Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

 

Bhala persuna favur il-hajja ma nistax ma ninkwetax fuq in-numru allarmanti ta’ incidenti tat-traffiku f’Malta. Jinkwetawni hafna aktar l-incidenti serji li xi kultant iwahhxuk bil-kruha taghhom. Jien mhux xi studjuz kbir jew ghamilt xi tezi fuq dan is-suggett imma ghandi s-sens komun u l-esperjenza biex nikkummenta kif gej.

 

Ghal kull incident hemm raguni u l-kawzi jistghu jkunu diversi. Jien se nikkummenta fuq dak li nara jien fit-toroq. Minghajr dubbju ta’ xejn incidenti gravi bhal dawn hemm dejjem fihom l-element ta’ sewqan eccessiv. Meta sewwieq jitlef il-kontroll tal-karozza, jinqaleb jew jispicca fuq il-lane opposta irid ikun ghaddej qisu sajjetta. Ghaliex? Ghaliex sewwieq irid bilfors jifqa l-ispeedometer bil-velocita? Naf li hemm buzz f’sewqan veloci imma naf ukoll li dan il-buzz jispicca hesrem mal-ewwel intopp. Allura ghaliex dawn il-ksuhat kollha fit-toroq? Ghamlu sew li l-ezami tas-sewqan sar aktar iebes u ma naghtix kaz kritika li saret dwar dan minn kampijiet politici diversi. Jien konvint li kien hemm bzonn li t-test isir aktar iebes. B’daqshekk hadd m’hu se jiggarantixxi li sewqan perikoluz ma jibqax isir, ghalhekk hija haga awtomatika li l-kontroll fit-toroq ghandu jkun prijorita. U hawn nahbtu ma’ arblu!!!

 

Jien mhux se noqghod indur mal-lewza. Kontroll u supervizjoni tat-traffiku tant hu fqir li kwazi hu inezistenti u ghalhekk ineffettiv. Jien sewwieq regolari u rrid naghmel weghda biex nara pulizija tat-traffiku. Fejnhom il-pulizija? Possibbli li hemm ghalfejn li gieli jridu jghaddu xhur biex nara pulizija tat-traffiku meta fil-pajjiz tirrenja anarkija totali fit-toroq? Politikament huwa l-ministru responabbli mill-pulizija li ghandu jiehu t-tort ta’ dan. Fil-korp, hemm l-assistent kummissarju responabbli u eventwalment il-kummissarju nniffsu. M’hemmx pulizija bizzejjed? Jekk m’hemmx ghandhom jigu ngaggati aktar rekluti inkella pulizija minn sezzjonijiet ohra tal-korp ghandhom jigu trasferiti ghat-taqsima tat-traffiku. Naf li biex jinxtraw aktar muturi trid tonfoq l-eluf, imma meta ghandna dawn in-nies kollha jmutu jew iwegghu kwazi ta’ kuljum, mhux ahjar li naqtghu il-hela minn bnadi ohra u l-flus nuzawhom biex niehdu azzjoni konkreta u effettiva fit-toroq?

 

In-nuqqas ta’ pulizija tat-traffiku jinhass immens. Dan iwassal sabiex isir aktar abbuz mis-sewwieqa. Xorta dan m’ghandux ikun, ejjew ma nsibux skuzi. Sewwieq ghandu jsuq b’mod korrett kemm jekk hemm pulizija jhares lejh u kemm jekk m’hemmx. Xbajt nara tlielaq tal-karozzi. U m’hemmx ghalfejn tkun xi bypass twila, imma anke f’zoni residenzjali dan l-abbuz huwa frekwenti. Allura jien BISS qieghed narahom it-tlielaq tal-karozzi? Il-pulizija m’ghandhomx ghajnejn meta jkunu fit-toroq? Araw stazzjonijiet tat-televizjoni barranin u taraw kif il-pulizija hija effettiva kontra l-abbuzi fis-sewqan. Allura ahna specjali? Inhallu kollox ghaddej imbaghad wara l-incidenti nghidu lill-vittmi miskin jew imsieken.

 

Tghiduli hemm il-wardens. Skuzi imma l-wardens aktar mohhom biex iwahhlu citazzjonijiet fuq parkegg hazin jew fuq licenzji. Qabel kienu jistghu jaghtu citazzjoni anke jekk is-sewwieq ma jieqafx. Din kienet inbidlet u c-citazzjoni trid tinghata lis-sewwieq personalment. Dan ifisser li jistghu jinghataw anqas citazzjonijiet fuq sewqan eccessiv. Hemm il-cameras. Veru, imma dawn huma ftit. Jekk se noqghodu fuq il-cameras, allura jridu jitwahhlu mijiet minnhom mal-pajjiz kollu.

 

Hemm imbaghad distrazzjonijiet li jtellfu lis-sewwieq. Kulhadd nahseb xi darba jew ohra ra sewwieqa jitkellmu fuq il-mobile taghhom waqt li jsuqu. Din il-prattika tant hi komuni li issa ndrat sew, imma ovvjament ftit huma dawk konxji mill-periklu li jinholoq meta s-sewwieq ihalli id wahda biss ghas-sewqan. Hija kontra l-ligi li tuza l-mobile waqt is-sewqan, imma huwa ovvju li ftit huma dawk li qeghdin jinqabdu … appuntu ghax il-pulizija ma tarahomx u l-wardens mohhom f’affarijiet ohra.

 

Il-periklu kbir li ghandna fiz-zoni tat-traffic lights huwa wiehed reali. L-abbuzi li qeghdin isiru fit-traffic lights huma kontinwi, iva KONTINWI. Il-hin kollu jsir l-abbuz. Ara hawnhekk il-wardens jistghu ikunu aktar effettivi. M’hemmx xi zoni specifici fil-pajjiz fejn isir dan l-abbuz. It-traffic lights huma l-istess kullimkien u l-abbuz qieghed isir bl-istess mod kullimkien. Il-periklu huwa ovvju meta wiehed ma jimxix mal-kulur muri, qieghed jistieden il-gwaj. Peress allura li l-abbuzi huma kontinwi hemm bzonn azzjoni urgenti.

 

Hemm imbaghad ix-xorb alkoholiku li ma jmur xejn mas-sewqan. Ix-xorb u s-sewqan huma ghedewwa ta’ xulxin u dawk li jazzardaw ihaltuhom jispiccaw jaghmlu cocktail qattiel. Kien pass ghaqli d-dhul tal-breathalyzer test. Hasra li t-testijiet qed ikunu ftit. Sewwieq xurban huwa potenzjalment qattiel. Irid jitwaqqaf malajr qabel jaghmel stragi. Hadd m’ghandu jisthi jirrifjuta jirkeb ma’ sewwieq imlahlah. Ahjar xarabank se taqa bicciet jew taxi ghalja, milli tiehu lift li jista jkun l-ahhar wiehed tieghek.

 

Hija hasra li l-mezzi tax-xandir specjalment dawk tal-istat huma kwazi reqdin quddiem fatti bhal dawn u kampanji ta’ informazzjoni li kienu jsiru snin ilu, sparixxew ghal kollox. Hasra, ghax dawk kienu kampanji effettivi ghax il-viziv (television) huwa mezz eccellenti ghal dan l-iskop. Naf li l-prime time jittiehed mir-riklamar, imma l-edukazzjoni tal-poplu ghandha tigi qabel in-negozju.

 

Mela jekk int sewwieq u ma tridx twegga, suq bil-galbu. Jekk haddiehor qieghed isuq qisu mignun, dak jarawh l-awtoritajiet. L-ewwel prijorita hija sahtek u sahhet dawk ta’ madwarek kemm dawk fil-vettura tieghek u f’vetturi ohra u kemm dawk fuq il-bankina.

 

Titqazzisx fis-sewqan. Darba taghmel zball kbir, u jaf ikun l-ahhar zball ta’ hajtek. Jekk tahsbu li inthom qatt m’hu se tahbtu, ftakru li min jilghab man-nar jinharaq.

 

U minghajr ma nidher li qieghed naghmel riklami, nghid biss li darb’ohra TISTA TKUN INT!

 

J’Alla ir-ritratti fl-album tal-misthija jifthu ghajnejn dawk li jitqazzu fit-toroq taghna u forsi nevitaw aktar vittmi.

 

L-ewwelnett ftakar

 

F'Malta, it-traffiku għandu jżomm fuq in-naħa tax-xellug tat-triq.

 

Il-vetturi kollha fit-triq għandu jkollhom il-liċenza meħtieġa u għandhom ikunu assigurati kontra r-riskji ta' terzi persuni u kull persuna li ssuq vettura bil-mutur għandu jkollha liċenza valida għat-tip ta' vettura li jkun jeħtiġilha ssuq.

 

Il-liċenza tas-sewqan tiegħek għandha tkun iffirmata (bil-linka).

 

Kun żgur illi l-vettura tiegħek tinsab fi stat tajjeb ta' tiswija u tkun tajba għal kollox għal fuq it-triq, u ara li jkollok ċertifikat tal-V.R.T., jekk ikun il-każ. Agħti attenzjoni partikulari għall-brejkijiet, il-mekkaniżmu ta' l-isteering, it-tyres u d-dawl. Kun af tajjeb il-vettura tiegħek u l-limitazzjonijiet tagħha. Ħu ħsieb li tiġi serviced u spezzjonata regolarment.

 

Qabel ma tikri jew tislef vettura, kun żgur li l-vettura tinsab f'kundizzjoni perfetta u bla periklu u li l-persuna li tkun se teħodha jkollha liċenza valida ta' sewqan għal Malta, kif ukoll tkun koperta b'polza ta' sigurtà u tifhem sew u tkun kapaċi tħaddem il-kontrolli ta' dik il-vettura partikulari.

 

Instructor li jkun se jieħu wieħed li qed jitgħallem isuq għal lezzjoni tas-sewqan, għandu jiżgura li matul il-lezzjoni, il-vettura jkollha mwaħħla sewwa magħha l-pjanċi skond ir-regolamenti, u li dak li jkun qiegħed jitgħallem, isuq biss il-vettura fil-post u fil-ħinijiet speċifikati fil-permess maħruġ f'ismu.

 

Persuna li tkun għaddiet minn prova ta' sewqan u tkun ħadet liċenza tas-sewqan, għandha tuża ħsieb u attenzjoni speċjali, u ma ssuqx f'toroq traffikużi ħafna għall-ewwel ftit xhur. Liċenza tas-sewqan tagħti l-kwalifika iżda mhux il-kapaċità. Din tiġi wara esperjenza tajba, iżda min isuq għandu dejjem jevita li jkollu fiduċja żejda fih innifsu.

 

Veloċità żejda tkabbar kemm il-possibbiltà kif ukoll il-gravità ta' l-inċidenti. Veloċità żejda u nuqqas ta' paċenzja huma sinjali ta' sewqan ħażin u jistgħu jkunu ta' periklu għal persuni bla ħtija. Fid-distanzi qosra li normalment jinsabu f'Malta, id-differenza fil-ħinijiet bejn vjaġġ; magħmul b'veloċità qawwija u ieħor ta' sewqan moderat, hija ta' ftit minuti.

 

Il-kundizzjoni tal-vettura tiegħek, ta' xi trailer li qed tiġbed u kull tagħbija, u l-għadd tal-passiġġieri u l-mod li bih qed jinġarru, m'għandhomx ikunu ta' periklu għalik u għall-oħrajn. B'mod partikolari, żewġ persuni biss għandhom joqogħdu fuq is-seats ta' quddiem ta' vetturi li jesgħu sa ħames persuni. Ikun aħjar jekk tfal taħt it-tnax-il sena ma jirkbux fuq is-seats ta' quddiem, anqas persuni li jġġorru tfal fuq ħoġorhom.

