Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

 F'Malta jew fuq il-qamar?

“The Maltese people are right to complain about the state of the roads because a lot of them are substandard. Although this statement may sound obvious, the surprising thing perhaps is that it comes from Roads Minister Jesmond Mugliett.”

The Times 23.10.2006


Lokalita:      MADLIENA

Residents in Madliena have shown The Malta Independent a road that would surely qualify for the Top-Ten worst surfaces in Malta. Well, it’s not really a road, but rather a rough, well-beaten stone track. The road in question is Martin Scicluna Street and it was really tough to negotiate in a car. Residents told TMID that they had lived in the street for 17 years, yet no one had ever surfaced the road. The area is not lit and there are gaps in the road level of up to about five inches. A part of it was surfaced with concrete, but this was done at the expense of one of the residents. “You literally need a 4x4 vehicle to drive through here. Unless you know the lay of the land, you can very easily knock the silencer out from under the car,” said one resident. He said that the residents themselves had complained to the Swieqi local council and to various ministers. “The council said they can patch up roads, but they do not have the funds to actually build a road. So we went to various ministers and we were just bumped along from one to the next. In short, no one was bothered,” he said. He did however admit that someone eventually, last year, agreed to have the track levelled. “What they did was cover it with sand, which in the summer choked our houses. When winter came, the rain first washed the bulk of the sand down the street. What was left turned into a mud quagmire that later baked in the sun and became even more dust. So it was a bit of a disaster really,” said one man who has lived in the street for six years. There are two other streets that are simply sandy tracks – Triq id-Dielja and Triq il-Veduta. Another resident explained that Triq il-Veduta had a big hump on it and it was supposed to be made one level. “But that never happened, so in winter, this road and the junction between Martin Scicluna Street and Triq id-Dielja floods.” The residents said they were not asking for much. “We all pay our road taxes, so why should we have to live like this? It’s like something out of the middle ages. All we want is a road surface.” – The Malta Independent 16.8.2004

 

Nota ta' maltapolitics.com: L-ewwel nett x'aktarx li l-isem tat-triq hu zbaljat u minflok Triq Martin Scicluna jrid jigi Triq Markiz Scicluna. Intant, l-istat tat-triq Markiz Scicluna huwa tal-biki kif jixhdu dawn iz-zewg ritratti li gejjin li ttiehdu f'nofs Awwissu 2004.

 

 

 

Toroq ohra li ma jaghmlux ghajb lil Triq Markiz Scicluna huma z-zewg toroq li gejjin, Triq Manuel Agius (xellug) u Triq Il-Veduta (lemin). (L-erba' ritratti li jidhru hawn ittiehdu fl-istess gurnata).

 

 

 


 

Lokalita:       San Giljan

Leġislatura X

Kategorija  ORAL

Mistoqsija Numru: 6551

Data: 07/07/2004

Seduta Numru: 155 - 21/07/2004 09:00 AM

 

Seduta Interim: 

Titlu: San Ġiljan - Triq San Ġorġ - asfaltar

 

L-Onorevoli LEO BRINCAT

staqsa lill-Onorevoli JESMOND MUGLIETT (Ministru għall-Iżvilupp Urban u t-Toroq):

 

Jista' il-Ministru jgħid meta se tiġi asfaltata mill-Gvern Ċentrali St. George's Road, San Ġiljan minħabba l-kondizzjoni ħażina li tinsab fiha?

 

Tweġiba:

Ninsab informat illi Triq San Ġorġ hija triq asfaltata u tinsab f'kondizzjoni tajba, għalhekk nitlob lill-Onor. Interpellant biex jivverifika l-isem tat-triq li għaliha qed jagħmel il-mistoqsija parlamentari.

 

Nota ta' maltapolitics.com: Onorevoli Mugliett, int qatt ghaddejt minn Triq San Gorg f'San Giljan? Possibbli qatt ma qlajt l-istonku tieghek toqmos hekk kif tkun tiela jew niezel minn fejn hemm il-Wembley Garage sal-bajja? Dan min qallek li t-triq hija asfaltata u tinsab f'kondizzjoni tajba? Min qallek hekk qieghed jidhak bik bl-ikrah. Din x'serjeta hi li triq li tqazzek fl-aqwa zona tad-divertiment f'Malta tasal tiddiskriviha bhala li hi f'kondizzjoni tajba? Dan x'servizz hu li qeghdin taghtuh lill-poplu Malti meta l-iswed qed tghidulu abjad?

