Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

 

 

 

Oggezzjoni ghall-zvilupp mill-Perit Toni Bezzina f'ODZ
Ittra mid-db group lill-kap tal-PN Simon Busuttil


Ittra mill-Prim Ministru lill-Kummissarju tal-pulizija dwar il-kaz ta' Beppe Fenech Adami
Digriet

 

 

Talba ghall-hlas minghand il-Partit Nazzjonalista

 

 

 

 

email li Paul Borg Olivier baghat bi zball lil Jason Micallef

 

 

 

 

 

Ittra mill-PN lil Zaren Vassallo rigward hlas ta' dejn

 

 

 

Ittra minn John Dalli lid-Dipartiment tal-Artijiet

 

 

 

 

Ittra li Lawrence Gonzi baghat lill-haddiema tat-tarzna qabel l-elezzjoni tal-2008

 

 

 

Ittra li Eddie Fenech Adami baghat lill-kaccaturi u nassaba qabel l-elezzjoni tal-2003

 

 

 

L-ittra ta' rizenja li Carmel Cacopardo baghat lil Joe Saliba, Segretarju Generali tal-PN

 

 

 

 

Ittra ta' kondoljanzi wara l-mewt ta' Dom Mintoff

 

 

 

 

Il-mozzjoni ta' sfiducja li Eddie Fenech Adami kien ressaq fil-parlament kontra l-Gvern Laburista fl-1998

 

 

 

 

L-ittra tar-rizenja ta' Eddie Fenech Adami minn Prim Ministru biex imbaghad seta' jsir President tar-Repubblika

 

 

 

 

Ittra li diversi unions baghtu lil Lawrence Gonzi dwar il-kontijiet tad-dawl u l-ilma

 

 

 

 

Ittra li John Dalli baghat lill-President tal-Kummissjoni Ewropea wara r-rizenja tieghu minn Kummissarju Ewropew

 

 

 

 

L-ittra ta' rizenja ta' John Dalli minn Ministru fil-Kabinett ta' Lawrence Gonzi

 

 

 

 

Ittra ta' risposta li Lawrence Gonzi baghat lil John Dalli wara r-rizenja ta' dan tal-ahhar minn Ministru

 

 

 

 

Ittra li Eddie Fenech Adami baghat lill-kaccaturi u nassaba qabel l-elezzjoni tal-2003

 

 

 

 

Kopja tal-passaport ta' Karin Grech

 

 

 

 

Kumpens ta' Lm40,000 lil Pietru Pawl Busuttil

 

 

 

 

Kumpens ta' Lm40,000 lil Pietru Pawl Busuttil

 

 

 

 

"rikonoxximent" tal-armata lil sewwieqa li hadmu fil-laqgha CHOGM tal-2005

 

 

 

 

Korrispondenza fil-kaz tal-korruzzjoni fix-xiri taz-zejt ghall-Enemalta

 

 

 

 

Mahfra Presidenzjali fil-kaz tal-korruzzjoni fix-xiri taz-zejt ghall-Enemalta

 

 

 

L-ittra ta' rizenja tas-Sindku ta' Tas-Sliema minn tesserat fil-PN

 

 

 

 

 

Korrispondenza fil-kaz tal-korruzzjoni fix-xiri taz-zejt ghall-Enemalta

 

 

 

 

L-ittra ta' rizenja tas-Sur Joe Meli minn tesserat tal-PN

 

 

 

 

Mahfra Presidenzjali lit-traffikant tad-droga Queiroz

 

 

 

 

L-ittra ta' rizenja ta' kunsilliera Nazzjonalista fuq Tas-Sliema

 

 

 

 

Korrispondenza fil-kaz tal-korruzzjoni fix-xiri taz-zejt ghall-Enemalta

 

 

 

 

 

Korrispondenza fil-kaz tal-korruzzjoni fix-xiri taz-zejt ghall-Enemalta

 

 

 

 

Korrispondenza fil-kaz tal-korruzzjoni fix-xiri taz-zejt ghall-Enemalta

 

 

 

 

Korrispondenza fil-kaz tal-korruzzjoni fix-xiri taz-zejt ghall-Enemalta

 

 

 

 

 

Ir-rizenja ta' Tonio Borg minn Ministru u Membru Parlamentari

 

 

 

 

 

Ittra li Dr. Buontempo baghat lill-Kummissarju tal-Pulizija

 

 

 

 

Rizenja ta' Jesmond Mugliett mill-Kumitat tal-Verifika

 

 

 

Ittra li xi studenti baghtu lill-Prim Ministru

 

 

 

 

Ittra Ta' Francis Zammit Dimech lill-kostitwenti tieghu

 

 

 

 

Nomina ta' Kristy Debono bhala kandidata ghall-elezzjoni generali 2013

 

 

 

 

Messagg ta' awguri mill-President Franciz lill-Dr. Joseph Muscat ghall-hatra tieghu bhala Prim Ministru

