Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

 

Inroddlok hajr ghall-messagg tieghek.
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

 

 

 

Nirringrazzja lil dawk kollha li ddecidew li jaghmlu r-rimarki taghhom fil-guest book, li issa huwa maghluq. Il-guest book inghalaq minhabba l-lingwagg baxx u oxxen li bih certu Nazzjonalisti riedu jizvugaw kontrija u kontra l-Partit Laburista. Huwa mportanti li wiehed ikollu opportunita biex isemma lehnu, wara kollox il-liberta tal-espressjoni hekk tfisser. Minn naha l-ohra mhux sew li wiehed japprofitta ruhu minn dan id-dritt biex jaqa’ baxx u jiprova jwaqqa’ baxx lil din il-website u ghalhekk kelli bilfors nezercita xi ftit tal-kontroll fuq dak li nkiteb.

 

Uhud mill-messaggi li rcevejt u li qieghed nippublika hawn, gew editjati minhabba li fihom kien hemm certu nformazzjoni personali ta' dawk li kitbu li jidhirli jkun ahjar jekk ma tigix ippublikata. Minn uhud mill-messaggi nehhejt xi kummenti li hassejt li kienu iebsin izzejjed specjalment certu titli, aggettivi u tghajjir li mhux lest naccetta f'din is-site, l-anqas kontra l-PN. Minn naha l-ohra, dak li qieghed jigi ppubblikat hawn taht, huwa ezatt kif ircevejtu minghajr tibdil fl-ortografija.

 

Kulhadd ghandu dritt jesprimi l-fehmiet tieghu u maltapolitics.com taghtik ic-cans li tghid x’hinuma l-opinjonijiet tieghek dwar il-politika f’Malta u/jew dwar din is-site. F’certi kazijiet hassejt li kelli nirrispondi ghal xi messaggi u poggejt ir-risposta tieghi ezatt wara l-kummenti ta’ whud minnkom. Napprezza jekk il-messaggi taghkom ma jkunux twal hafna.

 

 

 

Recent Photos

Testimonials