 

Nota ohra: F'Marzu 2005, din it-triq inghatat wicc gdid biex is-Sur Mugliett spicca ikkonferma li fil-fatt Leo Brincat kellu ragun.

 


 

Lokalita:       Birzebbugia

Ottubru 2004

 

Triq li tinsab fi stat dizastruz hija Triq il-Port Hieles u parti sostanzjali minnha qisha wicc il-qamar. F’din it-triq, hemm residenti li ilhom jghixu fiha anke 25 sena. Triq il-Port Hieles qatt ma giet asfaltata minkejja li l-hlas ghat-triq li jammonta ghal Lm125 ilhom li thallsu mir-residenti. Fl-1999 saret petizzjoni mir-residenti sabiex issir it-triq imma dan l-appell waqa’ fuq widnejn torox. Fil-parti li qed tidher hawn taht hemm 25 familja jghixu f’ambjent tal-misthija. Meta tqis li l-gvern nefaq Lm9 miljuni biex xtara post u jirrangah, x’qieghed jistenna biex jonfoq ftit eluf biex jirranga ingustizzja ma’ dawn ir-residenti ta’ Triq il-Port Hieles?

 

 

 

 


 

Lokalita:       Malta kollha

Toroq li jsiru godda u f'hafna kazi jinqalghu mill-qiegh, jergghu jispiccaw jinqalghu mill-gdid minhabba xoghol u pjanar hazin.

 

 

  

 

 


 

The road leading to the Physically Handicapped Rehabilitation Centre in Corradino Hill, Paola, is in a very bad state of repair. Drivers, especially the disabled, just cannot take to the road because it is very dangerous, especially when it rains. The broken road and debris on both sides are in full view of everyone, including ministers and other dignitaries, on their way to the centre. Urgent funds are needed to remedy the situation. L-Istrina organisers please note.

The Times 18.12.2006

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Aqra u Ibki!

René Rossignaud, local councillor (AD), Swieqi.

I am writing about the state of the streets in Madliena. Decades have gone by and some streets are in a very bad state, in fact, they were never surfaced. The central government, whose responsibility it is to build roads, has not kept its promise to see to this problem. Other problems are that drainage services have not even reached some streets in Madliena. How much longer will these residents have to wait?

The Times 2.8.2007

 

 

IL-GRTU TIPPROTESTA KONTRA D-DECIZJONI TAL-MINISTRU JESMOND MUGLIETT DWAR IL-PONT MANWEL DIMECH.

STQARRIJA GHALL-ISTAMPA 

Data: 26/11/2007  Rif: 494/07 

 

TWIDDEB LIL MINISTRU "ISMA X'INHUMA JGHIDULEK IS-SIDIEN TAN-NEGOZJI"

 

