Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

 

Franco Debono MP PN - 6 Jannar 2012

 

 

 

U hekk qed naghmlu Dr. Gonzi.

 

Lawrence Gonzi is making one mistake after another. - Editorjal, 10.11.2011

The list of errors and blunders made by the Nationalists in this legislature is so long. - Editorjal, 13.4.2012

 

 

 

Taħt Lawrence Gonzi

Marzu 2008 – il-PN tilef il-maġġoranza tal-elettorat u rebaħ biss b’49.34% tal-voti fl-elezzjoni ġenerali.

 

Ġunju 2009 – il-PN ġarrab l-akbar telfa fl-istorja tiegħu meta fl-elezzjoni għall-Parlament Ewropew ġab biss 40.49% tal-voti

 

Mejju 2011 – il-PN tilef ir-referendum tad-Divorzju wara li kien ħareġ uffiċjalment kontra d-dħul tad-divorzju. Kien ġab biss 46.4% tal-voti filwaqt li dawk favur kienu 52.67%

 

Jannar 2012 – il-PN tilef il-maġġoranza Parlamentari meta f’mozzjoni ta’ sfiduċja fil-gvern mresqa mill-oppożizzjoni Laburista, d-Deputat Nazzjonalista Franco Debono astjena. Il-votazzjoni kienet 34 favur, 34 kontra, astenzjoni waħda. L-ispeaker uza l-casting vote tiegħu favur il-Gvern.

 

Dicembru 2012 – Il-PN fil-gvern tilef vot ta’ fiducja u waqa’ l-gvern ta’ Gonzi.

 

Marzu 2013 – Il-PN tilef il-gvern fi tkaxkira ta’ 35,107 vot fl-elezzjoni generali.

 

 

 

 

Kif Lawrence Gonzi dahhal lill-PN go hajt

 

 

 

L-Effett Gonzi?

(minn informazzjoni tal-gvern)

 

Ezattament x'kellu f'rasu l-Partit Nazzjonalista meta tefa' lil Dr. Lawrence Gonzi fit-tellieqa ghal-kap tal-Partit? Kien kaz li ma riedux lil John Dalli jmexxi l-partit? ... forsi ghalhekk hadha bi kbira daqshekk John Dalli? Kienet kumbinazzjoni li Dr. Fenech Adami deher favur Gonzi?

 

Ghaliex dawn il-mistoqsijiet? Ghax Dr. Lawrence Gonzi ftit taz-zmien qabel ir-rizenja ta’ Dr. Fenech Adami kien qal li l-anqas biss kien interessat fit-tmexxija tal-PN. Allura x'gara? X'manuvri saru minn taht biex John Dalli gie effettivament umiljat quddiem is-segwaci numeruzi tieghu u quddiem il-partitarji Nazzjonalisti?

 

Il-borma tkompli tithawwad.

 

 

 

Impjiegi

“L-UE tiggarantixxi li pajjizna jkollu futur sod, b’impjiegi garantiti, tishih tal-ekonomija.”

Dr. Lawrence Gonzi, In-Nazzjon 13.9.2002

 

Milli jidher, l-unici impjiegi garantiti ser ikunu dawk tal-membri parlamentari Ewropej, il-bqija b'aktar minn 11,000 Malti jfittxu x-xoghol, l-ebda wieghda fierha ta' Dr. Gonzi m'hu ser tpoggi ikel fil-platti tat-tfal taghna.

 

 

 

B'mexxej Gdid Nazzjonalista, Il-Hnizrijiet Ikomplu . . .

Il-Laburisti jafu li b'turija ta' serjeta, rispett u hbiberija Dr. Alfred Sant stieden lil Dr. Gonzi ghal laqgha kordjali fic-Centru Nazzjonali Laburista ftit sighat biss wara l-hatra ta' Dr. Gonzi. Dawk li qraw l-Orizzont, The Times, The Malta Independent u l-maltastar.com kienu jafu li din il-laqgha kienet inizjattiva ta' Dr. Sant. Il-gazzetti kollha gabu dan il-fatt hlief In-Nazzjon. Bl-akbar dizonesta' u porkerija ta' gurnalizmu In-Nazzjon ghal ragunijiet partiggjani ikkundannabbli ma qalietx li Dr. Gonzi kien mistieden minn Dr. Sant anzi fir-rapport taghhom riedu jaghtu lil wiehed x'jifhem li din il-laqgha kienet idea ta' Dr. Gonzi.

