Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

X’sar minn Gvern Laburista fi 22 xahar.

Kemm il-darba nisimghu kritika Nazzjonalista li l-Gvern ta’ Dr. Sant m’ghamel xejn, gab dizastru ecc ecc!!! Insomma l-istess diska li kulhadd issa dara jisma’. Ghalhekk hsibt li nigbor informazzjoni dwar ftit mix-xoghol li sar f’dak iz-zmien biex kulhadd jiddeciedi hu jekk il-kritika li kienet u ghadha ssir hijiex gusta jew le.


Din il-legislatura kienet fost l-iqsar fl-istorja politika Maltija, imma xorta wahda sar hafna xoghol ta’ beneficcju ghall-pajjiz u l-poplu tieghu. Minn fejn wiehed jibda? Jien nibda mis-sitwazzjoni finanzjarja dizastruza li sab ma’ wiccu l-MLP meta rebah l-elezzjoni. Dan hu mportanti ghax fid-dawl tas-sitwazzjoni li wiret, il-Gvern Laburista kellu jdejh marbutin. Ir-riperkussjonijiet tas-sitwazzjoni finanzjarja ta’ Malta tal-1996 ghadhom jinhassu sal-llum.

Wirt ta' Gvern Nazzjonalista

Qaghad

Fl-ahhar sena qabel l-elezzjoni tal-1996 in-numru ta’ nies bla xoghol kien zdied b’10.8%


Self employed

In-numru ta’ self employed fl-ahhar sena qabel l-elezzjoni tal-1996 kien naqas b’2.5%


Telf

F’Settembru 1996, il-PBS kellha telf ta’ Lm1,187,988

Il-Catamaran ta’ Ghawdex kien qieghed jaghmel telf ta’ kwazi Lm1,000 kuljum.

Fl-ahhar sena qabel l-elezzjoni tal-1996, il-Gozo Channel ghamlet telf ta’ Lm340,000

L-Air Malta ghamlet telf ta’ Lm2,000,000 fl-operat principali taghha matul l-ahhar sena qabel l-elezzjoni tal-1996.

Il-Malta Win Cargo Containers Ltd. ghamlet telf ta’ Lm1,400,000 fis-sena 1996.

Il-Malta Shipbuilding kellha telf ta’ Lm11,000,000 fl-1996.


Dejn

Ir-Roads Department kellu dejn ta’ Lm9,000,000

Il-gvern kellu dejn ta’ Lm2,200,000 mal-Knisja Maltija

L-isptar Zammit Clapp kellu dejn ta’ aktar minn Lm1,000,000

Il-gvern kellu dejn ta’ bejn Lm3 miljuni u Lm4 miljuni mal-importaturi tal-medicini.


Opportunitajiet ta’ xoghol

Fl-ahhar sena qabel l-elezzjoni tal-1996 l-ETC kienet irceviet 1,245 avviz ta’ opportunita ta’ xoghol ANQAS mis-sena ta’ qabel.


Skejjel

Rapport dwar is-sitwazzjoni fl-iskejjel tal-gvern wera li kien hemm spiza ta’ Lm4.5 miljuni sabiex dawn l-iskejjel jingiebu ghall-kundizzjoni tajba.


Zbilanc Finanzjarju

Il-Malta Council for Science and Technology (MCAST) kellu zbilanc finanzjarju ta’ Lm54,000 f’Ottubru 1996.


Turisti

Fl-ewwel ghaxar xhur tas-sena 1996, in-numru ta’ turisi kien naqas b’6.1% imqabbel mas-sena ta’ qabel.


Wirt Storiku

Il-Forti Manoel thalla fi stat abbandunat u mkisser.


Problemi Fiskali

“We agreed with the Labour government that the (fiscal) problem existed.”

Dr. Michael Refalo, MaltaToday 27.5.2001


Minkejja din is-sitwazzjoni hazina ferm (il-Gvern Nazzjonalista l-anqas biss ghamel budget ghas-sena 1997) u mheggeg mill-appogg qawwi li nghata fl-elezzjoni tal-1996, l-MLP beda fit-triq ta’ bidla, bidla li kellha tirranga sitwazzjonijiet diversi ta’ ghawg u problemi li minhabba fihom il-maggoranza tal-elettorat tefghet lill-PN fl-oppozizzjoni. Huwa mpossibbli insemmi x-xoghol kollu li sar ghax dan hija bicca xoghol kumplessa u voluminuza hafna.