Il- GRTU tqies li l-ordni li ta l-Ministru Jesmond Mugliett lil kuntrattur biex minn nhar l-Erbgha jibda jkisser l-korsija li s'issa kien ghaddej it-traffiku minnha wara li kienet issahhet ghal ta’ l-apposta biex tiflah it-traffiku, bhala decizjoni zbaljata u arragonanti. Hi decizjoni ta' sfida lis-sidien tan-negozji kollha ta’ San Gijan, Paceville u l-inhawi tal-madwar. “Inkredibbli li bla ma l-anqas kellu d-dicenza jitkellem maghna, il-Ministru qabad u ha decizjoni bhal din”, ikkummenta Vincent Farrugia, Direttur Generali tal-GRTU. “Jien tkellimt mar-rapprezentanti tal-hwienet ta' Bay Street u tat-toroq fejn hemm l-aktar hwienet, u Philip Fenech, Vici-President tal-GRTU, tkellem mas-sidien tal-postijiet tad-divertiment, ma’ tal-bars u tar-restoranti u kollha fehma wahda, jghid Vincent Farrugia. Tkissirna s-sena l-ohra u s-Sajf kollu, issa mhux behsiebna nsoffru matul il-festi li gejjin wkoll ghax il-klijenti jevitaw li jigu dawn in-nahat. Hekk jitkellmu s-sidien tan-negozji”, ikompli Vince Farrugia. Il-GRTU tqies li l-Ministru Mugliett u l-ADT abbuzaw mill-fiducja tas-sidien tan-negozji. Huma emmnu zbaljatament li l-Ministru u l-ADT kienu kapaci jmexxu dan il-progett kif originarjament ippjanat. Sfortunatament kien jidher car mit-tqanzieh u lajma li bih beda jsir ix-xoghol, li l-progett kien se jibqa’ jgebbed bl-aktar mod insapportabbli u stennew li l-awtoritajiet jiccaqilqu bis-serjeta. Issa hi vera bla sens ghalhekk li l-Ministru flok li japologizza mas-settur privat ghall-hsara bla qies li ikkawzalu b'dan id-dewmien kollu li l-Ministru minn fuq jghid li la s-sidien qaghdu ghaliha qabel issa jkollhom ikomplu jissaportu aktar. Din hi insensittivita ghall-wegghat tan-nies li l-ebda Ministru m'ghandu jhaddem. “Il-GRTU tistenna li l-Ministru bla aktar telf ta' zmien jitkellem mal-GRTU qabel jibda jkisser l-korsija u jara kif jhaddem iz-zewg korsiji matul iz-zmien tal-festi u wkoll jiftiehem kif minn issa l-hemm idahhal is-settur privat fil-monitoring tal-progett biex ix-xoghol jsir u jitlesta sa data miftehma. Jekk il-Ministru jonqos li jaghmel hekk, il-GRTU twiddbu pubblikament li ser ikollu l-inkwiet mal-GRTU. ll-Ministru l-fiducja tal-GRTU fuq dan il-progett tilifha. Issa jrid jerga’ jakkwistaha b'azzjoni miftehma u accettabbli. ll-bqija l-konsegwenzi ghalih” iwissi Vince Farrugia f'isem il-GRTU u l-komunita kummercjali ta’ San Giljan u l-inhawi.

 

 

The Chamber for Small and Medium Enterprises, GRTU, is up in arms after being told that the Roads Minister and the Prime Minister were considering leaving the ‘old’ regional road bridge carriageway open for Christmas, only to later learn that demolition works had started that very same day. The director general, Vince Farrugia, and the president of the Tourism, Hospitality and Leisure Section, Philip Fenech addressed a news conference yesterday and asked what exactly was going on. … Mr Farrugia and Mr Fenech both said that Prime Minister Lawrence Gonzi publicly announced that the government could not give a completion date for the project because they were still in the process of thinking about the GRTU’s proposal. However, the government went ahead with work to start demolishing the bridge on the same day that the meeting with Minister Mugliett was held, claimed the GRTU. Mr Fenech and Mr Farrugia asked: “What is going on? Doesn’t the Prime Minister know what is going on? Or is the government simply taking the Mickey out of us?” The Malta Independent 4.12.2007

 

 

The Opposition is allowed some leeway in the targets it chooses and in what it says. And what better target than a bridge repair job that has taken twice as long as predicted? Or cost over-runs on some of the most recent road repair jobs? Or a minister let down by his inexperience in handling crises and critics?

Editorjal, The Malta Independent on Sunday 9.12.2007

 

 

The government will not give a deadline for the repair work being done on the St Paul's Bay bypass, well over a month after announcing it had reached yet another agreement over the matter. Work on a massive wall meant to buttress the collapsed section of the bypass was underway yesterday. However, the southbound part of the road remains closed despite a pledge to have the road closed only for a mere five days. Responding to questions sent to it a week ago, the Roads Ministry would only say that "works are currently going on", without indicating a completion date. When asked for it specifically, no response was forthcoming at the time of writing. “One appreciates that the weather conditions did not help at all,” a ministry spokesman said. Announcing the agreement with the contractor Polidano on December 7, which happened to be a Friday, the Malta Transport Authority (ADT) had said that work would start the following Monday, adding that the road would be closed to traffic for the first five-day phase. Then, the contractor would be able to continue without disturbing the traffic. The road, however, remains closed to this day and, while the support wall being built now runs over half way the length of the collapsed section, a visit to the site yesterday did not indicate that the rhythm of the work was particularly swift. Roads Minister Jesmond Mugliett had similarly announced an agreement with Polidano when opening the road last July, following a Lm3 million (€7million) rebuilding job which still left a 300-metre long damaged section unrepaired. Alas, nothing came out of that agreement. The road had originally collapsed in 2000 as a result of illegal excavations in nearby land belonging to Polidano. Different ADT administrations failed to apportion responsibility to the developers over the years. Only recently, following intense media attention, did the government start talking of holding the developers to account for the damage estimated at Lm500,000. The minister had said in July that the developers had accepted to repair the road at their own expense “unconditionally” and that repair works would be completed by September but none of that came through. The Office of the Prime Minister eventually intervened threatening the developers with legal action if they did not accept responsibility by October 12 but even that ultimatum was exceeded without any developments being reported. In December, the ADT had again reiterated the threat of legal action “should work not be completed as agreed”.