 

Jidher illi anke b'mexxej gdid, in-Nazzjonalisti baqghu li kienu. Ghajb ghal min jahseb li dawn in-nies xi darba jinbidlu.

 

 

 

“San” Lawrence Gonzi

M’ghandniex xi nghidu l-elogji ghal Dr. Gonzi kienu fl-aqwa taghhom wara l-hatra tieghu. Kattoliku devot niezel u Kattoliku devot tiela. Ftit jonqoshom biex jaghmluh beatu! Nispera li din l-ewforija Nazzjonalista ma ddumx ghax ghandhom bzonn izommu saqajhom mal-art. Jiddispjacini nghid li Dr. Gonzi ma tantx jispira fiducja meta ghandu vizjoni mcajpra u zbilanc totali fil-politika.

 

Biex nara kemm hu qaddis dan Dr. Lawrence Gonzi kull ma rrid naghmel inhares lejn in-Nazzjon tad-29 ta’ Ottubru 2001. Qieghed nikkwota ezatt: “Lawrence Gonzi, li elenka s-sensiela ta’ weghdiet elettorali li kien ghamel l-MLP qabel l-1996, sostna hi minn dak hi kien imwieghed, il-MLP fil-Gvern ma twettaq xejn ghajr l-oppost.”

 

Dr. Gonzi hu l-boghod mill-verita daqs kemm hi mbieghda id-dinja taghna mix-xemx!!! Jiddispjacini, imma dak li qal Dr. Gonzi m’hi xejn ghajr gidba fahxija. Biex tghid li Dr. Sant fil-gvern ghamel l-oppost ta’ dak li wieghed trid vera jkollok wicc tost. Tant il-Partit Laburista fil-Gvern zamm mal-manifest elettorali tal-1996 li sahansitra The Malta Independent tas-26 ta’ Ottubru 1997 ammettiet hekk:

 

“ALFRED SANT HAS OFTEN PROVED TO BE TOO COMMITTED TO HIS ELECTORAL PROMISES.”

 

Dan hu ezatt l-oppost ta' dak li qal Dr. Gonzi. Imma Dr. Gonzi ma tinteressahx il-verita, l-importanti li jattakka lil Dr. Sant. L-ebda Kattoliku devot ma jghid dawn il-hmerijiet u jgib ruhu hekk. Xi hadd jitfilu r-raggiera please!!

 

 

Is-Soluzjoni

Minn stharrig li sar minn The Sunday Times (21.3.2004) irrizulta li huma 14% biss tal-Maltin li jemmnu li Dr. Lawrence Gonzi jista jsolvi l-problemi ta' Malta.

 

 

Il-Kabinet Tal-Ministri

Dr. Gonzi ghandu l-istess karatteristika ta' Dr. Fenech Adami ... ma jitghallimx!!! Habbar il-kabinet tal-ministri l-gdid u dak li l-poplu stenna minn Dr. Gonzi ma sarx. Il-bidla sinifikanti li kellha ssir fil-hatriet tal-ministri baqghet ma sarietx. Minn x'hiex beza’ Dr. Gonzi? Intant, The Times u The Malta Independent on Sunday gibdulu widnejh dwar l-ghazliet li ghamel (jew m'ghamilx) fl-ewwel jiem tat-tmexxija tieghu.

 

The Times

24 ta' Marzu 2004

Earlier he (Dr. Lawrence Gonzi) had said the decision that finance should fall under the Prime Minister's wing was meant to transmit a clear signal that it was an area that featured right on top of this government's agenda. One would have thought that it was the case under every Nationalist administration, including the one in which Dr Gonzi was Deputy Prime Minister. And, yet, the Cabinet then did include a finance minister! So what really led Dr Gonzi to assume stewardship of the finance portfolio himself? The reason he gave is not at all convincing at least on two counts. If the country's finances require individual attention - and there is no doubt in anybody's mind that they do - then it would be more logical to have an ad hoc minister to focus all his/her energies on that area. The Prime Minister has already a lot on his plate to be able to dedicate the time and attention that the delicate financial situation the country is in deserve.

