Mr Bencini added.” Rajtuhom il-kundizzjonijiet f'din l-iskola? U rajtuha r-risposta tal-Ministeru li "the situation had been resolved"? Nilghab imhatra li la l-ministru u l-anqas il-kapijiet tad-dipartiment m'ghandhom tfal imorru f'din l-iskola.

 

2004

Il-kaz ta' din l-iskola ma waqafx hemm. Minkejja li l-ministeru qal, “the situation had been resolved”, f'Jannar 2004 l-MUT ghamlet din l-istqarrija, “The Malta Union of Teachers (MUT) said that since it had organised a protest in front of the Education Ministry on 20 October 2003 regarding the deplorable state of Skola San Guzepp Haddiem at Marsa, the authorities have taken no action.  . .It stated that in this protest, the union had emphasised the dangers posed on the students, teachers and other workers, by the asbestos found in the workshops of this school . . . This silence, argued MUT, is very worrying since the health of the students and teachers are at stake. . . The union said that parts of the ceiling of the workshops are being broken with the danger that some airborne asbestos fibre being inhaled. The strong smells of drainage have still not been cleared, nor that of black dust coming from the Power Station. . . Besides, said MUT, there are the strong smells coming from the abattoir and from its incinerator. . . Faeces are often left by huge rats in the workshops and on the tools used by the students. The number of rats coming from the sewage is increasing and these are often seen even during daytime in the yards as well as on the ceilings of the workshops and in the gym. . . MUT continued that there are still a number of exposed electrical switches, while the fence surrounding the playground is still not ready. This is dangerous for the students especially when balls fall into the polluted water. . . The boundary wall of the school is still in a deplorable state and the pavements still have not been constructed.”

 

U Alla jbierek HADD MA JIRRIZENJA JEW JITKECCA fuq oxxenitajiet bhal dawn. Taqra dawn l-affarijiet tahsibhom l-Istejjer tal-Wahx ta' Anton Grasso. Fejn hu Dr. Ugo Mifsud Bonnici li kien qal, “In education, students come first.”

 

Hekk qeghdin jigu trattati it-tfal taghna minn dan il-gvern. Kemm ser indumu reqdin quddiem dan l-istat ta' fatt bit-tfal taghna jbaghtu? Meta ser naraw il-gustizzja ssir?

 

Inkomplu, u din id-darba inharsu lejn l-universita, xempju ta' avvanz edukattiv skond kif jghid il-PN. Halli naraw f'liema stat gabha l-gvern Nazzjonalista din l-imbierka universita. “The university's budget is being stretched to the limit and matters have now come to a head, according to the University of Malta Academic Staff Association (Umasa), which has just been registered as a trade union. The union is concerned about the “significant deficit” and the “massive” financial problems the university is facing, predicting that "something is about to crack”. The problem is funding, Umasa said, explaining that this has been falling over the years. Last year's faculty budget allocations were half those of the year before and this year's were again less than half of last year's, the union said. The funds are urgently required even for basic, fundamental resources, down to photocopy paper and toner – “just to be able to operate”. “Moreover, with EU membership, it is unknown how many more foreign students will be joining the university in October, stretching its resources even further, with no extra funds being poured in,” Umasa PRO Angela Xuereb said. One of the major roles of a university lecturer was research but because of the low funds there had been no university research grant whatsoever. "A good university should be doing research, which is then published in international journals. Research in universities was often carried out with the assistance of post-graduate students, who would receive a scholarship to do it and get their Masters degree or PhD in the process. However, there were no funds for that either. Listing other financial problems, Prof. Xuereb said the library had hardly bought any books in the last two years. It had just about enough funds to pay for the journals it was subscribed to, although it was even cutting down on these.” Dan kollu gie rrapurtat minn The Times tal-20 ta' Mejju.