Intant ghal min jinteressah, dan li gej sar taht Gvern Laburista immexxi minn Dr. Alfred Sant bejn l-1996 u l-1998.

PULIZIJA

Tkeccew mill-korp tal-pulizija supretindent u assistant kummissarju minhabba l-imgieba hazina taghhom fis-snin tmenin. Ta’ min jinnota li minkejja l-kritika qawwija tal-PN ghal imgieba ta’ certu membri tal-pulizija taht il-Labour, xorta baqghu ma hadux passi u kellu jkun Gvern Laburista li b’sens komun u kuragg ha l-passi necessarji biex inaddaf lill-korp minn elementi hziena.


HATRIET

Inhatret l-ewwel speaker mara fil-Parlament Malti.

Inhatret l-ewwel mara bhala kap ta’ agenzija tal-Gvern meta nhatret Sina Bugeja bhala kap ezekuttiv ta’ Sedqa.


KUMITATI/KUMMISSJONIJIET

Inhatar kumitat maghmul minn raprezentanti ta’ diversi organizzazzjonijiet bil-ghan li jahdem fi pjan nazzjonali biex jiggieled il-problema tad-drogi.

Saret kummissjoni sabiex jigi kkrejat il-Qorti tal-Familja.

Saret il-Kummissjoni ghad-Drittijiet Socjali ghas-self employed.

Inhatar kumitat biex tigi msebbha Bugibba.

Inhatar kumitat tat-tmexxija mill-Ministeru tal-Edukazzjoni biex jirrevedi l-kurrikulum fl-iskejjel primarji u sekondarji.

Inhatar kumitat responsabbli ghall-promozzjoni tal-moralita fiskali.

Inhatar kumitat ta’ azzjoni sabiex jigu riabilitati Marsalforn u Xlendi.

Beda jiltaqa il-Kunsill Konsultattiv ghall-industrija tal-bini.

Inhatar kumitat biex janalizza applikanti godda ghal xoghol mall-Gvern.


KONSULTAZZJONI

Saru sensiela ta’ tahdidiet ma’ setturi varji dwar it-tnehhija tal-VAT.


AMBJENT

Giet irtirata l-applikazzjoni sabiex isir mitjar f’Ta’ Lambert Ghawdex.

Bdiet kampanja mill-Gvern biex tizdied il-kuxjenza favur l-ambjent.

Giet irrestawrata il-Berga tal-Baviera.

Giet imwaqqfa dikjarazzjoni Presidenzjali li biha 38 tomna art agrikola kienet se tghaddi biex issir fabbrika tal-luminata.

Thassar dejn ta’ Lm76,000 li l-kunsill lokali tal-Fgura kellu wara x-xoghol li kien ghamel fil-pjazza tar-rahal.

Tnehhew boathouses illegali fl-Armier.

Gie mnaddaf u rrangat Wied il-Fiddien.

Gie mnaddaf il-moll ta’ Lazzarett.

Sar il-pavimentar gdid ta’ Triq ir-Repubblika fil-belt.

Gie restawrat il-Palazz Vilhena.

Saret l-ewwel fazi tal-progett ta’ Chadwick Lakes.

Sar progett ta’ tisbih f’Wied il-Ghajn, Marsaxlokk u Birzebbugia.

Sar xoghol ta’ tisbih f’Hagar Qim.

Gie mnaddaf u msebbah il-Park Nazzjonali f’Ta’ Qali.

Bdiet tithaddem Marine Pollution Response Vessel li tintuza f’kazi ta’ hrug ta’ zejt fil-bahar.

Twaqqghu garaxxijiet illegali f’Bormla.

Fi 15 il-xahar gew imhawla 47,000 sigra madwar il-pajjiz.

Sar xoghol ta’ tisbih fil-bajja tal-Gnejna.

Sar progett ta’ tisbih madwar il-gonna ta’ San Anton liema progett gie jiswa Lm100,000.

Sar xoghol ta’ tisbih fil-bajja ta’ Rinella.

Il-Maghluq f’Wied il-Ghajn gie mnaddaf u msebbah u mbena teatru Grieg. Il-Maghluq gie ddikjarat bhala riserva naturali.

Gew mibnija aktar minn kilometru tul ta’ hitan tas-sejjieh f’Wied Qlejgha.