 

The Times

25 ta' Marzu 2004

Prime Minister Lawrence Gonzi has chosen, unwisely, perhaps, not to drop three or four members from Eddie Fenech Adami's Cabinet ... progress in quite a number of areas had stalled so much that it was evidently clear that performance left much to be desired. And, yet, the new Prime Minister has practically kept the same team …Dr Gonzi would appear to have lost a great opportunity of revamping the Cabinet in a way that would really have given a new boost to the administration… the Prime Minister should have avoided burdening himself with such a heavy task as managing the country's finances.

 

The Malta Independent on Sunday

28 ta' Marzu 2004

Surprisingly, the Prime Minister has decided to retain the finance ministry in his portfolio … we feel this was a wrong decision. The portfolios of Justice and Home Affairs have been included together in the same ministry, which we think is wrong in principle.

 

 

X'qal Dr. Lawrence Gonzi Fuq It-Trade Fair

“Prime Minister Lawrence Gonzi yesterday said that the International Trade Fair was an indicator of local consumer spending and helped gauge the confidence buyers had in the local market.”

The Malta Independent 29.6.2004

 

... u fil-fatt x'kellna fit-Trade Fair li kien qieghed jikellem fuqha?

 

“Exhibitors at the International Trade Fair, which closed last weekend, reported bad sales all around.”

The Malta Independent on Sunday 18.7.2004

 

Din int dhalt ghaliha Dr. Gonzi!!!!

 

 

X'qal Dr. Lawrence Gonzi Lill-Agenziji U Korporazzjonijiet

“Government-appointed chairmen of corporations and agencies were warned yesterday that they must not exceed the financial targets established in the budget.”

The Times 20.8.2004

 

M'hemm l-ebda differenza fil-wicc tost ta' Dr. Gonzi u ta' dak ta' qablu. Lic-chairmen qed jghidilhom anzi jwissihom bl-ikrah li ma jistghux jeccedu l-flus li nghataw fil-budget. Dan hu l-istess Dr. Gonzi li ftit gimghat biss qabel talab Lm9 miljuni zejda li l-anqas biss kienu vvotati fil-budget biex jixtri blokk bini fi Brussel. Dr. Gonzi halli jonfoq il-miljuni kif gie gie wara kollox hu l-Ministru tal-Finanzi, imma ara ma jazzardax xi hadd tahtu jonfoq lira aktar mill-budget tieghu.

 

Il-huta minn rasha tintenn!!

 

 

Dr. Lawrence Gonzi Jizloqq Fin-Niexef

“Prime Minister Lawrence Gonzi yesterday appealed to the Labour Party to stop opposing each government policy for no apparent reason.”

The Times 29.10.2004

 

Fl-istess gazzetta u fl-istess jum qrajna li: “The Labour Party is supporting the stand taken by the Maltese Government  ... to block the European Union's proposals for harsher penalties for polluting ships.”

 

Milli jidher Dr. Gonzi qieghed isir kopja ta' Dr. Fenech Adami bic-cucati li qieghed jghid.

 

 

Dr. Lawrence Gonzi u l-Kabinett tal-Ministri

Prime Minister Lawrence Gonzi admitted that the Cabinet’s set-up at the start of the legislature was far too small. It was too big in the previous term, but having just eight ministers turned out to be too little, especially considering the fact that they had to keep up with their European duties.

independent.com.mt, 12.12.2012, 23:05

 

 

 

 

 

 

 

X’qalu Fuq Dr. Lawrence Gonzi

Daphne Caruana Galizia

The Malta Independent on Sunday

28.3.2004

“He has already made some very callow errors: placing his mother at his right hand and his wife behind him when he took the oath, making a stupid remark about Dolores Cristina, Helen D’Amato and Giovanna Debono having been given positions not because they are women but because they are talented, bluffing about having intended from the beginning to retain the finance portfolio for himself, only to have journalists reveal that he offered it to Josef Bonnici as a parliamentary secretary, but he felt insulted and turned it down in anger. After Josef Bonnici stormed out indignantly, refusing the offer to become parliamentary secretary responsible for finance (he was correct to do so, for it would have degraded him and downgraded the importance of the finance portfolio), Dr Gonzi was left without a Plan B. And these, of course, were yet more mistakes to add to his already fast-accumulating collection.”