 

Erbat ijiem wara kien imiss lill-president tal-Malta Union of Teachers li ilmenta mis-sitwazzjoni fl-universita. “The president of the Malta Union of Teachers yesterday complained about the university’s precarious financial situation. Adding that some faculties are refraining from purchasing stationery, printers and computers are not being repaired and no new books are being purchased for the library.” Dan irraportatu The Malta Independent fil-25 ta' Mejju. Ezattament din x'universita hi li l-anqas karti u lapsijiet ma tista tixtri u printers u computers l-anqas biss m'huma qeghdin jigu msewwija?

 

F'Gunju hareg fil-berah abbuz inkwetanti li qieghed ipoggi t-tfal taghna f'periklu. Irrapurtat The Times hekk, “The Public Transport Authority's enforcement staff yesterday seized two mini vans which bore illegal registration plates. The authority said the vans were stopped for routine inspection in the vicinity of the Convent of the Sacred Heart in St Julian's. The school head was informed and the children waiting for transport were kept in the school until alternative arrangements were made. Investigations carried out by the Enforcement Unit revealed that the chassis numbers of both vans did not match those printed on the logbooks. Further investigations, the authority added, revealed that both vans were not covered by an insurance policy. The registration tax of one of the vans, which had been imported into Malta in 1996, had not been paid for. The other van had officially been "scrapped" in 2001. The vans were then taken to the authority's technical unit for further investigation. The enforcement officers coordinated with the headmistress of the Convent of the Sacred Heart due to the fact that alternative transport arrangements had to be made for the school children who were waiting to be taken home. The ADT enforcement officers notified the police who will be taking legal action against the drivers and the owners of the mini vans.” Dawn iz-zewg vannijiet inqabdu b'kumbinazzjoni. Allura kemm hemm aktar abbuzi li ghadna ma nafux bihom?

 

F’Ottubru, hekk kif bdiet is-sena akkademika fl-Universita, The Times qaltilna li, “The University of Malta's academic year has just started and rarely has this venerable institution's morale been as low as it is now.”

 

F’Dicembru il-Kummissjoni Nazzjonali tal-Familja habbret li r-rata tal-illitterizmu f’Malta hija 11%.

 

2005

F’Jannar il-gazzetta Malta Today ghamlet intervista lill-President tal-Malta Union of Teachers John Bencini. Bencini ma qadx idur mall-lewza. Aqraw …

 

So yes, in this case the same applies: these are days being robbed from workers by a Nationalist government.” … “This government should realize it is crushing the middle class. It would do well to open its eyes and stop taking us for granted, because if it doesn’t, it will end up in the same situation it was in before the 1971 election.” … Our principal objection though is not even holidays. It’s about the fact that government has been targeting the middle class budget after budget. When government raised income tax it attacked the middle class – always the same segment of society. Now, to make things worse, after that budget government comes up with this shameful draft collective agreement.” He is referring to government’s plan to impose a wage freeze on all its workers, as well as to stop increments, impose total flexibility and scrap pre-retirement leave. … “It goes on a multi-million spending spree, such as what was done for Brussels house, and then it turns on salaried workers to make up for its excesses. It’s totally unacceptable. God forbid government implements its plan because it will have a ripple effect on all salaried workers and we’ll end up in a storm of social unrest.” He says that after the union “did its homework” it found out that the government’s proposal meant that a scale 9 teacher or government employee would lose Lm1,152 from his or her salary over the next three years. A scale 15 worker would lose Lm474. “When we asked government whether this would be limited to three years the answer we got was ‘we’ll see’,” Bencini adds. “It’s a scandal. And it’s even worse for new recruits, in seven years they would lose more than Lm4,000. That’s why we protested. We didn’t protest about holidays, as The Malta Independent and the Nationalist media tried to suggest without even bothering checking their facts.” … If this plan goes through, people’s spending power, particularly of the middle class, will reach rock bottom. No wonder we are going through this economic crisis, as the cost of living keeps increasing and spending power vanishes.” … “What we’re against is yet another government spending spree to dismantle what we have only to set up new authorities, reform groups, boards of directors directly appointed by the minister and what have you. There is no management problem in our schools, the problems lie in the classroom, we have a crisis in the syllabus, so any change has to affect the grassroots. We have been hearing for ages that schools shouldn’t turn children into robots but things remained the same.” … Bencini is critical of the Foundation for Educational Services … because its job could be done by the Education Division. “Government is spending thousands upon thousands of liri for work that can be done by the division’s own resources. Most of the time there is a total unnecessary duplication of work.”

