Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

Testimonials


Quotes Din il-website hallietni mbellah! Jien ghadni zghir ta' erbghatax-il sena. Diga kont naf bl-arroganza tan-Nazjonalisti, iza ma kontx naf li tilhaq livelli tant kbar. Din il-website ijja informattiva hafna, Skantajt wara li rajt certu affarijiet li-ghamlet in-Nazzjonalisti. Xi kultant nghid: ahna vera qed nghixu fil-wiehed u ghoxrin seklu ? Ghax hafna mil-affarijiet li jaghmlu huma tant banali u redikoli umbghad igibu xi skuza, li tghid dawn jahsbuna naqra boloh ? Prosit hafna ghal-din il-website ghax ghalija hija hafna. Grazzi Quotes
C.G.M.

Quotes Ghadni kif dhalt f'din il-website famusa tieghek. Tidher interessanti u bis-sens. Tajba ukoll ghax libera u mhix biased min gazzetta jew ohra, imma fuq fatti. Quotes
CARMEN CHETCUTI

Quotes My sincere congratulation on a serious gathering of information and a well managed website. Quotes
JOE TANTI

Quotes Prosit tassew tal-website li hloqt Quotes
RENO CALLEJA

Quotes Bongu, Nawguralek ghax-xoghol tieghek fil-websajt Malta Politics. Quotes
CLAUDIA BORG

Quotes Jiena ,qed nikteb biex nifrahlek ghal din is i-site ta veru. Quotes
HECTOR FALZON

Quotes Thanks for the link. I browsed through your site and liked what I saw. It is very well made indeed. Quotes
WILD KNIGHT FOR THE GARDJOLA TEAM

Quotes Just wanted to tell you how much I enjoyed reading your website particularly "F'hiex Nemmen" u "Ittra miftuha lil Dr. E.F.A." Quotes
(ANONIMU)

Quotes Habib, nahseb kelma wahda nista nlissen hekk kif tajt harsa lejn il-website tieghek : BELLEZZA! Ghandek informazzjoni tassew interessanti u aggornatha kif ukoll qed taghti harsa lejn hafna aspetti tas-socjeta` Maltija. Quotes
ROBERTO DEBRINCAT

Quotes A big prosit. Very interesting and informative website. Keep it up. It shows a lot of things that most people don't even know about, not to uncover certain facts probably. Quotes
KEVIN J. HOLMES
1 2 3 4 ... 8