Sar gnien gdid fil-Bahrija.

Twaqqaf fi zmien ezatt il-progett ta’ housing f’Haz Zabbar li kien se jinbena fuq art agrikola.


SAHHA

Il-Gvern Laburista dahal fi ftehim mal-isptar Capua Palace sabiex operazzjonijiet tal-qalb li ma jistghux isiru St. Luke’s jibdew isiru privat.

Miftuh unit gdid f’St. Luke’s ghal kirurgija mhux magguri fejn pazjenti jistghu jidhlu ghall-operazzjoni filghodu u jmorru lura d-dar fl-istess jum.

Thabbru bidliet fil-pjanti ghall-isptar Tal-Qroqq u biex meta jinfetah l-isptar il-gdid St. Luke’s isir sptar ghal kazi mhux akuti.

Ittiehdu azzjonijiet dixxiplinarji kontra haddiema fid-Dipartiment tas-Sahha wara li hafna minnhom ma nstabux fuq il-post tax-xoghol taghhom.

Inxtara Mobile Blood Donation Unit sofistikat.

Gew inawgurati ufficini godda ghad-Dipartiment tas-Sahha f’St. Luke’s.

Gie installat Extra Corporal Shock Wave Lithotriper fid-Dipartiment tal-Urologija f’St. Luke’s.

Giet inawgurata klinika tal-fisjoterapija fl-isptar Boffa.

L-Ispinal Unit fl-isptar Boffa gie rinovat.

Infetah dipartiment tal-emergenza gdid fl-isptar generali t’Ghawdex.

Il-kcina u staff quarters fl-isptar Boffa gew rinovati.


TAXXI

Tnaqqset il-levy fuq l-akkommodazzjoni fil-lukandi minn 10% ghal 5%.


SPORTS

Inghatat ghotja ta’ Lm55,000 lill-Kumitat Olimpiku Malti.

L-Awtorita tad-Djar irrangat il-kumpless sportiv tal-Imtarfa.


AMMINISTRAZZJONI

Saru strutturi godda fi hdan il-Public Works sabiex titjieb l-efficjenza.


ANZJANI

Inbniet dar ghall-anzjani f’Bormla.

Infetah Day Care Centre ghall-anzjani f’Tas-Sliema.

Infetah Day Care Centre ghall-anzjani fiz-Zurrieq.

Xoghol ta’ madwar Lm300,000 sar biex tigi rrangata d-dar tal-anzjani fil-Furjana.

Giet rinovata is-sala tal-ikel fl-isptar St. Vincent de Paule u swiet aktar minn Lm30,000.

Inghata sussidju lill-qraba ta’ anzjani li kienu juzaw it-telecare.


TOROQ, SEWQAN u TRAFFIKU

Sar xoghol strutturali fit-triq Zabbar fil-Fgura u l-ewwel parti minnha saret kompletament gdida.

Iddahlu regolamenti godda ta’ rmunkar u clamping.

Twaqqaf kumitat inter-dipartimentali biex jistharreg l-imwiet minhabba incidenti tat-traffiku.

Sar il-progett tat-traffiku tal-Marsa.

Bdiet tithaddem is-sistema gdida tat-traffiku fir-roundabout tal-Kappara.

Sar progett ta’ Lm500,000 biex jitjiebu t-toroq fil-Qajjenza.

Beda jsir il-breathalyser test fuq is-sewwieqa tal-vetturi.

Beda x-xoghol biex tigi rrangata Triq Psaila f’Birkirkara.

Inbniet mill-gdid it-triq li taghti ghal Gnejna.

Dahlet fis-sehh is-sistema tal-VRT ghall-karozzi.

Sar xoghol mir-Roads Department biex jinbidlu mains tal-ilma u drenagg, tqeghid ta’ servizzi, kostruzzjoni ta’ water culverts u wicc gdid ghal toroq milquta fl-inhawi tal-Hypogeum f’Rahal il-Gdid. Valur tax-xoghol Lm170,000.

Inbniet triq ta’ Lm206,000 f’Pembroke.


PROGETTI OHRA

Sar progett ta’ Lm2 miljuni ghal aktar akkommodazzjoni u titjib fl-amministrazzjoni u sigurta fil-habs.

Sar il-progett ta’ Bugibba li sewa’ Lm2 miljuni.

Sar il-progett kontra l-gharghar f’Sare Avenue Rahal il-Gdid liema progett gie jiswa Lm120,000.