 

F’Mejju, rapport li harget il-Kummissjoni Ewropea, Malta giet deskritta bhala li ghandha, “Malta's workforce is the least educated in the European Union.”

 

F’Gunju imbaghad harget informazzjoni inkwetanti immens. Se nikwota ezatt lil MaltaToday sabiex ma jkun hemm hadd li jghid li mhux vera, “Junk food is still being sold in Maltese schools. In spite of the fact that a World Health Organisation study published in April has put Malta on top of the overweight and obesity charts of 34 countries, hamburgers, chips, pastizzi, pizza, soft-drinks and doughnuts are being sold in schools. … schools were this service (tuck shop) is sub contracted to private individuals as is the case at the Liceo Vassalli, junk food is still being sold. The situation in Area Secondary Schools is even more lamentable than that in Junior Lyceums. … MaltaToday has also been informed that recently “doughnut day” has been held in a Church School. During this activity free doughnuts were distributed to children.”

 

2006

Fi Frar, il-Ministru Louis Galea hareg b’informazzjoni tal-wahx. Fl-ewwel term tas-sena skolatistika prezenti, kien hemm mhux anqas minn 27 student bejn l-14 u s-17 li gew irraportati li uzaw jew gew suspettati li uzaw drogi. 4 kazi ta’ studenti ta’ 14 il-sena li abbuzaw mill-marijuana, 9 kazi ta’ studenti li kellhom 15 il-sena u 11 il-kaz iehor ta’ studenti ta’ 16 il-sena li uzaw marijuana u ecstacy. Tlett kazi ohra kienu ta’ studenti ta’ 17 il-sena.

 

Minkejja l-ftahir tal-PN li l-istudenti fl-universita zdiedu bl-eluf, qieghed dejjem jaghlaq ghajnejh quddiem realta inkwetanti ferm. Din ir-realta hija li hafna studenti m’humiex isibu mpieg fil-qasam li kienu studjaw snin shah ghalih. F’rapport li nhareg mill-universita li ghandu t-titlu “Titled Career Outcomes Graduates 2004” insibu li, “The unemployment rate of graduates has increased by four per cent over the past four years. The majority of the unemployed graduates were females (64 per cent), 20 to 22-year-olds (46 per cent), who graduated BA (Hons) (20 per cent). The “mismatch between education and world of work” is a possible reason for the rising unemployment.” The Malta Independent on Sunday tad-19 ta’ Frar 2006 qalet, “the report states many are finding it difficult to get a job at professional and managerial levels and an increasing number start working in executive or clerical posts. In 2000, 10 per cent of graduates claimed they were in jobs unrelated to their studies, and this increased to 40 per cent in 2004.”

 

F’Marzu, wara diversi kazi ta’ vjolenza fizika fuq ghalliema, l-MUT iddecidiet li tiehu azzjoni konkreta u habbret azzjoni industrijali fl-iskejjel kollha fil-pajjiz. Fi stqarrija, John Bencini President tal-Union qal, “These measures were being adopted because the union felt the government was not honouring its commitment to zero tolerance to violence, aggression and unacceptable behaviour in schools.” U kompla qal, “… the number of reports of unacceptable behaviour, bullying and verbal and physical abuse is increasing at an alarming rate.”

