Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

Il-Partecipanti Maltin Kollha

Sena
Kantant/a/Grupp 
Diska 
 Muzika
Lirika 
Punti 
 Pozizzjoni
 2020
 Il-Final ma sarx
 
 
 2019
 Michela Pace
Chameleon
 Joacim Perrson, Paula Winger, Borislav Milanov, Johan Alkenäs
 Joacim Perrson, Paula Winger, Borislav Milanov, Johan Alkenäs
   107
14
 2018
 Christabelle Borg
Taboo 
Christabelle Borg, Muxu
  Thomas G Son, Johnny Sanchez
 0
Ma
Kkwalifikatx  
2017
Claudia Faniello 
 Breathlessly
Philip & Sean Vella 
 Gerard James Borg
0
 Ma Kkwalifikatx
2016
Ira Losco
Walk on Water
Lisa Desmond, Tim Larsson, Tobias Lundgren, Molly Pettersson Hammar, Ira Losco  
  Lisa Desmond, Tim Larsson, Tobias Lundgren, Molly Pettersson Hammar, Ira Losco
153
12
2015
  Amber
  Warrior
  Elton Zarb
Matt Mercieca
0
Ma kkwalifikatx  
2014
  Firelight
  Coming Home
Richard Edwards  
Richard Edwards  
32
23  
2013
  Gianluca Bezzina
Tomorrow  
Boris Cezek & Dean Muscat  
Boris Cezek & Dean Muscat  
120
8  
2012
  Kurt Calleja
This is The Night  

Johan Jämtberg

Mikael Gunnerås  
Kurt Calleja
41
21  
2011
  Glen Vella
One Life  
Paul Giordimaina
Fleur Balzan
 
Ma kkwalifikatx  
2010
Thea Garrett  
My Dream  
Jason Cassar  

Sunny

Aquilina
0
Ma kkwalifikatx  
2009
  Chiara
  What If We
  Marc Paelinck
Gregory Bilsen  
31
22  
2008
Morena  
Vodka  
Philip Vella  
Gerard James Borg  
0
Ma kkwalifikatx  
2007
  Olivia Lewis
Vertigo  
Philip Vella  
Gerard James Borg  
0
Ma kkwalifikatx  
2006
Fabrizio Faniello  
  I Do
Aldo Spiteri  
Fabrizio Faniello  
1
24  
2005
  Chiara
  Angel
Chiara Siracusa  
Chiara Siracusa  
192  
2  
2004
  Julie & Ludwig
On Again...Off Again  
Philip Vella  
  Gerard James Borg
50
12  
2003
Lynn Chircop  
To Dream Again  
Alfred Zammit
Cynthia Sammut  
4
25  
2002
Ira Losco
7th Wonder  
Philip Vella
Gerard James Borg  
164
2  
 2001
  Fabrizio Faniello
  Another Summer Night
Paul Abela  
  Georgina Abela
48
9  
2000
  Claudette Pace
Desire  
Philip Vella  
Gerard James Borg  
73
8  
1999
Times 3  
Believe in Peace  
  Chris Scicluna
Moira Stafrace
32
15  
1998
Chiara  
  The One That I Love
  Jason Paul Cassar
Sonny Aquilina  
165
3  
1997
  Debbie Scerri
  Let Me Fly
Ray Agius
Ray Agius  
66
9  
1996
  Miriam Christine
In A Woman's Heart  
Paul Abela  
Alfred C. Sant  
68
10  
1995
Mike Spiteri
Keep Me In Mind  
Ray Agius  
Alfred C. Sant  
76
10  
1994
Chris & Moira  
  More Than Love
Chris Scicluna  
Moira Stafrace  
97
5  
1993
  William Mangion
  This Time
William Mangion  
  William Mangion
69
8  
1992
  Mary Spiteri
  Little Child
  Georgina Abela
Ray Mahoney
123
3  
1991
  Paul Giordimaina & Georgina
Could It Be  
  Paul Abela
Ray Mahoney  
106
6  
1975
  Renato
Singing This Song  
Sammy Galea  
M. Iris Mifsud  
32
12  
 1972
  Helen & Joseph
L-Imhabba  
Charles Camilleri  
  Albert Cassola
48
18  
 1971
  Joe Grech
Marija l-Maltija  
  Joe Grech
Charles Mifsud  
52
18  

1992

 

2003

 

2006

It-tahwid li kien beda meta sar il-Festival tal-Kanzunetta Maltija ghall-Ewropa 2006 kompla bid-disfatta totali tad-diska Maltija li fil-Eurovision spiccat fl-ahhar post b’punt wiehed biss. It-tahwid u l-girja isterika ghas-soltu skuzi turi li l-bord tal-Maltasong xejn m’hu professjonali. Araw x’argumenti tawna:

 

FABRIZIO FANIELLO

“Fabrizio … adding that he would change nothing from the final product.” (TMI 23.5.06) Imbaghad qal, “he admitted that there were some sore points in his overall performance on the night and he also acknowledged that the backing vocal sang at a slightly higher pitch and that there were some technical problems.” (TMI 23.5.06) “He admitted, however, to having sung "a flat note" on two instances during the three-minute show.” (The Times 23.5.06) “Fabrizio said he found it difficult to sing and dance simultaneously at some points during the performance.” (The Times 23.5.06) Mela l-prodott finali ma kienx tajjeb bizzejjed.

