Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

Kien hemm bzonn ta’ bidla fid-direzzjoni? Dr. Gonzi ghamel zmien twil jinsisti li le ma kienx hemm bzonn. Seta’ ghamel dan b’mottiv purament partiggjan jew kien verament jemmen li l-pajjiz kien fit-triq it-tajba. Li hu zgur hu li l-poplu ma qabilx ma’ Dr. Gonzi imma kien konvint li fil-fatt kien hemm bzonn ta’ bidla.


X’wiret Joseph Muscat minghand Gonzi? Kollox tajjeb jew tant kien hemm problemi li titfixkel tara minn fejn se tibda?

Abbuzi

Impjiegi ghall-Voti

Loghob tal-Azzard

In his speech, apart from other issues, Mr (Silvio) Schembri appealed for some sort of control over the many betting shops that have mushroomed in our towns and villages. He correctly pointed out that some of the most distressed areas, towns or villages, seem to have the most betting shops and wondered if there was a correlation. He was careful not to politicize the issue but actually this blight is mostly the result of the inability of the PN administration to tackle the problem.

Editorjal, The Malta Independent 11.11.2016

Vendikazzjonijiet

Vendikazzjonijiet fil-Ministeri

Jidher li waħda mill-isfidi ewlenin li qegħdin isibu l-Ministri l-ġodda biex jirrankaw bil-ħidma tagħhom hi waħda ta' prattiċità. Wara li fl-aħħar jiem kien irrapportat kif fl-uffiċċju tal-Prim Ministru ttieħdu diversi affarijiet, fosthom ‘stationery’ u anke kompjuters, issa jirriżulta li f’ministeru ieħor inqatgħet il-linja tat-telefon, b’konsegwenza li ministeru sħiħ jinsab bla linja ta’ komunikazzjoni. Infurmati li nies li jaħdmu mal-Ministeru tal-Ekonomija, Investiment u l-Intrapriżi ż-Żgħar daħlu biex jibdew bil-ħidma tagħhom, huma sabu li kellhom il-linji tat-telefon maqtugħin. Minħabba f’hekk, kull telefonata li qiegħda ssir lill-Ministeru mhix qiegħda tgħaddi għalkemm min iċempel isib li t-telefon qed idoqq normali. Jirriżulta li dan l-att sar tal-apposta hekk kif il-wajer tat-telefon inqata’ mill-kaxxa fejn ikun hemm is-sistema ta’ distribuzzjoni. Ta’ min jingħad li dan il-Ministeru kien dak li kien imexxi Austin Gatt u hemm indikazzjonijiet li mhuwiex l-uniku ministeru fejn seħħew każi bħal dan. Fil-fatt is-Segretarju Parlamentari għall-Biedja u s-Sajd, Roderick Galdes, kiteb: "L-ewwel ġurnata tax-xogħol tiegħi fis-Segretarjat Parlamentari kienet karatterizzata minn problemi li ħallew ta' qabilna. Mingħajr kompjuters, mingħajr internet, mingħajr uffiċju adekwat, servers ma jaħdmux, wires mqaċċtin. Hija tal-mistħija!"