 

The Times

19.4.2004

“Perhaps it was to be expected that Prime Minister Lawrence Gonzi would sing the praises of the government's achievements over the past year but to call the past year “exceptional” may be a bit too far.”

 

21.7.2004

“There is something prime minister Lawrence Gonzi, his colleagues in the cabinet, the higher echelons of the Nationalist Party, senior government officials and leaders of government entities need to understand, the people must be told the truth and nothing but the truth, even if that makes the authorities look like an incompetent lot!”

 

27.7.2004

“No wonder, Prime Minister Lawrence Gonzi has been described as a man without a vision.”

 

28.7.2004

“The change at the helm has failed to give the government that new spark to tackle the string of serious problems facing the country with the kind of energy the electorate had been expecting so eagerly.”

 

6.8.2004

“The Gonzi administration is going through a bad patch, a very bad patch in fact.”

 

23.3.2005

“Dr Gonzi is now seen leading a weak Cabinet when the economic situation calls for a team that measures up to the people's expectations.”

 

3.8.2006

“In the case of the Nationalists, the major problem lies in the long time they have been in power, leading to the view that a change of administration is now desirable. Dr Gonzi is seen to be heading a weak government, with a number in his team long past their sell-by date. His failure in dealing with this problem earlier might cost him a great deal at the ballots.”

 

22.8.2006

The time has long past for the Prime Minister to grab the bull by the horns. He must lead, and make changes to his tired Cabinet with strength and vision to get the job done. Or face the consequences.

 

19.9.2006

Putting the country in an election mode so early before the actual date of the election does not fit in with the ideal of introducing a new style in the way we do politics, as Dr Gonzi promised on taking over as party leader.

 

13.7.2007

The PN have had 20 years of almost uninterrupted government to give us the transparent and accountable government Lawrence Gonzi now talks about. Mouthing such ideas in the same breath as he defends Mr Mugliett, he scuttles his own credibility far more effectively than any adversary could hope to do.

 

14.3.2008

In a literal sense it cannot be said that Prime Minister Lawrence Gonzi did what he said he would do before and immediately after his re-election: Inject new blood in the Cabinet, for the simple reason that all nine ministers have been there before, two of them as parliamentary secretaries.

 

24.6.2009

Prime Minister Lawrence Gonzi, who has been dragging his feet over the Mepa reform for far too long now.

 

19.9.2009

Party leader and Prime Minister Lawrence Gonzi appears to be losing some of the political pull he had in the first years of his election as leader and a number of his colleagues in Cabinet appear to be suffering from the wear-and-tear syndrome.

 

10.11.2011

Lawrence Gonzi is making one mistake after another.

 

21.10.2012

The decision by Lawrence Gonzi to nominate Mr Dalli as a European Commissioner in 2010 was at best controversial, at worst both wrong and risky. … It is clear that the Prime Minister sent him to Brussels to remove a thorn from his side.

 

Alternattiva Demokratika

The Malta Independent

19.5.2004

Alternattiva Demokratika accused Prime Minister Lawrence Gonzi of having a “selective memory”.

 

Dr. Harry Vassallo

The Malta Independent

14.5.2004

“Dr. Gonzi should be ashamed of the way he is abusing his position ... The Prime Minister’s monumental ingratitude will go down in history as a prime example of moral failure and inability to keep his word.”

 

The Times

23.7.2005

“Speaking at the AD headquarters, Dr Vassallo said Prime Minister Lawrence Gonzi was using excuses … and failing to take responsibility for the dismal state of the economy.”

 

The Times

1.11.2005

Prime Minister Lawrence Gonzi's … comments showed “a serious lack of long-term vision and planning.”

 

di-ve news 11.11.2007

“The premiership of Lawrence Gonzi will go down in history as a step backward in the country's political development.”

