Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

 

Tiftakru kemm in-Nazzjonalisti meta kienu fl-oppozizzjoni u kemm anke fil-Gvern kienu jikritikaw lill-Labour ghax kienu jghidu li biex tiehu xi haga kien irid ikollok min jghinek inkella ma tiehu xejn? Allura tajjeb infakru lil min hu nteressat xÂ’ghamlu n-Nazzjonalisti stess biex jaqdu lil tal-qalba ghall-bzonnijiet bhal: impjieg, bozza, xi karozza impressed, ghal xi telephone ecc. Dawn li gejjin huma ftit ezempji, bizzejjed biex wiehed ikollu idea ta' kif in-Nazzjonalisti jiehdu hsieb lil tal-qalba.

 

 

 

Il-Ministru Sandy Cachia jirrikmanda li din il-persuna tidhol tahdem il-bank


Il-Ministru Ninu Zammit jircievi nota ghal-bozoz hdejn id-dar ta' J. Fenech Adami ... u japprovaha


Il-Ministru Carmelo Caruana jirrikmanda persuna ghax-xoghol


 

L-MP Espedito Caruana jirrikmanda persuna Nazzjonalista akkanita biex it-trakk tieghu jigi impressed mal-Gvern


Anton Tabone MP jirrikmanda persuna ghax-xoghol


Il-Ministru Joseph Spiteri jirrikmanda Nazzjonalist ghax-xoghol


J. Briffa Segretarju Distrettwali PN jordna li Nazzjonalist jinghata t-telephone ... anzi jinsisti li jinqeda dik il-gimgha stess!


Eddie Fenech Adami jirrikmanda li E. Debono jinghata telephone


S.F. Debono Segretarju Privat tal-Ministru Dalli jordna li din il-persuna tibda tinghata Lm25 fix-xahar overtime


Il-Ministru Joseph Spiteri jirrikmanda diversi nies biex il-karozzi taghhom ikunu impressed mal-Gvern


Recent Photos

Testimonials

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.