Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

 

Matul is-snin, il-Partit Nazzjonalista kellu hafna korrispondenti li kitbu sabiex jaghtuh palata u biex jikkundannaw lill-MLP fuq kull haga li dehrilhom li seta’ ghamel hazin. Li wiehed fil-kritika tieghu jaghmel xi zball l’hawn u l’hemm ma waqghetx id-dinja, imma meta wiehed jigdeb b’mod goff allura is-serjeta tal-korrispondent titkisser, l-argumenti tieghu jew taghha jiehdu kulur iehor u l-integrita’ tal-korrispondent tisfaxxa fix-xejn. Hekk gralha Berta Sullivan, kittieba li b’mod l-aktar assolut tiprova tiskredita lill-Partit Laburista u b’mod l-aktar apert tincensa lill-PN. B’daqshekk ma sar xejn ta’ barra minn hawn, imma meta Berta thalli lilha nnifisha tigi kkontrollata mill-antipatija li ghandha ghall-MLP, tispicca tghid ic-cucati u tasal anke biex tigdeb.

 

U hekk gralha fl-attakki taghha kontra l-MLP fl-artiklu li kitbet f’The Times tas-17 ta’ Mejju 2005. L-artiklu taghha “Black Sheep in Every Flock”, Berta Sullivan spiccatu hekk, “Comparisons are odious but I cannot resist mentioning the 1996-1998 Labour government's record. Do you have any idea how many "embellishment" projects it completed in practically two years? Two: one each year. And the lucky winners were: the Bugibba promenade and Chadwick Lakes! Need I say more?”

 

maltapolitics.com tirrispondi hekk:

 

Li qalet Berta hija gidba hoxna. L-ewwel nett minhabba l-fatt li l-gvern Laburista dam 22 xahar, kellna sitwazzjoni li xi xoghol li nbeda taht il-Labour kompla fil-legislatura ta’ wara, dik Nazzjonalista mmexxija minn Dr. Fenech Adami. Imma l-impressjoni li riedet taghti Berta li kull ma ghamel il-Gvern Laburista fi 22 xahar kienu zewg progetti biss ta’ tisbieh hija gidba cara u tonda u li jisthoqqilha risposta. Fil-fatt apparti dawn iz-zewg progetti ta’ titjib ambjentali jigifieri l-progett ta’ Bugibba u dak ta’ Chadwick Lakes, il-Gvern Laburista wettaq aktar progetti u li gew imsemmija mill-media Maltija. Jien ma nafx jekk Berta f’dawk it-22 xahar kienetx nieqsa mid-dawl u ma rat u qrat xejn x’kien qieghed isehh fil-pajjiz, imma jekk dan hu l-kaz se nfakkarha.

 

MARZU 1997

ARMIER ILLEGAL BOATHOUSES DEMOLISHED

THE TIMES 4.3.97

 

ACTION COMMITTEE SET UP TO REHABILITATE MARSALFORN AND XLENDI IN GOZO

THE TIMES 7.3.97

 

SETTEMBRU 1997

REHABILITATION OF FIDDIEN VALLEY

THE TIMES 2.9.97

 

OTTUBRU 1997

GOVERNMENT LAUNCHES AN ENVIRONMENT AWARENESS CAMPAIGN

THE TIMES 1.10.97

 

REPUBLIC STREET IN VALLETTA GIVEN A LONG NEEDED FACELIFT THE TIMES 24.10.97

 

VILHENA PALACE RESTORED

THE TIMES 4.10.97

 

JANNAR 1998

SLUMS PULLED DOWN IN VALLETTA TO BUILD APARTMENTS AND GARAGES.  HOUSING UNITS HAVE BEEN COMPLETED IN MSIDA, VALLETTA AND COSPICUA.

THE TIMES 20.1.98

 

EMBELLISHMENT PROJECT FOR MARSASCALA, MARSAXLOKK AND BIRZEBBUGIA

THE TIMES 19.1.98

 

MARZU 1998

HAGAR QIM GIVEN A FACELIFT

THE TIMES 4.3.98

 

NATIONAL PARK AT TA’ QALI GIVEN A CLEAN UP

THE MALTA INDEPENDENT 8.3.98

 

APRIL 1998

47,000 TREES PLANTED IN THE LAST 15 MONTHS

THE TIMES 25.4.98

 

GUNJU 1998

WORKS ON GNEJNA BAY ONGOING

THE TIMES 2.6.98

Lm100,000 EMBELLISHMENT PROJECT AROUND SAN ANTON GARDENS NEARING COMPLETION

THE TIMES 18.6.98

 

LULJU 1998

RINELLA BAY SPRUCED UP BY MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND CONSTRUCTION

THE TIMES 14.7.98

 

AWWISSU 1998

BAHRIJA THEME GARDEN NEARING COMPLETION

THE TIMES 28.8.98

 

SETTEMBRU 1998

IL-MAGHLUQ AT MARSASCALA REVAMPED AND A GREEK THEATRE ERECTED

THE TIMES 2.9.98

 

Berta, rajtu x-xoghol li ghamel il-Gvern Laburista mmexxi minn Dr. Sant fi 22 xahar? X’ghidt? Zewg progetti biss saru? Hallina nghixu fil-kwiet u jekk int serja itlob apologija lill-qarrejja ta’ The Times li tajthom informazzjoni qarrieqa ibbazata fuq il-gideb.