 

The Malta Independent

13.2.2008

Alternattiva Demokratika leader Harry Vassallo described the proposal made by Prime Minister Lawrence Gonzi to take personal responsibility for the reform of the Malta Environment and Planning Authority if re-elected, as a cheap gimmick. … We have no confidence in his ability to safeguard the common good. The Prime Minister’s conversion to green priorities remains under heavy suspicion, since his track record on the environment belies his promises … His government will go down in history as the one which illegally extended development zones in 2006, promoted high rise development and relaxed height limitations across the country while dragging its feet on the publication of the 2005 census results. His government has encouraged the accumulation of 53,000 vacant properties which are a permanent burden on our quality of life, a major threat to the economies of thousands of families owning property and to the Maltese economy as a whole.

 

Joe Debono

The Malta Independent

24.6.2004

“I have never been a persistent Nationalist but I have voted PN more than once in my life, especially because of the great capabilities of Eddie Fenech Adami in administrating the PN. While always keeping his image as a strong leader he managed to conquer the electorate’s sympathy. He was a real leader, a great politician. With Dr Gonzi as a new leader I expected similar qualities but at the same time a new way of doing politics. Less confrontation, more dialogue. This did not happen with the selection of the President. Despite being a fan of Fenech Adami, I don’t think this was the best choice. I thought this was a mistake by Dr Gonzi and believed it would not be repeated. But time proved me wrong. Watching him in debates, I can see that he is not the politician of today or tomorrow, but the politician of yesterday. I continued to strengthen this impression especially during the election campaign and after the result. When, instead of admitting that there are lots of things to be changed in our country, he just blamed Alternattiva Demokratika. The way he is dealing with the allegations about John Dalli is not giving him any credibility either. I think the PN could have made a better choice. And the country? I think it’s time to give Alfred Sant another chance. After all he is looking more fresh, as if he is the new appointed leader, and not Dr Gonzi.”

 

The Malta Independent

27.7.2004

“The public are angry and feel betrayed by Dr. Gonzi and his party.”

 

14.3.2005

“Three elections, three defeats for new PN leader Lawrence Gonzi. Although there is still a long way to go till the end of this legislature, things seem to be going from bad to worse for this government and, unless matters change drastically in this time-span, Castille would be occupied by another man in 2008.”

 

1.2.2007

“The Prime Minister threw away an excellent public relations opportunity when he didn’t meet representatives of one of the world’s most influential wildlife conservation organisations. The Royal Society for the Protection of Birds, which has organised a massive campaign against what is happening in Malta, collecting a petition with more than 150,000 signatures, asked for a meeting and didn’t get one. … The Prime Minister and his advisors have turned into a public relations disaster of the first order a situation that was brimming with positive potential in the way of photo opportunities and feel-good headlines.”

 

13.2.2008

“The Prime Minister himself is the first to acknowledge that mistakes have been made, and more than once during this election campaign he has made a public apology for the errors. Again, this is a tactical ploy that is being used by the PN to try to convince the people …”

 

11.4.2008

“The Prime Minister’s refusal to take questions from the media during his first official event since the election is, hopefully, an incident that will not happen again. … By refusing to answer questions, Dr Gonzi showed a weakness that he is not known for. … There is no justification whatsoever as to why Dr Gonzi chose not to face the media. It is hoped that it was just an unfortunate incident that will not be repeated.”

 

The Malta Independent on Sunday

18.9.2005

“Dr Gonzi is in a weak position getting weaker.”

 

19.3.2006

“Dr Gonzi has taken an attitude based on the arrogance of the righteous: my policies are right, it is you who are not understanding them; my policies are right but they have not delivered yet.”

 

L-Assocjazzjoni tal-Bdiewa

The Sunday Times

5.12.2004

The Association of Farmers stated yesterday that the Prime Minister was giving people the wrong impression … “The association is surprised that the Prime Minister chose to make such remarks because he is either not aware of the reality of the situation or, worse, he is trying to give the wrong impression to avoid addressing it. Such statements may fool some of the public but they certainly do not fool the farmers.”

