Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

 

 

 

 

"Nghidlek xi darba lil Karin Grech ... Meta nkunu ahna fil-gvern. Nghidlek min ... tikkonfondix. Naghmlu l-investigazzjonijiet bis-serjeta' u nghidlek min. Mela le! Mela le ma nghidlekx!" 

Eddie Fenech Adami fil-parlament 19 ta' Gunju 1985


Bhall-bierah fl-1977, tifla ta’ 15-il sena ttertqet meta fethet ittra-bomba indirizzata lil missierha, li kien gie Malta mill-Ingilterra biex jahdem mal-pazjenti fl-Isptar San Luqa fl-eqqel tal-kwistjoni bejn il-Medical Association of Malta u l-Gvern Laburista ta’ dak iz-zmien. Bid-dmugh f’ghajnejh, EDWIN GRECH jappella lil min jista’ jkollu taghrif li jista’ jwassal biex jissolva l-kaz tal-qtil ta’ bintu Karen biex ma jibqax izommu mistur. Intervista ta’ SANDRO MANGION.

 

Mistoqsija: Ghaddew 26 sena minn meta gara l-incident li fih tilfet hajjitha Karen, izda int u martek Pearl ghadkom tghixu dan l-episodju ikrah ta’ hajjitkom bhallikieku sehh il-bierah. Sahansitra wahhaltu cfuf suwed mal-grada tad-dar minflok tizjin tal-Milied. Wara daz-zmien kollu, ghadkom tittamaw li l-kaz ghad jissolva?

 

Twegiba: Kif tista’ ma tibqax tghix weggha bhal dik? Lil Karen haduhielna ta’ 15-il sena. Kieku llum ghandha 41. Nimmaginaw kif konna nqattghuh dan iz-zmien ta’ festi kieku kienet maghna. Kull sena nghaddu minnha din. Filwaqt li nies ohra jkunu resqin lejn il-ferh tal-Milied, ahna nkunu resqin lejn parti mis-sena li ma nistghux ghaliha. Ghalkemm it-telfa ta’ Karen inhossuha s-sena kollha, f’daz-zminijiet taffettwana aktar. Ir-raguni principali ghax il-gerha tibqa’ ma taghlaqx hija li, sena wara sena, il-gustizzja tibqa’ ma ssirx… vilment. Irrid naghmel enfasi fuq il-kelma ’vilment’. Il-kaz ta’ Karen ghadu ma giex solvut ghax hemm xi id mohbija li qed izzomm milli ssir il-gustizzja. Jekk thares lejn l-avviz li naghmlu fis-sezzjoni ’In Memoriam’ ta’ The Times kull 28 ta’ Dicembru, issib imnizzel li dak huwa l-anniversarju mill-assassinju ta’ Karen Grech. Fid-dizzjunarju l-kelma ’assassinju’ hija mfissra bhala qtil b’konnessjonjiet politici. Nuzaw dik il-kelma biex, sena wara sena, infakkru li sar delitt b’motivi politici li xi id mohbija qed izzomm milli jissolva. Ta’ kull sena nibqa’ nahdem biex il-kaz ta’ Karen jigi solvut, u hekk se nibqa’ naghmel sakemm il-Bambin jislifni l-ghomor. Min jghaddi minn esperjenza bhal taghna ma jistax jipprova jerga’ jibda jghix qabel ma l-kaz jissolva. Jekk jissolva nkun nista’ nghid li, ghalkemm lil binti m’iniex se nerga’ naraha, almenu min ghamilli hekk ikun ha l-gustizzja. Min hu dan ix-xi hadd?

 

M: Stqarrija bhal dik li ghadek kif ghamilt, li hemm xi id mohbija li qed izzomm milli jissolva l-kaz ta’ Karen, hija serja hafna. Kif tista’ tissostanzjaha?

 

T: Ovvjament, din hija l-konkluzjoni tieghi. Jiena persuna b’certu livell ta’ edukazzjoni u hadd m’hu se jpoggili l-bzieq fuq imniehri. Aghtini spjegazzjoni ohra ghaliex il-kaz ma ssolviex. Il-Pulizija, fejn iridu jahdmu, jafu jaslu. Ghandhom bizzejjed informazzjoni u kapacità biex il-kaz ta’ Karen isolvuh. Huwa car li l-mottivi wara l-qtil ta’ Karen kienu politici, ghax jien kont qed nahdem l-Isptar San Luqa meta sehh il-kaz. M’hemmx izjed xi tghid. Min qed izomm il-maskra ma’ wiccu ghandu appogg kbir. L-appogg li tista’ tiehu f’kazi bhal dawn huwa politiku, minghand min ikun qed jikkmanda, min ikun fil-Gvern. Ghal xi raguni, donnu xi hadd jidhirlu li delitti b’mottivi politici jkun ahjar jekk jibqghu ma jissolvewx… u m’inix qed nitkellem ghall-kaz ta’ Karen biss. Meta kien tela’ Gvern gdid, ghamel l-investigazzjonijiet tieghu dwar kaz - ma nsemmi lil hadd - sakemm, ghalihom, il-kaz gie solvut. Il-gustizzja suppost hija ghamja. Il-Pulizija hekk ghandha tkun ukoll, b’ghajnejha mghottija, taghmel ix-xoghol taghha b’serjetà biex in-nies igawdu mix-xoghol taghha u jkollhom rispett lejha. Izda mhux hekk qed isir. Il-Pulizija ma jistghux jghidu li ma ghinthomx. Ta’ kull sena nibqa’ nahdem sakemm nasal, izda aktar ma jghaddi z-zmien iktar qed ikun difficli ghalija. Kwazi ghamilt kollox.

