Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

Ittra mill-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Data lil Daphne Caruana Galizia dwar multa li trid thallas.

Tahrika kontra Matthew Caruana Galizia

Reporter Pass

Nominazzjoni ta' Joseph Muscat ghall-hatra ta' mexxej tal-Partit Laburista

Risposta lil The Times ghall-akkuzi kontra l-kumpanija Vitals

Il-Partit Laburista jaghmel l-argumenti tieghu kontra d-decizjoni li jinghataw zewg siggijiet zejda lill-PN.

Avviz mis-Sindku tal-Birgu rigward il-problema tal-hamiem fil-lokal.


Decizjoni tal-amministrazzjoni tal-PN dwar il-kandidat Adrian Delia ghall-hatra ta' Kap tal-Partit Nazzjonalista

Messagg ta' apprezzament.
Rapport mill-Kummissjoni Elettorali tal-PN
Gurament tal-hatra ta' Francis Bezzina Wettinger bhala Membru ParlamentariGurament tal-hatra ta' Gotran Borg bhala Membru ParlamentariGurament tal-hatra ta' Wistin Abela bhala Membru ParlamentariGurament tal-hatra ta' Alexander Cachia Zammit bhala Membru ParlamentariGurament tal-hatra ta' Michael Angelo Frendo bhala Membru ParlamentariGurament tal-hatra ta' Victor Galea Pace bhala Membru ParlamentariGurament tal-hatra ta' Dom Mintoff bhala Membru ParlamentariGurament tal-hatra ta' Emidio Caruana bhala Membru ParlamentariGurament tal-hatra ta' George Borg bhala Membru ParlamentariGurament tal-hatra ta' Marcell Mizzi bhala Membru Parlamentari
Gurament tal-hatra ta' Mario Felice bhala Membru ParlamentariGurament tal-hatra bhala Membru Parlamentari ta' Lino SpiteriGurament tal-hatra bhala Membru Parlamentari ta' Albert Borg Olivier de PugetGurament tal-hatra bhala Membru Parlamentari ta' Joe CassarGurament tal-hatra bhala Membru Parlamentari ta' Joe GrimaGurament tal-hatra bhala Membru Parlamentari ta' Rokku AbdillaGurament tal-hatra bhala Membru Parlamentari ta' Joseph SpiteriGurament tal-hatra bhala Membru Parlamentari ta' Joseph Saliba 
Gurament tal-hatra bhala Membru Parlamentari ta' Dr. George HyzlerGurament tal-hatra bhala Membru Parlamentari ta' Dr. Guido DeMarco
Gurament tal-hatra bhala Membru Parlamentari ta' Philip MuscatGurament tal-hatra bhala Membru Parlamentari tan-Nutar Philip Saliba
Gurament tal-hatra bhala Membru Parlamentari ta' Renato Agius Muscat
Talba biex Tony Zarb jitnehhilu unur li kien inghata.


Decizjoni tal-Ezekuttiv Nazzjonali tal-PL.


Sospensjoni ta' Hermann Schiavone mill-grupp Parlamentari Nazzjonalista.
Ittra minn Jean Pierre Debono lill-Kap tal-partit dwar id-decizjoni tieghu li ma jigix co-opted fil-Parlament.

Ittra mill-avukat Joe Ellis lis-Segretarju Generali tal-PN biex jirrifjuta li jkun ikkonsidrat ghall-co-option fil-Parlament.
Ittra mill-Kumitat tal-PN fil-Mosta lill-Amministrazzjoni tal-Partit.Ittra tar-rizenja ta' Pierre Portelli minn Chairman ta' Media LinkGurament tal-hatra ta' kunsillierIttra mill-Isqof t'GHawdex Mikiel Gonzi biex jghin waqt l-air raids 

matul it-tieni gwerra dinjija.L-ittra tar-Rizenja ta' Clyde Puli (1)

L-ittra tar-rizenja ta' Clyde Puli (2)


Meta l-Kummissarju tal-pulizija kien talab li jiddahhlu boy scouts bhala pulizija.


Il-qorti tal-Magistrati b'decizjoni kontra Jason Azzopardi.