 

F’April, Marisa Micallef qalet f’The Malta Independent on Sunday, “one in seven children are leaving school practically illiterate. And we can’t blame Labour for this. The young illiterate and so far unmotivated people who are out trying to find work today …  were born in the late eighties and are totally the product of Nationalist administrations!”

 

2007

F’Mejju, l-iskola Lorenzo Manche’ fil-Furjana giet iffumigata wara li xi tfal inhakkmu mill-marda li tittiehed tal-hakk.

 

F’Settembru, l-MUT ikkritikat lill-Gvern minhabba l-mod kif intghazlu l-Guidance Teachers. Di-ve news irraporta hekk: The Malta Union of Teachers (MUT) appealed to local authorities to open an inquiry into recent allegations on the procedures undertaken this year to choose guidance teachers for the next scholastic year. The Union said that it fears that the procedures used in choosing such teachers might have lacked in transparency. Normal procedures call for teachers who do not have a relevant qualification, to be interviewed every two years. However it has been alleged that only a few were interviewed this year, so this may mean that teachers who were not interviewed were chosen while others who were interviewed were not chosen. Furthermore, the MUT said that certain teachers holding the relevant qualifications were interviewed, even though they were not supposed to. “This confusion is causing disagreements between teachers, and the situation does not give a good start to the new scholastic year.”

 

F’Ottubru, informazzjoni mill-Unjoni Ewropea xejn ma kienet sabiha. The Times irrapurtat, “Despite registering considerable progress in many educational areas over the past six years, Malta still trails far behind average levels in the EU, according to the latest league table produced by the European Commission. … Malta is still far from achieving the Lisbon targets by 2010 and is at the bottom of the EU education rankings. … As far as early school leavers go, Malta has lowered its levels to 41.7 per cent last year from 54.2 per cent in 2000. However, it is still the worst performer in the EU in this category. … The report gives details on how the member states are doing in reaching the 85 per cent benchmark of 22 year olds attaining at least upper secondary education … even in this sector, Malta is among the weakest performers with only a slightly better showing than Portugal

 

F’Novembru, l-MUT kitbet lill-ufficcju tal-PrimMinistru. “The Malta Union of Teachers has written to the Principal Permanent Secretary at the Office of the Prime Minister asking him to address what it termed the “arising injustice with the education class”. Ahbar ta’ The Times tat-13 tax-xahar. Dan ftit granet wara l-istess president tal-MUT gie rrapurtat li qal, “education reform is in a state of limbo. Educators do not know what is happening and the MUT can only face and listen to its members' concerns about the reform because the top people within the Education Division have not yet been appointed

 

2008

Fi Frar meta konna fl-eqqel tal-kampanja elettorali ghal-elezzjoni generali, il-proposta tal-MLP ghal-introduzzjoni ta’ Reception Class kienet intuzat mill-PN biex jattakkaw lill-Labour, bit-titli kollha li Lawrence Gonzi u shabu taw lil din il-proposta ma halliet l-ebda dubju li l-PN kien kontriha. Fis-27 ta’ Frar, MaltaToday irrapurtat lill-President tal-MUT hekk, “Bencini also countered the government’s criticism of this proposal, which is calling it a “repeater class”. “It’s not a repeater class – we never referred to it in that way,” the MUT president says. “Repeater class would mean you’re in kinder 2 and you’re going to repeat that year.”

 

F’Marzu imbaghad kellna kaz il-qorti dwar libell. MaltaToday irrapurtat hekk, “The former editor and journalist for university student newspaper Insiter have won a libel case instituted against them by the operators of the university cafeteria, over a report claiming the university’s toilets were cleaner than the cafeteria’s tables. Michaela Muscat and Anthony David Gatt were editor and reporter respectively for the news story ‘Never mind the toilet seats, here’s the canteen-table bacteria’, which reported the conclusions of a biological test carried out on toilet seats on campus, and the tables at the University canteen. The test found that the toilets were cleaner than the canteen tables at the time of the exercise. The test was carried out by a group of biology students who used sterile cotton swabs across different surfaces at the University of Malta for a microbiology practical. According to the test, “the results gave a clear indication of the state of cleanliness of different areas.” Whilst claiming that “inaccuracies and contamination could have contributed to sources of error”, it resulted that the number of colonies of bacteria obtained from the swab used for the table surface at the University canteen was greater than that obtained from the swab from the toilet seat, “possibly indicating a poor state of cleanliness of tables in the canteen.”