inewsmalta.com 17:30 | 15.03.2013


“Lanqas lapes ma sibna fl-uffiċini. Kollox vojt kien hawn. Sa kompjuters ma kellniex, tant li kellna nitolbu biex iġibulna l-kom­pjuters. S’issa għandna xi uffi­ċini li lanqas għandhom kompju­ters.” Dan sostnietu l-Mi­nistru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali, Marie Louise Coleiro Preca, f’kummenti li lbieraħ għaddiet lil l-orizzont. Minbarra hekk ġew irrapporatati lilna saħansitra vendikazzjonijiet fuq il-linji fissi tat-telefons li tqaċċtu, tant li ministeru minn­hom spiċċa bla linja waħda taħdem. Intant is-Segretarju Parlamentari għall-Biedja u Sajd u Drittijiet tal-Annimali, Roderick Galdes qal li “l-ewwel ġurnata tax-xogħol tiegħi fis-Segretarjat Parlamentari kienet ikkaratterizzata minn problemi li ħallew ta’ qabilna. Mingħajr kompjuters, mingħajr Internet, mingħajr uffiċċju adekwat, servers ma jaħdmux u wajers imqaċċtin.” Hu ddeskriva din is-sitwazzjoni bħala “tal-mistħija”. Jidher li kien hemm każi fejn ‘laptops’ tal-ministeru spiċċaw inxtraw minn impjegati, b’din tkun waħda mir-raġunijiet għaliex ma nstabux ‘laptops’ u kompjuters fil-ministeri. Waqt li huma diversi dawk li qegħdin isostnu li l-awtoritajiet għandhom jitolbu lill-Pulizija jinvestigaw dak li seħħ u kif xi ministeri nstabu vojta għal kollox. Sa issa għad mhux magħruf jekk il-Pulizija hix se tinvestiga dan. Wara li fl-aħħar jiem irrapportajna kif fl-uffiċċju tal-Prim Ministru ttieħdu diversi affarijiet, fosthom ‘stationery’ u anke kompjuters, issa jirriżulta li f’ministeru ieħor inqatgħet il-linja tat-telefon, b’konsegwenza li ministeru sħiħ jinsab bla linja ta’ komunikazzjoni. Sorsi informati tajjeb qalu ma’ l-orizzont li hekk kif in-nies li jaħdmu mal-Ministeru tal-Ekonomija, Investiment u l-Intrapriżi ż-Żgħar daħlu biex jibdew bil-ħidma tagħhom, huma sabu li kellhom il-linji tat-telefon maqtugħin. Minħabba f’hekk, kull telefonata li qiegħda ssir lill-Ministeru mhix qiegħda tgħaddi għalkemm min iċempel isib li t-telefon qed idoqq normali. Jirriżulta li dan l-att sar tal-apposta hekk kif il-wajer tat-telefon inqata’ mill-kaxxa fejn ikun hemm is-sistema ta’ distribuzzjoni. Ta’ min jingħad li dan il-Ministeru kien dak li kien imexxi Austin Gatt u hemm indikazzjonijiet li mhuwiex l-uniku ministeru fejn seħħew każi bħal dan. Ħsara volontarja. Min-naħa tiegħu, l-Ministru tal-Ambjent u Żvilupp Sostenibbli, Leo Brincat, sab l-istess sitwazzjoni fil-Ministeru tiegħu. Huwa qal lil l-orizzont li l-impjegati tiegħu ma setgħux jaħdmu għax ma sabu li l-kompjuters u s-sistemi kollha tal-IT neqsin. Mhux biss ittieħdu l-kompjuters imma wkoll ittieħdu, jew insterqu, laptops, desktops u anke saret ħsara volontajra fis-sistema. Saħansitra anke s-sistema tal-kameras tas-sigurtà ġiet skonnetjata fejn mhux qed ikun eskluż li dan sar biex dawk li ħadu l-affarijiet li huma propjetà tal-Gvern u dawk li kkawżaw il-ħsarat, ma jinqabdux fil-filmati. Anke oġġetti ta’ stationery ttieħdu fosthom l-aktar oġġetti bażiċi tant li ħadd ma seta’ jaħdem għax ma tħalla assolutament xejn. Fil-fatt il-Ministru Brincat kellu jipposponi laqgħat urġenti minħabba s-sitwazzjoni li sabu fil-Ministeru. “Ġeneralment il-memorja mill-kompjuters titneħħa kollha mill-‘hard disks’, iżda issa l-kompjuters kollha litteralment tneħħew u sparrixew”, qalilna l-Ministru Leo Brincat.

L-Orizzont 16.3.2013


Kienet Kastilja totalment awstera li sab il-Prim Ministru Joseph Muscat nhar it-Tnejn li ghadda meta dahal biex jiehu pussess tal-ufficcju tieghu nhar it-Tnejn li ghadda ftit wara li ha l-gurament tal-hatra minn idejn il-President tar-Repubblika. Akkumpanjat minn martu Michelle, uliedu u membri tal-istaff tieghu, il-Prim Ministru Muscat dahal fl-ufficcju fejn sab kollox zarmat, bl-ghamara vojta u minghajr dekorazzjoni ta’ fided jew vazuni. It-telefons maqtughin, kxaxen vojta fejn ma nstab lanqas lapes wiehed. Li spikka izda mill-bahh li halla warajh l-istaff ta’ Lawrence Gonzi kien li xi hadd halla kopja tar-rivista “The Economist” fuq l-iskrivanija tal-Prim Ministru li kellu t-titlu “Bring in The Clowns”. Ghalkemm wiehed jifhem li l-magazine b’dak it-titlu thalla fuq l-iskrivanija apposta, ta’ min jghid ukoll li t-titlu kien jirreferi ghall-krizi politika fl-Italja wara l-elezzjonijiet li saru x-xahar li ghadda. L-uniku haga li thalliet f’postha kien laptop computer zghir li kien juza l-predecessur tieghu, miftuh fuq mejda magenb l-iskrivanija ufficcjali. Dawra shiha madwar is-sular kollu tal-ufficcju tal-Prim Ministru u l-ufficcji tas-segretarjat tieghu, ma nstab assolutament xejn. Kxaxen kollha vojta, bla karti jew lapsijiet. Kienu donnu hadd qatt ma kien hemm, jew l-inkwilini ta’ qabel garrew kollox maghhom. Instabet borza mimlija karti mqattghin f’post li kien jidher li ntesa li jintrema. Il-bahh kien evidenti kullimkien, inkluz fl-imsejjha Sala tal-Ambaxxaturi, fejn l-ghamara kollha thalliet gharwiena minn kull tip ta’ tizjin. F’diversi ministeri l-esperjenza kienet kwazi l-istess. Ghalkemm id-dipartimenti baqghu jahdmu b’normalita’, kien hemm postijiet fejn instab li saru xi hsarat, fosthom fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, fejn zewg podiums instabu mwaddbin it-tarag tal-irham u miksura. Din il-gazzetta hi nfurmata wkoll li matul din il-gimgha l-Ministeru tas-Sahha beda jircievi kontijet ta’ fjuri li jammontaw ghal mawar €500 ghal servizzi ta’ fjuri li nxtraw kollha mill-ahhar ta’ Jannar ‘il quddiem. Numru ta’ karozzi ministerjali nstabu mahmugin u f’kazi anki minghajr ic-cwievet biex ikunu jistghu jkunu startjati jew vojta kompletament mill-petrol.