 

ROBERT ABELA

“when one analyses the results with the usual cross-voting, it is clear that one needs not get too overexcited.” (TMI 23.5.06) E le!! Gejna l-ahhar u m’ghandniex ghalfejn ninkwetaw. “He said that the board was very happy with Fabrizio’s performance.” (TMI 23.5.06) Kif jistghu ikunu kuntenti hafna bil-wirja ta’ Fabrizio meta ahna nafu u Fabrizio ammetta li ma kantax id-diska sew?

 

“He also lamented the usual cross-voting strategy where Malta is at a severe disadvantage as always.” (TMI 23.5.06) “blaming Malta's poor showing on the fact that ‘it has no neighbouring countries which can vote for it.” (The Times 23.5.06) Iggibx skuzi Robert. Is-sena ta’ qabel fl-2005 xorta kien hemm il-problema tal-votazzjoni bejn pajjizi girien u Malta kienet gzira wkoll fl-2005 u Chiara SPICCAT FIT-TIENI POST.

 

“Asked whether the board was ready to resign after such a disastrous result, Mr Abela said that every member worked as hard as they could and as such, were not at all ready to relinquish their posts.” (TMI 23.5.06) Ir-responsabilta ta’ dak li gara trid taqa’ fuq spallejn il-bord u l-membri li ovvjament huma komdi, ghandhom jinbidlu iridu jew ma jridux.

 

“Responding to questions on Fabrizio’s performance, the Maltasong chairman defended the choice of a backing vocal.” (TMI 23.5.06) Il-backing vocalist kien assolutament zejjed. Fabrizio u l-backing vocalist ma rnexxilhomx ikantaw f’armonija ghalhekk id-diska harget hazina. Anke Fabrizio ammetta dan.

 

“We hired the best sound engineer and really did our best so that we would do well. I can't understand what went wrong.” (The Times 23.5.06) L-ahjar sound engineer qal Robert Abela imma skond Fabrizio “The earpiece of our male backing vocal was faulty and he couldn't use it in the last minute. He was not hearing himself sing and that is why his voice was higher than mine at times.” (The Times 23.5.06)

 

“Mr Abela … said that the board had then engaged Anna Vissi’s designer who produced a costume on Thursday, which was in the end changed to one without a jacket as it was decided that like this, the costume looked better on screen.” (TMI 23.5.06) It-tahwid fil-kostum ta’ Fabrizio kien evidenti u l-ghazla tal-kostum kif rajna fid-Dress Rehearsal qajmet ghadab kbir fejn saret kritika harxa ghal-mod kif deher liebes Fabrizio. Jien ma nafx minn kien dan id-disinjatur ta’ Anna Vissi imma kien car li l-poplu ma qabilx mal-ghazla tal-kostum. Il-fatt li l-kostum inbidel ghal-finali juri li d-decizjoni tal-kostum originali ma kienetx decizjoni tajba.

 

MINISTRU FRANCIS ZAMMIT DIMECH

“The minister was also adamant that the board worked extremely hard and this was the largest promotional campaign ever made for Malta’s Eurovision entry.” (TMI 23.5.06) L-eluf ta’ Liri li nfaqna ghall-promozzjoni tad-diska kienu flus mohlija sur Ministru. Tirbah il-Eurovision billi l-wirja fil-finali tkun tal-aqwa kwalita, mela nsejt il-wirjiet brillanti tas-snin li ghaddew minn Mary Spiteri, Ghiara u Ira Losco? Vera ma rebhux imma il-wirja taghhom kienet eccezzjonali u ssarfet f’post eccellenti fil-klassifika finali.

 

“Ironically, after such a campaign, we came last. But that’s life and it has happened to other much larger countries before, so I don’t think that we cannot bounce back”. (TMI 23.5.06) Hallik minn that’s life. Tridu taraw l-izbalji li ghamiltu ghax that’s life ifisser li ghamiltu l-affarijiet sew imma xorta gietkom hazin. Dan zgur mhux il-kaz.

 

“I would like to express my thanks and congratulations to the chairman and his team for their unstinting dedication to the cause and one can definitely not blame them for the bad result”. (TMI 23.5.06) Mela ta’ min hi l-htija sur Ministru? Xi hadd jew xi whud huma responsbbli ta’ din id-disfatta. Jekk mhux tal-bord, mela t-tort ta’ Fabrizio?

 

Imbaghad araw x’kompla jghid il-Ministru: “the minister said that the level of preparation right up to the final night has to improve “considerably”. (TMI 23.5.06) Allura mhux il-bord huwa responsabbli ghal-preparamenti? Jekk il-preparamenti jridu jitjiebu b’mod konsiderevoli tigi wahedha li l-preparamenti ta’ din is-sena ma kienux tajbin bizzejjed.