HOUSING

Thabbru incentivi permezz ta’ kumpens sa’ Lm3,000 lil min jibni l-ewwel dar tieghu jew li irranga xi post antik bhala l-ewwel residenza.

Twaqqghu slums fil-belt Valletta u minflokhom inbnew appartamenti u garaxxijiet filwaqt li tlestew housing units fl-Imsida, Valletta u Bormla.

Matul l-1997 il-Gvern nefaq is-somma ta’ Lm600,000 f’xoghol ta’ manutenzjoni f’diversi housing estates tal-Gvern.

Il-Gvern beda jixtri djar vojta mill-privat.

Sar xoghol ta’ manutenzjoni fil-housing estates tal-Gvern fil-Marsa, Birzebbugia, Pembroke, San Gwann, Kalkara u f’St. Nicholas Married Quarters f’Bormla.


EDUKAZZJONI

Thabbar l-ewwel ombudsman ghall-universita.

Bdiet skema tal-Education Business Industry fejn edukaturi setghu jitharrgu dwar l-ahhar teknologija u processi industrijali.

Fil-vaganzi tas-sajf tal-1998 sar xoghol kbir ta’ manutenzjoni fi 86 skola tal-Gvern. Dan il-progett sewa Lm3.5 miljuni.

Sar xoghol ta’ Lm140,000 biex jigu rrangati il-laboratorji tax-xjenza fil-Junior College.


GHAWDEX

110 impjegat Ghawdxi tat-Telemalta inghataw impjieg f’Ghawdex stess.


KONSUMATUR

Beda jahdem il-Consumer Complaints Unit li seta jisma kazi konnessi mad-Dipartiment tas-CET, Dipartiment tal-Kummerc, Dipartiment tal-Konsumatur u l-Ufficcju ghall-Kompetizzjoni Gusta.

Infetah ic-centru ta’ Customer Care fil-Ministeru ghad-Djar u Kunsilli Lokali.


XOGHOL IEHOR

Is-sehem ta’ Malta fil-Partnership for Peace gie mwaqqaf.

Twaqqaf il-pjan tal-Gvern Nazzjonalista li jinbena centru amministrattiv fil-Furjana inkluz fl-arena tal-indipendenza.

Il-Gvern habbar li ritratti tal-President tar-Repubblika biss kellhom jitwahhlu fil-ministeri u dipartimenti tal-gvern minflok dawk tal-Prim Ministru u ministri. Twaqqaf is-servizz tal-catamaran ghal Ghawdex minhabba telf ta’ Lm1,000 kuljum.

Bdiet topera l-Assocjazzjoni dwar id-drittijiet umani.

Inxtara kumpless turistiku sabiex jigi mibdul f’centru ghal tahrig ghal nies adulti.

Il-Partit Nazzjonalista inghata licenzja biex jibda jitrasmetti bit-televizjoni.

Dr. Alfred Sant bhala Prim Ministru ha sehem fic-celebrazzjonijiet tal-Indipendenza (l-ewwel Prim Ministru Laburista li ghamel dan).

Beda jigi mplimentat master plan biex tissolva l-problema tal-gharghar.

Bdiet tithaddem sistema fejn il-ministri u s-segretarji parlamentari bdew jircievu telefonati direttament mill-poplu biex jilqghu ilmenti u suggerimenti.

Fl-ewwel sena legislattiva tal-Gvern Laburista gew installati 150 telephone booths madwar il-pajjiz.

Dahal ghall-ewwel darba fil-port taghna cruise liner Gappuniz.

Infetah ir-Rinella Movie Park.

Inghataw ghotjiet bhala ghajnuna lir-residenti fl-Isla, il-Kalkara u Bormla biex ikunu jistghu jirrangaw il-gallariji antiki tal-injam taghhom.

L-iskwadra marittima tal-Forzi Armati bdiet izzid il-patrols taghha madwar il-kosta kontra t-traffikar tad-droga minn fuq il-bahar.

Infetah ufficjalment il-kumpless ghal tahrig ghall adulti b’dizabilita f’Wied il-Ghajn.

Beda t-thaffir ghaz-zejt f’Kercem Ghawdex.

F’Settembru 1997 twaqqfet l-Orkestra Nazzjonali ta’ twaqqfet l-Orkestra Nazzjonali ta’ Malta.