 

U nispicca b’gidba ohra li qalet Berta Sullivan, cioe, “… and the lucky winners were: the Bugibba promenade …” mhux vera li x-xoghol kien fuq il-bankina biss. Berta ara jekk tafx taqra bl-Ingliz u jekk taf, aqra dak li rrapurtat The Times tat-22 ta’ Marzu 1997, “BUGIBBA UPGRADING PROJECT COSTING Lm2 MILLION CONSISTS OF 2.6km STRETCH OF PROMENADE WITH LANDSCAPING, 2 PARKING LOTS, A NEW BUS TERMINUS, MAJOR WORKS ON ENTRY ROADS, MAIN STREETS AND RESURFACING OF 35 INTERNAL ROADS INCLUDING PAVING.”

 

Kif jghidu l-Inglizi … I rest my case!!

 

 

 

 

“In a parliamentary reply Austin Gatt (April 21) stated that as at March 2004 production by reverse osmosis plants made up 55 per cent of total water production - the rest being extracted ground water. In Gozo all production is ground water whose quality is improved at a polishing plant. Surprise, surprise Dr Sant alleges that the RO plants are a waste. Why does he utter such statements? Just for kicks? If he were Prime Minister what alternative would he concoct? Would he really close the plants down? If so, how will he meet the ever-increasing demand then? Extracting more ground water and meddling with the water table level is a dangerous hazard. Perhaps he will opt to take us back to the 1970s and leave us high and dry. … The Gonzi administration does well to ignore such a negative and crass attitude. It did well to create the RO plants, … Tourism, one of the major pillars of our economy, is certainly not, as Dr Sant wrote in this paper, "a stagnating performance" (May 11). You see what I mean when I say that he thrives on destructively criticising the Gonzi administration left right and centre. If only I could actually write who is really making us all violently sick!”

Berta Sullivan, The Times 4.6.2005

 

Dan t’hawn fuq hu attakk iehor kontra Dr. Alfred Sant. Li kieku l-kritika ta’ Berta Sullivan taghmel sens u hi korretta halli tikritikah lil Dr. Sant, imma li tasal biex tigdeb u taghti informazzjoni totalment zbaljata sempliciment biex xi boloh li jemmnuha jghidulha prosit, hekk le. Allura Berta waqghet f’bassezza ta’ argumenti li jisthoqqilhom kundanna. Jien ma nikritikax jekk ma naghtix il-fatti, u Berta Sullivan nahseb titwerwer mill-fatti, ghalhekk forsi taghmel tajjeb li tirifletti ftit fuq it-twegiba ta’ maltapolitics.com u fil-futur meta tikritika lil Dr. Sant u lill-MLP tuza argumenti validi u fatti u mhux invenzjonijiet pwerili.

 

“Surprise, surprise Dr Sant alleges that the RO plants are a waste. Why does he utter such statements? Just for kicks?”

Il-mod kif ghamlet l-argumenti taghha riedet taghti x’wiehed jifhem li Dr. Sant kontra li nbnew ir-reverse osmosis. L-argument ta’ Dr. Sant ma kienx dak u Berta Sullivan suppost tafu dan. Dr. Sant argumenta li l-prijorita tal-Gvern u l-Water Services Corporation kellha tkun li tigi eliminata l-hela ta’ ilma li hawn fil-pajjiz specjalment fil-qasam tad-distribuzzjoni tal-ilma li qieghed jiswa lill-Gvern eluf kbar ta’ liri. L-argument semplici li jifhmu kulhadd kien li kieku din il-hela kollha tispicca ma kienx ikun hemm bzonn li jinbnew impjanti tar-reverse osmosis godda ghax il-bzonn ghal-aktar ilma kien jigi sodisfatt minn aktar ilma disponibli ghat-tqassim.

 

“The Gonzi Administration …  did well to create the RO plants.”

Gidba ohra. Ghal min jinteressah, fil-website tal-WSC hemm l-istorja ta’ dawn l-impjanti. Dawn kienu progett tal-gvern Laburista tas-snin tmenin u mhux taht Gonzi li sar Prim Ministru fl-2004. L-ewwel reverse osmosis li kien l-akbar fid-dinja inbena fl-1982 f’Ghar Lapsi, it-tieni wiehed kien fil-Marsa fl-1983, it-tielet wiehed f’Tigne fl-1986, ir-raba wiehed fic-Cirkewwa fl-1988 u l-hames wiehed fl-1992 f’Pembroke. U l-impjanti RO ta’ Gonzi fejnhom? Forsi fil-kamra tal-banju ta’ Berta Sullivan?

 

“Tourism, one of the major pillars of our economy, is certainly not, as Dr Sant wrote in this paper, "a stagnating performance" (May 11).”

Berta Sullivan l-anqas biss ghandha idea ta’ x’hinu jigri fil-pajjiz. Fl-istess gurnata li kitbet dan il-gideb f’The Times, gazzetta ohra The Malta Independent irrapurtat x’qalet il-Malta Hotels and Restaurants Association (MHRA): “The Malta Hotels and Restaurants Association feels strongly that the stagnant results obtained in tourism in the first four months of this year are a warning sign to the industry and the country as a whole.” Altru li kellu ragun Dr. Sant jinkwieta fuq is-sitwazzjoni turistika f’Malta!!

 

Recent Photos

Testimonials