 

F’April, John Bencini (President tal-MUT) kiteb dan f’The Malta Independent tal-14 tax-xahar, “Yes, in two year’s time Malta will face a teacher crisis. Some may ask. Why is this happening? Do teachers have job satisfaction? In general, teachers in Malta are presently experiencing a weakening of confidence from their employers in the professional work they carry out. In recent years there has been an increased regulation of the education sector as well as an increased focus on quality assurance of the entire education sector. Many teachers see this as an inspection of their work and lack of confidence in them as professionals. … Many newly trained teachers get a shock when they begin working in a school and face the full reality of teaching. In spite of the practice periods during their study, it feels like an overwhelming task to be alone with the responsibility of a class. No wonder that a number of teachers leave the teaching job after a short period. Part of this “practice shock” can be prevented by offering assistance to new teachers, when they are employed. … It is a fact that bad working conditions are often the reason why teachers are not happy in their profession. It is mostly due to an excessive amount of work, lack of resources, time and support and the handling of difficult students and parents.”

 

Fl-ahhar ta’ Gunju imbaghad harget l-ahbar tal-biza’. “A staggering 26,121 people are estimated to be illiterate in Malta.” Hekk irrapurtat The Times.

 

Araw x’qal il-president tal-MUT f’Lulju, “In-numru rekord ta’ għalliema li qed jirriżenjaw qed iqajjem allarm fost l-MUT, Union tal-għalliema. L-Union qed tgħid li r-riżenji huma rekord meta mqabbla ma’ dawn l-aħħar 12-il sena. John Bencini, il-President ta’ l-Union, qal lil din il-gazzetta li kważi kull ġimgħa qed jirċievu telefonata minn membru tagħhom li jgħarrafhom li se jtemm l-impjieg tiegħu. F’sena waħda qed ikollna madwar 40 jew 50 riżenja,” saħaq Bencini. “Ili 12-il sena President tal-MUT u qatt ma kellna rapporti ta’ riżenji daqs kemm kellna dan l-aħħar,” kompla Bencini. “Qabel ma kontx toħlomha li titlaq minn għalliem. Hawn fenomenu ġdid li ma kienx jeżisti qabel. Ħafna għalliema qed jirriżenjaw biex imorru jaħdmu barra minn Malta jew bħala għalliema jew bħala tradutturi ta’ l-Unjoni Ewropea.” Mitlub jidentifika x’qed iwassal għal dawn ir-riżenji Bencini saħaq li m’hemmx fattur wieħed biss. – Illum 27.7.2008

 

Fl-1 t’Ottubru, kellha tiftah is-sena akkademika tal-Universita u spiccajna bi strike tal-lecturers u professuri fl-Universita u l-Junior College.

 

2009

F’Jannar kellna azzjoni ndustrijali mghajta mill-MUT. X’gara? “The Malta Union of Teachers yesterday accused the Education Ministry of endangering the well being of schoolchildren by advising parents that yesterday would be a normal school day when it knew that the MUT had give an industrial action directive to supply teachers, supply kindergarten assistants, supply learning support assistants, regular kindergarten assistants and kindergarten assistants special education. These were told to report for work two hours late yesterday, in their dispute over their collective agreement. Saying that the action had been followed by its members, the MUT thanked “responsible parents” who had understood the situation. It then went on to deplore the ministry’s advice which meant that young children’s health and safety had been put in jeopardy by being allowed into school halls without supervision. …”

U f’Jannar ukoll kellna l-kaz ta’ ghalliema li wegghet meta waqa’ fuqha s-soffit fl-iskola gdida tal-Verdala. The Times ikkwotat lil John Bencini President tal-MUT hekk, “this was not the first health and safety related incident at the school, which cost “thousands if not millions of euros to build”. Mr Bencini said he did not want to alarm parents but something had to be done to ensure safety at all times. It was unacceptable to have such construction flaws in a new school. He said a number of soffits were damaged, some doors had not been properly installed and the school had water leakages, which were damaging the stone.” L-aqwa li l-Gvern jiftahar li bena skola gdida!!