 

Uża l-vettura tiegħek b'mod li ma tkunx ta' inkonvenjenza għal ħaddieħor. Ara li l-magna taħdem tajjeb u bla storbju u li ma tqattarx żejt jew tarmi duħħan li jagħmel ħsara għas-saħħa, u li s-silencer huwa effettiv. F'postijiet residenzjali, doqq il-ħorn mill-inqas li tista'. F'postijiet fejn id-daqq tal-ħorn huwa pprojbit il-ħin kollu, u fil-postijiet abitati kollha, bejn il-11.00 p.m. u s-6.00 a.m., tista' ddoqq il-ħorn f'każ biss ta' emerġenza kbira.

 

 

Vetturi li qed jirmonkaw jew jgħabbu

 

L-ebda sewwieq m'għandu jirmonka vettura oħra kemm-il darba l-ħabel jew katina ma jkunux aġġustati b'mod illi d-distanza li tissepara l-eqreb punt tal-vetturi ma tkunx taqbeż l-4.5 metri u jkunu ttieħdu passi biex jagħmlu l-ħabel jew katina jingħarfu malajr minn ħaddieħor li jkun juża t-triq permezz ta' biċċa drapp bajda marbuta magħhom.

 

Bħala sewwieq

 

• M'għandekx tirmonka vettura akbar mil-liċenza tiegħek tippermettilek li tirmonka.

• M'għandekx tgħabbi ż-żejjed il-vettura jew trailer tiegħek.

• Iċċekkja l-piż muri fil-handbook tal-karozza tiegħek.

• Għandek torbot sew it-tagħbija tiegħek u din m'għandhiex toħroġ 'il barra b'tali mod li tikkawża periklu.

• Meta tkun tirmonka caravan jew trailer, inti bħala sewwieq għandek tiżgura li n-numri ta' reġistrazzjoni tal-vettura li tkun qed tirmonka jkun imwaħħal fuq wara tal-caravan jew trailer.

• Kun żgur li l-piż ikun imqassam b'mod uniformi fil-caravan jew trailer tiegħek biex tevita l-possibbiltà li meta tilwi jew isserrep titlef il-kontroll. Jekk jiġġri dan, naqqas il-veloċità bil-mod u erġa' ikseb il-kontroll.

• Meta tkun tirmonka vetturi oħra jkun aħjar jekk ikollok sinjal "on tow" jidher sew fuq wara tal-vettura rmunkata.

• Ħu l-prekawzjonijiet kollha bħal dwal u sewqan b-attenzjoni meta tirmonka b'ħabel vettura oħra meta jidlam.

 

Tyres

 

Kun żgur li t-tyres ikunu adattati għat-tip ta' vettura li qed issuq, skond id-daqs, kalibru u speed rating.

 

Kun af li tyres issingjati mill-ġdid ma jistgħux jintużaw fuq vetturi li fihom anqas minn 8 seats għall-passiġġieri u fuq kull vettura taħt l-2,450 kilogramm ta' piż meta mhix mgħobbija.

 

Vetturi b'tyres immarkati b'rating ta' l-ogħla veloċità, m'għandhomx jaqbżu dik il-veloċità.

 

It-tyres għandhom ikunu minfuħin sew. L-anqas fond tad-disinn tas-singi huwa ta' 1.6mm u japplika għal vetturi li jġġorru passiġġieri li m'għandhomx aktar minn tmien seats għall-passiġġieri u għal vetturi bi skop doppju u tat-tgħabbija li ma jaqbżux 3,500 kg G.V.W. L-anqas fond ta' 1.0 mm tad-disinn tas-singi japplika għall-vetturi tal-passiġġieri b'aktar minn tmien seats għall-passiġġieri u vetturi għat-tagħbija 'l fuq minn 3500 kg.

 

It-tyres m'għandhomx ikollhom nefħiet, qsim jew tiswijiet minn ġewwa l-qoxra ta' barra.

 

Mhumiex rakkomandati tyres ta' tipi jew strutturi differenti fuq l-istess axle.

 

Vettura bi tliet jew erba' roti li jkollha single wheels m'għandhiex ikollha:-

 

• tyre tat-tip cross-ply jew bias-belted imwaħħal fuq l-axle ta' wara u tyre tat-tip radial-ply imwaħħal fuq l-axle ta' quddiem.

• tyre tat-tip cross-ply jew bias-belted imwaħħal fuq l-axle ta' quddiem u tyre tat-tip radial-ply imwaħħal fuq l-axle ta' wara.

 

NOTA

 

Taħlit ta' kull tip ta' tyres bejn l-axles differenti jista' jsir għall-vetturi li għandhom

 

• żewġ axles u double wheels fuq l-axle ta' wara.

• tliet axles, wieħed ta' l-isteering u l-ieħor biex isuq.

 

NOTA

 

Dan ma japplikax għal vetturi b'axle li għandu 'super single' tyres li jkollhom contact area mat-triq ta' l-anqas 300 mm wiesgħa.

 

Ġenerali

 

Kun żgur li t-twieqi kollha u l-windscreen huma ndaf u ħielsa minn kull tfixkil. Liċenzi, avviżi, permessi, eċċ, għandhom jeħlu biss man-naħa ta' fuq jew ta' isfel fuq ix-xellug tal-windscreen. Wipers standard tal-fabbrika jew oħrajn li jkunu approvati biss għandhom jinżammu mwaħħlin, u jaħdmu tajjeb. ħġieġ skurat mill-fabbrika biss huwa permess. ħġieġ skurat permezz ta' spray huwa pprojbit, bħalma huma pprojbiti purtieri (jew xi ħaġa oħra simili) imwaħħla mal-windscreen ta' wara, bil-lejl. Kull tibdil u attachments oħra mal-windscreen għandhom ikunu awtorizzati mid-Dipartiment tal-Liċenzi u t-Testijiet.

 

Kun żgur li l-windscreen huwa kollu nadif

 

Kun żgur li l-vettura tiegħek hija mgħammra bin-numru adattat ta' mirja, imqiegħda b'mod li tara t-traffiku li jkun warajk. Il-vetturi l-oħra kollha għandu jkollhom għall-anqas żewġ mirja fuq barra, waħda kull naħa, irranġati b'mod li s-sewwieq ikollu veduta tajba taż-żewġ naħat u n-naħa ta' wara tal-vettura.

 

Kun żgur li l-ħorn ikun jaħdem tajjeb. Ebda ħornijiet ta' l-arja ta' kwalunkew tip ma huma permessi.

 

Kun żgur li l-ispeedometer ikun jaħdem tajjeb.

 

Kun żgur li s-sistema ta' l-exhaust hija effiċjenti u li l-ħoss li tagħmel ikun fil-limiti aċċettabbli.

 

Bumpers standard tal-fabbrika biss huma permessi. Jekk jitneħħew, m'għandux ikun hemm partijiet oħra, jew uċuħ jew xfar jaqtgħu. L-ebda bars żejda ta' l-ebda sezzjoni jew forma ma huma permessi fuq l-ebda parti tal-vettura, l-anqas jekk tkun mill-fabbrika. (F'każ ta' ħsarat kawżati f'xi inċident, partijiet ta' metall imqabbżin 'il barra jew bix-xfar jaqtgħu għandhom jiġu rranġati mill-aktar fis possibbli, sabiex ma jkunux ta' periklu għall-pedestrians). Il-jibs tal-krejnijiet mobbli m'għandhomx jisporġu 'l barra aktar minn 1.5 metri jekk it-tarf tagħhom ikun inqas minn 3 metri għoli mill-art.

 

Meta tgħabbi

 

Ikun aħjar jekk it-tagħbija fuq il-vettura tiegħek tkun marbuta b'mod li ma tistax taqa', tiċċaqlaq jew tinqaleb b'periklu jew fastidju għal ħaddieħor, u l-għoli tagħha ma jkunx jista' jipperikola l-istabbilità tal-vettura.

 

It-tagħbija qatt m'għandha titħalla tesporġi fuq quddiem tal-vettura. Tagħbija fuq wara qatt m'għandha titħalla tesporġi aktar minn kwint (1/5) tat-tul tal-vettura u m'għandhiex tkun tmiss ma' l-art. Fil-każ ta' l-aħħar, nissuġġerixxu li jitwaħħlu tabelli, 50 ċentimetru kwadri, b'uċuħ totalment jew parzjalment jirriflettu d-dawl, fl-estremitajiet ta' kull tagħbija. It-tagħbija m'għandhiex tesporġi 'l barra mill-ġnub u l-anqas m'għandha b'xi mod timpedixxi l-viżibilità tas-sewwieq.

 

Dwal

 

Il-vettura għandha tkun mgħammra bi dwal ta' quddiem standard u/jew approvati mill-fabbrika, b'faċilità li jitqawwew jew jitbaxxew, u li jkunu regolati sewwa. Il-lentijiet tal-fanali m'għandhomx jitgħattew jew jinżebgħu b'xi mod, u li l-bozoz taż-żewġ naħat ikunu jaħdmu. Għall-ebda raġuni m'għandhom jitħallew dwal 'il fuq mil-livell tal-fanali l-kbar ta' quddiem ħlief f'każijiet speċifiċi approvati mill-Pulizija. Kull dawl barrani m'għandux jitfa' dawl iktar qawwi mid-dawl baxxut standard, jew inkella dawn id-dwal (barranin) għandhom jiġu armati b'mod li jintfew meta l-fanali l-baxxi proprji tal-vettura jinxtegħlu. Kwalunkwe dawl ikkulurit fuq quddiem tal-vettura għandu jkollu biss il-funzjoni ta' dawl ta' indikazzjoni/hazard, u l-kuluri għambra jew oranġo biss huma permessi. Il-bozoz tal-ġnub u tal-parking għandhom ikunu bojod biss.

 

Fuq in-naħa ta' wara tal-vetturi kollha, inklużi karrijiet jew vetturi rmunkati kollha, minbarra d-dawl tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni, għandu jkun hemm dawl aħmar u rifletturi ta' l-istess kulur; dawl aħmar separat tal-brejk (jew biex tieqaf) li ta' l-inqas ikun darbtejn iktar qawwi mid-dawl l-ieħor ta' wara; u dwal ta' indikazzjoni/hazard ta' kulur għambra/oranġo. Id-dawl ta' l-indikazzjoni għandhom ikunu jteptpu mhux anqas minn ħames darbiet f'ħames sekondi u għandhom ikunu jidhru minn 50 metru bogħod fid-dawl qawwi tax-xemx.

 

Id-dwal kollha ta' wara msemmija hawn fuq għandhom ikunu fit-truf taż-żewġ naħat tal-vettura u aktar għoljin mil-livell tal-bumper. Il-fanali ħomor li jintużaw għaċ-ċpar u dawk tas-sewqan b'lura m'għandhomx ikunu aktar minn 21 watt. Dawn ta' l-aħħar, għandhom ikunu jinxtelgħu awtomatikament malli jiddaħħal ir-reverse gear, u jekk le, għandu jkollhom dwal ta' twissija li jinxtegħlu minn fuq id-dashboard. L-ebda dawl ieħor ma huwa permess fuq wara tal-vettura.

 

Il-vetturi kollha, barra dawk żgħar tal-passiġġieri li jistgħu jgħabbu sa ħames passiġġieri, li jaqbżu wieħed mill-qisien li ġejjin, jiġifieri 2.1 metri wisa', 2.25 metri għoli u 6 metri tul, għandhom ikunu mgħammra wkoll bi dwal ħomor fin-naħa ta' fuq nett u fin-naħa ta' wara, sabiex l-erba' kantunieri tal-vettura jkunu viżibbli mis-sewwieqa tal-vetturi li jkunu ġejjin minn wara. Jekk il-vettura tkun itwal minn 6 metri għandu jkollha dwal ħomor fil-ġenb, fil-parti ta' isfel nett tal-vettura f'intervalli ta' mhux itwal minn 1.5 metri bogħod minn xulxin, u mhux qawwijin aktar minn 12-il watt.