Illum, 17.3.2013

Ahbarijiet inkwetanti li kelna matul l-ahhar sena qabel l-elezzjoni tad-9 ta' Marzu 2013

Livell tal-Ghixien

Konna ghar minn Cipru u mill-Grecja

DAILYMAIL.CO.UK 13.12.2012 1328GMT

 

 

L-overtime tal-pulizija mhux imhallas

CVA

Taxpayers had to stump up almost €6 million to sustain the controlled vehicular access to Valletta as expenditure was twice the revenue, figures show. While the Government has paid €11.7 million for the operation of the CVA system since its introduction, only €5.8 million was raised through fees paid by motorists for entering the capital.

The Times 15.7.2013


The CVA system did not fail because it was technically wrong, or because it lacked parking metres, but because of the hurried manner in which the Government and the local council had implemented the system.

GRTU

timesofmalta.com Tuesday, July 16, 2013, 07:54


Bla Dar

The state is completely ignoring the homelessness issue in Malta as it fails to provide any statistics or data on this problem, says Jean Paul Mifsud, chairman YMCA, the non-governmental organisation that provides shelter for homeless people. “The moment people become aware of this situation, I am certain that the Maltese will help. But unfortunately, the state is ignoring this problem as if it does not exist – out of sight, out of mind,’’ he tells di-ve.com. ‘’According to YMCA statistics, which are the only statistics available on this topic, homeless people are on the increase. Over the past three years, numbers increased by almost 100%.’’

by Gabriel Schembri - editorial@di-ve.com

Current Affairs -- 28 March 2012 -- 08:05CEST

Turizmu

Lukanda 3-star tisforza l-impjegati ma jihdux bonus. – L-Orizzont 17.1.2012

 

Malta attracted the smallest amount of nights spent in hotels during 2011 when compared to the EU27 according to estimates published by Eurostat, the statistical office of the European Union. In 2011, the number of nights spent in hotels and similar establishments in the EU27 reached a peak of 1.6 billion nights, up by 3.8% compared with 2010. Among the Member States for which data are available, the highest numbers of nights spent in hotels in 2011 were recorded in Spain (288 million nights, +7.8% compared with 2010), Italy (249 mn, -1.2%), Germany (241 mn, +5.4%), France (202 mn, +3.0%) and the United Kingdom (166 mn, +0.5%). These five Member States accounted for 70% of the total number of hotel nights spent in the EU27. The number of nights spent in hotels in 2011 increased in all Member States, except Italy (-1.2%). The largest increases were recorded in Lithuania (+19.8%), Bulgaria (+18.3%), Estonia (+14.6%), Latvia (+14.1%) and Romania (+12.9%), and the smallest in the United Kingdom (+0.5%), Austria (+0.6%) and Malta (+0.7%).

by di-ve.com - editorial@di-ve.com

Local News -- 24 January 2012 -- 13:15CEST

 

Proprjeta

Developers and building contractors, and estate agents have issued a warning over the “precarious” property market they are experiencing, warning of deteriorating conditions in the prevailing climate of economic uncertainty. In a statement, the Malta Developers Association, the Federation of Building Contractors, the Federation of Estate Agents, said they were greatly preoccupied that the current economic uncertainty was allowing the already precarious situation of the property market to deteriorate further.

maltatoday.com.mt Thursday 16 February 2012 - 20:16

Forensika

Malta’s forensic laboratory has been in a state of abandonment since 2001 when the scientific functions that fell under the police were transferred under the Malta National Laboratory, according to expert Anthony Abela Medici.

timesofmalta.com Sunday, September 15, 2013, 10:33

 

Parlament Gdid

The government is reviewing the layout plans of the new parliament building after finding that there isn't enough space for offices for all ministers and parliamentary secretaries. The new parliament, being built on the former Freedom Square at City Gate, also lacks sufficient space for all parliamentary committees and for a Cabinet meeting. The new government has 14 ministers and eight parliamentary secretaries, but the new building only has space for 16 ministerial offices, informed sources said. There is also concern that the new building does not have enough space for all the parliamentary committees and other committees which may be set up in line with the practice in other EU countries. The plans provide for only four fully equipped committee rooms. The planners argued that committees never all meet at the same time.