 

Il-Nazzjonalisti

The Sunday Times

29 t'Awwissu 2004

Almost two-thirds of the Maltese (65.7%) think that the economy is faring badly, thus seemingly contradicting what the Prime Minister, Dr Lawrence Gonzi, said at his latest monthly media briefing, namely that the economy is picking up. In fact, the majority (52.3%) “absolutely disagree” with him. Only 8.3% agree with Dr Gonzi, while 21.7 replied “yes and no”.

 

Chris Azzopardi

Timesofmalta.com 19.2.2009

SHAME ON YOU DR. GONZI. This matter (illegal immigration) is forefront in the Maltese citizen's worries yet you refuse to address the problem. You should be made to resign. I have always had absolute confidence in the Nationalist Party but my vote will definitely be going elsewhere!

 

Joe Aquilina St. John

The Times 11.11.2009

As a Nationalist die-hard, but one who does not see everything through rose-tinted glasses, I was very disturbed and disillusioned on reading the report Gonzi Lambasts Mepa Auditor (November 9). There have been a few “turning a blind eye” decisions by the PM, but his criticism of the planning authority's audit officer beats the biscuit. … One would have thought that as a man sworn to "transparency", and as the minister responsible for Mepa, Dr Gonzi would have backed the auditor and insist that any “private” meetings between developers and DCC members would be illegal, and thus jeopardise the application. That is lucidity...but then GonziPN has been changing the meaning of everything that the Nationalist Party stood for.

 

The Sunday Times

6 ta’ Marzu 2005

A staggering 75% of the Maltese are not satisfied with the way Government is running the country at present … . Dissatisfaction runs high among all ages and socio-economic groups. The fact that the reading is negative is very alarming … the majority of the respondents (54.7%) clearly stated that "he is doing badly" and 5.7% consider Dr Gonzi as “doing very badly”.

 

14.3.2010

Lawrence Gonzi seems to have lost sight of what it was that won him the election in the first two weeks of the 2008 campaign.

 

MaltaToday

26 ta’ Gunju 2005

“Dr Lawrence Gonzi does not know that he does not know, a dangerous malaise that takes hold when someone parachutes out of an aeroplane and does not know what to do next.”

 

13 ta’ Novembru 2005

“Prime Minister Lawrence Gonzi promised a new way of politics. We’re still waiting.”

 

18 ta’ Marzu 2007

“A trend is a trend, and in this case, it is reinforced by the fact that last Saturday’s result is the fourth consecutive electoral defeat for the PN. Reacting to this loss by smilingly predicting a victory at the next general election, as Gonzi did last Sunday, verges on the arrogant. Worse still, his assertion that Labour voters are somehow regimented to vote is little short of political folly, diminishing the value of a popular vote.”

 

10 t’Ottubru 2007

“The first step would to insist on an immediate, public apology from Austin Gatt. While he is at it, he might also consider weeding out the many embarrassments to his party – people like Tony Abela, who cannot be trusted to open his mouth without shocking his audience with his rudeness. … the Prime Minister must assume his responsibility for his party’s decline in standards. Surely, we deserve better than this sordid state of affairs.”

 

30 ta’ Jannar 2008

“Controlling corruption has not been among Lawrence Gonzi’s foremost successes as Prime Minister. In 2007 alone, we witnessed several cases which embarrassed the Nationalist government for its mishandling of corrupt elements in its bureaucracy.”

 

Saviour Balzan

Maltatoday 26.3.2006

“I have the impression that Lawrence Gonzi is moulded in siege mentality mode. He is also under the false impression that everything is better than it ever was. … He rants to his immediate entourage that he will win the next election because people will not vote for Sant. They nod like yes men and agree with him. But they should be telling him the bloody opposite. … Gonzi will lose if he does nothing. …  Reshuffle your cabinet Lawrence, now. Bring in the useful and capable brains and reorganise the Stamperija with new blood. And send your David Agiuses and Clyde Pulis on a one-way ticket Caribbean cruise. Turn around your media, starting with In-Nazzjon, which reads like a badly-written parish church newsletter, and then proceed with NET TV and make it more inclusive and sexy. And widen your circle of courtiers and stop basing your strategy on what Joe Saliba and George Pullicino only preach to you. Start thinking about the middle class. … Decide about low cost airlines, decide about PBS. Decide about Qui-Si-Sana. Decide about golf courses. Decide about electoral reform. Decide about swallowing some of your pride. Come up with a project which underlines vision, not simply more speculation and easy money for one or two speculators and contractors.”