 

Tistghu taghmlu l-kummenti taghkom fuq dan is-suggett billi tiktbu lil maltapolitics@yahoo.com

 

 

L-opinjoni ta’ maltapolitics.com

 

Apparti n-nuqqas ovvju ta’ professjonalita’ li hemm fil-board tal-Malta Song, nahseb li l-aktar raguni b’sahhitha li tasal twiegeb il-mistoqsija li hemm fuq fomm kulhadd hija li l-wirja ta’ Fabrizio fil-final ma kienetx ta’ livell tajjeb bizzejjed biex jikkonvinci lill-miljuni ta’ telespettaturi biex jivvutaw lil Malta. Meta waqt id-diska Fabrizio hargulu noti hziena bilfors li dawk li ghandhom widna ghal-muzika indunaw li ma kienx l-istess livell ta’ kant li konna drajna nisimghu ghal elf darba kuljum fuq il-mezzi tax-xandir Maltin. L-anqas ma titqabbel mal-wirja hafna ahjar ta’ Fabrizio fil-final tal-Konkors tal-Kanzunetta Maltija ghall-Ewropa. Il-backing vocalist kompla ghamel l-affarijiet ghar ghax ma bediex jaqbel ma’ Fabrizio, kienu fuq zewg livelli differenti minghajr ma jikkumplimentaw lil xulxin. Il-wirja fizika ta’ Fabrizio kienet ukoll batuta u kien jidher skomdu mmens jizfen. I Do m’hijiiex xi diska li tkantha minn bilqeghda u trid tqum u tahli l-energija fiha, ezatt kif sar fil-final tal-konkors f’Malta. Li ma nixba qatt intambar fuqha hi, kif prodott Malti spicca bi tfajla barranija fil-video tad-diska, disinjatur barrani ghal-kostum ta’ Fabrizio, zeffiena barranin ukoll ghall-final u backing vocalist barrani wkoll. Tajjeb li nitghalmu minn talent barrani imma f’Malta ghandna talent bizzejjed biex inkaxkru lill-barranin fuq livell individwali.

 

L-iskuzi u l-akkuzi wara l-Eurovision juri bic-car id-dilettantizmu li l-organizzaturi ghadhom imtaqqla bih.

 

Fid-dawl ta’ dan kollu maltapolitics.com xorta theggeg u tawgura lil Fabrizio ghal-futur. Apparti l-karizma tieghu, Fabrizio ghandu talent kbir li gablu successi fil-qasam tal-muzika. L-ghar li Fabrizio jista jaghmel hu li jhalli dan ir-rizultat ikissirlu l-karriera. maltapolitics.com tappella wkoll lil Maltin ingenerali li minkejja d-disfatta ta’ din is-sena ma jkabbrux zball billi jaghmlu zball iehor u jattakkaw lil Fabrizio personalment. Galadarba l-Maltin ghogobhom jaghzlu lil Fabrizio biex jirraprezentahom fil-Eurovision, ghandhom ikunu serji bizzejjed biex kritika gustifikata ma jbidluhix f’tghajjir bla sens li jista biss iwegga lil min jircivieh u jzeblah lil min jaghmlu.

 

 

Marika

Hadd min stona qatt ma rebah il-Eurovision. Fabrizio, sfortunatament, stona mhux darba izda hafna drabi.

 

 

David Schiavone

Hello Maltapolitics,

Naqbel perftament mal-argumenti kollha li gibtu u iva nemmen li ahna l-Maltin kapaci nigu l-quddiem! Biss biss tara meta telaw Ira Losco, Chiara, Mary Spiteri u ohrajn kollha kienu gabu pozzizjoni mhux hazin! Jien nahseb li s-sur Robert Abela ahjar jara x’seta ghamel u mhux joqghod jinheba wara subajh u xeba skuzi! Grace Borg s-sena l-ohra kienet iktar kapaci u jien nahseb li nies bhal Grace Borg irridu fit-tmun ta Kummitat importanti bhal dan. Ma ghandi xejn kontra Robert Abela, imma nahseb wasal z-zmien li veru naraw li naghzlu sett ta nies li ikunu kapaci, u li ikunu lesti li jadhmu u juru li huma interessati!

 

Proset tas-site.. Keep it up – kif jghid l-ingliz!,

 

D.P.

fl-opinjoni tieghi, din is-sena morna hazin fil eurovision minhabba l-fatt li sfortunatament, fabrizio ma kantax tajeb u lanqas il backing vocalist. nghid ghalija, billi kien hemm min qal li l-backing vocalist ma kellux monitor, seta' ma jistonax xorta wahda jekk hu kien meqjus bhala kantant professjonali. minghajr ma nnehi xi mertu ghall fabrizio faniello, kont nistenna performance ahjar kemm mil kantant innifsu u kem miz zeffiena. nghid ghalija, fl-opinjoni tieghi, meta se ntellghu pakkett ghall- eurovision, intellaw pakkett bl-istess preformance bkollox li kin hawn fil malta song for europe minghajr ebda tibdil kemm fil kanzunetta u kemm fil performance. ghax il poplu malti ivvota ghall fabrizio bil kanzunetta u lperformance li rajna hawn malta. fil festival ta malta, il kanzunetta vera kinet iggeghelek tizfen maghha u fil eurovision hassejta vera flat all the 3 minutes allura bil fors li mux se jivvutawlna il pajjizi ghax kulhadd ghandu ghajnejn bix jara u widnejn bix jisma. nixtieq li il malta song jinbidel bmod li il eurovision jihduh iktar bis serjeta. ghax ghandna bzonn aktar dixxiplina. aparti dan, fabrizio ma rajtux li kin jixraqlu dak it tip ta hwejeg li kin liebes fis serata finali. fil festival ta malta vera kin liebes sexy u vera kin jixraqlu ghax kin liebes ilbies ta zaghzugh. bhala promotion tour kin hemm u nghid ghalija kien tajjeb. xtaqt hafna li kiku mar ahjar fabrizio ghax hu wiehed mil kantanti maltin li  joghgbuni u ghandi hafna mid diski tieghu. nispera li is sena d-diehla fil eurovision naraw lil xi kantant/a jew grupp li jaqta naqa figura ahjar. ma rrid bl-ebda mod innaqqas il mertu li jixraqlu fabrizio. xi haga ghal fab issa; thallix din lesperjenza twaqqalek il moral u ghamel l-almu tieghek bix terga iggib il good reputation li kellek u ghad ikollok fostna lmaltin.