timesofmalta.com Sunday, March 31, 2013, 08:50

 

Centri Ta' Detenzjoni

This is not to say that conditions in detention centres had by any stretch of the imagination been good under Nationalist administrations. They weren't. In fact, they were horrific and this has been well documented. Time and time again. In fact, the tabled report told of sexual exploitation on the part of guards, "horrendous" conditions with extreme heat, dirt and an utter lack of privacy, the bad apples of the armed forces being detailed to the detention centres as a form of punishment, a disrespect for the rules and proper procedures, and several other concerning details.

Editorjal, The Malta Independent on Sunday 14.12.2014

Finanzi

Malta’s sovereign debt ratings were downgraded to A3 from A2 and a negative outlook by Moody’s Investors Service. In a related rating action, Moody’s has today also downgraded the foreign and local-currency debt ratings of Malta Freeport Co. to A3 from A2 given its status as a government-guaranteed entity. The outlook remains negative in line with the sovereign rating.

by di-ve.com - editorial@di-ve.com

Local News -- 14 February 2012 -- 07:05CEST

 

The international credit rating agency Standard & Poor’s yesterday downgraded Malta’s long-term rating, shifting the election debate from energy to the economy. Standard & Poor’s expressed concern over the level of government debt, flagging specifically that of Enemata, and argued that the fact that the Budget had not been approved by Parliament raised questions about the Administration’s ability to address its budgetary risks. As a result, Malta’s long-term sovereign credit rating was lowered to BBB+ while the short-term sovereign credit rating was kept at A-2, as was the stable long-term outlook.

The Times 17.1.2013

 

During 2012, the shortfall between recurrent revenue and total expenditure of Central Government registered an increase of €143.7 million when compared to 2011, and amounted to €362.3 million.

NSO news release 061/2013

 

The deficit in the first three months this year was €23.5 million more than in the same period last year while the debt at the end of March advanced by €333.7 million over the comparable period last year.

timesofmalta.com Tuesday, July 9, 2013, 11:37

 

Ciklizmu

Malta has been ranked as the worst country for cycling by the European Cyclists’ Federation (ECF) Cycling Barometer. The barometer is a new benchmarking report which provides a multi-dimensional view on cycling in the 27 EU countries.

timesofmalta.com Wednesday, June 5, 2013, 09:41

 

ARMS Ltd.

F’laqgħa oħra mis-sensiela ta’ konsultazzjoni pubblika mal-Ministri, il-Ministru għall-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma, Konrad Mizzi qal li fl-Arms Ltd sab diżastru fenomenali, b’kontijiet li kien ilhom ma joħorġu sentejn u bi 42,000 ‘smart meter’ biss li kienu ġew attivati fl-aħħar seba’ snin. Sostna li insista ma’ ARMS Ltd dwar din il-kwistjoni u qal li mix-xahar li għadda ġew attivati 22,000 meter ġdid. Barra minn hekk, qal li bħala Ministru sab li ma kinux inġabru mal-€160 miljun fi flus mill-kontijiet.

inewsmalta.com   09:25  |  18.06.2013

 

Ghawdex

Nearly 8,000 fewer people crossed over to Gozo during the Carnival period this year, although with more than 62,000 making the trip, it was still described as a busy few days for Gozitan businesses. Last year, about 70,500 passengers and 19,800 cars made the crossing between the Wednesday and the Sunday, compared to 62,479 passengers and 18,393 vehicles this year, official figures revealed.

The Times 25.2.2012

 

In the first three months of this year, commuters between Malta and Gozo decreased by 2.9%, totalling 774,147 when compared to the corresponding period in 2011, the National Statistics Office said. The number of vehicles carried by scheduled vessels went down by 4.3%, totalling 223,866. The highest number of commuters was recorded in March (300,667 or 38.8% of the total for the quarter). The number of trips in the period under review stood at 4,798, an increase of 3.8% over the corresponding period of the previous year. The majority of trips took place in January - 1,661 - or 34.6% of total trips for this period, when one of the company’s vessels was undergoing routine obligatory docking.

by di-ve - editorial@di-ve.com

Local News -- 17 April 2012 -- 11:35CEST

 

More than half of respondents in the Gozo Tourism Association first quarter survey for this year termed the performance of their establishment during this period as bad. The respondents represented hotels, self-catering accommodation establishments, restaurants, diving schools, transport services, tourist attractions, DMCs and tour agencies. 56.1% said performance was bad, 36.6% said it was fair, 4.9% good and the remaining 2.4% said it was very good.

timesofmalta.com May 2, 2012, 09:52

 

Inflazzjoni

Malta registered one of the highest annual inflation rates for the month of July, at 4.2%, among the European member states.