Il-frott tal-hidma

U x’sinjali ekonomici/finanzjarji kellna taht il-Gvern Laburista?

 

FIFTH OFFSHORE BANK REGISTERED IN MALTA

THE TIMES 24.12.96

 

IN 3 DAYS GOZO HAS BEEN TRANSFORMED INTO A MECCA FOR 41,830 MALTESE WHO CROSSED OVER TO CELEBRATE THE TRADITIONAL FEAST OF SANTA MARIA, AN EXODUS WHICH GOZITANS ACCEPT AS A MIXED BLESSING ... BUSINESSES ARE THRIVING WITH MOST YOUNG PEOPLE EACH BUDGETING MORE THAN Lm100 FOR THEIR 4-DAY HOLIDAY

THE TIMES 16.8.97

 

COST OF LIVING DOWN BY 0.5% IN JULY WHICH WAS THE FIRST MONTH WITHOUT VAT

THE MALTA INDEPENDENT 14.9.97

 

FIRST TIME PROPERTY BUYERS HAVE BENEFITED FROM A DROP IN PRICES - FRANK SALT (PROPERTY NEWS)

THE TIMES 9.10.97

 

GOVERNMENT STOCKS OVERSUBSCRIBED BY 4 TIMES

THE TIMES 25.10.97

 

BANK OF VALLETTA REGISTERS RECORD PROFITS AT END OF FINANCIAL YEAR ENDING  30 SEPTEMBER 1997

THE TIMES 1.11.97

 

DURING THE FIRST NINE MONTHS OF 1997 THE MALTESE ECONOMY EXPANDED BY 5.9 PER CENT IN NOMINAL TERMS OR 2.8 PER CENT IN REAL TERMS (ECONOMIC SURVEY)

THE TIMES 20.11.97

 

BANK DEPOSITS IN GOZO AT END SEPTEMBER 1996 WERE Lm99 MILLION - IN OCTOBER 1997 THEY WERE Lm116.5 MILLION.

THE TIMES 13.12.97

 

DOWTY (MALTA) LTD. INVESTS Lm3 MILLION IN ITS PLANT AT MRIEHEL

THE TIMES 16.12.97

 

RECORD YEAR FOR MIA (MALTA INTERNATIONAL AIRPORT) WITH 7% INCREASE IN PASSENGERS USING THE AIRPORT OVER 1996

THE SUNDAY TIMES 11.1.98

 

11,683 NEW VEHICLES SOLD IN 1997

THE TIMES 22.1.98

 

BANK OF VALLETTA INTERNATIONAL MAKES RECORD PRE-TAX PROFIT IN YEAR ENDING 30 SEPTEMBER 1997

THE TIMES 24.1.98

 

IN 1997 THE MALTA STOCK EXCHANGE HAD A GOOD YEAR. THE HIGH TURNOVER IN 1997 WAS WELCOME BY A MARKET WHICH SAW A RATHER FEEBLE 1995 AND 1996 – BUSINESS & FINANCE

THE TIMES 2.2.98

 

BUILDING CONTRACTORS HAVE GREETED MAJOR PROJECTS ANNOUNCED OVER THE LAST FEW DAYS BY THE GOVERNMENT WITH OPTIMISM, DESCRIBING THEM AS A SIGNIFICANT STEP IN THE RIGHT DIRECTION.

THE TIMES 9.3.98

 

SUNCREST HOTEL PROFITS UP

THE SUNDAY TIMES 22.3.98

 

GOVERNMENT REVENUE IS INCREASING AS PLANNED WHILE MEASURES TAKEN TO CUT GOVERNMENT EXPENDITURE ARE EVIDENTLY WORKING – CENTRAL BANK GOVERNOR

THE MALTA INDEPENDENT 3.4.98

 

MALTESE FLOCK TO GOZO FOR EASTER BREAK – MORE PASSENGERS AND VEHICLES CROSS OVER COMPARED TO PREVIOUS YEARS

THE TIMES 11.4.98

 

TOURISM OPERATORS SAY 1998 IS TURNING OUT TO BE A VERY POSITIVE YEAR FOR TOURISM.