 

Fl-istess xahar, il-UHM taghat struzzjonijiet lit-teknici fl-iskejjel tal-gvern biex jiehdu azzjonijiet industrijali minhabba nuqqas ta’ ftehim mal-Gvern.

 

Jannar kien vera nteressanti fil-qasam edukattiv. Aqraw x’kixfet The Malta Independent tal-31 ta’ Jannar. “The answers given by university students to simple current affairs questions put by another newspaper should not only embarrass the students who said them, but also the education authorities. At a time when we are talking about a reform in the way students are promoted from primary to secondary schooling and at the same time planning a new strategy for tertiary education, we should also review the fundamentals of a system which does not seem to be working properly. University students are supposed to be the cream of the crop in terms of intelligence and involvement, but judging by the way some of the students replied to a few questions, it is clear that something is going awfully wrong. To have a university student say that Lawrence Gonzi is to be the next President of the Republic, another student – studying communications – saying that Gaza is a country and having only two out of 10 students who know who Renzo Piano is makes one wonder what kind of students is the local education system producing.”

 

Imbaghad fi Frar, l-MUT ikkundannat it-trasferimenti tal-Learning Support Assistants minn skola ghall-ohra f’nofs is-sena skolastika.

 

Fi Frar kelna wkoll zewg sajjetti kbar fil-qasam edukattiv. L-ewwel l-istharrig tal-Kummissjoni Ewropea ikkwotat minn MaltaToday midweek tat-18 ta’ Frar, “Malta is spending too much on university students, and not getting enough university graduates in return, a study by the European Commission has revealed.” Imbaghad ir-rettur tal-Universita Prof. Juanito Camilleri qal, “Students should be given the choice to either pay back their stipend once they graduated or benefit from tax cuts instead of receiving their monthly €84 grant.”

 

Fis-27 t’Ottubru, gimghat shah wara li kienet bdiet is-sena skolastika 2009/2010 il-Ministru Dolores Cristina ammettiet fil-parlament li mhux anqas minn 15 il-skola kienu minghajr headmaster/headmistress u li t-talba ghall-applikazzjoni kienet ghad trid tinhareg.

 

F’Novembru, studenti li qaghdu ghall-ezami tal-ICT fl-MCAST sabu t-twegibiet mal-mistoqsijiet tal-ezami!!

 

2011

F’Dicembru, il-Gvern Nazzjonalista qala’ wahda sew fuq rasu minn hadd hflief Fr Peter Serracino Inglott li kien strategista tal-PN fi zmien Eddie Fenech Adami. The Sunday Times tat-18 ta’ Dicembru qalet, “Education authorities yesterday came in for a scathing attack from philosopher and former University Rector  Fr Peter Serracino Inglott, who said the implementation of the National Minimum Curriculum was the biggest ever disaster in the field. “Never in Malta did we have a situation where the central education authority left no space for freedom, originality and innovation for our teachers as was done since the National Minimum Curriculum was introduced,”… such over-centralisation of education ran against what the Nationalist Party stood for. “We are now justifying this abuse of the law by removing the word minimum from the title... and will continue to destroy education by leaving no space for that individuality and autonomy which in the Basic Principles we had declared should be the characteristics of each school,” he said. The NMC, a milestone document launched in 1999, was meant to be a collection of minimum benchmarks for what should be taught in Maltese schools. Instead, Prof. Serracino Inglott said, it had been made into a cast iron dictum for teachers, leaving them no space to teach anything other than what is included in the NMC….  Former MP Michael Asciak said his daughters were unable to engage him when he challenged them with questions about “bread and butter” issues despite them both being undergraduates. Philosopher Joe Friggieri, who was on the panel of speakers, said that some results in education did not tally with the investment being made. “The Prime Minister always highlights the millions we are spending on education every day, the schools being opened, and so I ask myself if there is something that we need to revise in our educational system?”