di-ve.com news

Last Updated 16 | 08 | 2012 at 11:18

 

Industrija

Industrial production in Malta fell by 0.3% during June 2012 according to estimates released by Eurostat

Article By: di-ve.com news

Last Updated 14 | 08 | 2012 at 11:26

 

Kummerc

Malta suffered the sharpest drop in retail trade among EU countries in May when compared to May last year, Eurostat figures issued today show.

timesofmalta.com, 4.7.2012, 12:11

 

Malta is among the EU countries that registered the largest falls in total retail trade, with a decrease of 4.3%.

di-ve.com news 03 | 08 | 2012 at 12:02

 

Toroq

The road leading from Rabat to San Lawrenz in Gozo, which was supposed to have been completed five years ago, is still not complete. It was originally budgeted to cost €4,781,116 but to date is estimated to have cost €8,782,161. Answering Chris Said (PN), Gozo Minister Anton Refalo said that only €5,405,750 had been paid to date for the work completed, or three quarters of the project.

timesofmalta.com Tuesday, May 28, 2013, 11:31

 

Faqar

According to the National Statistics Office, almost 64,000 people in Malta (over 15 per cent of the population), of whom almost 17,000 are children, are ‘at risk of poverty’. Caritas, the excellent Church-run charity dealing with the social realities of poverty, sees daily evidence of what this phrase means in practice. It means “parents who skip paying the electricity bill to buy food for their children”. It means “children who only eat pasta and bread.” It means “people who queue for EU food handouts outside parish offices”. In short, this is the daily grind of people who cannot make ends meet.

The Times 5.12.2012

 

A quarter of children in Malta are at risk of poverty and social exclusion, according to an EU report. The rate is 2% below the EU average. The report says that 31.7% of children are at risk of monetary poverty, with the most at risk being those with a single parent with low education level. In its report, Eurostat said that children are at greater risk of poverty or social exclusion than the rest of the population. In 2011, 27% of children aged less than 18 were at risk of poverty or social exclusion in the EU27, compared with 24% of adults (aged 18-64) and 21% of the elderly (aged 65 and over).

timesofmalta.com 26.2.2013, 12:28

 

Edukazzjoni

Malta has the highest proportion of early leavers from education and training according to the Eurostat Yearbook 2012, published today.

timesofmalta.com 11.5.2012, 11:17

 

Malta has the second lowest level of tertiary education attainment among those aged 30-34 in the EU, according to Eurostat figures issued today. The percentage was 22.4 per cent last year, an improvement of 1.3 per cent over the previous year. The worse record was held by Romania at 21.8 per cent while Ireland topped the list with 51.1 per cent. The figures show progress in reducing the number of early school leavers. The percentage in Malta last year was 22.6, an improvement of 1 per cent over the previous year. Slovakia had the lowest percentage of early school leavers at 5.3 per cent, followed by the Czech Republic at 5.5 per cent. Spain had the highest at almost 25%, followed by Malta. The EU average was 12.8 per cent, with 12 countries having fewer early school leavers than 10 per cent.

timesofmalta.com Thursday, April 11, 2013, 15:37

 

Malta has ranked 35th out of 45 countries that participated in the Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), a reading and writing literacy study conducted in 2011 among 10 year old school children. The study's findings were presented by Education Minister Evarist Bartolo, who described the study as "eye-opening."

maltatoday.com.mt Thursday 11 April 2013 - 10:58

 

The education system is partially to blame for the poor results obtained by Maltese students in international surveys, the former dean of the Faculty of Education Carmel Borg, said. The system is not only short-changing those falling behind but also those who in our eyes are doing well, he said following the publication of international reports showing Maltese schoolchildren lagging behind in reading and science skills. The results have “absolutely nothing to do” with the students’ intelligence and the focus should shift onto the educational system, he said.

timesofmalta.com Monday, May 6, 2013, 08:08

 

Paga Minima

Church organisation Caritas is calling for the minimum wage to increase to €180 per week so that vulnerable families could achieve “a minimum decent” standard of living.

The Times 17.3.2012

 

Bla Dar

L-amministratur tax-xelter tal-YMCA Anthony Camilleri, qal li n-numru ta’ nies li qed jirrikorru għand il-YMCA għax jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom, qed jiżdied minn sena għal oħra. “Filwaqt li sa tliet snin ilu kien ikollna xi tmienja jew għaxar każi ta’ nies li spiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom, illum nistgħu ngħidu li n-numru ta’ talbiet li jkollna jlaħħqu bejn 20 jew 25,” qal Camilleri meta kien mistoqsi minn l-orizzont il­bieraħ.

L-Orizzont 19..2013

 

M.I.A.