 

Kull vettura ta' natura industrijali jew agrikola, inklużi mechanical horses, ta' kull daqs, għamla jew tip, jekk ma jkunux diġà mgħammra bid-dwal mill-fabbrika, għandhom ikunu konformi mal-ħtiġiet deskritti fl-artikolu 18, għas-sodisfazzjon tal-Kummissarju tal-Pulizija. Vetturi ta' dan it-tip għandu jkollhom dawl għambra/isfar/oranġo jdur (blu tat-tip bħal fil-każ tal-vetturi tal-Pulizija u ta' l-iskwadra tat-tifi tan-nar) fuq il-kabina tas-sewwieq jew fuq l-iktar parti għolja, u fuq in-naħa tal-lemin tas-centre line tal-vettura; dan irid ikun mixgħul il-ħin kollu li l-vettura tkun fit-triq, sew jekk tkun qed tintuża kif ukoll jekk wieqfa.

 

Jekk il-vettura tiegħek tkun bowser jew vettura li qiegħda ġġorr xi tank b'xi sustanza perikoluża, ara li twaħħal fuqha s-sinjali tat-twissija meħtieġa u li dawn ikunu ċari u jidhru bla tfixkil.

 

Trid tkun f'saħħtek biex issuq

 

Kun żgur li int f'saħħtek biex issuq. Għandek tirrapporta lid-Dipartiment tal-Liċenzi tal-Vetturi kull kondizzjoni ta' saħħa li tista' taffettwa s-sewqan tiegħek.

 

Sewqan meta tkun għajjien jew fis-sħana ta' jum sajfi jżid ħafna r-riskju ta' inċident.

 

• Jekk tħossok b'xi mod bi ngħas, ieqaf f'post bla periklu.

• L-aktar modi effettivi biex tiġġieled in-ngħas huma li tieħu nagħsa qasira (sa kwarta) jew tixrob, per eżempju, xi żewġ kikkri kafè qawwi. Arja friska, eżerċizzju u tiftaħ ir-radju jistgħu jgħinuk għal xi ftit ħin, iżda mhumiex effettivi wisq.

 

Il-vista ta' għajnejk

 

Għandek tkun tista' tagħraf pjanċa tan-numru ta' vettura minn distanza ta' 20.5 metri (madwar tul ta' ħames karozzi) fid-dawl tax-xemx. Jekk għandek bżonn tilbes nuċċali (jew contact lenses) biex tkun tista' tagħmel dan, GĦandek tilbsu/tilbishom il-ħin kollu meta ssuq.

 

Bil-lejl jew f'viżibiltà ħażina, tużax tinted glasses, lenses jew xi ħaġa li tista' tfixkel il-vista.

 

Alkoħol u drogi

 

Qatt m'għandek tixrob u ssuq għax dan jaffettwa serjament il-ġudizzju u l-kapaċitajiet tiegħek. M'għandekx issuq b'livell ta' alkoħol fin-nifs ogħla minn 35µg/100ml jew livell ta' alkoħol fid-demm ta' aktar minn 80mg/100ml.

 

L-Alkoħol

 

• itik sens żbaljat li int kapaċi tlaħħaq.

• inaqqas il-kordinazzjoni tiegħek u jraqqadlek ir-reazzjonijiet tiegħek.

• jaffettwa l-ġudizzju tiegħek ta' veloċità, distanza u riskji involuti.

• inaqqas il-kapaċità nnifisha tiegħek tas-sewqan, anke jekk ikollok inqas mil-limitu skond il-liġi.

• jieħu l-ħin biex jaħdem fil-ġisem; tista' saħansitra ma tkunx tajjeb biex issuq filgħaxija wara li tkun xrobt fl-ikla ta' nofsinhar, jew filgħodu wara li tkun xrobt fil-għaxija ta' qabel. Jekk tkun se tixrob, agħmel arranġamenti għal mod ieħor ta' trasport.

 

QATT m'għandek issuq taħt l-influwenza tad-drogi jew mediċina li jaffettwawlek ir-reazzjonijiet tiegħek. Ara sewwa l-istruzzjonijiet jew staqsi lit-tabib jew spiżjar tiegħek. L-użu ta' sustanzi kkundannati huwa perikoluż ħafna. Qatt m'għandek toħodhom qabel issuq; ma tistax tobsor x'effetti jista' jkollhom, iżda jistgħu jkunu aktar qawwija mill-alkoħol u jistgħu jikkawżaw inċidenti serji jew fatali fit-triq.

 

Huwa d-dmir tiegħek, sew bħala sewwieq jew bħala pedestrian, li tagħti kontribut għas-sigurtà fit-toroq. Indipendentement mir-raġun u t-tort tal-każ, huwa dmir tiegħek li tevita inċident jekk tista' tagħmel hekk.

 

Meta jkollok inċident jew tiqaflek il-vettura

 

Meta l-vettura tiegħek tiqaflek

 

• neħħi l-vettura mit-triq.

• jekk hu possibbli agħti avviż adekwat lit-traffiku l-ieħor billi tuża l-hazard warning lights jekk il-vettura tiegħek qiegħda tikkawża xkiel.

• jekk hu possibbli qiegħed ir-reflective triangle fit-triq ta' l-anqas 50 metru wara l-vetturi wieqfa fl-istess naħa tat-triq, jew uża metodi oħra magħrufa, jekk ikollok.

• żomm id-dwal tal-ġnub mixgħulin jekk ikun id-dlam jew il-viżibiltà tkun ħażina.

• toqgħodx (jew tħallix lil ħaddieħor joqgħod), bejn il-vettura tiegħek u t-traffiku li jkun ġej.

• bil-lejl jew f'viżibiltà ħażina toqgħodx fejn tista' tgħatti d-dawl tiegħek li jarah min ikun ġej.

 

Ir-Reflective Triangle

 

Ikun aħjar jekk il-vetturi kollha jġġorru r-reflective triangle bħala sinjal ta' twissija f'każ ta' bżonn. Dan għandu jintuża f'kull ħin tal-ġurnata, flimkien mal-hazard lights tal-vettura jekk din ikollha, f'postijiet fejn l-ipparkjar huwa pprojbit. Dan is-sinjal għandu jitqiegħed 50 metru bogħod minn naħa ta' wara tal-vettura li tkun qed toħloq ostaklu, fuq l-istess naħa tat-triq, u metru 'l bogħod mill-ġenb tat-triq.

 

Regoli addizzjonali għal toroq arterjali

 

Jekk il-vettura tiegħek tiżviluppa xi ħsara:

 

• iġbed għal mal-ġenb tat-triq (hard shoulder) jew kemm jista'jkun lejn ix-xellug, bir-roti miksurin fuq ix-xellug.

• oħroġ mill-vettura tiegħek mill-bieba tax-xellug u kun żgur li l-passiġġieri jagħmlu l-istess. Għandek tħalli l-annimali li jkollok miegħek FIL-VETTURA, jew, f'emerġenza, żommhom taħt kontroll tajjeb mal-ġenb tat-triq.

• kun żgur li l-passiġġieri jżommu 'l bogħod mill-karreġġata u mill-hard shoulder, u li t-tfal jinżammu taħt kontroll.

• uża mobile phone jekk tista'.

• qatt m'għandek tħalli lill-vettura tiegħek waħidha aktar milli meħtieġ biex issib telefon ta' emerġenza.

• agħti d-dettalji kollha lill-Pulizija, għarrafhom ukoll jekk intix sewwieq li teħtieġ protezzjoni.

• mur lura u stenna ħdejn il-vettura tiegħek ('il bogħod sewwa mill-karreġġata u l-hard shoulder).

• jekk tħossok mhedded minn xi persuna oħra, mur lura fil-vettura tiegħek mill-bieba tan-naħa tax-xellug u sakkar il-bibien kollha. Oħroġ mill-vettura tiegħek meta tħoss li dan il-periklu għadda.

 

Jekk ma tistax tneħħi l-vettura tiegħek mill-karreġġata għal ġol-hard shoulder:

 

• ixgħel il-hazard lights u, jekk hu possibbli, poġġi r-reflective triangle ta' l-anqas 50 metru wara l-vettura wieqfa.

• itlaq mill-vettura tiegħek biss meta tista' twarrab mill-karreġġata mingħajr periklu.

 

Sewwieqa b'diżabilità

 

Jekk għandek xi diżabilità li ma tħallikx tagħmel kif intqal hawn fuq inti għandek:

 

• tibqa' fil-vettura tiegħek.

• tixgħel il-hazard lights.

• uri bandiera żgħira li turi li teħtieġ l-għajnuna "Help" jew, jekk għandek telefon tal-karozza jew mobile ċempel lis-servizzi ta' emerġenza u għidilhom sewwa fejn tinsab.

 

Jekk tkun involut f'xi INĊIDENT li jikkawża ħsara jew korriment lil xi persuna, annimal jew vettura oħra, IKOLLOK TIEQAF. Fil-każ ta' ħabta Front to Rear, għandek tagħti u tieħu l-informazzjoni ma' dak li ħabat miegħek kif mitlub fir-rapport ta' l-Inċident 'Front to Rear'. (Ara l-Anness fi tmiem dan il-Kodiċi).

 

Fil-każi l-oħrajn kollha l-inċident (bl-eċċezzjoni ta' l-inċidenti front to rear ) dejjem għandu jiġi rappurtat lill-Pulizija u l-vetturi m'għandhomx iċaqalquhom sakemm jittieħed rapport mill-Pulizija ta' l-inċident. Meta meħtieġ mill-Pulizija, uri l-liċenza tas-sewqan, ċertifikat ta' l-assigurazzjoni u l-logbook. Il-Pulizija jistgħu jagħtuk permess li turihomlhom fi żmien 48 siegħa f'Għassa tal-Pulizija li jgħidulek.

 

Sinjali u dwal ta' warning

 

Jekk tara, tisma' jew hemm raġuni biex taħseb li fil-qrib hemm vetturi ta' emerġenza, oqgħod attent għax jista' jkun hemm inċident aktar 'il quddiem.

 

Meta tgħaddi x-xena ta' l-inċident tkunx distratt jew tnaqqas mill-veloċità bla bżonn (eżempju jekk hemm inċident fuq in-naħa l-oħra tat-triq b'karreġġata doppja). Dan jista' jikkawża xi inċident ieħor jew konġestjoni tat-traffiku oħra.

 

Jekk tkun involut f'inċident jew tieqaf biex tagħti għajnuna, jekk tkun taf kif:-

 

• uża l-hazard lights tiegħek biex twissi t-traffiku li jkun ġej.

• itlob lis-sewwieqa l-oħra biex jitfu l-magni tagħhom u ma jpejpux.

• agħmel arranġamenti biex minnufih jissejħu s-servizzi ta' emerġenza waqt li tagħti d-dettalji kollha tal-post ta' l-inċident u l-korruti. Jekk tuża mobile phone, l-ewwel kun żgur li tgħidilhom fejn qiegħed.

• ressaq lin-nies mhux korruti 'l hinn mill-vetturi għall-post bla periklu; fi triq arterjali dan għandu jkun, fejn possibbli, 'l hinn sew mit-traffiku, il-hard shoulder jew central reservation.

• ċaqlaq biss lill-midrubin mill-vetturi tagħhom jekk hemm periklu immedjat ta' ħruq jew splużjoni.

• tneħħix l-elmu ta' motorcyclist jekk ma jkunx hemm bżonn.