 

 

Informazzjoni mill-Parlament

 

 

Leġislatura

X

Kategorija

 ORAL

Mistoqsija Numru:

19660

Data:

12/06/2006

Seduta Numru:

398 - 19/06/2006 06:00 PM

Seduta Interim:

 

 

Titlu:

Eurovision Song Contest 2006

L-Onorevoli HELENA DALLI
staqsiet lill-Onorevoli AUSTIN GATT (Ministru għal Investiment, Industrija u Teknoloġija ta' l-Informazzjoni):

Jista' il-Ministru jgħid meta saret ix-xandira diretta tal-Eurovision Song Contest 2006 kienx hemm engineer tal-PBS fil-Greċja? Jista' jgħid kemm kien hemm nies fil-kontinġent Malti fil-Greċja li ħallas għalihom il-Gvern Malti?

 

Tweġiba:

 

Ninsab infurmat li ma kienx hemm engineer tal-PBS meta saret ix-xandira diretta tal-Eurovision Song Contest 2006 mill-Greċja u l-Ministeru tiegħi ma kellux nies fil-kontinġent Malti fil-Greċja. Dettalji dwar il-kontinġent Malti fil-Greċja jistgħu jintalbu mill-Ministru konċernat.

 

 

Leġislatura

X

Kategorija

 ORAL

Mistoqsija Numru:

19666

Data:

13/06/2006

Seduta Numru:

399 - 20/06/2006 06:00 PM

Seduta Interim:

 

 

Titlu:

Eurovision Song Festival

L-Onorevoli CARMELO ABELA
staqsa lill-Onorevoli FRANCIS ZAMMIT DIMECH (Ministru għat-Turiżmu u Kultura):

Jista' il-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 19354 dwar in-nefqa marbuta mal-parteċipazzjoni ta' pajjiżna fil-Eurovision Song Festival?

Tweġiba:

Ninsab infurmat li n-nefqa marbuta mal-parteċipazzjoni ta' Malta fil-Eurovision Song Festival kienet kif ġej:

Promozzjoni tad-diska barra 9,484.56
Materjal promozzjonali 1,942.57
Parteċipazzjoni fil-Eurovison f'Ateni 11,892.50
Żeffiena, korjografista u artisti barranin 12,212.54
Laqgħa tal-kapitajiet tad-delegazzjoni 1,044.19
Video 2,025.00
Spejjeż oħra 1,054.36

Total 39,655.72

Id-delegazzjoni Maltija li telgħet Ateni u li ġiet magħżula mill-Maltasong Bord kienet komposta minn 12-il persuna, inklużi l-kantant u l-kompozitur.

Ir-rwoll ta’ dawn l-ufficcjali kien kif gej :

1. Fabrizio Faniello – kantant

2. Aldo Spiteri – Kompożitur (tħallsu flight u taxxa)
3. Robert Abela – Head of Delegation (parti mill- flight u taxxa imħallsa minnu personali)
4. John Demanuele – Assistant Head of Delegation u ko-ordinatur tekniku mad-DiretturArtistiku Alex Panya
5. Nadette Bugeja – Head of Press
6. Anton Miceli – Executive Secretary Malta Song Board u ko-ordinatur għall-affarijiet kollha amministrattivi konessi
7. Martin Gauci – Executive Officer Malta Council for Culture and the Arts u ko-ordinatur għall-affarijiet kollha amministrattivi konessi
8. Joseph Dalmas – Delegation u ko-ordinatur għall-attivitajiet kollha konessi mal-kantant
9. Frans Fenech – Delegat u konsulent
10. Marbeck Spiteri – Delegation u ko-ordinatur għall-attivitajiet kollha konnessi mal-korjografista u ż-żeffiena
11. Mike Spiteri – Delegation u ko-ordinatur għall-attivitajiet kollha konessi mal-kantant
12. Moyra Felice – TV Director (tħallsu biss spejjeż tat-taxxi fuq il-flight) ko-ordinatriċi konnessa mal-aspett viżiv u l-produzzjoni viżiiva ma’ l-istazzjon televiżiv responsabbli ERT.XRAR F’BONDIPLUS

TVM 23 ta’ Mejju 2006

Fabrizio Faniello

 1. Ma nafx x’gara
 2. Il-main backing vocal beda jkanta b’vuci aktar qawwija
 3. It’s a weird Eurovision

 

Robert Abela

 1. Fabrizio m’huwiex imdorri jizfen u jkanta fl-istess hin
 2. Malta ma kelliex neighbouring countries li jivvutawlha
 3. Dan huwa l-ewwel breakdown li qabadni
 4. Mhux se nirrizenja ghax Malta giet l-ahhar
 5. M’ghandna xejn fuq il-kuxjenza
 6. Il-flus li se nirbah mill-libell kontra Grace Borg se nghaddihom lil Fabrizio
 7. Xtaqt li kien hemm daqsxejn ta’ whisky (fil-greenroom) halli titlaghli l-pressjoni

 

Paul Abela

 1. Skond Paul Abela, Fabrizio stona 16 il-darba waqt li kanta I Do fil-Eurovision

 

IL-KAZ FIL-QORTI

Rapport minn maltastar.com 28.2.2007

 

During the week  before the 2006 Eurovision performance in Athens, Greece, the Maltasong Board argued with the Maltese singer Fabrizio Faniello because “he liked to stay awake late at night, and then remain asleep until late the following morning”.