The Times 23.1.2008

 

 

The road leading from Msida to Gzira – Rue D’Argens – has been closed for quite a while now, much to the annoyance of residents in the areas, and of drivers too, who have to take a longer route to their destination. It always happens here – that it is known when a job is to start but nobody knows when it’s going to finish. Work on main arteries such as this particular road should not take an eternity to be finished. Work should be carried out round the clock if needs be. The same goes for the Manwel Dimech bridge – where work is soon to be completed, as drivers making use of the stretch over the weekend have realised. This project has taken much longer than originally anticipated, and although the inconvenience cause was much less than originally thought, it was still delayed by a few months and cost much more than estimated.

The Malta Independent 14.4.2008

 

 

Motorists should be relieved today when the Manwel Dimech Bridge fully reopens for traffic at 3 p.m., more than a year and a half after a €6 million (Lm2.58 million) project to rebuild the bridge's two carriageways started. The project was fraught with controversy because of delays in its completion. Originally the works were meant to have been completed by last September but the deadline was moved to November and then again to March. The contractor had insisted that May was the realistic delivery time. Some work, including the rehabilitation of the underlying valley, still needs to be done.

The Times 21.4.2008

 

 

The rainy season is now over but the Marsascala bypass is still littered with potholes, some of them several centimetres deep, enough to slash a tyre or break a wishbone. Three potholes in Labour Road, Żabbar, near St Joseph Institute, have been filled after several appeals but, strangely enough, another pothole metres away was left undone. What sort of workmanship is this?

 

Candidus II

The Times 12.5.2008

 

 

I am sorry to burden the reading public with the topic of roads again; we are all sick of this repeated subject yet it is only repeated with such monotonous regularity because so little happens to rectify the problems. Since October 2007 I have spent in the region of €500 on repairs to my car's suspension and I am very careful to try and avoid the worst of the potholes. My daily drive to work takes me up to Naxxar and over to Balluta Bay via San Ġwann, so that I miss the rush hour on the Regional Road. Driving up the hill to Naxxar I could be forgiven for thinking I was in a boat that is ploughing through rough seas, such is the state of the "road" surface - and it is getting worse by the day. The road as you approach San Ġwann from Naxxar is also deteriorating such that it is necessary to manoeuvre around the craters - yes, I did say craters - that have formed there. One could believe there has been some kind of bombing campaign in this vicinity! Perhaps some bold minister (oh how naive of me!) or relevant official might like to tell us when these two main routes are going to be fixed, and fixed properly. No doubt the minister will say it's not his problem - just like he did about unrestrained children on the school run. That response, incidentally, together with all the comments of support and agreement, has been sent to the European Parliament, for their views on Malta's lackadaisical approach to child safety in vehicles.

 

Phil Pryce Attard

The Times 22.5.2008

 

 

After years of waiting, Triq il-Ġmiel and Triq il-Kajjarun in the forgotten hamlet of Madliena were finally given their few metres of tarmac - on the eve of the election, of course. But the job has proven too difficult to complete and the last 60 odd feet of Triq il-Ġmiel, the very entrance to the tarmacked area, have been left to the next election, if ever. I leave it to the readers to define an adjective. Maybe ridiculous, pathetic, ignorant, stupid or imbecilic. Certainly good management or common sense does not come to mind.