• kun lest li tagħti l-ewwel għajnuna, jekk tkun taf kif.

• oqgħod fuq il-post sakemm jaslu s-servizzi ta' emerġenza.

 

Jekk inti involut f'xi emerġenza medika oħra għandek iċċempel għas-servizzi ta' emerġenza bl-istess mod.

 

Inċidenti li jinvolvu prodotti perikolużi

 

Vetturi li jkunu jġġorru prodotti perikolużi f'pakketti għandhom ikunu mmarkati bi pjanċi oranġo li jleqqu. Road tankers u vetturi li jġorru tank containers ta' prodotti perikolużi għandu jkollhom pjanċi ta' hazard warning.

 

Jekk vettura li tkun iġġorr prodotti perikolużi jkollha inċident, ħu l-parir imsemmi hawn fuq u, b'mod partikolari:

 

• itfi l-magni u TPEJJIPX.

• żomm 'il bogħod mill-vettura u tippruvax issalva l-midruba għax jista' jiġrilek l-istess.

• sejjaħ is-servizz ta' emerġenza u agħti l-informazzjoni kollha fuq tabelli u markings fuq il-vettura. Tużax mobile phone qrib vettura li jkollha tagħbijiet li jieħdu n-nar.

 

Meta ssuq

 

Qabel ma tistartja, ara li tkun bil-qiegħda sewwa u komdu u li s-seat ikun sewwa fil-pożizzjoni tiegħu. Ara li kemm il-mera li turik wara kif ukoll dik tal-ġenb ikunu t-tnejn f'pożizzjoni tajba u li l-ħġieġ ta' quddiem u ta' wara jkunu nodfa u b'xejn li jista' jfixkel il-vista. Tħallix oġġetti jiġru 'l hawn u 'l hinn li jistgħu jirriflettu d-dawl f'għajnejk. Meta huwa meħtieġ, uża l-apparat li ma jħallix il-ħġieġ ta' quddiem u ta' wara jittappan. Tilbisx żraben jew ħwejjeġ li jkunu merħija jew issikkati żżejjed hekk li jtellfuk fis-sewqan. Ipproteġi għajnejk minn dija li tgħammex jekk ikun meħtieġ. Nuċċalijiet polarized huma tajbin ħafna f'xemx qawwija. Ħu pożizzjoni komda u tqegħedx idejk barra mit-tieqa. Ikkonċentra fuq is-sewqan u tħallix li tkun distratt

 

Iċċekkja xi post li ma tistax tara sewwa qabel ma titlaq

 

Regoli, Teknika u Parir għas-Sewwieqa Kollha

 

Din it-taqsima għandha tinqara lis-sewwieqa, motorcyclists (tal-muturi), ċiklisti (tar-rota) kollha. Il-Kodiċi għat-Traffiku fit-Triq fl-ebda ċirkostanza ma tagħtik id-dritta, imma tagħtik parir meta għandek tagħtiha lill-oħrajn. Dejjem agħti d-dritta jekk tista' tgħin biex tevita inċident.

 

Qabel ma tiċċaqlaq ħares madwarek, anki jekk tkun ħarist fil-mera, biex tara li ħadd ma jkun se jaqilgħek. Agħti s-sinjal xieraq permezz ta' l-indicators li jixegħlu u jitfu qabel ma timxi, u imxi biss meta ma jkunx hemm periklu u ma tkunx ta' inkonvenjenza għall-oħrajn li jkunu qed jużaw it-triq. Agħti d-dritta lill-vetturi li jkunu għaddejjin u li jkunu qed jaqilgħu.

 

Ara li l-bibien ikunu magħluqa sew, u jekk ikun bil-lejl, li jkollok id-dwal mixgħula.

 

Dejjem aħseb minn qabel x'jistgħu jagħmlu l-pedestrians u ċ-ċiklisti. Jekk il-pedestrians, partikolarment it-tfal, qegħdin iħarsu n-naħa l-oħra, dawn jistgħu jinżlu fit-triq mingħajr ma jarawk.

 

Seat belts

 

Ikollok tilbes seat belt jekk ikun hemm, kemm-il darba ma tkunx eżenti skond l-Avviż Legali Nru. 129 ta' l-1995 u permess mill-Kummissarju tal-Pulizija. Dawk eżenti minn dan ir-regolament jinkludu dawk b'ċertifikat mediku u permess mill-Kummissarju tal-Pulizija u sewwieqa li jkunu jikkonsenjaw fil-lokal f'vettura maħsuba biex tagħmel dan.

 

Regolamenti għas-Seat belt

 

Din l-iskeda tinkludi r-regolamenti prinċipali biex jintlibsu s-seat belts

 

SEAT TA' QUDDIEM

(Il-vetturi kollha)

SEAT TA' WARA

(karozzi u minibuses *żgħar)

 

MIN HU RESPONSABBLI

 

SEWWIEQ IKOLLHOM

Jintlibsu jekk ikun hemm

 

TARBIJA taħt it-3 snin ċineg xierqa għat tfal

 

TIFEL/LA minn 3 snin sa 10 u iqsar minn 1.5 metri (madwar 5 piedi) ċineg xierqa għat tfal

 

TIFEL/LA minn 11 sa 14-il sena twal 1.5 metri jew aktar Seat belt għall-kbar

 

PASSIGGIER 'il fuq minn 14-il sena IKOLLHOM jintlibsu

 

*Minibuses ta' piż ta' 2540kg jew inqas meta mhux mgħobbija

 

GĦANDEK tilbes is-seatbelts, meta jkun hemm, f'minibuses ta' piż ta' 2540kg jew inqas meta mhix mgħobbija fejn hu possibbli. Għandek tilbishom f'mini-buses u coaches kbar meta jkun hemm.

 

Tfal fil-karozzi

 

Sewwieqa li qegħdin iġorru tfal fil-karozza għandhom jiżguraw li:-

 

• it-tfal ma joqogħdux wara s-seats ta' wara f'karozza estate jew hatchback, kemm-il darba ma jkunx imwaħħal seat speċjali għat-tfal.

• jużaw il-locks tas-sigurtà għat-tfal, fejn hu possibbli, meta jkun hemm tfal fil-karozza.

• it-tfal jinżammu taħt kontroll.

• babyseat iħares lura qatt m'għandu jitwaħħal ma' seat protett minn airbag.

 

Kun żgur li t-tfal jilbsu ċ-ċineg b'mod adattat

 

Waqt is-Sewqan

 

Żomm sew max-xellug, barra meta tkun trid taqla' jew iddur fuq il-lemin. Iżżomx fin-nofs tat-triq. Meta ddur kantuniera, żomm sew fuq in-naħa tiegħek.

 

Issuqx qrib wisq tal-vettura ta' quddiemek u suq b'veloċità hekk li tista' twaqqaf mal-ewwel jekk il-vettura ta' quddiemek tagħmel manuvra f'daqqa u tnaqqas il-veloċità jew tieqaf. L-unika regola żgura hija li qatt ma żżomm qrib aktar mid-distanza ġenerali biex tieqaf (ara d-distanzi tipiċi biex tieqaf u t-tieni regola ġenerali taħt Parir Ġenerali).

 

Ħalli d-distanza taż-żewġ sekondi bejnek u l-vettura quddiemek f'toroq traffikużi. Ta' l-anqas irdoppja dan il-ħin f'toroq imxarrba, u żidu anke aktar jekk hemm it-tajn fit-triq.

 

Ftakar, vetturi kbar u motorcycles jeħtieġġu distanza itwal biex jieqfu minn karozzi.

 

Meta tkun wara vettura fi triq fil-beraħ, ħalli spazju biżżejjed quddiemek għal xi vettura li tkun qed taqilgħek; meta qed taqilgħek vettura oħra, iżżidx il-veloċità.

 

Dixxiplina fil-Mogħdija u Sinjali tal-Karreġġata

 

Meta karreġġata tkun immarkata b'linji bojod, imxi skond dawn il-linji.

 

Qatt m'għandek issuq fuq, 'l hemm minn, jew b'rota 'l hawn u 'l hemm, minn dik il-linja, ħlief fiċ-ċirkustanzi li ġejjin u meta ma jkunx hemm periklu biex jagħmlu hekk:

 

• sabiex tilħaq bini biswit, kemm-il darba ma jkunx hemm sinjali li jipprojbixxu li ddur lejn il-lemin.

• sabiex tidħol fi triq biswit, kemm-il darba ma jkunx hemm sinjal li jipprojbixxi li ddur lejn il-lemin.

 

Linji bojod maqtugħa jaqsmu l-karreġġata f'żewġ mogħdijiet u tista' taqsamhom bl-attenzjoni meħtieġa u wara li tkun urejt lill-vetturi l-oħra.

 

Linja bajda kontinwa b'waħda mhux kontinwa tista' tinqasam biss minn naħa tal-linja mhux kontinwa, b'attenzjoni xierqa u wara sinjal adattat lill-vetturi l-oħra.

 

Reflective Road Studs

 

Dawn l-istuds jistgħu jintużaw ma' linji bojod.

 

• Studs bojod (cats eyes) jimmarkaw il-mogħdijiet jew nofs it-triq.

 

Marki fuq it-triq għat traffiku u road studs

 

• Studs ħomor jimmarkaw it-tarf tax-xellug tat-triq.

• Studs l-għambra jimmarkaw riserva ċentrali ta' karreġġata doppja jew mogħdija għall-karozzi.

• Studs ħodor jimmarkaw it-tarf tal-karreġġata prinċipali f'lay-bys, skontri u slip roads.

 

Żomm sewwa fil-mogħdijiet tat-traffiku. Issuqx fuq il-linji bojod jew bil-linji bejn ir-roti.

 

Toqgħodx tibdel minn mogħdija għal oħra. Għandek tuża l-mogħdija ta' ġewwa (i.e. tan-naħa tax-xellug), minbarra meta tkun qed taqla' jew iddur lejn il-lemin. Agħmel sinjal kmieni biżżejjed biex turi li se tbiddel il-mogħdija wara li tkun ċert li tista' tagħmel hekk mingħajr periklu.

    

Kemm-il darba ma jkunx hemm emerġenza, tiqafx fil-mogħdija ta' barra jew tipparkja fil-mogħdija ta' barra ta' karreġġata b'diversi mogħdijiet. Tibqax fil-mogħdija ta' barra f'karreġġata ta' diversi mogħdijiet aktar milli huwa assolutament meħtieġ sakemm ma tixtieqx iddur fuq il-lemin u biex taqleb għall-mogħdija fuq ġewwa ma tħallix it-traffiku li jixtieq jibqa' sejjer dritt jew idur fuq ix-xellug.

 

Meta l-karreġġata tkun maqsuma fi tliet mogħdijiet, uża l-mogħdija ta' ġewwa (i.e. tan-naħa tax-xellug) ħlief meta tkun qed taqla' jew fejn hemm sinjali tat-traffiku jew sinjali bid-dawl li jordnawlek li tuża l-mogħdija tan-nofs. Taqlax jekk il-mogħdija tan-nofs tkun diġà okkupata minn vettura oħra li tkun ġejja.

 

Ftakar li m'għandekx dritt li tuża l-mogħdija tan-nofs aktar minn sewwieq ġej mid-direzzjoni opposta.

 

• Tużax il-mogħdija tal-lemin.

 

Meta ż-żewġ naħat opposti tal-karreġġata jkunu maqsuma fi tliet mogħdijiet, tista' tibqa' fil-mogħdija tan-nofs meta jkun hemm vetturi mexjin aktar bil-mod fil-mogħdija tax-xellug, iżda għandek terġa' lura fil-mogħdija tax-xellug wara li tkun qbiżthom. Il-mogħdija tal-lemin hija sabiex taqla' (jew għal traffiku li jrid idur lejn il-lemin); jekk se tużaha biex taqla', erġa' lura fil-mogħdija tan-nofs u mbagħad fil-mogħdija tax-xellug, malajr kemm jista' jkun, mingħajr ma tidħol f'salt.