 

Maltasong Board vice chairperson John Demanuele testified in court that during the 2006 Eurovision week, the Maltese delegation in Athens had several arguments amongst themselves, some of which centred on Fabrizio Faniello. Demanuele said that Robert Abela, the Maltasong Board chairperson, even had to check on Fabrizio personally to ensure that he was actually in his hotel room. The Maltasong Board was at loggerheads with Fabrizio also due to the singer’s insistence on wearing a hat during the performance.

 

Abela phoned Fabrizio at 0200hrs

 

On Wednesday, Demanuele was testifying in the libel case filed by Robert Abela against maltastar.com, for publishing details from sworn statements alleging that the chairperson was seen holding a pint of beer in his hand on Eurovision night, that he was heard claiming he had an argument with Faniello, and that he was seen being dragged from the bus to the hotel entrance as he was not sober enough to walk alone. The same report had also featured Robert Abela’s comments denying that he ever had an argument with Faniello.

 

But when asked about whether there were any disagreements amongst the Maltese delegation during the week in Greece, Demanuele admitted that there were several disagreements “as happens in all delegations”. He admitted that some of these disagreements may have turned to verbal quarrels, even with singer Fabrizio Faniello.

 

Asked to identify the arguments the board had with the Maltese singer, Demanuele explained that the Maltasong Board was not happy with the singer staying awake late at night, and consequently waking up late the following morning. “I know that Robert Abela sometimes even phoned Fabrizio Faniello in his hotel room at 0200hrs in the morning to check out whether or not he was in”.

 

Fabrizio wanted a hat

 

He also said that the Maltasong Board had several arguments regarding the singer’s costume for the Eurovision night. “They were ordered in Greece, and we had difficulties because they came in late and then we had to change them in the last two days.” He related an argument they had with Fabrizio, because the singer insisted on wearing a hat on Eurovision night, but the Board members were against this choice. Eventually Fabrizio was ordered not to wear a hat.

 

When asked to describe Robert Abela’s behaviour on Eurovision night, Demanuele said that he looked nervous and concentrated. “Everyone had roles”, he testified, “and he had to check out that they were carrying them out. Sometimes, to double check, he even sent someone else to ensure they were working on their tasks”.

 

Board was pale and speechless

 

Demanuele, a Public Broadcasting Services presenter, also explained what happened when the votes were being announced. He said they were all pale, “speechless, some crying”. As the points were being announced, he noticed Robert Abela “starting to lean on one side. He was speechless”. He then compared the situation to “a football team that has just lost a major game, with all the players standing still or sitting down without saying a word”. The Maltese delegation remained alone in the green room after the whole result was announced.

 

There was a bit of confusion outside the Eurovision venue as the Maltese delegation was boarding coaches and vans to get back to the hotel. When they arrived, Abela came out of the coach and walked straight to the elevator. He was not seen again before the following morning, Demanuele said.

 

“Boqqa whisky”

 

Demanuele testified that he himself offered Robert Abela a glass of beer, as they were walking from the green room (back stage) to meet the Maltese supporters sitting amongst the audience in the arena, on the fateful Eurovision night, on 20 May 2006. Yet, the barman gave them an extra whisky by mistake, and this was taken by Robert Abela and Martin Gauci (one of the 12-member Maltese delegation in Greece). As Robert Abela himself testified in an affidavit presented in court on the same day, he only took "a mouthful" of this drink – in Maltese “hadt boqqa”. Demanuele said that these were the only drinks he saw Robert Abela drinking on that night.

 

He also said that the only food and drink available backstage were water and potato crisps in the green room and soft drinks in the Maltese performers’ dressing room.  

 

In Abela’s sworn statement, he insisted that he was never drunk during the night.

 

Abela and Keith Camilleri…

 

He also explained that when he saw the Maltese singer Keith Camilleri after the votes were announced, he told him “We gave you 12 points and you gave us none”. Camilleri was one of the singers representing Switzerland in the same Eurovision. The Maltese public’s televote gave 12 points to the Swiss entry, but Malta received no points from Switzerland – the only point Malta got in this Eurovision was from Albania.

 

Peppi to testify

 

The court also heard the testimony of Aldo Spiteri, who was accompanying the Maltese delegation as the co-songwriter of the Maltese song ‘I Do’, which eventually placed last in the same contest. He said that he did not see Robert Abela with any alcohol on the Eurovision night. TV host Peppi Azzopardi, and Fabrizio Faniello himself were also expected to be asked to testify by Robert Abela’s lawyers. But the hearing was postponed for another date.  