 

MaltaToday 9.4.2006

“Someone should get Lawrence Gonzi to realise that his party functionaries and self-imposed advisors are out of synch. They are living on planet X. He should either ask them to change or remove them, after all they are not elected by the kunsill generali. Someone should scream into Gonzi’s ears and spell it out to him: “Lonz – we are heading into a landslide defeat of King Kong proportions.”

 

MaltaToday 7.5.2006

“Blair, unlike Gonzi, has the nerve to reshuffle his cabinet colleagues and demote his heavyweights. In doing so he is sending the message that he is listening. Gonzi does nothing of the sort. He is scared to act. At least that is my impression. He is petrified to take steps. He is a prisoner of his fear. And yes I will say it, he is downright indecisive.”

 

Anthony Licari

The Times 3.4.2006

“Never has the PN suffered four crashing consecutive elections as it has done recently under the leadership of Lawrence Gonzi. For a party leader to keep frantically clutching at the unwilling helm of his party without realising that the party cannot improve under his leadership, it is indeed a pathetic situation. The PN will definitely continue to decrease in size unless the present leader is replaced. The time before the grand election is not too short for this to be done; but each day that passes in stunned and adamant pig-headedness, leading to a bigger crash in the 2008 election, is a day lost.”

 

Joe Grima

di-ve.com 6.9.2006

“The Prime Minister is living in cookoo land if he does not know the rating that many of his Ministers get from Nationalists themselves, who will scrap their vote this coming election, let alone from Labourites. … Why doesn't this man listen to himself at least if he doesn't want to listen to anyone else?”

 

Vince Farrugia

Illum 18.3.2007

“L-elezzjoni ta’ l-10 ta’ Marzu kienet rebħa konvinċenti għall-Partit Laburista. M’hemmx mod ieħor kif tifhimha. Ħafna diġà qed jgħidu li miraklu biss jista’ jsalva lill-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Hawn min jgħid ukoll li ta’ l-10 ta’ Marzu kienet biss elezzjoni lokali. Min hu f’siktu jaf li kienet aktar minn hekk. Għalhekk ħafna jemmnu li t-telfa tal-PN fl-elezzjoni ġenerali li jmiss hi diġà mħażża. Naqbel ma’ min jgħid li l-Prim Minsitru Lawrence Gonzi ma setax kien agħar milli kien fil-konferenza stampa ta’ nhar il-Ħadd filgħaxija. Gonzi ma fehem xejn. Dan mhux il-Lawrence Gonzi li naf jien. Gonzi li naf jien hu umli u onest. Gonzi ta’ nhar il-Ħadd kien qisu t-tifel li jrid jipprova jixbah lil papà. Għax l-ironija hi li kien Eddie li kellu l-attitudni li wera Gonzi nhar il-Ħadd. Eddie kien jista’ jagħmel kważi li jrid. Anki meta kien jiċħad il-verità magħrufa u jiċħad ir-realtà, kien jibqa’ jippoppa sidru, qisu rebaħ. Anki wara t-tisbita ta’ l-1996 baqa’ xorta.”

 

John Dalli

The Sunday Times 3.6.2007

“the malaise in our party and the intransigence that is pushing so many people away as Dr Gonzi refuses the hands of reconciliation extended to him”.

 

Jo Said

MaltaToday 30.1.2008

“Any more plans to restrain my freedom of expression? Come on Lawrence, repent if you remember how. And by repent, I mean act now and remove the rot from your circles. I advise you to heed the citizens’ ‘order’ to remove two or three bad boys from entering Castille with immediate effect and even bar them from contesting the general elections. Anything short of this will mean that yours would be the name of the worst defeated leader, ever.”

 

ILLUM

8.7.2007

“Bid-deċiżjoni tiegħu Gonzi ħareġ dgħajjef ħafna u għal darb’oħra wera li ma jasalx biex jikkonfronta l-ministri tiegħu.”