 

 

2012

Fi Frar, l-MUT ilmentat mill-kesha li kienu qed ibaghtu minnha l-ghalliema u l-istudenti. The Malta Union of Teachers received several reports from members in state schools, who were lamenting the fact that most classrooms were too cold to let teachers carry out their duties and to allow students to concentrate on their work. “The room temperature in the majority of the classrooms is often as low as 8 degrees Celsius, almost as low as the temperature outside. Teaching grades reported that some students are suffering particularly since school uniforms are not adequate for such low temperatures,” the MUT said in a statement. In some schools, especially newly built premises, students were being required to walk outdoors to change class several times per day due to the absence of interconnected corridors. The working conditions are made worse in some schools due to poor insulation. “These working conditions are unacceptable especially during this period where the majority of students are sitting for their half yearly examinations. The Union is insisting that the Government invests in the physical working environment of schools to ensure adequate working conditions for teaching grades and an appropriate learning environment for students.” di-ve.com - editorial@di-ve.com Local News 17 February 2012 - 10:25CEST

 

F’Marzu, l-MUT regghet ipprotestat din id-darba dwar nuqqas ta’ access ghall-internet fl-MCAST. “The Malta Union of Teachers (MUT) voiced its concern at the lack of provision for adequate internet access at the MCAST Art and Design Institute. The Union said it was informed that this state of affairs has prevailed for approximately two years, in spite of repeated appeals by academic staff at the institute on the vital importance of internet access for teaching and lecture preparation.” - di-ve.com - editorial@di-ve.com Local News -- 14 March 2012 -- 17:00CEST

 

L-MUT ipprotestat ukoll dwar it-tnaqqis fil-budget fl-edukazzjoni. “The Malta Union of Teachers (MUT) has voiced its concerns regarding the budget cuts in the educational fields. In a letter to the Minister for Education and Employment Dolores Cristina, MUT President Kevin Bonello said the decision contrasts with declarations made in January where the Minister had stated that funds for education were not to be touched and were ring-fenced. Kevin Bonello said that considering that education is addressing the one and only resource of Malta, human resources, the MUT believes that the cuts proposed are detrimental not only to professionals in the education field but also to the country and its future.” - di-ve.com - editorial@di-ve.com Local News -- 09 March 2012 -- 12:15CEST

 

 

 

 

2013

F’Mejju, dikjarazzjoni tal-ex Dekan tal-Fakulta tal-Edukazzjoni gie kkwotat minn The Times hekk, “The education system is partially to blame for the poor results obtained by Maltese students in international surveys, the former dean of the Faculty of Education Carmel Borg, said. The system is not only short-changing those falling behind but also those who in our eyes are doing well, he said following the publication of international reports showing Maltese schoolchildren lagging behind in reading and science skills. The results have “absolutely nothing to do” with the students’ intelligence and the focus should shift onto the educational system, he said.” - timesofmalta.com Monday, May 6, 2013, 08:08

 

 

 

Bla Kummenti

 

 

 

 

 

Meta l-PN taht Eddie Fenech Adami qarraq bl-istudenti meta weghdhom stipendji shah qabel l-elezzjoni tal-1998.

 

Kif l-edukazzjoni taht Lawrence Gonzi inghatat spinta 'l quddiem.

Tfal zghar jitharrgu kif juzaw azzarin fl-Open Day tal-AFM

Recent Photos

Testimonials

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.