 

M: Snin ilu inti kont ghaddejt informazzjoni lill-Pulizija dwar persuna li kienet imfittxija, bit-tama li tressaqhom eqreb lejn is-soluzzjoni tal-kaz. Minn dak in-nhar kien hemm xi zviluppi godda?

 

T: F’nofs is-snin disghin il-Pulizija kienu qalu li kellhom suspett kbir f’pesuna li ma kinux jafu min hi, u li kienet harbet minn Malta proprju biex ma jaqbduhiex il-Pulizija. Anki ritratti ta’ din il-persuna wrewni. M’iniex qed nghid li dik il-persuna kienet responsbabli ghad-delitt, izda lilha kienu qed ifittxu. Fl-ahhar waslu biex saru jafu li din il-persuna kienet tinsab l-Awstralja, izda ma kinux jafu f’liema parti ta’ dan il-pajjiz kienet. Ghalkemm m’iniex pulizija jew investigatur, ghamilt hilti kollha u rnexxieli nsib fejn kienet qieghda dik il-persuna. Gibtilhom l-isem proprju taghha, in-numru tat-telefon, l-indirizz… kollox. Din l-informazzjoni lill-Pulizija ghaddejthielhom waqt programm televiziv fl-1995, biex il-poplu Malti jkun jaf li dak ix-xoghol kelli naghmlu jien minflokhom. Illum nghid li l-Pulizija marru l-Awstralja ghalxejn. Dak li telghu biex isiru jafu minn hemmhekk kienu jafuh qabel ma marru. Ma ccaqlaq xejn fl-investigazzjoni. Barra minn hekk, ma nifhimx kif, wara li kont gibtilhom dik l-informazzjoni kollha, u involut kif jien fil-kaz, meta gew lura mill-Awstralja mank qaluli: Hanzir, ghamilna hekk u hekk, sibna hekk u hekk. Xejn. Dan mod serju kif isir ix-xoghol? Mhux bilfors ihassbuk hazin? Minn dakinhar ’l hawn ma smajna xejn gdid min-naha tal-Pulizija.

 

M: Qatt ipprovajt taghmel pressjoni fuq esponenti ewlenin tal-Gvern, b’mod partikolari fuq il-Prim Ministru, biex forsi l-affarijiet jiccaqilqu?

 

T: Jien obbligat li naghmel pressjoni biss mal-Pulizija. Il-Ligi lilhom tafda b’dan ix-xoghol u l-politici m’ghandhomx jindahlulhom. Meta jridu jahdmu – rajnihom dan l-ahhar x’qabdiet ta’ droga ghamlu – jafu jsolvuhom il-kazi. Allura ghax ma jaslux fejn jidhlu certi kazi li ghandhom konnotazzjonijiet politici?

 

M: Tahseb li bidla fil-Gvern tista’ twassal biex titnehha din l-allegata pressjoni politika u taghmilha aktar possibbli li l-kaz jissolva?

 

T: Ma nafx.

 

M: Jekk jibqghu jgerrbu s-snin u jibqa’ ma jsir l-ebda progress fl-istharrig tal-Pulizija dwar il-kaz ta’ Karen, ippreparat li taccetta l-fatt li l-kaz ma giex solvut u tipprova tkompli b’hajtek mill-ahjar li tista’?

 

T: Jekk naqta’ qalbi li l-kaz jissolva, inkun qed inwegga’ lil Karen. Kif nista’ nitfaghha warajja din? Nispera li n-nies ma jehduhiex kontrija ghall-fatt li ma nieqafx nitkellem dwar dak li ghaddejna minnu. Min qatel lil Karen jew kellu skopijiet politici jew inkella mignun. Inkella kif tista’ tasal biex tibghat pakkett taparsi rigal tal-Milied li fil-fatt ikun bomba? Inweggghu meta, sena wara sena, naraw li m’hu jsir xejn biex il-kaz jissolva. Intefa’ fuq l-ixkaffa biex , donnu, jissolva wahdu. Il-Pulizija ghandha tahdem kif ghandha tahdem, kif ghamlet f’kazijiet ohra.