 

JOE GRIMA

di-ve.com, Lulju 2006

 

I always thought that authors who quote themselves appear to be a bit megalomaniacish. The practice is that one quotes others, not oneself, in order to prove a point. There are instances however when a writer has nothing else to bring back to life except his own words to prove his case. This is one such instance. Weeks ago, when the heat of the Eurovision debacle was still on, I wrote the following in these columns:

 

Robert Abela refuses to resign because he and the committee allegedly worked a lot and spent money out of their own pockets” (plastic bags for free I would imagine). No doubt the Minister who appointed them will support each and every one and will probably reappoint them all next time round just to spite all of us who asked for their resignation toute suite. Ministers are in a very particular frame of mind when they defy public opinion. They feel the power they have and use it but then they are not in a position to estimate how much their defiance of public opinion will turn against them at the next test -- election time for instance -- next door I would estimate. That will only be known after the event, when it will be too late for tears for a Minister, or for what a Minister may have become by then, His Excellency the former Minister. The final words in that paragraph were generic, not specific. They were not meant for Francis Zammit Dimech who I have known for many years and who I have counted among my friends ever since I have gave him his first part-time job as a DJ in one of the earliest Breakfast Shows ever broadcast on radio in Malta. That was on the Broadcasting Authority's Radju Malta, in 1971. My words were meant to serve as a mirror for whoever wanted to look at one. This Minister obviously doesn't like mirrors and he has acted precisely as I had predicted he would. He has reappointed Robert Abela as Chairman of the Malta Song Board -- a person who has no elegance, no leadership qualities that I can see and whose track record now includes the mother of disgrace of all Maltese entries to the Eurovision song contest. With Abela, he has reappointed all the former members of the previous Board, those who went to Athens on a joyride, those who, in my opinion, could have messed up Fabrizio's effort with their "advice", those whose job had nothing to do with being in Athens which should have been a location reserved for the professionals who were to support Fabrizio's efforts with their work. Again, many of these Board members are my personal friends but there is nothing personal in any of this. Rather than take the advice of his peers, the Minister copies the infantile stance adopted by young Fabrizio who, after messing up in superlative style, kept repeating to the television cameras that he didn't know what had gone wrong and that if he had to do it all over again he would change nothing. The whole country knew what had gone wrong and the whole country told the Board, the singer and the Minister so. Francis Zammit Dimech wants to be defiant. I must say that in that sense he is not behaving any differently from most of his Cabinet colleagues, starting with Prime Minister Gonzi who in the face of the naked truth will continue to swear that there is no other way available except their own. That's OK. It could be nobody else's funeral but theirs. To my mind Francis Zammit Dimech is behaving like the casino gambler who loses money on money but continues to play because he will believe that his time will come to vindicate himself. Those kinds of gamblers usually end up on the street begging for the next meal. In reappointing the same Board, in defiance of the good sense of making a clean sweep, Dr Zammit Dimech now stares disaster in the face twelve months ahead. If, as can sometimes be the case in life, the opposite happens, nothing will make me happier as a citizen of this country. Extra-political events do have an influence on the well being or otherwise of a country especially when the economy of that country is as small as ours. The Italian Minister of Finance Prof. Padoa Schioppa said, after the Italian victory in the world cup, that this victory will have a very beneficial effect on the economy of Italy because it will increase confidence in Italy, in Italian products, in imports from Italy, in tourism. Economists were predicting a hefty increase in Italy's GDP as a result. There are not many events outside politics that can serve Malta in this sense. CHOGM could have enhanced Malta's image during the few days that it lasted but I would not have thought that CHOGM had any lasting effect on Malta's well being. That event had one problem. It was linked on high, people in power to people in power. It is people-to-people events that have lasting effects and certainly the Eurovision Sing Contest, seen by hundreds of millions in Europe and in the rest of the world, could be one such event. Last year's mess, which dishonoured Malta with the last placing, could not have improved Malta's image in the rest of the world. I would have thought that a serious Minister, cautious not to risk a repeat performance next year, would have at least listened to the criticism that went his way after the event and showed the country that he wants to be a partner not the owner. Politicians don't own people, ideas, opinions or events. Changing the Board lock stock and barrel was the recommendation of many. The least he could have shown should have been his humility in accepting popular advice... Like the rest of his Government that, since 1987, has continued to repeat with every national bashing, that their ears are now to the ground and that they are listening, but have never really done so, Francis Zammit Dimech is now very much on his own. If Keith Camilleri wins the next Malta Song for Europe, how does the Minister think that Grace Borg, his Manager, and the reconfirmed Chairman of the Malta Song Board Abela would work together? Does the Minister realize he has planted a potential time bomb that could explode next year?

 

Minn mistoqsija parlamentari sirna nafu x'tip ta' riklamar sar fl-Ewropa fiz-zjarat li saru f'diversi pajjizi. Ikklikja hawn sabiex tara r-risposta.

IL-KAZ FIL-QORTI

Rapport minn maltastar.com 28.2.2007

 

During the week  before the 2006 Eurovision performance in Athens, Greece, the Maltasong Board argued with the Maltese singer Fabrizio Faniello because “he liked to stay awake late at night, and then remain asleep until late the following morning”.

 

Maltasong Board vice chairperson John Demanuele testified in court that during the 2006 Eurovision week, the Maltese delegation in Athens had several arguments amongst themselves, some of which centred on Fabrizio Faniello. Demanuele said that Robert Abela, the Maltasong Board chairperson, even had to check on Fabrizio personally to ensure that he was actually in his hotel room. The Maltasong Board was at loggerheads with Fabrizio also due to the singer’s insistence on wearing a hat during the performance.

 

Abela phoned Fabrizio at 0200hrs

 

On Wednesday, Demanuele was testifying in the libel case filed by Robert Abela against maltastar.com, for publishing details from sworn statements alleging that the chairperson was seen holding a pint of beer in his hand on Eurovision night, that he was heard claiming he had an argument with Faniello, and that he was seen being dragged from the bus to the hotel entrance as he was not sober enough to walk alone. The same report had also featured Robert Abela’s comments denying that he ever had an argument with Faniello.