Passenger traffic at Malta International Airport for the first quarter this year experienced a decline of 4.7% when compared to the same period last year. This drop, which is equivalent to a reduction of 27,427 passenger movements, was brought about by 10% drop in seat capacity.

timesofmalta.com April 5, 2012, 17:04

 

Majjal

The number of pigs in Malta has fallen by a third, according to a national yearly census. The pig population dropped by 34.4 per cent (or 24,296 pigs) in 2011, when compared to the previous year, according to data issued by the National Statistics Office. According to the census, it was a 26.9 per cent decline in breeding stockthat ultimately contributed to a 36.4 per cent drop in fattening pigs. Out of the 116 holdings engaged in pig production, 72.4 per cent had fewer than 400 pigs and accounted for 31.8 per cent of total stock, or 14,730 heads.

The Times 19.4.2012

 

Qaghad

Frar 2013 jirregistraw ghax-xoghol parti 1 u part 2 total 7,279

Dicembru 2012 bla xoghol 11,970 (Labour Force Survey, D.O.I. 059/2013

 

Sahha

 

Ara l-lista tal-medicini out of stock kif thalliet mill-Gvern Nazzjonalista.


The level of Malta's public healthcare system is still way below that of the most advanced EU member states and has been ranked in 23rd position out of 34 European countries according to the latest results of an EU-wide Health Consumer Index published this morning by the European Parliament.

timesofmalta.com 15.5.2012, 11:32

 

Meta dalgħodu kien qiegħed jieħu sehem fil-programm TVAM il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia żvela kif il-Ministeru tiegħu għandu defiċit ta’ €63 miljun. Fl-istess programm Farrugia tkellem dwar diversi temi oħra fosthom il-mediċini ‘out of stock’ fejn spjega kif is-sistemi bejn dipartiment ieħor ma jaqblux. “Għadni kemm writ ukoll, mill-Ministru ta’ qabli, iktar minn 1,000 'referal application li nżammu' minn Novembru sa issa. Għax dawn kienu għall-2014 u biex ma jagħtuhomx appuntament fl-2014 żammewhom fil-kaxxi l-isptar,” qal Farrugia li spjega kif inbeda proċess biex dawn ikunu kkuntatjati.

Inewsmalta.com 08:02  |  20.03.2013

 

Suppliers of medicinals, equipment and health-related services were owed €23,713,445 at the end of December 2012. The total bill for the year had been €81,730,025.45. Health Minister Godfrey Farrugia gave the information in reply to a parliamentary question by Chris Agius (PL).

timesofmalta.com Thursday, October 3, 2013, 13:01

 

Deficit

During the first eleven months, government recorded a deficit of €342.0 million, up from €278.2 million registered in the corresponding period last year. The widening in the government deficit by €63.8 million was the result of an increase in total expenditure of €195.8 million, which outweighed the rise in revenue of €132 million.

independent.com.mt – Friday, 28 December 2012, 11:37

 

Malta's deficit has been confirmed at 3.3% by the European Union's statitiscal arm Eurostat, with a corresponding national debt of 72.1%.

Maltatoday.com.mt Monday 22 April 2013 - 11:19

 

Ambjent

Levels of a pollutant dust around Gżira primary school exceeded the EU limit 224 times, according to a report released yesterday. Data revealed that nearby residents also suffered as air monitoring figures from a private home in Gżira showed the limit was exceeded by 241 times, while a residence in Sliema Road was 112 times above the EU limit.

The Times 4.8.2012

 

Maniggjar tal-Iskart

Malta is nearly at the bottom of an EU scoreboard assessing the management of municipal waste, ranking 25 out of 27.

The Times 8.8.2012

 

GDP

Malta’s Gross Domestic Product (GDP) dropped by 0.1% in the first quarter of 2012, and no data is yet available for the second quarter.

Article By:di-ve.com news

Last Updated 14 | 08 | 2012 at 11:28

 

Burokrazija

Government red tape and lack of infrastructure are seen as the biggest problems faced by businesses in Malta, according to a major survey for the World Economic Forum. Nearly 20 per cent of Maltese companies questioned for the WEF’s Global Competitiveness Report for 2011-2012 identified “inefficient government bureaucracy” as the most problematic factor for doing business. For nearly 12 per cent, it was “inadequate supply of infrastructure”, closely followed by access to financing. The report, which ranks the competitiveness of each country, placed Malta 51st out of 142 countries – the same position it held last year. – The Times 10.9.2012

 

According to the World Bank, access to credit, dealing with construction permits and red tape in starting businesses, getting electricity and enforcing contracts have made Malta one of the least business-friendly countries in Europe, and the world. In Malta’s debut in this year’s World Bank annual report, Doing Business 2013, the institution found that Malta is, in fact, the most difficult place to do business in the whole of Europe, candidate member states included.