 

Naghmel appell lin-nies ta’ rieda tajba li ghandhom informazzjoni dwar il-kaz ta’ Karen biex ma jibqghux jostruha din l-informazzjoni, u biex jisimghu mill-kuxjenza taghhom u jersqu biex jitkellmu mal-Pulizija halli din tkun tista’ tasal biex issolvi dan il-kaz… u kazijiet ohra bhalu. Nemmen li hawn min ghandu informazzjoni dwar il-kaz ta’ Karen.

 

M: Xi jwasslek biex temmen hekk?

 

T: Dan il-qtil ma setax sar minn bniedem wahdu. Ara ma tahsibx li kien hemm xi hadd li jien ghamiltlu xi haga u li, biex ipattihieli, bghatli l-bomba. Dik il-bomba kienet tpattija talli, ghax gejt Malta, harbatt xi haga. Biex taghmel azzjoni bhal dik irid ikollok il-poter, jew inkella l-appogg minn nies fil-poter. M’intix se taghmliha wahdek xi haga bhal din, sakemm ma tkunx mignun.

 

M: Imma jekk inti konvint li hemm id mohbija minn fuq li qed izzomm milli ssir gustizzja, x’jiswa li xi hadd jersaq ’il quddiem u jitkellem?

 

T: Jien qed nappella ghall-kuxjenza tan-nies.

 

M: Thoss li l-kaz ta’ Karen, bil-wegghat kollha li gab mieghu, eventwalment ghenek biex tavvanza fil-karriera medika u anki f’dik politika?

 

T: Lanqas xejn. L-ikbar zball li qatt ghamilt f’hajti kien li gejt lura Malta. Il-karriera tieghi fl-Afrika u l-Ingilterra kienet fl-aqwa taghha f’nofs is-snin sebghin. Kelli bzonn nigi Malta? Jien tlift biex gejt hawn. Kont gejt ghax kien hawn l-istrajk tat-tobba u l-Gvern kien talabni nigi naghti daqqa t’id. Kont ghidtilhom li ridt nigi nghin biss sakemm tissolva l-kwistjoni mat-tobba, u li wara ridt nerga’ lura minn fejn kont gejt. Meta gejt biex nara l-affarijiet kif kienu, sibt li l-kwistjoni kienet hraxet sewwa u jekk kien fadal konsulent Malti wiehed l-isptar. Il-Gvern kien qed igib it-tobba minn pajjizi ohra, li ma kinux jafu jitkellmu bil-Malti. Allura kien hemm bzonn kbir ta’ min jiffacilita l-komunikazzjoni bejn il-pazjenti u t-tobba. Qatt ma kelli l-hsieb li nibqa’ hawnhekk. Eventwalment hrigt ghall-politika ghax hassejt li kelli naghti servizz lin-nies, l-istess bhalma ghamilt bil-professjoni medika tieghi.

 

Jien qatt ma ridt il-kaz ta’ Karen ikun politicizzat. Dan minkejja li dejjem shaqt li l-qtil taghha kellu motivi politici, u dwar dan hadd ma merieni. Ma jidhirlix li l-kaz ta’ Karen gie wzat ghal xi kampanja politika. Qatt ma wahhalna ritratti taghha mal-hitan. Naghmlu quddiesa ghal ruhha u tifkira fil-gazzetta kull sena. Qatt ma hallejna lil min jisserva biha.

 

L-Orizzont 29 ta’ Dicembru 2003

minn Sandro Mangion

 

“When I first saw you, you were just a tangled mass of blood, flesh and bones”

Dr. M.M. Khan

(messagg minn tabib li kien xoghol St. Luke’s meta Karin iddahlet l-isptar)

First Sunday Magazine,

The Malta Independent - Jannar 1995

 

 

 

 

I have been following the saga of Pierre Ellul’s Dear Dom. What concerns me most is the controversy which arose with its inclusion of the murder of my 15-year-old daughter Karin by a letter bomb sent to my residence on December 28, 1977, during the shameful doctors’ strike.