 

But when asked about whether there were any disagreements amongst the Maltese delegation during the week in Greece, Demanuele admitted that there were several disagreements “as happens in all delegations”. He admitted that some of these disagreements may have turned to verbal quarrels, even with singer Fabrizio Faniello.

 

Asked to identify the arguments the board had with the Maltese singer, Demanuele explained that the Maltasong Board was not happy with the singer staying awake late at night, and consequently waking up late the following morning. “I know that Robert Abela sometimes even phoned Fabrizio Faniello in his hotel room at 0200hrs in the morning to check out whether or not he was in”.

 

Fabrizio wanted a hat

 

He also said that the Maltasong Board had several arguments regarding the singer’s costume for the Eurovision night. “They were ordered in Greece, and we had difficulties because they came in late and then we had to change them in the last two days.” He related an argument they had with Fabrizio, because the singer insisted on wearing a hat on Eurovision night, but the Board members were against this choice. Eventually Fabrizio was ordered not to wear a hat.

 

When asked to describe Robert Abela’s behaviour on Eurovision night, Demanuele said that he looked nervous and concentrated. “Everyone had roles”, he testified, “and he had to check out that they were carrying them out. Sometimes, to double check, he even sent someone else to ensure they were working on their tasks”.

 

Board was pale and speechless

 

Demanuele, a Public Broadcasting Services presenter, also explained what happened when the votes were being announced. He said they were all pale, “speechless, some crying”. As the points were being announced, he noticed Robert Abela “starting to lean on one side. He was speechless”. He then compared the situation to “a football team that has just lost a major game, with all the players standing still or sitting down without saying a word”. The Maltese delegation remained alone in the green room after the whole result was announced.

 

There was a bit of confusion outside the Eurovision venue as the Maltese delegation was boarding coaches and vans to get back to the hotel. When they arrived, Abela came out of the coach and walked straight to the elevator. He was not seen again before the following morning, Demanuele said.

 

“Boqqa whisky”

 

Demanuele testified that he himself offered Robert Abela a glass of beer, as they were walking from the green room (back stage) to meet the Maltese supporters sitting amongst the audience in the arena, on the fateful Eurovision night, on 20 May 2006. Yet, the barman gave them an extra whisky by mistake, and this was taken by Robert Abela and Martin Gauci (one of the 12-member Maltese delegation in Greece). As Robert Abela himself testified in an affidavit presented in court on the same day, he only took "a mouthful" of this drink – in Maltese “hadt boqqa”. Demanuele said that these were the only drinks he saw Robert Abela drinking on that night.

 

He also said that the only food and drink available backstage were water and potato crisps in the green room and soft drinks in the Maltese performers’ dressing room.  

 

In Abela’s sworn statement, he insisted that he was never drunk during the night.

 

Abela and Keith Camilleri…

 

He also explained that when he saw the Maltese singer Keith Camilleri after the votes were announced, he told him “We gave you 12 points and you gave us none”. Camilleri was one of the singers representing Switzerland in the same Eurovision. The Maltese public’s televote gave 12 points to the Swiss entry, but Malta received no points from Switzerland – the only point Malta got in this Eurovision was from Albania.

 

Peppi to testify

 

The court also heard the testimony of Aldo Spiteri, who was accompanying the Maltese delegation as the co-songwriter of the Maltese song ‘I Do’, which eventually placed last in the same contest. He said that he did not see Robert Abela with any alcohol on the Eurovision night. TV host Peppi Azzopardi, and Fabrizio Faniello himself were also expected to be asked to testify by Robert Abela’s lawyers. But the hearing was postponed for another date.  

  

2007

Wholescale massacre of well-known names in Maltasong preliminaries 

 

Many well-known Maltese singers who expected to make it through to the next phase of the selection process have failed to do so. Several singers hoping to reach the Eurovision Song Contest, including Eleanor Cassar, J Anvil, Glen Vella, Mary Spiteri, Ludwig Galea, Julie Zahra and Lara Azzopardi, did not make it to the second phase of the selection process. Eleanor Cassar was extremely critical of the change in the rules of the selection process and, according to escmalta.com, questioned the integrity of the result. J Anvil was equally shocked, but not angry, admitting his disappointment that not one out of the six songs submitted had qualified for the next phase. Mary Spiteri maintained her dignity by politely refusing to comment until after the Eurovision Song Contest in May, while Ludwig Galea is reported to be shocked that so much talent was turned away.  The Malta Independent on Sunday 3.12.2006

 

2010

 

2012

Veteran broadcaster Norman Hamilton said today that he had resigned from his role as consultant to PBS CEO Anton Attard on the Eurovision Song Contest. He said on One TV that his resignation was immediate and irrevocable. This was the second year that Mr Hamilton, who presents a programme on One TV, had served as consultant to Mr Attard. At his request, he was working without remuneration. Mr Hamilton said that last October Mr Attard invited him to be his consultant for the second year and, Mr Hamilton said, since they worked well last year, he accepted. However he had stepped down because of lack of respect which, he said, was evidenced by, among other things, the fact that he was not consulted on the appointment of the juries for the two preliminary rounds of the contest in Malta. Names he proposed for the final round were not included. He said there were also other issues. He disagreed with the decision that a singer in the team of Maltese Eurovision singer Kurt Calleja had been replaced by another person who had nothing to do with the winning song, and he was protesting over tight restrictions on what One TV could feature on the Eurovision Song Contest. He was also protesting the fact that there had been no protest by Malta over the way how the authorities in Baku - where the Eurovision Song Contest will be held - were shooting stray dogs. Mr Hamilton said meeting with Mr Attard had been few and far between - possibly three meetings apart from the festival days. He said he would not attend the Eurovision Song Contest this year and might now even watch the semi-finals because he would be away and may not have media access.