THE MALTA INDEPENDENT 12.4.98

 

FEAST OF ST. GREGORY MARSAXLOKK – BRISK BUSINESS AT MARSAXLOKK

THE TIMES 16.4.98

 

NYLON KNITTING INVESTING Lm3.4 MILLION IN EXPANSION PLAN THE TIMES 18.4.98

 

BOV GROUP REPORTS 8.3% RISE IN PRE-TAX PROFITS FOR 6 MONTHS ENDING 31 MARCH 1998

THE TIMES 25.4.98

 

ONE MILLIONTH CUSTOMER AT GALLERIA IN FGURA REACHED IN JUST 6 MONTHS

THE TIMES 8.6.98

 

MALTACOM SHARES OFFER WAS OVERSUBSCRIBED BY 62% IN MALTA AND BY MORE THAN 5 TIMES INTERNATIONALLY WITHIN 33 HOURS OF OPENING.

THE TIMES 17.6.98

 

LIBYA TO INVEST $10 MILLION IN MALTA ANNUALLY

THE TIMES 25.6.98

 

GOVERNMENT FISCAL DEFICIT DURING 1st QUARTER 1998 HALF AS THAT RECORDED FOR SAME PERIOD IN 1997

THE TIMES 1.7.98

 

SALES OF AIRCONDITIONERS … ARE ROCKETING … GALA CENTRE EXPERIENCED FIVE-FOLD INCREASE IN THE SALE OF AIRCONDITIONERS … MEKANIKA SAYS PHONE HAS NOT STOPPED RINGING ALL WEEK … AND WE HAVE ALSO BEEN BOMBARDED WITH QUERIES AT OUR TRADE FAIR STAND … THE PHOENIX GROUP SAYS THEY HAVE BEEN INUNDATED WITH ENQUIRIES ABOUT AIRCONDITIONERS

THE TIMES 4.7.98

 

MALTA FREEPORT DOING BETTER THAN PROJECTED – RECORD 500,000 CONTAINERS HANDLED IN 6 MONTHS

THE TIMES 9.7.98

 

GOVERNMENT STOCKS ISSUED IN JULY 1998 MORE THAN 4 TIMES OVERSUBSCRIBED

THE TIMES 22.7.98

 

DRYDOCKS LOSSES HALVED IN THE PAST YEAR – DRYDOCKS CHAIRMAN NOEL ZARB ADAMI

THE TIMES 1.9.98

 

GOZO CHANNEL COMPANY ANNOUNCES PRE-TAX PROFITS OF Lm780,000 FOR YEAR ENDED SEPTEMBER 1998

THE TIMES 1.6.99

 

THE FREEPORT REGISTERS Lm1.5 MILLION POST TAX PROFIT FOR 1998

THE SUNDAY TIMES 4.7.99

 

Kif Dr. Lawrence Gonzi jirrikonoxxi x-xoghol kbir li sar mill-Labour fi 22 xahar

Meta l-Kritici Jfahruk

Wiehed mill-ghanijiet principali tal-PN kien li jkissru politikament lil Dr. Alfred Sant. Mhux ghax Dr. Sant politiku hazin anzi bil-kontra ghax huwa tajjeb bizzejjed ghax bl-ghaqal tieghu nizzilhom mill-poter fl-1996. Ir-rekord ta’ Dr. Alfred Sant bhala Prim Ministru bejn l-1996 u l-1998 jitkellem wahdu. Li l-gvern ta’ Dr. Sant mexa b’serjeta ma tghidux maltapolitics.com . . . jghiduh l-istess avversarji politici tieghu. Iva hekk hu, l-akbar certifikat tawhulu dawk li ma jaqblux politikament mieghu.


Naraw x’qalu dawk li m’ghandhomx simpatija lejn Dr. Sant kif ukoll x'qalu dawk politikament indipendenti li wkoll urew fehemthom fuq il-Gvern immexxi minn Dr. Sant. Aqraw u wara ggudikaw inthom.