 

It appears that Ellul was averse to the criticism of what one of the interviewees, his father-in-law (and former Nationalist MP and parliamentary secretary) Joe Psaila Savona, said about the doctors’ strike, namely that Karin’s murder had no political motive. He simply remarked that “one could still have opinions’’ (timesofmalta.com, April 2). In my dictionary, opinions are beliefs or judgments that rest on grounds insufficient to produce complete certainty. Nobody is denying Ellul this right. However since Psaila Savona never referred to the court sentence during the interview, this begs the question: why did he find it convenient, while he was talking about the doctors’ strike, to state that Karin Grech’s killing was not political? If it was not political, why was Karin’s murder ever mentioned at all? Unless of course there was a hidden agenda. Therefore let me remind Ellul and the public the Constitutional Court’s judgment of November 30, 2010, which accepted thatthe motive for this most heinous crime was one of a medical/political nature. The court also decided that “by his refusal to give this case the same treatment of compensation as he did where crimes happened in other cases which were considered as the rendering of service to the government of Malta, the defendant (the Prime Minister) acted in a discriminatory manner towards the plaintiff in breach of Article 45 of the Constitution of Malta.” The Attorney General on behalf of the Prime Minister appealed only on parts of the whole judgment. The Appeal Court simply refused to consider the appeal made by the AG on behalf of the Prime Minister because he had already accepted part of the judgment by agreeing to pay compensation as decreed by the first court. Surely the AG must have known that this appeal, as presented, could not be upheld. There must be a catch here. Such action by the AG on behalf of the government may have been intended to confuse the public at large into thinking that the Appeal Court’s judgment was somewhat inconclusive. On the contrary, the judgment of the first court as delivered stands. In fact, I am more than pleased that the government decided to award the same level of compensation to Raymond Caruana’s family so as not to be seen discriminating against them as well. Caruana’s was another politically-motivated murder which has not been solved because there is an influential hidden hand keeping these murders from being solved and justice done. It is interesting to note here what Caruana’s brother Jimmy says: “Everybody kept lying in their accounts. People have always known who’s responsible, but nobody wanted to tell on others.” (The Sunday Times, April 11, 2011). One cannot explain how the police were unable to solve any of these crimes. In my daughter’s case, they had always suspected that the murder was medically/politically related to the doctors’ strike, yet the criminal investigation was so amateurish and disjointed. I wonder why. The most important group of students were never investigated, while politically-connected people were also never interrogated or investigated. The forensic expert on the programme Evidenza on Net TV revealed that after 34 years the investigators are still seeking fingerprints and other clues from 119 suspects. Another forensic official on the same programme believed and declared openly that this crime “can still be solved because there are clues which could still be important.” (In-Nazzjon, Decem­ber 26, 2011). I have personally provided extremely important information to the police which should have led them to solve the crime. They even failed to check the veracity of this information. This could easily have been done since it was obtained in another lawyer’s office, not to mention the unwillingness to properly conduct a serious investigation. This information which I had passed on to the police was made public on several occasions. There was absolutely no reaction to this from any quarters, so I will briefly repeat it here. During the doctors’ strike, when the Medical School, located in the grounds of St Luke’s Hospital, closed down, the Medical Students Association council started to meet in the legal offices of a well-known politician in central Malta, when these were not in use. Also present at these meetings were MAM council members and a number of politically-associated people. The plot of the parcel bombs was hatched in these offices by this group, which used the telephone directory to obtain my address and that of Paul Chetcuti Caruana. Envelopes and typewriters were also used. A well-known criminal with experience in explosives was commissioned to prepare these explosive devices, naturally at a price and perhaps blackmail as well. A very good carpenter (referred to in a Scotland Yard report which the police hold) was engaged to prepare the small wooden (beech wood) container with two narrow compartments in it, which held the battery and explosive, so well illustrated by the forensic expert on the Net TV programme. This person was very well known to the lawyer-politician. The same person also used to allow the medical students and the other people to enter the legal office. Another person carried and posted the parcel bombs, one in Sliema and the other in Mosta. This person is likely to have been the same carpenter. As informed, this person must have had several missing or partly missing fingers, an occupational hazard often encountered among carpenters. This will explain why the palm prints on the envelopes were more prominent than the fingerprints. Someone writing in The Times (January 25, 2012) commented that “you do not have to be Sherlock Holmes to come up with some concrete names”. I hope the police and whoever else is involved in the investigation are listening. Despite the above, I must congratulate Ellul for undertaking such a difficult, sensitive and delicate task of documenting on the big screen this part of our recent history. This history belongs to all of us. Many of us lived through it and experienced the events illustrated in the film. It is therefore important that the events documented must be discussed and projected in the context of the times in which they occurred. Above all, I advise Ellul not to allow his work to be hijacked by any political group for propaganda purposes.

 

Edwin Grech

The Sunday Times 15.4.2012

 

 

 

 

 

 

L-envelope li fih kien hemm il-bomba li qatlet lil Karin

Recent Photos

Testimonials

  • "L-oppinjoni tieghi,f'din s-site,KULLHADD ghandu CANS JESPRIMI RUHU!!!, taqel u ma taqbilx,PROSIT TASSEW!!!"
    DOREEN BORG
  • "Filwaqt li nghidlek proset ta din is-site, nissugerilek tfakkar dak il-mishut Malta File ta zmien EFA. Grazzi"
    GRAY FOX