 

PBS CEO REACTS

 

In a reaction Mr Attard said he was very surprised that Mr Hamilton had sent him a 'private and confidential' letter and then he had gone to the Labour Party station to talk about it. This itself clearly showed his intentions, he said. He said he had engaged Mr Hamilton as a consultant. Consultant in his dictionary meant to consult, and do not to dictate. Mr Hamilton expected him to consult him before PBS sent a legal letter to OneTV for using exclusive content. This was a clear conflict of interest that made his position untenable. "Unfortunately partisan politics has clouded Mr Hamilton's judgment in a number of ways," Mr Attard said.

timesofmalta.com April 4, 2012, 08:46

 

 

2013

Il-kontroversji ma jonqsux.

 

2014

Every year, we end up feeling the same. Every year, we end up writing the same leading article. When are we going to stop taking ourselves and the Eurovision Song Contest so seriously? Every year, we try a different formula in a bid to try and win this contest which we all seem to take so ridiculously seriously. Has it not become clear to anyone that it is rarely about the song, and more about the act? Just look at this year’s winner. A Drag Queen from Austria sporting a beard that would make Brutus out of Popeye jealous. Other winners that have take then prize home have often feature outlandish costumes – Lordi, the Finnish monster band had it down to a tee. Incidentally, the song was absolute rubbish. Although it is a calendar event in Malta, we truly should consider the amount of time, money and effort that goes into our participation. We have had a couple of second place finishes through Chiara and Ira Losco, but it is high time that a proper policy is put in place. Aside from the money that is spent in putting together songs and then choosing one, there is the added cost, as featured on our front page today, of the supporting delegation that travels up with the band or artist which makes it to the semis and the final. Aside from all this, have we ever thought about the gargantuan cost that would quite possibly cripple our economy and we did win, and subsequently host the next year’s edition? It would cost hundreds of millions! Hundreds of millions that we don’t even have and couldn’t ever hope to have. This year’s Maltese entry did not fare very well at all. We placed 23 out of a total of 26 participants in the final and we only managed to muster a paltry 31 points. So, at the end of the day, when the bill has to be paid, is it all worth it? The answer surely has to be a resounding no. What do we even get out of taking part? We don’t get much exposure and we are certainly not gaining any exposure of our country. It is simply not worth it. It is true that the contest offers an opportunity for Maltese artists to gain some exposure and to have the chance to perform before a massive audience... but that does not mean that it is worth the thousands of euros that we spend every year just to take part in this sham. That money could be better spent elsewhere, and it could be funnelled into a fund to help Maltese artists build a career, instead of blowing it on a yearly extravaganza to nowhere.

Editorjal – The Malta Independent 12.5.2014

 

2015

 

Amber gave a good performance in the semi finals of the Eurovision Song Contest on Thursday night. She sang well, her voice was true and she had a good stage presence. After the dressed rehearsals, Amber and the Malta team were given good feedback. But the bookmakers put her outside the top 12 places in each heat which would have seen her through to the final.


The bookies are almost always right and this was no exception. Amber failed to qualify and all the hype and sensationalism died overnight. In fact, yesterday morning’s news bulletins made scant mentions of the news.


But then the ramifications began. V18 chairman Jason Micallef took to Facebook to attack PBS CEO Anton Attard for the failure to qualify, laying the blame squarely on him. But the truth of the matter is that the televoting European public just didn’t like the song enough. Malta was also placed in an unfortunate pool where there were a number of Nordic countries, which meant that ‘vote for your neighbour’ came into the mix.


Malta always suffers when this comes into play because we have no European neighbours to speak of, apart from Italy. But our musical styles are very different, and the fact that our singers normally go for an English song doesn’t help in that respect either.

The truth of the matter is that unless we have a truly great, catchy song performed by a stunning artist, we are not going to win this contest on merit alone. Maltese singers who placed well in the contest had all of the above or a mixture of the above, but even then, it was not good enough to win.


We always build this contest up into a storm of anticipation and when we do not get the result we hoped for, we tend to sit in the corner and sulk and play the blame game. Perhaps it is time to treat the contest as we should – as a bit of pure and unabashed fun. Maybe we should go for something different next time, something that could be given a big dose of fun by personalities such as Joe Demicoli, Pawlu Borg Bonnaci, Ganni or even a spin on an Ghana song.


We seem to have tried to hard for too long so perhaps it is just time to take the Mickey for a while. We should continue to participate and we should try and give our struggling artists a chance to shine on such a large stage. But we also need to just stop taking things so seriously. And after all that, the final will be held today. Will it be a hit song that wins? Or will it be something a bit more silly. After all, if the Finish monster rock group Lord won it in 2006 with Hard Rock Alleluia, then anyone has a chance.

Editorjal, The Malta Independent 23.5.2015

  

2016

Ira Losco's new Eurovision song - Walk on Water - was released today by PBS. The popular singer, who won the Malta Eurovision Song Contest with the song Chameleon, told Times of Malta this morning she is happier with Walk on Water. The new song, she said was "more current".

Timesofmalta.com Thursday, March 17, 2016, 20:00


 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

Recent Photos

Testimonials