The Sunday Times

The October 26 (election) has been one of the most peaceful and tension-free on record, also the transition from the outgoing Nationalist government to the incoming Labour administration has probably been the smoothest ever, generally free of any shocks or unpleasantries ... Credit for this goes to the Prime Minister Dr. Alfred Sant. - 10.11.96


The Sunday Times

One has to hand it to Dr. Alfred Sant: he has, so far lived up to his pre-election pledge... the pragmatism with which the prime minister and his team have gone about their business so far is admirable. Dr. Sant has won praise for his mature decision not to resort to the past practice of wholesale transfers of government employees following a change in administration. - 17.11.96


Fisheye (Il-Gens)

Qed juri ghaqal kbir il-Prim Ministru (Dr. Alfred Sant) meta jzomm relazzjonijiet tajba ma' l-istampa - 6.12.96


The Malta Independent

Generally speaking the Prime Minister (Dr. Alfred Sant) can be said to have acted in a very correct manner, so far. - 15.12.96


Fisheye (Il-Gens)

Il-gvern haqqu prosit talli fuq kull bord li qed jahtar qed jinnomina ghadd ta' nisa - 20.12.96


The Sunday Times

One has to acknowledge that the Labour Government has taken measures ... to help make a Malta holiday cost-competitive again. - 16.2.97


MHRA

Il-Malta Hotels and Restaurants Association (MHRA) qalet li t-tnaqqis fir-rata ta' taxxa minn ghaxra ghal hamsa fil-mija kienet decizjoni ghaqlija li taghmel il-prodott turistiku Malti ferm aktar produttiv. - In-Nazzjon 27.2.97


The Sunday Times

There is no doubt that the new (clamping and towing) regulations have had a good impact on orderly parking. The Spinola area, usually a hub of traffic chaos, was a model of order and organization ... - 10.8.97


The Malta Independent

Two weeks after the introduction of clamping and towing measures ... the situation on the roads where these rules apply has improved. The government should consider extending the rules nation-wide as soon as possible. It is an effective deterrent against parking anarchy. – 17.8.97


Hector Bruno

Valletta mayor Hector Bruno said there was no doubt that a change for the better had been made (after the introduction of clamping and towing in Valletta) in as far as illegally parked cars were concerned. - The Times 19.8.97


The Times

One of the present Minister of Education’s wisest decisions so far was to dedicate half a million Liri towards the maintenance and repairing of state schools - 19.8.97


The Sunday Times

To its credit the (Labour) government has moved with determination to tackle the biggest loss-maker of them all: the Malta Drydocks - 14.9.97


The Times

The government’s decision to double the size of the new Tal-Qroqq hospital and to turn St. Luke’s into a non-acute hospital was generally greeted as a victory for common sense. The decision to make a fresh call for tenders for the new works is also wise. - 1.10.97


The Times

Dr. Michael Farrugia Minister of Health reveals measures were taken against the majority of the staff in the health department in Valletta ... The news was received with a degree of satisfaction by those who have long wished to see errant civil servants rapped - 8.10.97


The Malta Independent

Alfred Sant has often proved to be too committed to his electoral promises - 26.10.97


Il-Gens

B’mod pozittiv insemmu l-isforzi tal-gvern biex tonqos il-hala u jigu ikkontrollati l-abbuzi filwaqt li tizdied l-efficjenza. Kull min hu onest ghandu jikkopera fuq li jikkopera biex dawn il-miri jsehhu. - 7.11.97


Gvernatur tal-Bank Centrali

The governor of the Central Bank describes budget as a step in the right direction - The Times 15.11.97


Godfrey Grima

In the year his (Dr. Alfred Sant) new Labour party has been in power, we have, all of us - opposition members, lawyers, doctors, civil servants, journalists - been able to live our lives in peace - The Sunday Times 23.11.97


The Sunday Times

Those who recall Labour’s previous 16 years in office (1971-1987) … cannot but marvel at the respect for democratic rights and freedom which have so far characterised Dr. Sant’s administration. … (Dr. Sant) has moved with determination … in the case of tourism to arrest a gradual but potentially worrisome decline by giving the sector the priority it deserves – 28.12.97


The Times

In 1997 the Malta Stock Exchange had a good year. The high turnover in 1997 was welcome by a market which saw a rather feeble 1995 and 1996 – 2.2.98


The Times

Cabinet decides to set up a public sector inspectorate unit to report to the cabinet committee on efficiency in the public service … this decision has been attacked both by the Nationalist opposition and by the UHM … this criticism appears to be premature. – 5.3.98


The Times

Building contractors have greeted major projects announced over the last few days by the government with optimism, describing them as a significant step in the right direction. – 9.3.98


Gvernatur tal-Bank Centrali

Government revenue is increasing as planned while measures taken to cut government expenditure are evidently working – The Malta Independent 3.4.98


The Malta Independent

Tourism operators say 1998 is turning out to be a very positive year for tourism. – 12.4.98


The Times

Under Dr. Sant, much to his credit, Labour’s physical side is a thing of the past. – 24.7.98