 

Angelo Xuereb

The Malta Independent 21.2.2008

Angelo Xuereb yesterday accused the Prime Minister of arrogance. … “This is the epitomy of an arrogant party that has become so enamoured with power that it now deludes itself that it has some divine right to rule,” Mr Xuereb argued. “In one breath,” he added, “Dr Gonzi boasts that he has faith in the intelligence of the Maltese people; in another he feels the need to revert to desperate statements in an attempt to stop them from exercising their intelligence.”

 

The Malta Independent On Sunday

1.2.2009

The tension showed through on Dr Gonzi’s face when he arrived, late, for the inauguration of Melita Mobile, though he tried his best to cover it up.

 

Victor Spiteri

The Malta Independent 21.11.2009

Victor Spiteri, president of the bus owners’ Public Transport Association, said that before the last general election, Prime Minister Lawrence Gonzi had invited the bus owners to the PN’s headquarters in Pieta and promised them a 10-year contract. But now he was going back on his word and wanted to eliminate their means of livelihood, he said. Mr Spiteri was referring to the Prime Minister’s reply to the opposition’s remarks on the budget estimates, and said that the association was giving the government till the end of December to compensate the bus owners for the investment they had made in the public transport sector.

 

Michael Briguglio Chairman Alternattiva Demokratika

The Times 22.7.2011

I believe that Dr Gonzi’s (divorce) no vote in Parliament is the biggest mistake he has done so far as Prime Minister.

 

Jeffrey Pullicino Orlando

maltatoday.com 21.6.2012 - 09:14

It would have been far better for the PN executive to have nipped the problem in the bud eight years ago when apartheid politics was introduced in the PN. Since then prominent Nationalist MPs, loyal representatives of the people and the party, have been vilified, framed and ostracised in an attempt to 'purify' the party of all those who do not form part of or are subservient to the coterie the Prime Minister has chosen to surround himself with.

 

 

 

 

 

Dr. Lawrence Gonzi Ma Jafx Kemm Ghandu Zmien?!!

X’taghmel tidhak jew tibki meta taqra dak li qal il-Prim Ministru?

 

“I made the mistake of thinking that I was going to be 53 this year until my wife suddenly reminded me I was going to be 52; so it is one of the best birthdays I've ever had because instead of getting older, I got younger!”

The Times 2.7.2005

 

 

 

 

 

X’QAL DR. LAWRENCE GONZI FIL-PARLAMENT DWAR IL-KOMPETITTIVITA TA’ MALTA TAHT IL-PN

 

“This project was placing Malta firmly on the map as an attractive investment destination. It belied all those who claimed that Malta had lost competitiveness”.

The Times 21.3.2007

 

Anqas minn erba gimghat wara, jiehu risposta …

 

 

 

 

 

Il-krizi fil-Gvern ta' GonziPN

 

 

 

 

 

Is-Success ta' Lawrence Gonzi fil-MEPA

Gonzi ha l-MEPA f'idejh biex suppost jirriformha u naturalment il-PN fahhar din il-mossa.

 

 

Il-MEPA marret il-quddiem taht Gonzi?

 

It was a rape of three streets in St Julian’s, of virgin residential homes that, thanks to Mepa, have had their lives ruined. Mepa does not stand any more to safeguard what is correct. You must see the body language, how uncomfortable these persons were when pronouncing the rape of streets in St Julian’s. They should feel ashamed and resign, such was their arrogance. Ruining peoples’ lives and getting it stamped by Mepa, is evil. Pushing the standard of people’s lives down, ruining their comfort they strove to attain, probably downing their property value, surely rests on three shameful shoulders.

Robert Arrigo, The Malta Independent - 27.1.2012

 

 

 

Vince Farrugia (GRTU) fuq is-success ta' Gonzi fil-MEPA

 

 

 

Il-poplu ma jemmnux lil Lawrence Gonzi

X'qal Dr. Lawrence Gonzi 4.6.2012

 

Il-poplu jahseb mod iehor

 

 

Stress

 

 

 

Recent Photos

Testimonials