The Malta Independent 25.10.2012

 

Stress

Maltese workers are getting more stressed, according to the latest research by workspace provider Regus. The survey, canvassing the opinions of over 16,000 professionals across the globe, found that almost half of Maltese workers (46%) say their stress levels have risen over the past year. A number of national factors such as long working hours as well as continuing instability in the world economy are thought to have fuelled this growing pressure and respondents confirm that most stress triggers are of a professional rather than personal nature, with their job, customers and personal finances topping the list of causes. The research also focused on possible solutions and found that well over half (64%) of Maltese respondents identify flexible working as a way of cutting stress.

timesofmalta.com 18.9.2012, 14:14

 

Enemalta

Enemalta may be suffering from crisis creep – a process that sees the management of the corporation slowly but surely being engulfed by one operational crisis after another. The controversial selection of the new BWSC power station, the frequent power cuts especially in sensitive commercial areas – there was one again just last Saturday – the continuing reliance on the highly polluting and inefficient Marsa power station, and now the dispute with the suppliers of the new power station plant have shaken the faith of many in the ability of the energy utility management to move out of crisis mode.

Editorjal, The Times 17.12.2012

 

Enemalta's debts have reached €835 million, Energy Minister Konrad Mizzi said in parliament this afternoon.

timesofmalta.com Tuesday, April 9, 2013, 13:22

 

The Auditor General today published a damning report on Enemalta's fuel procurement practices and hedging between 2008 and 2010, raising serious questions about lack of record keeping, lack of proper testing for inferior quality fuel,  inexplicable decisions and lack of proper records on who took the decisions. The auditor said said his office's primary concern centred on the fact that no policy framework was in place during the period 2008 up to end 2010.

timesofmalta.com Monday, July 15, 2013, 18:58

 

Xandir Pubbliku

The Broadcasting Authority has ordered Xarabank to conduct a 15-minute interview with Opposition leader Joseph Muscat today after finding that an imbalance was caused when the Prime ­Minister was interviewed on the programme a week ago. – The Times 13.1.2012

 

Public broadcasting needs to be restored to its rightful owners: the people.

Editorjal, The Times 14.1.2013

 

Ekonomija

The economy grew by 0.8 per cent in real terms last year, significantly lower than projections made in the Budget speech. Then Finance Minister Tonio Fenech said in November that Malta was expected to end the year with a GDP growth of 1.2 per cent. The National Statistics Office said that the Gross Domestic Product (GDP) last year amounted to €6,755.9 million, an increase of three per cent in nominal terms compared to 2011. In real terms, GDP went up by 0.8 per cent. The NSO said that last year the economy was characterised by a contraction in the first quarter, followed by three quarters of modest growth, driven mainly by specific service activities and a recovery of niche manufacturing sub-sectors.

The Times 12.3.2013

 

Dejn

Fi Frar 2013, id-dejn tal-gvern kien €4,781,983,000

 

The government currently owes €21,474,226 to pharmaceutical suppliers for the purchase of medicines, medical equipment and disposables, it emerged in parliament. The information was unveiled by Health Minister Godfrey Farrugia in a parliamentary question asked by Nationalist MP Joe Cassar on Monday evening. Farrugia said that the amount had been accumulated under the previous government up til the end of March.

maltatoday.com.mt Monday 22 April 2013 - 19:09

 

Figures released by parliamentary secretary for planning Michael Farrugia show MEPA's accumulated deficit spiralling from €3.9 million before the 2008 general election to €22 million at the end of 2012.

maltatoday.com.mt Tuesday 30 April 2013 - 09:02

 

Xogħol ta’ ristrutturar li sar fi djar tal-anzjani qabel l-elezzjoni ġenerali għadu ma tħallasx, bit-total pendenti jlaħħaq id-€931,092. Dan sar magħruf minn tweġiba parlamentari mill-Ministru Marie Louise Coleiro Preca għall-mistoqsija dwar proġetti li twettqu taħt il-Ministeru tagħha bejn l-1 ta‘ Diċembru 2012 u t-8 ta’ Marzu 2013.

It-Torca 30.6.2013

 

Minn seba’ ġimgħat ħadet tmien snin u mhux biss talli biex tlestiet ġiet tiswa d-doppju ta’ dak li kien stmat oriġi-narjament. Imma minkejja li kienet inawgurata f’Jannar bi propaganda għal qabel l-elezzjoni, issa huwa magħruf li għad fadal €189,926.00 x’jitħallsu. It-tagħrif ingħata fil-parlament mill-Ministru għal Għawdex, Anton Refalo, dwar xi proġetti li kienu inawgurati qabel l-elezzjoni u kemm kienu jiswew? Il-biċċerija f’Għawdex kienet inawgurata minn Lawrence Gonzi fit-12 ta’ Jannar li għadda. Ix-xogħol fuqha tlesta imma kien fadal xi manifattura ta’ gaġġa għan-nagħaġ u l-mogħoż. L-ammont imħallas sal-ġurnata tal-inawgurazzjoni kien ta’ €1,983,943 iżda għad fadal €189,926 fi spejjeż pendenti.