The Malta Independent

When the MLP government came in, two years ago, it raised hell because it found that the (Gozo Channel) company was practically bankrupt, which it was. Instead of adopting the previous government’s broad outlook, it concentrated on the profit and loss accounts of the company itself: put the price up, cut out, which was a good thing, all the flab and the cases of downright corruption, and reduced the trips to the scheduled ones only. In a short term Gozo Channel was flourishing again, as a company. – 23.10.98


The Malta Independent on Sunday

Alfred Sant’s brief government did try its best to achieve national reconciliation and to be an all-inclusive government – 6.2.2000


The Malta Independent on Sunday

The 22-month-old Labour government was correct in pointing out the serious state of the country’s finances – 10.9.2000


The Malta Independent on Sunday

The 2-year 1996-1998 Labour government led by Alfred Sant cannot be accused of being anti-democratic in nature - 15.10.2000


The Malta Independent on Sunday

The Malta Independent on Sunday supported the Labour government's attempts (however short-lived) between 1996-1998 to cut expenditure and to reduce the size of the public sector - which was then criticised (wrongly in our view) by the Nationalist opposition. – 14.9.2003.


The Malta Independent on Sunday

Dr Sant administration also paid the price for being the first, relatively speaking, to really tackle the deficit head-on. – 27.6.2004


The Malta Independent on Sunday

The Labour government’s decision first to consult the people who would be most affected by such a decision … (Sptar Mater Dei) – 31.10.2004


Dr. Louis Deguara, Ministru tas-Sahha (PN)

I twice supported the Labour Minister of Health, Michael Farrugia when he flatly refused to countenance claims to requests that had considerable popular backing at the time. One issue was the alleged mushroom cure. It was then a popular issue but devoid of any scientific basis. We cannot throw good money away just because it is backed by emotional demand. I also supported the then minister when, on recommendations from the World Health Organisation, he decided to stop giving lipid lowering drugs to those over 75. - 26.5.2006


The Malta Independent on Sunday

Time and again, the country has yearned for the only man who has been a success in this (tourism) ministry, Karmenu Vella. Now that is a man who did everything that Francis (Zammit Dimech) did not do and nothing that Francis did. If Dr Gonzi has any statesmanship left in him after these turmoil-filled two years, he should approach Dr Sant and get his approval to appoint Mr. Vella as a sign that tourism is far more important to be left to partisan politics, for, if anything goes wrong in it (as it is going wrong now) all Malta will suffer. – 20.8.2006


Michael Falzon (PN)

The achievements of the MLP in power are not to be belittled. – MaltaToday 24.12.2006


The Times

The (Nationalist) government was short-sighted when it removed the 50c prescription charge introduced by the 1996 Labour government. Is it regretting it now? Is it waiting for the right political time to reinstate it? – 2.3.2007


Dr. Franco Debono

Charles Mangion, a justice minister in the Labour government, had resigned on a small thing compared to the current disaster. But he had been right to resign because this was what was done in normal countries. - 29.5.2012


The Times

What made good, logical sense 18 years ago ought to remain so today but not, apparently, in politics. In 1996, Alfred Sant’s short-lived Labour government had proposed a €1.16 nominal charge on each prescription for medicine from the State hospital. It was a good idea meant to cut waste and abuse and, even more important, to make people understand that the health service and the supply of medicine come at a cost. - 1.3.2014


Dawn is-successi t’hawn fuq u c-certifikati sbieh li gew maghhom intlahqu b’ghaqal u determinazzjoni kbira fi 22 xahar biss u meta l-pajjiz ma kienx qieghed jinnegozja u jfittex shubija fl-Unjoni Ewropea ghall-wens politiku. Dak kien li kellu bzonn il-pajjiz, tmexxija ghaqlija imma b’sahhitha li tiehu l-problemi tal-pajjiz bis-serjeta u tikkoncentra fuq il-bzonnijiet tal-Maltin u mhux fuq l-aspirazzjonijiet politici ta’ min imexxi kif sar wara l-1998. Thobbu jew toghbodu lil Dr. Sant xorta wiehed irid jammetti li l-Gvern Laburista tal-1996 kien beda jwettaq il-weghdiet elettorali tieghu, Ma nistghux nistennew aktar minn hekk.


Hekk titlob is-serjeta!

Recent Photos

Testimonials