 

Meta l-karreġġata tkun maqsuma f'erba' mogħdijiet kull naħa, l-istess prinċipji għandhom japplikaw, jiġifieri, għandek tuża l-mogħdija l-aktar viċin lejn ix-xellug. Kemm hu possibbli, ibdel il-mogħdijiet waħda waħda u oqgħod aktar attent minħabba n-numru ta' mogħdijiet.

 

Mogħdijiet ta' Climbing u Crawler

 

Dawn issibhom f'xi telgħat. Uża din il-mogħdija jekk qiegħed issuq vettura li m'għandhiex veloċità jew jekk hemm vetturi warajk li jixtiequ jaqilgħuk.

 

Mogħdijiet għall-bicycles

 

Dawn huma murija b'marki u sinjali fit-triq. M'għandekx issuq jew tipparkja l-karozza tiegħek f'mogħdija għall-bicycles immarkata b'sinjal abjad kontinwu fil-ħin li tkun qed tintuża. Issuqx jew tipparkjax f'mogħdija tal-bicycles immarkata b'sinjal abjad maqtugħ għalkemm jekk m'hemmx periklu tista' tagħmel dan.

 

Mogħdijiet għall-Karozzi tal-Linja

 

Dawn huma murija b'marki u sinjali fit-triq. M'għandekx issuq jew tieqaf f'din il-mogħdija fil-ħin li tkun qed tintuża kemm-il darba s-sinjali ma jurux mod ieħor.

 

Meta l-mogħdijiet ikunu mmarkati b'destinazzjoni jew meta tkun qed toqrob għaqda ta' żewġ toroq, ħu postok fil-ħin fil-mogħdija opposta. Meta jkun meħtieġ agħti opportunità lill-vetturi l-oħra jibdlu l-mogħdija.

 

Jekk mill-mogħdija li qed issuq fiha jgħaddi sinjal abjad imsejjaħ Stop-Line min-naħa għall-oħra, int għandek twaqqaf bir-roti ta' quddiem wara din il-linja.

 

La ssuqx fuq linji li juru li ġej ostaklu jew traffic islands bil-linji. Qis dawn bħala ostakli attwali.

 

Toroq 'one-way'

 

Dawn jintwerew b'marki fit-triq u sinjali. Ikollok issuq jew tipparkja fid-direzzjoni murija bis-sinjali. Karozzi tal-linja u/jew bicycles jistgħu, xi drabi, ikollhom mogħdija contraflow. Agħżel il-mogħdija t-tajba biex toħroġ minnha malajr kemm jista' jkun. Tibdilx f'daqqa l-mogħdijiet. Kemm-il darba s-sinjali u l-marki tat-triq ma jurux mod ieħor, inti għandek tuża

 

• il-mogħdija tax-xellug meta se tmur fuq ix-xellug.

• il-mogħdija tal-lemin meta se tmur fuq il-lemin.

• l-aħjar mogħdija meta se tibqa' sejjer dritt.

   Ftakar ­ it-traffiku jista' jkun għaddej miż-żewġ naħat.

 

Meta taqla' karozza oħra

 

Qatt taqla' vettura oħra qabel MA TKUN ĊERT li tista'tagħmel dan mingħajr periklu għalik jew għal ħaddieħor. Oqgħod attent speċjalment meta jkun qed jidlam jew ikun hemm iċ-ċpar, għax huwa diffiċli ħafna li tikkalkula l-veloċità jew id-distanza.

 

Aqla' minn naħa tal-lemin

 

Din ir-regola mhux neċessarjament tapplika fiċ-cirkustanzi li ġejjin:-

 

• Meta min ikun isuq vettura quddiemek ikun għamel sinjal li se jdur fuq il-lemin u tkun tista' taqilgħu bla periklu mix-xellug mingħajr ma tkun ta' inkonvenjenza għat-traffiku l-ieħor, jew meta tkun se tidħol ġo xi trejqa fuq ix-xellug.

 

Tidħolx f'daqqa quddiem il-vettura li tkun għadek kemm qlajt

 

• Meta l-vetturi fil-mogħdija tan-naħa tal-lemin ikunu miexja aktar bil-mod minnek fi triq traffikuża.

 

Qabel ma taqla' agħmel is-sinjal xieraq, żomm distanza tajba iżda mhux eċċessiva mill-vettura li tkun qed taqla' u ħu postok fil-mogħdija, jew naħa tat-triq adattata, kemm jista' jkun malajr wara li tkun qlajt. Tidħolx f'daqqa quddiem il-vettura li tkun għadek kemm qlajt.

 

TAQLAX VETTURI OĦRA meta tkun qed tavviċina:

 

• post ta' qsim għall-pedestrians, pelican crossing jew traffic lights;

• triq li tagħqad m'oħra;

• kantuniera jew liwja iebsa;

• il-quċċata ta' għolja;

• post fejn il-livell tat-triq ikun se jitbaxxa u jerġa' jogħla f'daqqa.

 

TAQLAX VETTURI OĦRA:

 

• fejn it-triq tidjieq;

• meta biex tagħmel hekk iġġiegħel vettura oħra toħroġ minn triqitha jew tnaqqas il-veloċità;

• meta ma jkunx hemm spazju biżżejjed u fejn il-viżibiltà ma tippermettix li tagħmel dan mingħajr periklu;

• meta jkun hemm ħafna vetturi wara xulxin quddiemek jew xi vettura li hi stess tkun diġà qed taqla' jew li meta taqla' vettura oħra jkun perikoluż jew diffikultuż għal dak il-ħin.

 

Agħti kull faċilità lill-vetturi l-oħra li jkunu jridu jaqilgħuk. Ħalli l-vettura li taqilgħek terġa' tidħol fil-linja. Qatt ma għandek taċċellera jew tostakola vettura oħra li tkun se taqilgħek.

 

KUN PRUDENTI

 

Oqgħod attent u kun prudenti lejn oħrajn li qed jużaw it-triq.

 

Inti għandek:

 

• tibqa' kalm jekk sewwieqa oħra jikkawżaw xi problemi; jistgħu ma jkollhomx esperjenza jew ma jafux sew l-inħawi.

• tkun tolleranti għax kulħadd jiżbalja.

• tinjora lil kull min iġib ruħu ħażin fit-triq. L-indħil ikompli biss jagħmel is-sitwazzjoni agħar. Naqqas il-veloċità jew waqqaf, ikkalma, u meta tħossok ġejt f'tiegħek, kompli fuq triqtek.

• żomm lura jekk vettura toħroġ quddiemek minn ġo trejqa. Ħalliha tgħaddi. Tirreaġġix billi ssuq qrib ħafna warajha.

 

L-attenzjoni tgħin biex tbiegħed il-periklu mit-toroq.

 

Evita distrazzjonijiet ta':

 

• mużika b'volum għoli (dan jista' jaħbi ħsejjes oħra).

• tipprova taqra mapep.

• iddaħħal xi cassette jew CD jew iddawwar ir-radju.

• targumenta mal-passiġġieri li jkollok miegħek jew oħrajn fit-triq.

• tiekol u tixrob.

 

Mobile phones u teknoloġija fil-karozza

 

Hija r-responsabbiltà tiegħek li żżomm kontroll sew tal-vettura tiegħek il-ħin kollu. Qatt m'għandek tuża mobile phone ta' l-idejn jew microphone waqt li tkun issuq. Jekk tagħmel hekk ma toqgħodx attent għal dak li jkun ġej fit-triq. Ħafna aħjar jekk ma tużax it-telefon meta tkun qed issuq - l-ewwel sib post bla periklu u waqqaf. IKOLLOK tikkontrolla sew il-vettura tiegħek il-ħin kollu.

 

Fi traffiku għaddej bil-mod

 

Inti għandek:

 

• tnaqqas id-distanza bejnek u l-vettura quddiemek biex it-traffiku jibqa'għaddej.

• qatt m'għandek tibqa' dieħel qrib il-vettura ta' quddiemek li ma tkunx tista' twaqqaf bla periklu (ara t-2 regola taħt Parir Ġenerali).

• ħalli biżżejjed spazju biex tkun tista' timmanuvra jekk il-vettura ta' quddiemek tieqaf jew vettura ta' emerġenza jkollha bżonn tgħaddi.

• m'għandekx tibdel il-mogħdija għal fuq ix-xellug biex taqla'.

• tħalli ftuħ għal jew minn toroq fil-ġnub, għax jekk tagħlaq dawn iżżid il-konġestjoni.

 

Sewqan f'inħawi mibnija

 

Toroq residenzjali dojoq.

 

Dejjem għandek issuq bil-mod u b'attenzjoni speċjalment fejn ma jkunx hemm bankini jew sidewalks fejn jistgħu jkun hemm pedestrians, cyclists jew karozzi pparkjati. F'xi nħawi, jista' jkun hemm limitu ta' l-ogħla veloċità ta' 35 kph. Oqgħod attent għal:

 

• vetturi li jkunu ħerġin minn trejqiet jew garaxxijiet.

• vetturi li qed jaqilgħu (speċjalment dawk mingħajr ma jagħmlu sinjali).

• pedestrians li jkunu jużaw il-karreġġata.

 

Bdil tad-direzzjoni

 

Is-sinjali jiġbdu l-attenzjoni ta' oħrajn li jużaw it-triq, inklużi l-pedestrians, għal dak li tkun bi ħsiebek tagħmel.

 

Timblukkax id-dħul għal skontri

 

Inti għandek:

 

• tagħmel sinjali ċari minn ħafna qabel, wara li tara li ma jkunx ħażin li tagħti s-sinjal dak il-ħin.

• agħti s-sinjal qabel ma tbiddel it-triq jew id-direzzjoni, sew għal-lemin kif ukoll għax-xellug, qabel ma twaqqaf jew taqla' 'l quddiem.

• dejjem iċċekkja li titfi l-indicator wara li tużah.

• kun żgur li s-sinjali tiegħek ma jħawdux lill-oħrajn. Jekk, per eżempju, trid tieqaf wara li tgħaddi skontru, tagħmilx sinjal qabel ma taqbżu. Jekk tagħmel sinjal qabel tista' tagħti l-impressjoni li bi ħsiebek tidħol fih. Id-dwal tiegħek tal-brejkijiet juru lit-traffiku warajk li qiegħed tnaqqas il-veloċità.

• uża idejk biex tagħti sinjal u tagħmel enfasi jekk meħtieġ. Ftakar li kif tagħmel is-sinjal xorta m'għandekx prijorità.

 

Ukoll:

 

• oqgħod attent għas-sinjali li qed jagħmel ħaddieħor fit-triq u dur biss meta tkun ċert li m'hemmx periklu.

• ftakar li sinjal minn indicator ta' vettura oħra seta' tħalla jixgħel.

 

IKOLLOK tobdi s-sinjali mogħtija minn uffiċjali tal-pulizija, traffic wardens u sinjali użati minn school crossing patrols.

 

Qabel ma tibdel id-direzzjoni, naqqas il-veloċità u għasses sewwa fuq it-traffiku ta' warajk billi tħares minn ġol-mera tiegħek.

 

Qabel ma tibdel id-direzzjoni għan-naħa tax-xellug, żomm kemm tista' mat-tarf tal-bankina tax-xellug qabel ma ddur. Jekk tixtieq iddur lejn il-lemin, dawwar il-vettura kemm jista'jkun bi prudenza, għal nofs it-triq, iżda mingħajr ma tidħol fin-nofs l-ieħor tat-triq. Tiġbidx lejn il-lemin qabel ma ddawwar lejn ix-xellug, jew viċe-versa.