It-Torca 30.6.2013

 

Housing

“Il-qasam tal-‘housing’ soċjali tħalla jaqa lura” qalet il-Ministru Coliero Preca, fejn żvelat li minn l-ewwel stħarriġ li għamel il-Ministeru tagħha, irrżulta li l-Awtorita tad-Djar hija bla flus, b’lista ta’ stennija ta’ 3,848. Qalet li ċerti każijiet imorru lura saħansitra 21 sena.

l-Orizzont 10.4.2013

 

Gustizzja

 

Air Malta

Tourism Minister Karmenu Vella said at the opening of the Amitex travel fair this evening that Air Malta's losses in the year which ended in March were €25m - €10m more than the operational losses revealed last week. He said the airline was not out of the woods yet and hard work still had to be done, although he was confident in the airline's future.

timesofmalta.com Thursday, April 18, 2013, 20:13

 

Its near bankruptcy and the €130 million bailout in the form of the state aid it had been given in 2012 under the previous government.

Editorjal, The Malta Independent 29.1.2017

 

Retail Price Index

The Retail Price Index went up to 107.24 in March, from 106.67 in February. The National Statistics Office said this primarily reflected an increase of 3.10 per cent in the clothing and footwear index, mainly due to seasonally higher prices of garments. The 12-month moving average rate of inflation stood at 2.4 per cent, whereas the annual rate stood at 1.97 per cent.

timesofmalta.com Friday, April 19, 2013, 11:30

 

Il-Habs

Rapport tal-Bord ta’ Investigazzjoni dwar allegat abbuz fil-Facilita Korrettiva ta' Kordin.

Tiftix ghaz-Zejt

Prezzijiet

The increase in gas cylinders (prices) by distributors has not been approved by the Malta Resources Authority, contrary to claims by the distributors, the authority said.

timesofmalta.com Tuesday, January 3, 2012, 13:57

 

Konsulenti

The former Government paid more that €23.7 million in consultancy fees for five projects, according to information revealed in Parliament. The projects are the Ċirkewwa quay and terminal, the entrance to Valletta, Dock Number One, the introduction of Arriva, and the White Rocks sports complex. Answering questions by Labour MP Chris Agius, Transport and Infrastructure Minister Joe Mizzi said that in more than half of the cases, these consultancies were given by a direct order. The consultancy fees paid on the Ċirkewwa quay and terminal amounted to €2.8 million, while €17.7 million were spent on the Valletta entrance project. The sum of €1.3 million was spent on Dock Number One. Since 2008, consultancy fees on public transport amounted to €850,000 and those relating to White Rocks were €517,899.

timesofmalta.com Monday, July 1, 2013, 20:27

 

Transport Minister Joe Mizzi said today that €37,869,780 were paid by the Nationalist Administration for consultancies ordered by the ministry in the nine-year-period between 2004 and 2013. Answering a parliamentary question by Labour MP Chris Agius, Mr Mizzi said that there were 28 requests for consultancies from the department, of which 13 were granted by direct order. These cost €435,916. Consultancies connected with oil exploration were awarded through direct orders and cost €301,328. The Grand Harbour Regeneration Corporation gave 69 consultancies, 45 of which were direct orders. The cost was €22,269,956. Consultancies related to transport by Transport Malta, RID, ADT and MMA cost €14,862,578. Mr Mizzi said that figures for the former Department for Civil Aviation were not available. Similarly this was the case for the former Malta Maritime Authority for the period October 2003-Deptember 2006. Earlier this week, Mr Mizzi informed Labour P Chris Agius that the Nationalist Government paid more that €23.7 million in consultancy fees for five projects: the Ċirkewwa quay and terminal, the entrance to Valletta, Dock Number One, the introduction of Arriva, and the White Rocks. He said that more than 50 per cent of the cases, these consultancies were given by a direct order. Answering another question by Carmelo Abela (PL), Mr Mizzi said that between 2008 and 2013, the Government spent €320,000 in rentals of trucks even though the government already had similar trucks.  Mr Mizzi said that these trucks would now be put to use and no new contract would be issued.

timesofmalta.com Wednesday, July 3, 2013, 20:37

 

Internazzjonali

Il-Gurnali Maltin u r-Realta fil-Pajjiz

Il-qerda tal-ambjent


Il-falliment tal-Arriva


Il-korruzzjoni, frodi u abbuzi ohrajnIl-qtugh regolari tad-dawl


L-ambjent perikoluz ghall-istudenti


Ir-ricessjoni


L-Ghawdxin


Il-krizi f'Mater Dei


L-iskandli


Il-faqar


It-tberbieq ta' flus


Id-dilettantizmu


L-ippjanar bazwi


Il-livell fqir tat-toroq


Xoghol tad-dilettantiAktar xoghol tad-dilettanti

Il-Promenade ta' San Giljan

Recent Photos

Testimonials