 

 

 

 

Email li d-deputat Nazzjonalista Jean-Pierre Farrugia kien baghat lil Lawrence Gonzi

 

 

 

Ittra (u traduzzjoni) minn Mahmoud Abbas lil Dr. Joseph Muscat

 

 

 

Ittra mill-Kap tal-Oppozizzjoni lill-Prim Ministru dwar is-Servizz tas-Sigurta

 

 

 

 

 

Ittra lil Norman Vella li tinfurmah li gie trasferit ghax-xoghol li kellu qabel

 

 

 


 

 

Mozzjoni ta' Laurence Gonzi bhala apprezzament lill-President Guido de Marco

 

 

 

 

 

Ittra ta' kondoljanzi mill-Prim Ministru Joseph Muscat lill-President Barack Obama

 

 

 

 

 

Konsulent mal-Ministru George Pullicino b’salarju ta’ €6,000 fix-xahar u hlasijiet ohrajn.

 

 

 

 

 

 

 

Rapport tad-Diretturi tal-kumpanija tal-Partit Nazzjonalista ghas-sena 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ittra t'appogg mill-haddiema ta' Palumbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ittra ta' ringrazzjament mill-Gvern Libjan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ittra mill-Kap tal-Oppozizzjoni lill-Prim Ministru Muscat dwar is-Servizz Sigriet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizenja ta' Kunsillier fil-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Bahar

 

 

 

 

 

 

 

 

Applikazzjoni ghal dimostrazzjoni fil-belt kontra l-immigrazzjoni illegali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ittra mill-Gvern lill-agent tal-vapur M/T Salamis dwar il-kwistjoni tal-immigranti illegali abbord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-ittra tar-rizenja ta' Dr. Lawrence Gonzi lill-Ispeaker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviz ta' sensja lill-haddiema tal-Partit Nazzjonalista

 

 

 

 

 

 

 

 


Applikazzjoni ta' Dom Mintoff ghall-passaport fl-1939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ittra mill-PN lill-kazini tal-baned

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Ittra ta' Gorg Borg Olivier jitlob l-Indipendenza

 

 

 

 

 

 

Certifikat moghti lill-Parlament Malti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ittra minn Charles Polidano lill-Prim Ministru Muscat wara azzjoni ta' nfurzar mill-MEPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-ittra tas-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici wara l-ghagir tal-Magistrat Carol Peralta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-ittra mir-Re George li taghti l-George Cross lill-poplu Malti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ittra minn Simon Busuttil lill-Prim Ministru dwar l-iskema IIP


 

 

 

 

 

 

 

 

Mintoff jinforma lill-pulizija fl-1962 li mporta Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

Ftehmin dwar inizjattiva li zzid ix-xoghol

 

 

 

 

 

 

 

Ilment dwar decizjoni li tolqot lill-korp tal-pulizija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infieq bla kontroll ta' delegazzjoni Nazzjonalista

 

 

 

 


Decizjoni tal-ispeaker tal-Kamra tad-Deputati dwar allegat ghagir ta' Ministru

 

 

 


 


Rizenja tal-Ministru Dr. Godfrey Farrugia

 

 

 


 L-Interdett kontra l-Partit Laburista

 

 

 

 


Fakulta tal-Universita kontra decizjoni ta' "banding" fl-iskejjel

 

 

 


 


Oggezzjoni tal-PN mal-Awtorita tax-Xandir

 

 

 

 

 

Appell tal-PN biex jingabru l-flus ghall-partit

 

 

 


 

Il-kaz tal-binja tal-isptar Mater Dei

 

 

 


 

Permess ghall-protesta fil-Belt

 

 

 

 


 

Korrispondenza dwar il-bini tal-Parlament

 

 

 

 

Korrispondenza dwar il-bini tal-Parlament

 

 

 

 

 

Talba minn George Pullicino MP lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga allegazzjoni

 

 

 

 

Korrispondenza fil-kaz imqajjem fil-Parlament dwar il-progett tal-PV

 

 

 

Korrispondenza dwar il-pulizija

 

 

 

 

 

Korrispondenza dwar il-pulizija

 

 

 

 

 

Korrispondenza dwar il-pulizija

 

 

 

 

Korrispondenza dwar il-pulizija

 

 

 

 

Korrispondenza dwar il-pulizija

 

 

 

 

Korrispondenza dwar il-pulizija

 

 

 

 

Kuntratt tax-xoghol ta' Lou Bondi

 

 

 

Ittra minn Manuel Mallia lill-Prim Ministru dwar il-kaz tax-xufier tieghu

 

 

 

 

 

L-ittra tar-rizenja tal-Magistrat Carol Peralta

 

 

 

 

 

L-ittra tar-rizenja tal-Membru Parlamentari Albert Fenech

 

 

 

 

L-ittra risposta ta' Simon Busuttil lil Albert Fenech

 

 

 

 

 

Recent Photos

Testimonials

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.