 

Fit-toroq li jkollhom aktar minn mogħdija waħda fuq kull naħa, tmurx f'daqqa lejn il-lemin jekk tkun fuq il-mogħdija tan-naħa tax-xellug, l-anqas f'daqqa lejn ix-xellug jekk tkun qed issuq matul il-mogħdija tan-naħa tal-lemin.

 

Qabel tkun se tibdel id-direzzjoni, dejjem għandek tagħmel sinjal 'il fejn tkun trid iddawwar u għandek tkun żgur li ma hemm l-ebda periklu billi tħares fil-mera tiegħek. Kun żgur illi l-indicator li juri 'l fejn tkun se ddur jagħti s-sinjal mixtieq u li titfih minnufih wara li ddur.

 

FTAKAR:

 

UŻA L-MIRJA - AGĦMEL SINJAL - IMMANUVRA

 

Sewqan b'lura

 

Qabel treġġa' lura, kun żgur li ma jkunx hemm xi tfal jew nies jew ostakli oħra warajk. Ftakar li meta ssuq b'lura u ddawwar, il-parti ta' quddiem tal-vettura tiegħek tesporġi 'l barra fit-triq.

 

Iċċekkja sewwa madwarek qabel ma treġġa' lura

 

Issuqx lura minn triq fil-ġenb għal triq prinċipali.

 

Jekk ma tkunx tista' tara minn naħa ta' wara, fittex l-għajnuna meta tkun qed treġġa' lura.

 

Treġġax lura għal distanza akbar milli jkun assolutament meħtieġ.

 

Treġġax lura f'karreġġati b'ħafna mogħdijiet.

 

Għaqda ta' żewġ toroq

 

Uża aktar attenzjoni f'għaqda ta' żewġ toroq jew f'salib it-toroq. Ħares għas-sinjali tat-traffiku, dawl għat-traffiku jew marki tal-karreġġata relattivi u obdihom. IEQAF fejn ikun hemm sinjali 'STOP'. Suq bil-mod u ċedi d-dritta fejn ikun hemm sinjali 'GIVE WAY'. Fejn ma jkunx hemm sinjali bħal dawn, uża d-diskrezzjoni u l-prudenza.

 

Kmieni qabel iddur f'għaqda ta' żewġ toroq ara sewwa l-pożizzjoni u l-moviment tat-traffiku li jkun ġej warajk. Uri b'sinjal il-ħsieb tiegħek u, meta ma jkunx periklu li tagħmel hekk, ħu l-pożizzjoni xierqa. Stenna sakemm ikun hemm spazju xieraq bejnek u xi vetturi li jkunu ġejjin, qabel ma ddur dawra sħiħa lejn il-lemin.

 

Kif tkun qiegħed iddur f'għaqda ta' żewġ toroq, ħares lejn il-lemin, imbagħad lejn ix-xellug u lejn il-lemin mill-ġdid. Issuqx qabel tkun żgur li ma hemmx periklu biex tagħmel dan. Toqgħodx fuq is-sinjali mogħtija minn persuni mhux awtorizzati.

 

F'għaqda ta' żewġ toroq ikkontrollata mill-pulizija, ara li l-uffiċjal tal-pulizija li jkun jikkontrolla t-traffiku jkun fehem sewwa s-sinjal tiegħek għal liema naħa tkun trid tmur. Tidħolx fuq in-naħa tax-xellug meta t-traffiku 'l quddiem ikun miżmum jekk ma tirċevix is-sinjal biex tagħmel dan.

 

Qis it-tul tal-vettura tiegħek u tostakolax traffiku

 

Meta tkun qed taqsam karreġġata doppja, qis kull karreġġata bħala separata, u jekk ikun meħtieġ stenna fir-riserva ċentrali, jekk ikun hemm.

 

Meta tkun tistenna għal traffiku ieħor f'għaqda ta' żewġ toroq, ħu pożizzjoni fejn il-vettura tiegħek ma timblukkax fillieri oħra tat-traffiku u, jekk ikun hemm linji fejn tistenna, ieqaf f'dawk il-linji.

 

Meta t-traffiku jkun miżmum, QATT 'taqbeż il-queue' billi tidħol f'mogħdija oħra jew billi taqla' vetturi li jkunu jistennew quddiemek.

 

Ippostja l-vettura tiegħek sewwa u evita li tostakola t-traffiku

 

Id-Dritta tat-Triq

 

Jekk ma jkunx muri xort'oħra, it-traffiku fit-triq prinċipali għandu d-dritta fuq it-traffiku li jkun qed jaqsam, li jkun dieħel, jew li jkun se jħalli t-triq prinċipali.

 

F'salib it-toroq jew għaqda ta' triq prinċipali ma' triq sekondarja, it-traffiku fit-triq sekondarja għandu jagħti d-dritta lit-traffiku li jkun għaddej fi, jew li jkun ħiereġ minn, it-triq prinċipali.

 

F'salib it-toroq jew għaqda ta' toroq li għandhom l-istess importanza għat-traffiku, meta l-vetturi jaslu f'salib it-toroq jew fil-post ta' fejn jiltaqgħu t-toroq fl-istess waqt, għandha tingħata preċedenza lill-vetturi fuq in-naħa tal-lemin, jekk ma jkunx hemm tabelli li jindikaw xort' oħra. Iżda, fejn it-toroq jiltaqgħu flimkien f'għamla T, it-traffiku li jkun fit-triq id-dritta jkollu preċedenza fuq it-traffiku tat-triq l-oħra.

 

Qatt ma għandek tagħmel xi manuvra li tista' ġġiegħel traffiku ieħor jimxi bil-mod jew jieqaf f'daqqa, lanqas jekk tuża s-sinjali.

 

Parir Ġenerali

 

Ma tistax:

 

• Issuq bl-addoċċ

• Issuq mingħajr ma toqgħod attent

• Issuq bla ma taħseb f'ħaddieħor li jkun qed juża t-triq.

 

Issuqx fuq jew minn bankina jew sidewalk ħlief biex tidħol bi dritt legali fi proprjetà.

 

Mill-ewwel agħti d-dritta lill-fire engines, ambulanzi u vetturi tal-pulizija jew ta' emerġenza meta tisma' jew tara s-sinjali bil-ħoss jew bid-dawl ta' vetturi bħal dawn li jkunu ġejjin fid-direzzjoni tiegħek; f'dan il-każ suq mal-ġenb tat-triq u, jekk hemm bżonn ieqaf għal kollox.

 

It-Tieni Regola

Irregola l-veloċità tiegħek biex iżżomm f'distanza ta' żewġ sekondi 'l  bogħod wara l-vettura quddiemek. Dan tista' tikalkulah billi tuża arblu  jew xi marka oħra fissa bħala punt ta' referenza u biex tgħid mija u wieħed u mija u tnejn qabel mal-vettura tiegħek tasal sal-punt ta' referenza.

 

Uża punt fiss biex jgħinek tikkalkula distanza ta' żewġ sekondi

 

Irregola s-sewqan tiegħek għat-tip u l-kondizzjoni tat-triq li tkun fiha. B'mod partikolari:

 

• tqisx il-limitu ta' veloċità bħala mira. Ħafna drabi perikoluż u mhux xieraq li ssuq sal-limitu ta' l-ogħla veloċità.

• ikkunsidra l-kundizzjonijiet tat-triq u tat-traffiku. Kun lest għal sitwazzjonijiet mhux mistennija jew diffiċli, per eżempju li t-triq tkun imblukkata wara kantuniera. Kun lest biex taġġusta l-veloċità tiegħek bħala prekawzjoni.

• fejn hemm triq tagħqad ma' oħra, kun lest għal xi vettura ħierġa.

• fi skontri u mogħdijiet fil-kampanja oqgħod attent għal xi trejqa mhux immarkata fejn ħadd m'għandu d-dritta.

• meta żewġ vetturi li jkunu sejrin f'direzzjoni opposta jiltaqgħu f'parti dejqa ta' triq, kemm-il darba ma jkunx hemm sinjali li jindikaw mod ieħor, dak li jkun l- aktar qrib tal-parti l-wiesgħa tat-triq għandu jreġġa' lura biex iħalli l-vettura l-oħra tgħaddi.

• meta żewġ vetturi sejrin f'direzzjoni kontra xulxin jiltaqgħu f'telgħa, kemm-il darba s-sinjali ma jurux mod ieħor, il-vettura li tkun tiela' għandha d-dritta fuq il-vettura li tkun nieżla.

 

Roundabouts

 

Meta tkun qed toqrob lejn roundabout, oqgħod attent għal traffiku li jkun diġà magħha. Aħseb b'mod speċjali biex tara jekk ikunx hemm ċiklisti jew ċiklisti bil-mutur quddiemek jew ma' ġenbek. Agħti d-dritta lit-traffiku li jkun fuq il-lemin tiegħek kemm-il darba ma jkunx hemm sinjali fit-triq li jindikaw mod ieħorġ però ibqa' miexi jekk it-triq tkun ħielsa. F'ċerti postijiet fejn jingħaqdu żewġ toroq jistgħu jeżistu aktar minn roundabout waħda. F'kull waħda, għandhom jiġu applikati r-regoli normali għar-roundabouts. Oqgħod attent b'mod partikolari għas-sinjali tal-karreġġata 'GIVE WAY'.

 

Fejn hemm żewġ mogħdijiet fid-daħla għar-roundabout, kemm-il darba ma jkunx hemm sinjali jew marki tal-karreġġata li jindikaw mod ieħor:

 

Meta tkun se ddur fuq ix-xellug:

Avviċina r-roundabout fil-mogħdija tax-xellug żomm ma' din il-mogħdija fir-roundabout.

 

Meta tkun se tibqa' sejjer dritt:

Avviċina r-roundabout fil-mogħdija tax-xellug żomm ma' din il-mogħdija fir-roundabout. Jekk is-sitwazzjoni ġġiegħlek tagħmel mod ieħor (eż. jekk il-mogħdija tax-xellug tkun imblukkata), avviċina fil-mogħdija tal-lemin; żomm din il-mogħdija fuq ir-roundabout. Jekk l-istess roundabout tkun ħielsa minn traffiku ieħor, agħżel l-iktar mogħdija konvenjenti biex tgħaddi minn mar-roundabout.

 

Meta tkun se ddur fuq il-lemin:

Avviċina r-roundabout fil-mogħdija tal-lemin; żomm din il-mogħdija fir-roundabout.

 

Meta jkun hemm aktar minn żewġ mogħdijiet fid-daħla għar-roundabout, kemm-il darba ma jkunx hemm linji jew marki tal-karreġġata li jindikaw mod ieħor, uża l-aktar mogħdija konvenjenti meta tavviċina u tgħaddi r-roundabout, li tkun adattata għall-mod ta' kif int tkun trid toħroġ.

 

Meta tkun qiegħed iddur ma' roundabout, oqgħod attent u aħseb f'vetturi oħra li jaqsmu minn quddiemek, speċjalment dawk li jkunu bi ħsiebhom iħallu r-roundabout fl-ewwel ħruġ li jkun imiss. Aħseb l-aktar fiċ-ċiklisti u ċ-ċiklisti bil-mutur.

 

Sinjali mar-roundabouts

 

Meta tkun se ddur fuq ix-xellug:

Uża l-indicator li jindika dawra lejn ix-xellug hekk kif tibda tavviċina u tgħaddi mar-roundabout.

 

Meta tkun se tibqa' sejjer dritt:

Uża l-indicator li jindika dawra lejn ix-xellug meta taqbeż il-ħruġ li jiġi qabel dak li tkun se tieħu.