 

Douglas Salt, Madliena

The Times 23.5.2008

 

 

Complaints that local roads have deteriorated to Third World standards have been echoed by The Global Competitiveness Report 2009-2010. Although Malta's overall position is unchanged from the previous year at 52 in the global competitiveness rankings of 133 world economies, a closer look reveals the island has slipped to 97 from 75 in ranking on the quality of roads, putting it behind crisis-hit Zimbabwe. Malta also slipped to 67 from 59 in the quality of electricity supply rankings: three places behind the Ivory Coast, which is emerging from a bloody civil war. The annual report was published recently by the World Economic Forum and aims to assess a broad range of factors affecting an economy's business climate before ranking them in order of competitiveness. Quality of roads and electricity supply are assessed under the infrastructure section.

The Sunday Times 13.9.2009

 

 

We know that we are making the point only for it to be ignored but it must be said – our roads are in a shameful mess.

Editorjal, The Malta Independent 8.12.2009

 

 

Two road engineers have ex-pressed concerns about the quality of ongoing resurfacing works, carried out for the upcoming Papal visit, and think such temporary fixes are likely to come apart in the near future. “Given the type of work and the speed at which they are being carried out, I don't think it is the government's intention that they should last long. The works are superficial in nature and any defects at the base levels are not being addressed, so they will resurface,” one road engineer said. Another engineer agreed that the works were clearly “a temporary solution” for the visit of Pope Benedict XVI on April 17 and 18. “From an engineering point of view they are a disaster. I don't expect them to last too long before coming apart,” he said. Both agreed that the problem lay in the fact that the asphalting was being carried out on the surface layer of the road rather than through the multi-layering of materials. Hugh Arnett, a motoring journalist and former traffic management consultant, agreed adding that the works were “a dreadful cosmetic job that would most likely last two or, maybe, five years”.

The Times 6.4.2010

 

 

HEKK KIENET … U HEKK HALLEWHA!

 

With much fanfare and pomp, a road – yes a road – was officially opened some years back, pledging to be something which would increase the attractiveness of Paceville. To be fair, the road was part of a project that included zany street lighting and street furniture. But in all seriousness, the opening of the road was made out to be the next thing since sliced bread. The road we are talking about is Triq Santu Wistin, the one leading down to St George’s Bay. The surface of the road is appalling and it is clear that the material used to build it was substandard and quite clearly not up to the job. If you drive up the road, you would think that you are on some kind of water park ride, the undulations are that bad. In some places, the weight and traction of vehicles has literally left track marks in the tar, which has come up to the surface. The aggregate mix, used to make asphalt, seems to have been heavy on the tar, meaning that not enough binding was present. If one were to look down the hill, one would almost think that the road is slipping away; downhill. First of all, the road needs rebuilding. Those bumps are felt a lot more on tourist coaches than they are in smaller cars. Given that it is a prime entertainment spot, and the site of a hotel, it should be seen to as soon as possible. We simply cannot carry on with the attitude of “it will do”. That road is a major thoroughfare in one of the most busy areas on the island – its current state is disgraceful. What is worse is that when it was built, the authorities said that it was made out of top quality material and built according to the latest (at the time) specifications. Sometimes the government and local council must think people are stupid. People remember pledges and promises – doubly so if they are not honoured. This is one such case. The powers that be cannot continue to promise people the earth and deliver shoddy work in return. It happens all too often and while such project may offer a brief respite as a quick fix, the long-term feeling is one of disillusion, resentment and being let down. Get it sorted, if it wasn’t serious, it would be comical. What a joke! – Editorjal, The Malta Independent 19.10.2010

 

 

