Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

 

Gvern finanzjarjament fallut li ghandu dejn ta Lm1.33 biljun Lira jonfoq Lm9 miljuni biex jixtri blokk bini fi Brussell u jirrangah.

 

Assolutament ma tistax tghid fejn qieghed ma’ dan il-Gvern. Meta ghandna Gvern li ilu jeqred li rridu naghmlu sforz nazzjonali sabiex nirrangaw il-qaghda finanzjarja tal-pajjiz, meta ghandna Prim Ministru li ghazel li jiehu r-responsabilta tal-Ministeru tal-Finanzi f’idejh biex jara li l-ghanijiet finanzjarji jintlahqu, tigi sajjetta fil-bnazzi u jghidulna li l-Gvern xtara blokk bini fi Brussell ghas-somma ta’ Lm6.5 miljuni u li jrid jonfoq Lm2.5 miljuni ohra biex jirranga l-post. Din verament kienet sajjetta fil-bnazzi tant li din il-mossa ma kienetx imhejjija minn qabel l-anqas mill-Gvern innifsu tant li l-anqas kellhom flus ivvutati fil-budget ghas-sena 2004 ghal dan ix-xiri. Fil-fatt il-Gvern kellu jmur il-parlament u permezz tal-maggoranza parlamentari li ghandu l-PN, ivvota sabiex il-Gvern ikun jista jonfoq dawn il-flus zejda. Dan ix-xiri bla sens hawwad lill-Maltin kollha indipendentement mill-opinjoni politika tal-individwu. Hasad lil kulhadd hlief dawk li kienu qeghdin ihawdu dan il-kuntratt tal-misthija. Id-dettalji li hargu mill-kamp Laburista dwar l-istorja ta’ dan il-blokk bini kien qisu xi storja ta’ Stephen King. Bhal ma sar fil-kumplament ta’ din is-site, ir-rejazzjonijiet ikkwotati m’humiex dawk Laburisti ghax kieku kienu jkunu aktar xokkanti imma huma minn gurnali bi storja ta’ appogg ghall-PN. Kif jista l-poplu jhalli lil dawn in-nies fil-Gvern? Kif nistghu naccettaw li jkollna Prim Ministru li jghidilna li qieghed inaqqas mill-infieq tal-Gvern, naqqas il-budgets lill-kunsilli lokali kollha, qieghed jikkancella jew jissospendi progetti kullimkien, qieghed jivvinta taxxi godda u jzid ohrajn biex idahhal aktar flus IMBAGHAD jigi jaghmel praspura bhal din li tefghet lura l-pjan tal-Gvern innifsu fit-tentattiv sabiex jinzel id-deficit tant li Dr. Gonzi stess qal li ma jahsibx li l-miri se jintlahqu minhabba li issa jridu jiehdu in konsiderazzjoni dawn il-miljuni ta’ Liri li ntefqu fuq Dar Malta. U int tkompli thallas it-taxxi!!!!!!!!!

 

Hija cara daqs il-kristall illi t-tbezbiza li l-PN inghata fit-12 ta’ Gunju ma swiet ghal xejn. Veru kaz li min jitwieled tond ma jmutx kwadru. L-arroganza Nazzjonalista m’ghandiex limitu.

 

 

Who would need an office block in the centre of Brussels worth Lm6.5 million? The Malta government, stupid! That is the price to be paid to purchase the property in Brussels which will also house the office of Malta’s Permanent Representative to the EU, Richard Cachia Caruana. For comparison’s sake, pop singer Madonna’s 1,200 acre estate in England cost Lm3.8 million and the Beckham couple’s house in Spain was bought for Lm2.8 million.

Maltatoday 27.6.2004

 

Nearly half of the Lm18.6 million additional budget just sanctioned by parliament will go towards a single property in the heart of Brussels, it was learnt yesterday. The building, located very close to the European Commission, will house the Maltese embassy, Malta's permanent representation to the European Union and a private residence and will set the government's coffers back by no fewer than Lm9 million.

The Times 16.7.2004

 

Clearly, this is a political blunder of the first order, one that should open the government's eyes wide open so as to ensure that any future deals are commensurate to our requirements.

Editorial, The Times 17.8.2004

 

It is hard not to sympathise with those who have in one way or another expressed their private opinion that Dar Malta is at best an extravagance, at worst a downright insult to those hardest hit under the present economic climate.

Editorjal, The Malta Independent on Sunday 22.8

 

The running expenses for maintaining staff and the Brussels House will be around Lm3,000 a day. This was confirmed in a reply by the DOI to MaltaToday.

MaltaToday 22.8.2004

 

The government's arguments in favour of the purchase are flawed on a number of counts but the one that is sticking most in the people's minds is that the move is extravagant. And it is precisely this that will continue to erode the government's credibility when it speaks of its efforts to cut expenditure. There is hardly any need to repeat the many arguments put forward by so many against the purchase but the least the government can do is to sound less arrogant over the matter. It is acting as if it knows best, when the move has clearly been seen as ill-timed and again, given the current state of the island's finances, extravagant. … It is because of all this uncertainty in financial matters, this urgency to check the deficit, that the government's purchase of the Brussels building has been considered as unwise.

Editorjal, The Times 28.8.2004

 

With all its solemn commitments to cut unnecessary expenditure, the government has not always acted wisely, as is the case over the purchase of a property in Brussels that is out of proportion to our needs and an untimely expense.

Editorjal, The Times 26.11.2004

 

There has been some mismanagement on the part of the government and people are unlikely to forget some of the empty declarations made by the party in government before the last general election. Just as they are unlikely to forget too some of the very bad decisions taken, such as, for instance, the purchase of a building in Brussels that is far greater than what is needed for the island's representation there.

Editorjal, The Times 5.1.2005

 

 

 

Sena 2010

 

Recent Photos

Testimonials