 

Meta tkun se ddur fuq il-lemin:

Uża l-indicator li jindika dawra lejn il-lemin hekk kif tibda tavviċina, u kompli b'dan is-sinjal sakemm taqbeż il-ftuħ li jiġi qabel dak li tkun se tieħu. Imbagħad aqleb l-indicator biex tindika dawra lejn ix-xellug.

 

Oqgħod attent għaċ-ċiklisti u dawk bil-motorcycle u ħallilhom il-wisa'. Aħseb għall-vetturi twal, li jistgħu jieħdu rotta differenti, kemm meta tkun qiegħed tavviċinahom kif ukoll meta tkun qiegħed iddur ma' roundabout.

 

Mini-Roundabouts

 

Dawn għandek tavviċinahom l-istess mod bħal roundabouts normali. Il-vetturi kollha JKOLLHOM jgħaddu madwar il-marki ċentrali minn barra vetturi kbar li jista' jkun fiżikament impossibbli għalihom li jagħmlu dan.

 

Meta toqrob lejn żewġ roundabouts żgħar ħdejn xulxin, ittrattahom b'mod separat u agħti d-dritta lit-traffiku mil-lemin.

 

Ittratta kull roundabout separatament

 

Ħafna Roundabouts

 

F'xi għaqdiet kumplikati ta' toroq, jista'jkun hemm sensiela ta' roundabouts f'intersection. Ittratta kull roundabout żgħira separatament u segwi r-regoli normali.

 

Isserraħx rasek għax inti għandek id-dritta għat-triq jekk ikollok suspett li l-vettura l-oħra ma tkunx se ċċedi l-preċedenza. Għandek dejjem tieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa biex tevita inċidenti.

 

JEKK TKUN FID-DUBJU - AGĦTI D-DRITTA TAT-TRIQ

 

Waqfien u Pparkjar

 

La għandek tipparkja u lanqas tħalli l-vettura tiegħek wieqfa:-

 

• fejn mhux permess l-ipparkjar.

• f'distanza ta' inqas minn 5 metri minn għaqda ta' toroq, kantuniera jew liwja.

• ħdejn liwja jew quċċata ta' għolja.

• f'passaġġ għall-pedestrians jekk mhux awtorizzat.

• f'distanza ta' 4 metri jew inaqas minn post ta' qsim għall-pedestrians minn naħa li jkun ġej it-traffiku jew fuq il-marki taż-żigżag.

• f'mina jew taħt pont.

• fi triq prinċipali jew fi triq li jkun fiha traffiku mgħaġġel, jekk dak l-ipparkjar jew waqfien jaffettwa l-mixi ħieles tat-traffiku.

• faċċata jew kważi faċċata ta' vettura oħra wieqfa, f'post ta' refuġju f'nofs it-triq, jew xkiel ieħor.

• ma' ġenb vettura wieqfa (ipparkjar doppju).

• f'tul ta' 12-il metru minn kull naħa ta' kull bus stop jew fare stage.

• ħdejn skola jew sptar jew dħul għat-tobba jew fejn tista' tgħatti sinjal tat-traffiku.

• fuq in-naħa ħażina ta' triq mhux imdawla sewwa bil-lejl.

• bil-fanali l-kbar ta' quddiem mixgħulin bil-lejl.

• f'tali pożizzjoni li tfixkel vetturi oħra pparkjati.

• fuq traffic islands delineati b'linji djagonali.

• f'tali pożizzjoni li timblokka d-dħul jew ħruġ minn garaxx.

 

Trailers u l-vetturi kollha b'tagħbija li tisporġi 'l barra m'għandhomx jitħallew fit-triq bil-lejl.

 

Ma tistax tipparkja fi spazji riservati għal xi ħadd speċifiku, bħal dawk li għandhom il-Blue Badge jew residenti, kemm-il darba ma jkollokx dritt li tagħmel dan.

 

Idħol f'Box Junction biss meta m'hemmx traffiku

 

Tipparkjax parti tal- jew il-vettura kollha fuq il-bankina kemm-il darba ma jkunx hemm sinjali li jippermettu dan. L-ipparkjar fuq il-bankini jista' jostakola u joħloq inkonvenjent għall-pedestrians, nies u prams jew pushchairs jew wheelchairs u dawk neqsin mid-dawl.

 

Żoni ta' Pparkjar Ikkontrollat

 

Is-sinjali ta' dħul f'żona jindikaw il-ħinijiet meta r-restrizzjonijiet biex tistenna fiż-żona jkunu fis-seħħ.

 

Vetturi tat-tagħbija

 

Vetturi li jieħdu tagħbija ta' piż massimu ta' madwar 7.5 tunnellati (inkluż kull trailer) m'għandhomx jitħallew ipparkjati fit-tarf, fuq bankina jew fuqkull art oħra li tinsab bejn il-karreġġati, mingħajr il-permess tal-pulizija. L-unika eċċezzjoni hija meta l-ipparkjar huwa essenzjali għat-tagħbija jew ħatt, f'liema każ il-vettura m'għandhiex titħalla mingħajr għassa.

 

Tagħbija u ħatt

 

Tgħabbix jew tħott fejn hemm marki sofor fit-triq jew sinjali wieqfa li juru No Parking u li juru li jkunu qed iseħħu xi restrizzjonijiet.

 

Għandek tipparkja matul il-bankina, kemm-il darba ma jkunx hemm daħliet għall-ipparkjar immarkati b'linji li jindikaw xorta oħra. Il-muturi iżda, għandhom jiġu pparkjati mhux anqas minn 45 grad minn mal-bankina.

 

Ipparkjar fi Tlajja'

 

Jekk tipparkja f'telgħa inti għandek:

 

• tipparkja qrib il-bankina u ttella' l-handbrake.

• agħżel ingranaġġ għal quddiem u dawwar ir-rota ta' l-isteering 'l hinn mill-bankina meta tħares għat-telgħa.

• agħżel ingranaġġ bir-rivers u dawwar ir-rota ta' l-isteering lejn il-bankina meta tkun tħares għan-niżla.

• itfa' l-lever fuq park jekk il-karozza tiegħek għandha gearbox awtomatika.

     

Proċeduri meta jwaqqfuk il-Pulizija

 

Jekk il-pulizija jridu jwaqqfu l-vettura tiegħek huma, fejn possibbli, jiġbdulek l-attenzjoni billi:-

 

• teptpu dwal blu jew il-fanali l-kbar jew idoqqu s-sirena jew ħorn.

• ordnawlek biex issuq mal-ġenb billi juruk u/jew jużaw l-indicator tax-xellug.

 

Inti JKOLLOK imbagħad issuq mal-ġenb u twaqqaf hekk kif ma jkunx hemm periklu li tagħmel dan. Imbagħad itfi l-magna tiegħek.

 

Proċeduri normali biex tieqaf

 

Qabel ma tieqaf, agħmel sinjal biex turi li bi ħsiebek tagħmel dan fil-ħin u meta tersaq mal-ġenb, ersaq qrib kemm jista' jkun lejn il-bankina jew ġenb tat-triq. Kun żgur li l-magna tkun mitfija, il-hand brake imtella' sewwa u l-gear ikun f'wieħed baxx jew fuq ir-rivers qabel ma titlaq mill-karozza (itfa' l-lever fuq park jekk il-karozza tiegħek għandha gearbox awtomatika). F'niżla, ikser ir-roti ta' quddiem lejn il-bankina.

 

Iċċekkja madwarek qabel tiftaħ il-bieba

 

F'disc zones, waħħal id-disc u urih f'post prominenti fuq id-dashboard.

 

Bil-lejl

 

Bil-lejl dejjem suq bi speed adattat għat-tul li jwassal id-dawl tiegħek sabiex tkun tista' tieqaf fil-ħin jekk ikun hemm bżonn.

 

Bil-lejl, f'inħawi mibnija, uża l-fanali l-kbar ta' quddiem b'dawl baxxut.

 

F'toroq mhux imdawlin uża dejjem il-fanali l-kbar ta' quddiem. Meta tiltaqa' ma' vetturi oħra u ċiklisti, baxxi l-fanali l-kbar ta' quddiem. Jekk tkun mgħammex bid-dawl, naqqas il-veloċità jew ieqaf. Ma tistax twaħħal dwal oħra, spot lights jistgħu jaħdmu biss meta jinxtegħel id-dawl il-kbir. Id-dwal tar-rivers jistgħu jaħdmu biss meta jintgħażel dan il-gear jew dawl separat fuq id-dashboard juri meta d-dwal tar-rivers ikunu mixgħula.

 

Baxxi l-fanali l-kbar meta tkun qed issuq wara vettura oħra.

 

Kun żgur li permezz tad-dawl tal-vettura tiegħek, tkun tista' tara, u ħaddieħor jarak. Bi nhar, kull meta l-viżibilità tkun batuta, ixgħel id-dawl, u fiċ-ċpar uża d-dwal apposta jekk għandek u/jew il-fanali l-kbar ta' quddiem baxxi. Fiċ-ċpar, dwal qawwija jnaqqsu l-viżibilità.

 

Qatt m'għandek tuża l-hazard lights meta l-vettura tkun għaddejja sakemm ma jkunx hemm veru bżonn li tagħmel hekk.

 

Il-vetturi kollha għandu jkollhom stop lights, mera biex tara wara u indicators għad-direzzjoni. L-indicators għad-direzzjoni għandhom ikunu mwaħħlin b'mod li jkunu jidhru minn quddiem u minn wara. Il-vetturi, minbarra l-motor cycles, għandu jkollhom il-wipers mal-windscreen. Meta jitwaħħlu għandhom jinżammu fi stat tajjeb li jaħdmu.

 

Reflectors ħomor għandhom iħarsu biss lura. Il-fanali l-kbar jistgħu jkunu bojod jew sofor. Il-bozoz tal-ġnub juru dawl abjad minn quddiem (jew isfar jekk ikun magħqud ma' fanal kbir isfar). Bozza fuq wara titfa' dawl aħmar għal wara.

 

Kun żgur li d-dwal tiegħek ikunu mixgħulin matul il-ħin li jinxtegħlu d-dwal tat-toroq, i.e. bejn inżul u tlugħ ix-xemx. Ara li kemm id-dwal ta' quddiem kif ukoll dawk ta' wara u dwal tan-numru tar-reġistrazzjoni jkunu mixgħulin bil-lejl.

 

Oqgħod attent għall-fanali ta' twissija jew reflecting triangles ħomor li jitqiegħdu fit-triq; it-triq tista' tkun ingumbrata jew jista' jkun ġara xi inċident tat-traffiku.

 

Jekk sewwieq ieħor jixgħellek il-fanali l-kbar qatt m'għandek tassumi li dak hu sinjal biex titlaq. Uża l-ġudizzju tiegħek u suq b'kawtela.

 

Meta tkun qed tavviċina għaqda ta' żewġ toroq jew meta tkun se taqla' vettura oħra matul il-ħin li tixgħel id-dawl, ixgħel u itfi d-dawl biex turi li riesaq jew immanuvra - bħal iddoqq il-ħorn. Dan jgħarraf lill-oħrajn fit-triq li hemm int.

 

Jekk vettura riesqa lejk mid-direzzjoni opposta jkollha l-fanali l-kbar ta' quddiem mhux baxxi, tista' tiġbed l-attenzjoni tas-sewwieq tagħha billi tteptep id-dawl għal mument, iżda żżomx il-fanali l-kbar ta' quddiem mixgħulin bi tpattija.

 

Mini

 

Meta tkun għaddej minn mini f'Malta huwa obbligatorju li:

 

• tuża d-dwal.

• tobdi l-limitu ta' veloċità indikat.

• toqgħod fil-mogħdija tul il-mina kollha.