Pitiful: Third world road network

Yesterday’s brief early morning downpour resulted in massive traffic chaos, flooding, damage and yet more loss of productivity. It is unbelievable to think that a modern EU country has roads as bad as ours. Former Roads Minister Austin Gatt once tried to ‘justify’ the state of our roads by saying that there are worse ones in Poland and Athens. Well, to anyone that has been to Poland and Athens, that is a load of codswallop. We will also remind Dr Gatt of the occasion he said it: It was when the new regulations were announced in connection with roadworks; to coin a phrase off Dr Gatt, to replace zips with carpets… And yes, unfortunately, that is just how bad our ramshackle island’s roads are. It is pretty inconceivable to have a minister responsible for roads tell us that Malta’s roads were not so bad and that roads in Athens and Poland are worse. It also speaks volumes when the media questions are fielded with a sarcastic laugh and “at least we will have carpets of tarmac rather than zips now”, in relation to the shoddy work carried out by contractors when they rip up a street. It is truly mind-boggling to think that on such a small island, we cannot manage traffic better. It beggars belief that over all these years, we have not managed to have smooth roads in all localities. Some of the main thoroughfares yesterday were exposed for what they are; badly designed, hopelessly maintained, badly drained tracks that one would not even find in deepest rural North Africa (trust us, we know). The government has made it a habit of blaming Mintoff and Mifsud Bonnici era building practices (on clay, without foundations, etc). This is a given, a sound infrastructure was not the highest thing on the perit’s agenda (sic), but the fact that the government, in 2011, is still giving us the same excuses is pitiful and quite pathetic. Can the authorities not hear their own statement “It’s not our fault because Mintoff built it badly”. That’s over 20 years ago! There has been some progress made in terms of durability of new roads which have been laid down in the last five years or so. There has also been an improvement in terms of passing services through accessible culverts by the side of the road; lo and behold, there is no need to rip up the street to fix something (that’s really, really clever!). But still, the camber is all wrong – and we will explain. It seems that even our traffic ‘experts’ do not know how to design roads. We go by experience. In every other country in the world, roads have a camber. That means, the road dips as it approaches the end of the width by the pavements. This is the clever bit, when it rains, the brilliant design accepted the world over apart from Malta allows water to drain away from the centre of the road and fall into drains. In that way, the road does not become a lake, cars do not stop, people get to work on time and productivity (and sanity) stays within acceptable limits. One wonders where they come up with such revolutionary and sensible ideas! Dr Gatt was an absolute failure as roads minister (not to detract from success in other areas) – one only needed to look outside yesterday morning to confirm that. Now we have Tonio Fenech. Let’s hope he can do better, though our rubbish, dangerous and embarrassing roads have become so engrained in our psyche that we have come to accept them. What a country. – Editorjal, The Malta Independent 2.2.2011

timesofmalta.com fit-30 ta’ Jannar 2009 staqsiet ghall-opinjoni pubblika dwar it-toroq f’Malta. Dawn kienu whud mill-mijiet ta’ lmenti illi ntbaghtu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wara 20 sena bil-PN fil-gvern

Lou Bondi jitkellem ma' Lawrence Gonzi dwar l-istat tat-toroq f'Malta. Bondi + TVM 27.4.2009

Ikompli x-xoghol tal-qamel

GONZIPN jivvota kontra mozzjoni tal-Partit Laburista ghal inkjesta dwar triq Anton Buttigieg fiz-Zejtun (fejn mietu diversi nies f'incidenti tat-traffiku).

 

 

 

 

 

 

 

 

"Iggudikawna fuq li naghmlu u mhux fuq li nghidu". - Dr. Lawrence Gonzi

Hekk hu. Il-pont imwieghed fil-bypass tal-Imriehel baqa' ma sarx ghax mhux worth it ghal-Gvern. Il-Partit Laburista jahsibha mod iehor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It-Triq tax-Xlendi Ghawdex

“How could the opposition still criticise the ministry for Gozo when in actual fact all the projects promised had taken off? Numerous others had been concluded, including the Xlendi road project.”

Giovanna Debono

The Times 29.11.2011

 

Iva, it-Triq tax-Xlendi. Araw kif spiccat wara li ghamlet ix-xita. Spiccat qisha mewg wara xita f’Novembru 2011. Evviva l-miljuni ta’ Ewro li l-Gvern nefaq fuqha.

 

Residenti tat-Tieni Klassi?

Dawn ir-ritratti li gejjin huma ta' Triq is-Sghajtar il-Mosta. It-triq inghatat nofsha tarmac u n-nofs l-iehor xejn. GHaliex? Ma naghmlux mod li n-nies fuq in-naha l-hazina huma xi residenti tat-tieni klassi? Nitolbu spjegazzjoni u gustifikazzjoni ghaliex din it-triq thalliet hekk.

17 Novembru 2012

Recent Photos

Testimonials