 

Użu ta' Ħornijiet

 

Il-ħornijiet iġiegħlu lil ħaddieħor jinduna bil-preżenza tiegħek jew li tkun riesaq lejh, iżda dawn ma jagħtuk l-ebda dritt speċjali. Uża l-ħorn mill-inqas u meta jkun hemm bżonn.

 

F'inħawi mibnijin u speċjalment bil-lejl, il-ħornijiet għandhom jintużaw biss f'emerġenza.

 

Il-ħornijiet għandhom ikunu effettivi mingħajr ma jdejqu lil ħaddieħor. Il-volum tar-radjijiet jew stereos tal-karozzi għandu jinżamm baxx b'mod li ma jkunx ta' inkonvenjent għal ħaddieħor u b'mod li ma jħallix lis-sewwieq jisma' jew isuq sew.

 

Xogħlijiet fit-Toroq

 

Meta jkun hemm is-sinjal "Road Works Ahead", ikun hemm bżonn li toqgħod aktar attent u stenna li tara aktar sinjali li jagħtuk struzzjonijiet aktar speċifiċi.

 

• M'għandek taqbeż l-ebda limitu temporanju ta' l-ogħla veloċità.

• Uża l-mirja u idħol fil-mogħdija t-tajba għall-vettura tiegħek mal-ewwel u kif juruk is-sinjali.

• Toqgħodx tibdel il-mogħdijiet biex taqla' l-queue tat traffiku.

• Tidħolx f'naħa li tkun immarkata bi traffic cones.

• Oqgħod attent għat-traffiku li jkun dieħel jew ħiereġ minn naħa ta' fejn qed isir ix-xogħol, imma tkunx distratt bix-xogħol li jkun qed isir hemm.

• Żomm f'moħħok li t-triq aktar 'il quddiem tista' tkun ostakolata bix-xogħlijiet jew bi traffiku miexi bil-mod jew wieqaf.

 

Regoli addizzjonali għal toroq fejn jistgħu jġerru

 

Oqgħod attent speċjalment f'toroq arterjali u karreġġati oħra fuq żewġ naħat fejn isuqu high speed.

 

• Mogħdija waħda jew aktar jistgħu jkunu magħluqin għat-traffiku u tista' tkun teħtieġ tnaqqas il-veloċità.

• Vetturi tax-xogħlijiet li jsuqu bil-mod jew weqfin b'sinjal ta' 'Keep Left' jew 'Keep Right' fuq wara kultant jintużaw biex jagħlqu mogħdijiet għat-tiswija.

• Iċċekkja l-mirja, naqqas mill-veloċità u ibdel il-mogħdijiet jekk hemm bżonn.

• Żomm distanza biżżejjed mill-vettura ta' quddiemek.

 

Sistema Contraflow

 

Dan ifisser li tkun qed issuq f'mogħdija idjeq min-normal u mingħajr barriera permanenti bejnek u t-traffiku li jkun ġej. Il-hard shoulder tista' tintuża għat-traffiku, iżda oqgħod attent li jista' jkun hemm karozzi bil-ħsara weqfin aktar 'il quddiem. Żomm ċertu distanza mill-vettura ta' quddiemek u oqgħod għal kull limitu temporanju ta' veloċità.

 

Tħaris għas-Saħħa tal-Pedestrians

 

Meta tavviċina POST TA' QSIM GĦALL-PEDESTRIANS kun dejjem lest biex tnaqqas il-veloċità jew tieqaf sabiex tagħti d-dritta lill-pedestrians; dejjem agħtihom id-dritta fuq dawn il-postijiet. Agħmel sinjal lix-xufiera l-oħra dwar il-ħsieb tiegħek li tnaqqas il-veloċità jew li tieqaf. Aħseb aktar kmieni biex tieqaf meta t-triq tkun imxarrba jew għan-niżla.

 

TAQBIŻX vettura li tkun waqfet jew naqqset il-veloċità f'POST TA' QSIM GĦALL-PEDESTRIANS.

 

F'postijiet ta' qsim għall-pedestrians ikkontrollati minn sinjali tad-dawl jew mill-pulizija, agħti d-dritta lil kwalunkwe pedestrian li jkun għadu qed jaqsam meta jingħata s-sinjal biex issuq.

 

Oqgħod attent għal xi pedestrian li jitfaċċa minnufih minn wara vetturi weqfin jew xkiel ieħor. Oqgħod aktar attent dwar dan ħdejn skejjel u bus stops.

 

Meta ddur f'għaqda ta' toroq agħti d-dritta lill-pedestrians li jkunu qed jaqsmu. F'toroq fil-kampanja oqgħod attent għall-pedestrians u agħtihom ħafna wisa' speċjalment f'liwjiet fuq in-naħa tax-xellug.

 

Ħafna mill-pedestrians li jisfgħu maqtula jew korruti serjament ikunu jew ta' taħt il-ħmistax-il sena jew 'il fuq minn sittin sena. Tfal żgħar u nies anzjani jistgħu ma jikkalkolawx tajjeb ħafna l-veloċità, u għalhekk, tista' ssibhom fit-triq meta ma tkunx tistennihom. Oqgħod attent għal nies għomja li jista' jkollhom bsaten bojod (bojod b'żewġ faxxi ħomor jirriflettu, jużawhom nies torox/għomja), jew ikunu ggwidati minn klieb, u għal nies b'diżabilità jew neqsin mis-saħħa. Ftakar li persuni neqsin mis-smigħ jistgħu ma jisimgħux il-vettura riesqa.

 

Ogħod aktar attent ħdejn postijiet fejn ikunu jilagħbu t-tfal, minħabba li dawn, aljenati fil-logħob, jistgħu jaqsmu t-triq f'daqqa (per eżempju, biex jiġru wara ballun)

 

Limitu ta' Veloċità

 

Tip ta' vetturi

Inħawi mibnija Km/h

Bnadi oħra Km/h

Karozzi u motorcycles

50

80

Karozzi tal-linja u

coaches (li mhumiex

itwal minn 12-il metru)

u vetturi kummerċjali żgħar

sa 3 tunnellati   

40

60

Vetturi tat-tagħbija

(li jaqbżu t-3 tunnellati

ta' l-akbar piż mgħobbi)

30

40

Vetturi industrijali u

agrikoli (inklużi vetturi

rmunkati)

20

30

 

Dawn huma veloċitajiet massimi, iżda jistgħu jinħolqu diversi sitwazzjonijiet fejn il-prudenza titlob veloċitajiet inqas minħabba l-kwalità tat-triq, il-kundizzjonijiet tat-temp, il-kwantità ta' traffiku, il-preżenza ta' pedestrians u perikli oħra.

 

Sewqan b'veloċità għolja għat-traffiku u l-kondizzjonijiet tat-triq jista' jkun perikoluż. Dejjem għandek tnaqqas il-veloċità meta:

 

• l-għamla u l-kundizzjoni tat-triq jippreżentaw periklu, bħal liwjiet.

• sewqan fit-triq fejn hemm pedestrians u ċiklisti, partikolarment it-tfal u ċiklisti bil-mutur.

• sewqan bil-lejl għax aktar diffiċli li tara oħrajn li qed jużaw it-triq.

 

Kwalunkwe waħda mill-veloċitajiet ta' hawn fuq tista' tiġi mnaqqsa b'sinjali xierqa tat-traffiku. Ambulanzi, fire-engines, vetturi tal-pulizija u vetturi oħra ta' emerġenza bis-sirena jew dawl iteptep jew sinjali oħra xierqa huma eżenti mil-limiti ta' veloċità murija hawn fuq.

 

Jekk ma jkunx hemm raġunijiet suffiċjenti għall-kuntrarju, issuqx b'veloċità anqas minn dik normalment użata mit-traffiku li jkun għaddej f'dak il-post u ħin partikulari.

 

Iżżomx queue twil ta' traffiku. Jekk qed issuq vettura kbira jew li timxi bil-mod u t-triq hija dejqa jew isserrep, jew hemm ħafna traffiku ġej lejk, int GĦANDEK tieqaf fejn tista' bla periklu biex vetturi oħra jistgħu jaqbżuk.

 

Oqgħod attent għal ċiklisti bil-mutur fejn triq taqgħad ma' oħra

 

Distanzi biex tieqaf

 

Qatt m'għandek issuq b'ċerta veloċità hekk li ma jkollokx ħin biżżejjed biex twaqqaf sa tul id-distanza ħielsa li tista' tara quddiemek. Ftakar li l-viżibilità tiegħek tonqos fil-kantunieri u fuq il-quċċata ta' għoljiet u li d-distanza li fiha tieqaf hija itwal għan-niżla jew meta t-triq tkun imxarrba jew tiżloq.

 

Inti għandek:

 

• tħalli spazju biżżejjed bejnek u l-vettura ta' quddiemek ħalli tkun tista' tieqaf bla periklu jekk tnaqqas mill-veloċità jew twaqqaf. Ir-regola ta' sigurtà hija li qatt m'għandek tavviċina eqreb minn distanza ġenerali biex tieqaf (Ara Distanza biex Tieqaf ­ Skema fuq paġna 67).

• ħalli ta' l-anqas distanza ta' żewġ sekondi bejnek u bejn il-vettura ta' quddiemek f'toroq fejn it-traffiku jgħaddi jġerri. Id-distanza għandha tkun ta' l-anqas irduppjata fuq toroq imxarrba u miżjuda aktar f'toroq bit-tajn.

• ftakar, vetturi kbar u motorcyles jeħtieġu distanza akbar biex jieqfu.

 

Ikollok bżonn ċertu ħin biex tirreaġġixxi f'emerġenza. Ir-reazzjonijiet tiegħek ikunu aktar bil-mod jekk tkun għajjien, bin-ngħas, mgħammex bid-dawl jew jekk il-fakultajiet tiegħek ikunu b'xi mod affettwati. Jekk tħoss xi sinjal ta'għajja, suq aktar bil-mod u rdoppja l-attenzjoni tiegħek, u jekk ikun meħtieġ, ieqaf fl-ewwel post adattat sakemm tkun mistrieħ.

 

Vetturi bil-mutur ma jistgħux jieqfu f'daqqa.

 

KM/H

Distanza biex tahseb

Distanza biex tieqaf

Distanza Generali biex tieqaf

32

6

6

12

50

9

14

23

64

12

24

36

80

15

38

53

94

18

55

73

110

21

75

96

 

Id-distanzi murija hawn fuq japplikaw biss fi triq xotta, karozza tajba bi brejkijiet u tyres tajbin u sewwieq attent biex jieqaf sewwa fid-distanza murija.

 

Ftakar li dawn huma l-iqsar distanzi biex tieqaf. Id-distanzi biex tieqaf jikbru ħafna aktar f'toroq imxarrba jew jiżolqu, brejkijiet u tyres debboli, u sewwieq għajjien.

 

Meta tiskiddja l-karozza

 

Karozza tiskiddja meta s-sewwieq jibbrejkja jew jaċċellera f'daqqa jew jaħsad l-isteering jew ikun qed isuq b'veloċità għolja għal kundizzjonijiet tat-triq. Jekk il-vettura tiskiddja, itlaq il-brejk jew il-gass bil-mod u dawwar l-isteering fl-istess direzzjoni li fiha tkun qed tiskiddja l-vettura.

 

Sena 2004

Incidenti tat-traffiku irraportati

15,643

Medja ta’ 43 incident kuljum

Nies midruba

 

Total

1,281

Medja ta’ 25 kull gimgha

Midruba gravi

265

Medja ta’ 5 kull gimgha

Midruba hafif

1,003

Medja ta’ 19 kull gimgha

Nies li mietu

 

Sewwieqa

9

 

Passiggiera

2

 

Pedestrians

2

 

 

Recent Photos

Testimonials